Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918) ΥΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ
Τετάρτη
70κτωβρίου 2020
Σεργίου κα Βάκχου μεγαλομ Πολυχρονίου ίερομ
Σελήνη 20ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 7.26-Δύσις 65
ΑΓΤΙΚΗ Αραιές νεφσεις. Ανεμοι δυτικοί έως 5 μπωφόρ . (Βως 31β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νέφσεις Ανεμοι νότιοι έως 4 μπωφόρ. (Εως 28β)
Άριθμ, φύλ. 41776
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΑΝΑΙΚΗΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΣΕΟΣ ΑΠΟΤΟΝΝΕΟΠΡΟΥΠΟΛΟΙΣΜΟ
Κυρίαρχος ό Στόλος στό Αίγαίο
μέ μό μόλις . . 84 έχ. εύρ!
τ0ουπολογισμ
Κατά 63% περιεκόπησαν οί δαπάνες του Πολεμικού Ναυτικού στήν 10ετία τν μνημονίων!
της διαχειρίσεως . Της φρουρήσεως τον έξω - τερικν δρίων τής ύφαλοκρηπίδας μας . Το
σάρωμα τν βυθν . Τήν έγκαιρη προειδο - φορά στούς έκπληκτους γείτονες-στήν ναυ,
μο του Ακσάζ για άνεφοδιασμό. Η Ελλάς Μητσοτάκη, κρίναμε σκόπιμο νά δούμε πς
δμως πλειοδοτεί-και τό άπέδειξε μία άκόμη συνετελέσθη αυτό τό θαύμα. Αρχίζοντας άπό
Τό θαυμα συνετελέσθη μέ τήν πραγματοποί ηση δεκάδων έναερίων άποστολν άνταλλακτικν στά πλοϊα μας άπό τήν Σαλαμίνα στό
HΕΣΙΑσέβεται καίάναγνωρίζειτήν συνεισφορά καί των τρινδπλων στήν διαχείριση τν πολλαπλν κρίσεων πού έκλήθη σαν νά διαχειρισθούν οί'Ένοπλες Δυνάμεις ποίηση της πολιτικής ήγεσίας γιά τίς τουρμας στίς σχέσεις μας μέ την Τουρκία άπό τον
περασμένο Φεβρουάριο στόν Εβρο έως τόν χιά ας παρέμειναν άόρατα έπί 69 ήμέρες Οί φρεγάτες μας σαραντάρισαν)
Τούλιο και τόν Αύγουστο στό Αίγαίο καί στήν
Μεσόγειο. ΟΣτρατός μας άναχαίτισε τά στιφη τν παρανόμων μεταναστν . Η Αεροπορία μας έξευτέλισε τά τουρκικά ραντάρ, κατ στη άόρατος και πέταξε έως τήν Πάφο. Ούτε
τά έξελιγμένα ραντάρ τν S400 πού άπέκτη- Η διάταξις τν δυνάμεν μας στήν περιοχή
συν οι Τουρκοι άπό τούς Ρσσους τά κατά φεραν.Ωστόσο στήν κορύφωση της κρίσε
ως μέτόΟρούτς Ρέις-κανείς δέν τό άρνείταιτό Πολεμικό μας Ναυτικό σήκωσε τό βάρος ρας κτήσεως πλοϊα και τόν κοντινό ναύσταθ - τίς προτεραιότητες τής έξωτερικής πολιτικής φορά μετά τόν δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο .
τό Πολεμικό μας Ναυτικό και συνεχίζοντας
τοσύνη, στήν στρατηγική και στήν διαχείρι-βεβαίως μέ τόν Στρατό μας και τήν Αεροπορία Αίγαίο , τίς όποίες προετοίμασαν οί άφανείς
ήρωες των μετόπισθεν, οι άνδρες και οί γ μας Τά στοιχεία πού έντοπίσαμε στό Γενικό
Ε Λογιστήριο του Κράτους μελετντας και τόν ναϊκες στίς Επιμελητείες . Ο ήρωισμός και
προϋπολογισμό του 2020 σέ συνδυασμό μέτίς ή αύτατάρνησις δέν άναιρεί όμως τούς άριθπληροφορίες για την λειτουργία των Μονάδων Διοικητικής Μερίμνης του Ναυτικούμας
στόν Ναύσταθμο Σαλαμίνος, μας άφησαν κυ- οί πολιτικές δυνάμεις θά ένδιαφερθούν πλήν
ριολεκτικς άφωνους . Το θαύμα συνετελέ
κικές κινήσεις στήν περιοχή . Τά ύποβρύ- ση τού έστω πεπαλαιωμένου ύλικού της .
Τουρκοι δέν κατάφεραν νά τά έντοπίσουν πο - 6 N0ουνται διερευνητικές
τέ. Οι φρεγάτες μας μέ άρχηγό έκ ν πραγμάτων την κΛήμνο έδωσαν έπί 35 μέρες σα
φείς άπαντήσεις. Το αυτό οί πυραυλάκατοι
μούς, Τούς παραθέτουμε έν όψει τής συζητήσεως του προϋπόλογισμου μέ την έλπίδα δι
μέ άνοικτή Αμμόχωστο;
οίφρεγάτες, τά άνθυποβρυχιακά έλικόπτερα .
τν έξοπλιστικν και γιάτάλειτουργικά έξοδα τν Ενόπλων Δυνάμεν μας
Στόπλαίσιο μίας μεγάλης έρεύνης πού κά- σθη μέ μόλις 84 έκατομμύρια λειτουργικό
νει ή (Εστίων και πρίν άρχίσει δημοσίως ή προϋπολογισμό τό 20201 Τόθαυμα συνετελέ
ήταν σαφς καλύτερη (άγκιστρωθήκαμε κοντάστήν ξηρά) άπό τήν άμήχανη τουρκική, ή συζήτησις για τό νέο έξοπλιστικό πρόγραμ- σθη μέ την 24ορη λειτουργία τν μονάδων διόποία είχε ς βασικό πλεονέκτημα τά νεωτέ
Όλειτουργικός προϋπολογισμός του Πο
λεμικού Ναυτικού άνέρχεται έως σήμεραλοιμα, τό όποίο θά έπηρεασθεί λογικς και άπό
οικητικής μερίμνης στόν Ναύσταθμο , πρτη
Συνέχεια στήν σελ .3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τουρκική πρόκλησις
στην Αμμόχωστο
Πάμε για ένα Άβέρωφ κόμη;
Έλλάς καί Γαλλία
συναντνται στό νέο cd
της Νάνας Μούσχουρη
ντας καί πάλι ρεπορτάζ (χωρίς αυτό δέν γίνεται τίποτε,
άχρηστος ότίτλος του Δευθυντου) μέ συγκίνησαν
διπλά. Πράγματι ο άριθμός.
ΙΒAΝ του Ταμείου Έθνικου Στόλου είναι ό GR95
0100 0240 0000 0000 0268
ΤΟ ΑΝΟΙΠΜΑ τής παραλίας τής Αμμο χστου γιατούς Τουρκοκυπρίους άνεκοί -νωσαν. χθές άπό κοινού ό Ταγίπ Ερντογάν και δ ψευδοπρωθυπουργός Ερσί Τα τάρ. Οτελευταίος μετέβη έκτάκτως χθές
στήν Άγκυρα γιά νά λάβει τις εύλογίες
του Τούρκου Προέδρου, λίγες ήμέρες
πρίν άπό τίς κέκλογές στά Κατεχόμενα . Πρόκειται ούσιαστικά για τό δρο
του Ερντογάν στόν Τατάρ , μισητό άντ παλο τού άντιπάλου του Μουσταφά Ακιντζί. Μόλις έγινε γνωστή ή άπόφασις ,
μπουλτόζες, φορτηγά και άλλα έκσκα
φτικά μηχανήματα είσηλθαν στήν περίκλειστη πόλη και άναμένεται νά άρχίσουν τά έργα στε αυρια νά δοθείϊ ή παραλία πρός χρήσιν τν Τουρκοκυπρίων και
τν έποίκων. Το βέβαιον είναι δτι τορΗ ΑΙΤΙΑ του σημερινού σημειματος όνομάζεται σΙω
άννης Καραδημητρόπουλος . Πρόκειται για φανατικό άναγνστη της έφημε
ρίδος μας, μόνιμο κάτοικο
Γερμανίας, άξιο τέκνο άξι
ωματικου των Ένόπλων
Δυνάμεν μας . Περί τά μέ σα Σεπτεμβρίου μου έπέ στησε τήν προσοχή μέ ένα
mail του το όποιο έλεγε
grosso modo τά έξης: Πολλοί Έλλη νες της άλλοδαπής θέλουν νά βοηθήσουν τίς Ένοπλες Δυνά- ρητής (όνοματεπνυμο, ΔΟΥ/ΑΦΜ, Ποσό Δωρεάς) .
μεις άλλά δέν ξέρουν πς. Σάς διαβιβάζω τόν λογα Τά χρήματα αύτου του λογαριασμού προορίζονται
ριασμό πού διατηρεί στήν τράπεζα το Ταμείο Εθνι- γιά τήν άγορά πολεμικν πλοίων.
κού Στόλου του ύπέροχου Πολεμικού μας Ναυτικού
γιά νά τόν δημοσιεύσετε καί νά ένημερωθούν . Καί
κατέληγε : Εσείς είστε έταιρεία καί δή άκραιφνως 30εκατομμυρια εύρ τήν άμυνά μας άξιοποιντας
έθνική. Διαθέσατε κάποια γωνία της έφημερίδος δωρεές άλλά και τήν άκίνητη περιουσία του . Πλησας διά τήν άνάδειξην καί προβολήν του έν λόγω ροφορουμαι λοιπόν ότι μετά το ξέστπασμα της κρί άριθμού. . Μέ συγκίνησε ό κύριος Καραδημητρό - σης στο Αίναίο και στήν Μεσόγειο τό περασμένο
πουλος. Άλλά έπρεπε νά το διασταυρσω. Τό Τα - καλοκαίρι οιδωρεές άνωνύμων Ελλήνων οι όποιοι
μετο Στόλου τό όποιο ατρέχειν όπλοίαρχος Μαυρο-δέν έκδίδουν δελτίο Τύπου όταν ένισχύουν άπό τό
ειδόπουλος, ύποδιευθυντής του, εύρίσκεται στήν υστέρημα τους τήν άμυνά μας έκτοξεύτηκαν . Ιδιόδό Φειδίου, στά παλαιά μου δημοσιογραφικά λη- αιτέρα έντύπωση έχουν προκαλέσει στούς Επιτεμέρια της Απογευματινής. Όσα άνακάλυψα κάνο102 (άριθμός λογαριασμού
268102) καί όποιος θέλει νά
ένισχύσει τό Πολεμικό μας
Ναυτικό πρέπει νά συμπληρνει μαζί μέ την δωρεά
και τά στοιχεία του ς δω (σελ, 7)
Deconfiction:
Η Εθνικήσημασία
ένός όρου
Τό ΤΕΣ χρημαδότησε τήν τελευταία δεκαετία μέ
Συνέχεια στήν σελ.3
του Δρος Ίωάννη Θ. Μάζη.
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΑΝΕΚΟΙΝΩΘΗ μετά βαϊων και κλάδων
είς τήν Σύνοδον Κορυφής της ΕE της
1ης/10/2020 ή Συμφωνία ίδρύσεως
"Μηχανισμού άποσυμπίεσης μετα
ξύ Ελλάδος και Τουρκίας ο όποιος θά
έμπεριείχε και ακόκκινη γραμμή έπικοινωνίας πρός άποφυγήν άτυχν κα
ταστάσεων μεταξύ τν δύο πλευρνν.
Η άνακοίνωσις αυτή διευκόλυνε την
γερμανίδα Καγκελλάριο νά στοιχειοθετήσει τήν είρηνική μεταστροφή της
|Αγκύρας (! ) και τόν έπαναπροσανατολισμόν τής πολιτικής της πρός τον
αείρηνικόν διάλογον ( ) άρα νά δικαιολογήσει τήν μή έπιβολή κυρσεων
κατά της Τουρκίας , δικαινοντας και
την έπιθυμίαν του Ελληνος πρωθυΣυνέχεια στήν σελ. 5
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΒΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ 3
.Ταπετσαρία μέ 9.270 άδεια κουτιά μπύρας δημιούργησε όκ Μαρίνος Αποστολάκης στό Ήράκλειο, στόν χρο όπου ύποδέχετα τους φίλους
του . Τοίχοι και όροφή έχουν έπικαλυφθεί . Πολυθρόνα, τραπεζάκι, ράφια παρτέρι μέλουλούδια ,
όλα είναι κατασκευασμένα μέ κουτάκια άλουμινίου Στήν είσοδο ύπάρχει πινακίδα μέ τήν ένδειξη
καταφύγιο μπύραςν όμως Τίποτα δέν προϊδεάει
τόν έπισκέπτη του χρου γιά τό έσωτερικό θέαμα που θά άντικρύσει . Όλα τά κουτιά τοποθετημένα συμμετρικά μέ πολύ μεράκι καί κυρίως ύπομονή. Αν καί τά κουτιά είναι άδεια γιά τους έτπισκέ
πτς πάντα ύπάρχει παγωμένη μπύρα .
Άλλάζουν όλα στίς παροχές
ύγείας σέ χρήμα
Τά άπομνημονεύματα
του Μπαράκ Όμπάμα
στην Έλλάδα
ΑΛΛΑΓΕΣ στό ύνος τν παροχν ύγείας πού προσφέρουν τά άσφαλιστικά ταμεία άναμένεται νά φέρει
όνέος κανονισμός τού ΕΦΚΑ πού θά προβλέπει ένιαιους κανόνες για όλα τά άσφαλιστικά ταμεία , και σχεδιάζει νά τά ύλοποιήσει μέσα στό πρτο έξάμηνο του
έτους ή ήγεσία του , Υτουργείου Εργασίας . Οι άλλαγές σε πρτη φάση θά άφορούν τίς παροχές σέ χρήμα
δπως είναι τά έπιδόματα μητρότητος , άσθενείας , κατα
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΟ ΝΕΟ ιβλίο του Μπαράκ Ομπάμα μέ τίτλο Γη
της Επαγγελίας θά κυκλοφορήσει στίς 17 Νοεμβρί
ουστήν Ελλάδα ταυτόχρονα μέ τίς ΗΠΑ, και ή έκδοσίς του θά γίνει ταυτόχρονα σέ 25 γλσσες . Στά έλληνικά θά κυκλοφορήσει άπό την Athens Bookstore
Publications σέ σκληρόδετη έκδοση και θά διατίθεται
Συνέχεια στήν σελ. 7
.Η πανδημία του κορωνοίού εύνόησε Τήν άνοδο
του κυβερνοεγκλήματος Οί έγκληματίς έκμεταλλεύθηκαν σύντομα Τήν πανδημία γιά νά έπιτεθούν
στά εύάλωτα άτομαν σέ ένα πλαίσιο όπου ή καραντίνα θησε Τους χρήστς νά στραφούν πρός τόΔι αδίκτυο κσέμιά άνευ προηγουμένου κλίμακαν , σημενει ή Εύρωπαϊκή Συντονιστική Αστνομική Αρχή
Europol Σμαντικό μέρος άπάτης είνα ή Τροθησις καί πλησις σκευασμάτων τά όποια θά έμπόδιζαν ή θά εράπεναν τήν Covid-19, Πάλι καλά που
δέν άπευθύνθηκε στούς ψηφιακούς άπατενες και ό
Ντόναλντ Τράμπ!
ELLRDF
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Όταν ή ΕΡΤ θυμάται ποιά είναι ή άποστολή της
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
νιο του 1942 . Τήν έντολή λληνικά χωριά πού άφανίστηκαν άτπό τά τέρατα του
Ζούλα (κοντά μας, στήν ριού Εδωσε δ ίδιος ό Xίτλερ , ναζισμού, τό φίλμ ήταν μιά
σε άντίποινα για τόν θάνα- δυνατή σφαλιάρα , σέ μιά
το-σέ ένέδρα- ένός άνωτά- περίοδο που ό γερμανικός
του Γερμανού άξιωματικού έπεκτατισμός (μέ διαφορετικά όπλα ή μέ τήν χρησιμορα άλλά δeν μπορ παρά νά
Δέν θάμπορούσε νά έπιλέξει καλύτερη περίοδο ή συγχαρ τόν Κωνσταντίνο γιά τόν άφανισμό του χο
ΕΡΤ για νά μεταδσει τό
ύπέροχο καί συνάμα φρικ
στικό ντοκιμαντέρ Ενα δ - μεγάλωσε) γιά τήν έπλογή.
ντρο θυμάται , που γυρ στηκε τό 2018 σέ σενάριο και ήδη δε ) άναφέρεται στήν
σκηνοθεσία του Κωνσταντί , ξαφάνιση του χωριού Λί
νου Φόλλα. Βεβαίως , τό φίλμ
έπρεπε νά μεταδοθεί νωρίτε- αs άπό τουs Ναζί, τόν Του - θηριωδίας , μέ τόσα και τόσα
13:00-15:00
. Είναι κι αύτή μία μορφή άνακυκλσεως . Θά τήν
λέγαμε καιί μή καταστροφικήν! Περί τις 100.000 συσκευές Apple που είχαν πάρει Τόν δρόμο Τής άνακυκλσεως ευρέθησαν νά κυκλοφορούν άφού είχαν
έπαναπωληθί καί μάλιστα σέ πολύ χαμηλές τμές: Ή
Apple στρέφεται τρα δικαστικς κατά της έταιρε as πού είχε άναλάβει τήν άνοκύκλωση. Νάσημειωθ
ότι σχετικόλεχο έδειξε ότι τό 18% τν συσκευν
που υποτίθεται πς έχουν άνακυκλωθε ξξακολου
θούν νά έχουν πρόσβαση στό διαδίκτυο!
ΚΚαθημερινήν τής Βλάχου
ο αΠ' όλα!,
Τόο φίλμ (πού το είχα
τν EΕ!
Ακόμη καί γιά έμας, που
νιτσε τής Τσεχοσλοβακ - έχουμε ίδίαν άντίληψη τής
ποίηση κδορυφόρων, όπως
6 Ταγίπ) ταλαιπωρεί πάο Κστας Παννουλόπουλος
ο Μάνος Τσα γκαράκης
Συνόχεια στήν σελ. 4
07-10-2020
9771108"701137