Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 440
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12610
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Στο Τραπέζι έκτακτο επίδομα τα Χριστούγεννα σε συνταξιούχους
Μέτρα στήριξης νοικοκυριν και επικειρήσεων
Ερχεται κοινοτικό χρήμα
Σε κίνδυνο
εργασιακά
δικαιματα,
λένε 3 στους 4
Κοινοτικοί πόροι 724,8 εκατ . θα καταβληθούν στη χρα το
επόμενο διάστημα, σε συνέχεια της υποβολής νέων απημά
των ενδιάμεσης πληρωμής για τα Επιχερησιακά Προγράμ .
ματα του ΕΣΠΑ
Αθροιστικά για το 2020, το ψος Των ατημάτων πληρωμής
ανέρχεται σε 24 διο , καθαρά έσοδα προς τα κρατικά ταμεία .
Εως το τίλος Του χρόνου , αναμένεται τα ατήματα πληρω .
μής να ξεπεράσουν τα 4 διο, που μαί με την ενική συμμε .
τοχή - 20%-θα ενισχύσουν τη ρευστότητα της οικονομίας .
Ησυνολική απορρόφηση των Επιχαρησιακν ΠρογραμμάΤων του ΕΣΠΑ ανέρχεται πλέον σε 50,56% ( κοινοπική συν .
δρομή , με Τις καταχωρισμένες δαπάνες να ανέρχονται σε
8.13 δισ.
0 73% των εργαζόμενων
του ιδιωτικού τομέα θε oρεί ότι η πανδημία θα
αποτελέσει αφοομή να κινδυ νεύσουν θεμελιδη εργασιακά
διχαιματα , σύμqωνα με έρευ
πολύτως έτοιμοι για πρόσθετες παρεμβάσεις και μέτρα στή .
ριξης νοικοκυριν και επιχειρήσεων έως το τέλος του έτους
δηλνουν τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικν .
Οι εν λόγω παρεμβάσεις θα καποτυπωθούνο στο τελικό σχέδιο
του προϋπολογισμού τον Νοέμβριο και στο συγκεκριμένο πλαί σιο αυξάνεται και το αποθεματικό του προϋπολογισμού .
Ειδικότερα, θα ανέλθει σε 3,2 δισ. συνολικά , καθς στο 1
του cκανονικού αποθεματικούν προστίθενται 600 εκατ. για δρά σεις Covid και 1,2 δισ. από τα κοινοτικά κονδύλια του προγράμ
ματος Roact E .
Μια από τις πρτες παρεμβάσεις αφορά στο επίδομα θέρμανσης και στην καταβολή εντός του τρέχοντος έτους του κονδυλί .
ου των 84 εκατ . .
Στην καταβολή έκτακτου επιδόματος σε χαμηλοσυνταξιούχους
τα Χριστούγεννα φαίνεται να προσανατολίζεται η κυβέρνηση.
Αρμόδιες πηγές τονίζουν πως οι επόμενες κινήσεις θα κριθούν
από την πορεία των δημοσιονομικν τον Οκτβριο, εν διευκρινίζουν πως το επίδομα , δεν θα είναι 13η σύνταξην , αλλά ένα
εφάπαξ ποσό .
Αναδρομικά: Τον Οκτβριο
μαζί με τις συντάξεις
να της ΓΣΕΕ.
Το 67% τν ερωτηθέντων την
αξιολογεί αρνητικά ως προς την
εξελιξη των εργασιαχν δικαι ωμάτων του , το 61% την θεω
ρεί αρνητική εξλιξη ως προς
1 δισ.
Εντός Οκτωβρίου μαζ με Τις συντάξεις θα ξεκινήσει η κατα
βολή Των ανοδρομικν στους δικαιούχους συνταξούχους
σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση.
Ουπουργός ανέφερε ότι τα αναδρομικά εύνα ανεκχρητα
και ακατάσχετα, δεν συμφηφίζονται με άλλες οφαλές και
δεν υπόκενται σε παρακράτηση φόρου.
οίδιος σημείωσε ότ το σύνολο των αναδρομικν ανέρχεται
σε 1,4 διο , 892 εκατ. προς συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και 496 εκατ. σε συνταξιούχους του Δημοσίου .
Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα ανέφερε εθα γίνα κανονικά τον Οκτβριο με την καταβολή κανονικν συντάξεων
σε διακριτό κωδικό στε κάθε συνταξούχος να ξίρυ θα
πάρα .
τις ρες εργασίας του, το 60 6
την θεωρεί αρνητική εξέλιξη ως
ποος την εξλιξη της αμοιβής
του , το 52% την αξιολογεί αρ νητικά ως προς την προσωπιχή
ζωή του και το 45% την αξιολο γεί αρνητικά ως προς την επαγ γελματική εξιξή του . Το 32%
δήλωσε ότι έχει μεταβληθεί η
σχέση eργασίας τους .
ΚΒουτιά 68% στην κίνηση
του Ελ. Βενιζέλος
Πράσινες επενδύσεις φέργουν
125.000 θέσεις εργασίας
Αρχές του 2021 η Ελλάδα
θα έχει 5G
0 Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας ανακοίνωσε πτση 66%% στην ταξιδιωτική κίνηση το Σε
, πτέμβριο και 65,7% στο εννεάμηνο Ιανουαρίου
. Σεπτεμβρύου . Η κίνηση στις εγχρες πτήσεις υπο
χρησε για 15ο συνεχόμενο μήνα το Σεπτέμβριο, καταγράφοντας πτση 58%% σε ετήσια βάση, εν η κίνηση στις πτήσεις εξωτερικού εμφανίζεται να υποχωρεί
72,3%.
ειρά από "πράσινες επενδύσεις , οι οποίες θα το
νσουν την οικονομία και θα δημιουργήσουνν γιλιά . Μovτας στο Θέμα 104,6 , ο υπουργός Ψηνιακής
δες νέες θέσεις εργασίας , προτείνει μελέτη του wwr
Ελλάς.Η μελέτη δείχνει πως η χρήση περίπου 8,2 δισ .
προ πράσινες επενδύσεις από τη χρηματοδότηση του
Ενρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης χαι Σταθερότη
τας , μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία έως και 125.000
νίων θέσεων εργασίας.
-Διακυβέρνησης τόνισε ότι με το νομοσχέδιο που
ψηφίστηκε πρόσφατα δημιουργήθηκε επενδυτικό und
το οποίο θα επενδύσει σε εταιρείες που χρησιμοποιούν
SG.Για την επένδυση της Microsofh , είπε Οι εταιρίες
αυτές αξιολογούν το πολιτικό ρίσκο της χρας . Αυτό
σημαίνει κάτι για εμάςο.