Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Μήνυμα αντίστασης κατά
της μονάδας απορριμμάτων για το νέο μουσείο Σπάρτης
στη Σκάλα > σελ . 7
Υπό Παρακολούθηση η μελέτη Η Επανάσταση του 1821
σε εκδοχή Playmobil
Στο Μουσείo Ελιάς και Λαδιού , σελ 11
Πρόεδρος ο θ Βερούτης> σελ. 8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετόρτη 7 Οκτωβρίου 2020 | Ετος 25| Αριθμός 5970ο| Τμή φύλλου 0,50ε
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250 . [email protected] . www.lakonikos.gr
Στη Σπάρη
ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
Μ. Βορίδης
θα μιλήσει
στον Μυστρά για την
αγρστική ανάπτυξη
Δέσμη αιτημάτων καταθέτει η Ομοσπονδία Αγροτικν Συλλόγων Πελοποννήσου
Παραγωγοί σε απόγνωση
Ψάχνουν λύσεις
Ο υπουργός Αγροτικής Ανά Πυξης και Τροφίμων Μάκης
Βορίδης θα επισκεφθεί τη
Σπάρτη, την Προσεχή Παρα σκευή 9 Οκτωβρίου. Στις 6.00
ρείς χαμένες χρονιές στην ελαιοσυγκομιδή .
-Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμ - Πελοnoννnoou (ΟΑΣΠΠ , με συνθέτουν ένα σσφυκτικό πλοίσιο, χαμένες χρονιές , λόγω ελλιπούς
noγμό και την κοροίδία aπένοντι αφορμή και την επικείμενη επί- εν ηλησιάζει και η έναρξη της δοκοκτονίος και εξευτελιστικές
στους Βιοπολοιστές ογρότες και σκεψη του υnoupγού Αγροτικής περιόδου ελοιοσυγκομιδής Η τμές σε λόδι και Βρσιμη ελιά Ο
κηνοτρόφους αφού κανένα ου - Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη ζήτηση σε διάφορα Προϊόντα είναι nαραγωγοί και πωλητές των λασιαστικό μέτρο ενίσχυσης δεν έχει Βορίδη στη Σηάρτη (οσθέμα σελ χαμηλή λόγω και της Πανδημίας.
Πόρει για την κάλυψη του χαμένου 1- δεξιά στήλη).
εισοδήματός μας,, τονίζει σε ανο κοίνωσή της n Ομοσηονδία Αγρο- και nροκλήσεις Πoυ έκει να αντι-κινό η συγκομιδή της ελιός με τε - ρίζεται η Ομοσηoνδί .
τικν Συλλόγων Περιφέρειας μετωηίσει ο αγροτικός κόσμος ρόστιο Προβλήμοτα και τρεις
μμουπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής εκδήλωσης
με θέμα Αγροτική Ανά πυξη- noυ θα nρoγματοπο
χρο του
νστιτούτουΕρευνας Βυζαντι νού Πολιτισμού στον Μυστρά.
Παράλληλα , αναμένεται να
έχει συναντήσεις και συζητη.
κν αγορν οσφυκτιούν , έχοντος
οιεκθιασμοί onό Βιομήχανους και χάσει napaγωrn και ειοόδημα αnό
Τα συσοωρευμένα nρoΒλήματα μεγαλέμηορους μεγαλνουν. Ξε - τα μέτρα για τον κορωνοϊδν, σχυηθεί
Ηλίας Καρελλάς:
α0 Καραγκιόζης
σατιρίζει και μίλα αυθεντικά
σεις με μέλη της Δημοτικής
Αρχής Σηάρτης κι εκηροσnouς του αγροτικού κόσμου
της περιοχής , για διάφορα
ογροτικά θέματα nou anασxoλούν την τοπική nαραγωγική
Ο Λάκωνας σκηνοθέτης και σκιοπαίχτης αποκαλύπτεται στον αΛΤ
κοινότητα.
Η επιτυχημένη και ΠολύΠλευρη διαδρομή του στον
χρο του θεάτρου σκιν τον
έχει καθιερσει στους καολλιτε
χνικούς κύκλους , εισηράττοντας εηαινετικά σχόλια, κριτικές
και δημοφιλία . Η καταξίωση, η
onoίa σφυρηλατήθηκε στη
διάρκεια των χρόνων , είναι
απόρροια του ταλέντου του , της
εντατικής εργασίας και εμβά θυνσης στο αντικείμενο και της ριότητά του . Ο λόγος για τον Λά - εδ και περίπου 24 χρόνια για να ξεκινήσει την καριέρα
Πρωτοηοριακής οπτικής με την κωνα σκηνοθέτη και σκιοπαί - Προσφέρει noιoτικές Παραστά - του το 1996
οnoίa σφραγίζει- τη δραστη- χτη Ηλία Καρελλά, ο onoίος σεις για μικρούς και μεεγάλους,
έχοντας Βάλει τη δική του
Σημεινεται Πως ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εχε
Βρεθεί για τελευταία φορό στη
Λακωνία τον Περασμένο Αυ στον μικρόκοσμο του Καραγ κιόζη, Γεννήθηκε στην Αθήνα .
ωστόσο οι κρίζες, του-αnό την
Πλευρό του Πατέρα του- Βρ σκονται στο γραφικό χωριό του
Πάρνωνα, Αγριάνοι . Η πρτη
του επαφή με τον μαγικό κόσμο
των σκιν έγινε στην τρυφερή
Πλικία των μόλις τριν ετν ,
γουστο,
όταν μαζι
υnουργό Εσωτερικν Τάκη
θεοδωρικόκο ηεριόδευσαν
στις πληγείοσες-αnό την πρόσφατη μεγάλη nuρκαγιά- neριοχές της Μάνης Εnίoης, τον
Νοέμβριο του 2019 είχεnaρευρεθεί σε κομματική εκδήλωση της ΝΟΔΕ Λακωνίας
συνέχεια σελ P
στη Σπάρτη.
Β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Περί αντισφαίρισης
του Πργου Ανωγειάτη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα