Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πελαγίας όσίας Πελαγίας της παρθενο μάρτυρος
Σελήνη 21 ήμερων !Ανατολή ήλίου 7.27-Δύσις 6.57
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις και άσθενείς βροχές Ανεμοι έως 5 μπωφόρ . (Εως 28β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βροχές Ανεμοι έως 7 μποφόρ, (Εως 25β)
Αριθμ. φύλ. 41777
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
8 Οκτωβοίου 2020
ΤΑΣΟΥΛΑΣ: ΑΦΑΙΡΕΙΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΟΥ ΛΑΓΟΥ
ΖΗΤΗΜΑΚΑΙ ΓΙΑΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΤΟΥ ΣΤΟΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Έχτός νόμου
Χρυσή Αύγή καί κόμμα Κασιδιάρη
νομου<
έθεσε τό Εφετεϊο
Παύουν να άτοτελουν πολιτικούς σχηματισμούς μετά τόν χαρακτηρισμό
τν έπίχεφαλής τους ς άρχηγν έγκληματικής όργανσεως
ΗΧΘΕΣΙΝΗ ίστορική άπόφασις-Βουρλιτης άπεδέχθη δτι τό κόμάπό όποια πλευρά και άν τήν έξετάσει κανείς-του τριμελούς Εφετεί- δος του και το σύνολο τής οιου Κακουργημάτων Αθηνν στήν νοβουλευτικής όμάδος του συνιδίκη τής Χρυσής Αύγής έχει δύο δι αστάσεις: την ποινική και την πολιτική . Η ποινική διάστασις είναι
γνωστή. Τό δικαστήριο άπορρίπτοντας τήν είσήγηση της είσαγγελέ-ση κένδεδυμένη μέ τόν μανδύα πο
ως καί υίοθετντας τό κατηγορητή-. λιτικού κόμματο συμφνως πρός
ριο πού συνέταξε έπί ήμερων Νικολάου Δένδια και Πρωθυπουρ- τική διάστασις πού έπεται της ποιγουΑντνη Σαμαρά ό είσαγγελεύς νικής είναι ότι , συμφνως πρός
ος τής όμάδος διευθύνσεως της
άντατες κοινοβουλευτικές τηγές
μέ τις όποίες όμίλησε ή (Εστίαω , έγκληματικής όργανσεως παύει
τό δικαστήριο έπαυσε ούσιαστι - άπό άρχηγός του κόμματος Ελληκά την Χρυσή Αύγήν ός νόμιμο κόμμα και τήν έθεσε έκτός νομου. Το αύτό ίσχύει για το νεοσυσταθέν κόμμα Ελληνες για τήν
πατρίδαν . Άπό τήν στιγμή πού δ
Νίκος Μιχαλολιάκος κηρύσσεται
άρχηγός έγκληματικής όργανωσε είναι ύποχρεωμένος νά του άφαιως παύει άπό άρχηγός της Χρυσής
Αύγής. Από την στιγμή τού δ Ήλί
ας Κασιδιάρης άνακηρύσσεται μέλ
μα αύτό , τά μέλη της ήγετικής όμάστούν τόν όρισμό της έγκληματικής όργανσεως κατά το άρθρο
187 του Ποινικού Κδικος. Πρόκειται για έγκληματική όργάνω νες για την πατρίδαν . Καί άπό την
στιγμή πού δ εύρωβουλευτής έν
ένεργεία Λαγός κηρύσσεται έπ σης άρχηγός έγκληματικής όργανσεως ό Πρόεδρος τής Βουλής
τν Ελλήνων Κστας Τασούλας
τήν έλληνική Δικαιοσύνη. Η πολιρέσει όλα τά έλληνικά προνόμια
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
66 Από τήν Χρυσή Αύγή
γλυτσαμε άτό αυτούς πότερ
Δέν τελεισαμε!
Σκοταδιστικός
κάντιφασισμόφ
ΣΤΙΣ 26 Οκτωβρίου του 2011 φθάνοντας στό διόδια δημοσκοπήσεις>.Οχι, ή δουλειά ήμον των δημοσι Της Ελευσίνας διέκρινα άπό μακριά διακόσιους νέ- ογράφων δέν είναι νά διαβάζουμε τις δημοσκοπήες καί νέες να κραδαίνοψν έλληνικές σηματες καί σεις άλλά νά συλλαμβάνουμε τήν τάση πρίν έπέλθει
νά μοιράζουν έντυπο ύλικό στούς έξοδούχους τού ή μεταβολή. Γ' αυτό και δέν κράτησα γιά τόν έαυκλεινού άστεως . Υπέθεσα ότι ήταν στελέχη της τό μου τίς άπόψεις μου, τις κατέθεσα και δημοσίως .
ΟNΝΕΔ. Καμμία άλλη νερλαία δέν κρατούσε έως
τότε έλληνικές σημαΐες στίς έκδηλσεις της. Κόκκινες ναί, πράσινες ναι, γαλάζιες ποτέ ."Επαθα σόκ τις καννες, έγινε τό χατίρι της διαπλοκής: ή Ελλάς
όταν τούς άντίκρυσα στό μισό μέτρο . Φορουσαν
μαυρες μπλούζες της Χρυσής Αύγής, καί μοίραζαν Εγιναν δεκτές οι άπαιτήσεις δύο μιντιαρχν που μέ
στούς όδηγούς των ΙΧ τήν έφημερίδα μέ τό όμνυ- "καρεδακιαν στήν πρτη σελίδα των έφημερίδων
μο όνομα του κόμματος. ΤΗταν ή έποχη που ταρα - τικοί (τά ϊδια πού έλεγε καί ή Άκροδεξιά) καί νά άναντάρ των δημοσκοπήσεων δέν είχαν κάν άνιχνεύσει
τήν Χρυσή Αύγήν σέ ποσοστά άνω του 0.5%. Επ- Λαβουν τήν έξουσία οί είδικοί πού γνωρίζουν τήν
στρέφοντας στήν Αθήνα και άφου είχαν μεσολαβή - οουλειά , Πράγματι τήν άνέλαβαν. Μέ την συναίσει τά έπεισόδια είς βάρος του Προέδρου τής Δημο- νεση και της ΝΔ, η όποία μπορούσε άνέτως νά όδηκρατίας πού όδήγησαν στήν άκύρωση της στρατιω- στήν εύρωζωνη ή έξοδός μας άπό το εύρ, σύμφωτου Διονύση Κ. Καραχάλιου*
ΟΙ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜN ΟΙ άντιφασίστες",
οι όποιοι, έπί ή μέρες , διαλαλούσαν τον
άποτροπιασμό τους γιά τον φάσισμό και
συγκεντρθηκαν , χθές , μέ τήν προτροπή του ΣΥΡΙΖΑ καί του ΚΚΕ ιά νά άπαιτήσουν άπό την Δικαιοσύνη τήν καταδί κη τν μελν της Χρυσης Αύγής , είναι οί
Λίγες έβδομάδες μετά τήν 28η Οκτωβρίου κα
άπέκτησε τεχνοκράτη πρωθυπουργό. Τραπεζίτη.
τους άπαιτούσαν νά έκδιωχθουν oί άχρηστοι πολιΣυνέχεια στήν σελ 8
Λιγότερη
πολιτική Ε
Έπεισόδια έξω άπό τό Εφετείο
γήσει τήν χρα σέ έκλογές 1 τρισ. εύρ θά στοίχιζε
τα γραφεία της Λεωφόρου Συγγρου γιά συνάντη- να με απορρητες έκθέσεις της Κομμισσιόν που έγ ση μέ άντατο παράγοντα της ΝΔ. Ήταν Σάββα - ναν γνωστές πέρυσι . Μπορούσαμε νά έκβιάσουμε.
το . Γευματίσαμε. Κατά τήν διάρκεια της συζήτησης ην άνέλαβαν τήν έξουσία λοιπόν και μέ τό PSI έγ άποτόλμησα τήν πρόβλεψη στήν όποία κατέληξα ναν οι καλύτεροιχορηγοί έπικοινωνίας της Ακροδεμετά άπό άξιολόγηση όλων των διαθέσιμων προ - ας. αποσοστά της στίς έκλογές του 2012 κινήθηολαμβανουσν παραστάσεων : Η άκροδεξιά καλ-καν στήν περιοχή του 79% (της ΝΔ στό 18%) ένω στίς
πάζει. Έρχεται Χρυσή Αύγή βαριας μορφήςΌταν ευρωεκλογές του 2014 έννέα μήνες μετά τήν δολοτό είπαπαρατήρησα κάποιον στό τραπέζι νά μορφά- φονια Φυσσα τά ποσοστά της Χρυσης Αύγής άγγιζει. Αργότερα μέ μάλωσε: Τίείναι αυτά πούλές! ξαν διψήφιο ποσοστό. 9,39 %! Στό διάστημα αύτό
30% θα πάρουμε στίς έκλογς . Δέν διαβάζεις Τις
Στούς <4 του Roland Garros
ό Στέφανος Τσιτσιπάς!
του Α. Π Δημόπουλου*
ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ πολιτικοί; Λιγότερη πολιτική; "Η μήπως και τά δύο; Καί γιά νά
μήν μείνει τό έρτημα θεωρητικό ,
στό πρόσφατο συνταγματικό της δη μοψήφισμα της 20/21ης Σεπτεμβρίου, ή "ταλία είχε τήν εύκαιρία νά άπαντήσει, μετά άναβολή έξι μηνν , λόγω πανδημίας , στό ένα τούλάχιστον
σκέλος του έρωτήματος. Καί αύτό
που άπάντησε ήταν ότι θέλει λιγότερους πολιτικούς, έγκρίνοντας , μέ τό
κραταιό ποσοστό του 70%, τήν δραστική μείωση του μεγέθους τόσο τής
Βουλής (άπό 630 σέ 400 μέλη ) όσο
και της Γερουσίας (άπό 315 σέ 200)μάλιστα στόν ίταλικό νότο, τό ποσοστό ύπέρ των άλλαγν προσέγγισε
τό 80%! Μέ άλλα λόγια, σέ μιά έποχή,
Λεπτομέρειες στήν σελ .3
ΠΕΝΝΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Διπλωματικός μαραθνιος
για την Αμμόχωστο
Η έλληνική γλσσα
ταξιδεύει στόν κόσμο
. Τούς τρόπους μέ τους όποίους προσπαθεί να δι
ατηρήσει καθαρό τόσο τόν Λευκό Οίκο άλλά καιί
άσφαλες Τούς έργαζομένους στήν πρτη κατοικία
περιέγραψε ή Μελάνια Τράμπ. Η Πρτη Κυρία δ ετύπωσε τίς όδηγίες άσφαλείας πού ίσχύουν γιά
δσους βρίσκονται στήν προεδρική καττοικία Προβλέπονται καθημερινά τέστ γιά τους έργαζομένους
που έρχονται σέ στενή έπαφή μέ τον Ντόναλντ
Τράμπ καί τήν Μελάνια, έν τό δευτερεύον προσωπικό έξετάζεται κάθε 48 ρε . Έπίσης, όλοι οί
έργαζόμενοι φορούν στολς προστασίας άπό τότε
που ό Ντόναλντ Τράμπ καί ή Μελάνια διεγνσθη σαν θετικοί στόν κορωνοίό και μετά τήν έπιστροφή του Άμερικανού Προέδρου στόν Λεικό Οίκo ciH
ύγεία και ή άσφάλεια τού προσωπικού τής κατοικ αείναι ύψίστης σημασίας γιά τήν Πρτη οίκογέ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ άντιδράσεις έχουν προκαλέσει οί έξαγγελίες της τουρκικής πλευράς για άνοιγμα του παρα
λιακού μετπου τής Αμμοχστου , τό ότοίο παραμέ
νει κλειστό άπό τό 1974. Η ένέργεια αυτή συνιστά
ύπονόμευση στίς δποιες προσπάθειες διαλόγου μεταξύ'Ελλάδος και Τουρκίας , παραβίαση τν άρχν της
καταπαύσεως τού πυρός μετά την τουρκική είσβολή άλλά καί de facto καταπάτηση τν έλληνικν
ΗΠΛΗΡΗΣ έκδοσις τής πλατφόρμας www.staelinika.
com είναι πλέον διαθέσιμη , μέ πρόσθετο περιεχόμε
νο και μαθήματα στά ήδη πάρχοντα έργαλεία έκμαθήσεως της έλληνικής γλσσης και τού πολιτισμού.
Ήπλατφόρμα ύλοποιείται μέ την συνεργασία της Γε
νικής Γραμματείας Δημοσίας Διπλωματίας και Άποδήμου Ελληνισμού και της έλληνικής έπιστημονικής
κοινότητος του Κέντρου Ελληνικν Σπουδν του
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 4
Συνέχεια στήν σελ. 7
ELLRDF
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ση 6ά μπορούσε να προσθέσει κανες .
Οι άοσμες ψήφοι καί ό Ρένος Άποστολίδης
. Άγέλη έπτά λύκων οί όποίοι διέφυγαν άπό ένα
πάρκο άγριων ζων κατά τήν διάρκεια Τν πλημμυρν πού σημειθηκαν τό Σαββατοκύριακο στήν
νότιο Γαλλία ένετοπίσθησαν στήν νότιο Γαλλία.
Είδικοί δασοφύλακες προσπαθούν νά τους πιάσουν,
κάτι που είναι κρίσιμο για τήν έπιβίωσή του . Οi
λύκοι αύτοί γεννήθηκαν σέ αίχμαλωσία καί δέν ξ
ρουν πς νά κυνηγούν . Διέρυγαν άπό τό πάρκο
άγριων ζων Ajpha πού άπέχει περίπου 80 χιλιόμετρα άπό τήν Νίκαια, όταν οί πλημμύρες κατέστρe
Ψαν τόν περίβολό τους Παλαιότερα, όταν άλλοι λύκοι είχαν διαφύγει άπό πάρκα άγριων ζων, άπλς
έπέστρεψαν μετά άπό λγο άπό μόνοι του, επειδή
δέν μπορούσαν νά βρούν τροφή στήν φύση.
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ύπάρξει ή όγκδης συγκέ σιογραφίας και , μόνον , για τήν ύπόθεση. Νά διαβάσει
ντρωση έξω άπό τό κακοφτιαγμένο Ανάκτορον τής ράσει άλλά καί έίχε προβληΔικαιοσύνη τής λεωφόρου ματίσει .
Άλεξάνδρος
Ήταν πολύ φυσικό νά πιμονής τής έντυπης δημο- χρεωμένος- νά μελετήσει στέρηση Τής δλης διαδικασίas, Πολλές φορές κπετάχθηγραμμή-γρομμήν τς χιλιά- εή μπάλα στήν έξδροω και
πολλά άλλα συνέβησαν, για
νά μήν ξεχνιόμαστε . .
Νά μή λησμονούμε έπίσης κάποιες άπλές- πλήν
πολύ σημαντικές-λεπτομέ
ρεs . Και, πάνω άπό όλα, νά
νά μήν τό ξεχνάμε) έίχε κου13:00-15:00
δες σελίδες τν βουλευμά- π
των, νά νά νά
.Δύο απ' όλα!,
Βεβαίως , γιά κάποιους
που γνωρίζουμε κάτι πα ξαλαίΌλη αύτή ή άργόσυρ- ρό έρωτήματα φυσιολο- ραπάνων, ύπήρξαν και
γικά, γιά κάποιον που δέν κέξωγενείς παράγοντες
που δδήγησαν στήν καθυTί μαγειρεύεται έκεi ; Τ
Ποιός covid και κουραφέ παίζεται; Γιατί τόσον καιο Κστας Γιαννουλόπουλος
ο Μάνος Τοαγκαράκης
τη διαδικασία (ή όποία παρέμεινε ζωντανήν χάριν τής μπορεί-και δέν είναι ύποΣυνέχεια στήν σελ. 4
19771108-701144