Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Οκτωβρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7183
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
- Ειδικό
ΕΝΦΙΑ
εποχικό
Σχεδιάζουν νέο
επίδομα
Ψαλίδι
Τη σταδιακή μείωση ή
ακόμα και την κατάργηση του συμπληρματικού ΕΝΦΙΑ, όταν
το επτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες,
εξετάζει η κυβέρνηση.
από την επέκταση του
συστήματος αντικειμενικν αξιν των ακινή Ξεκίνησαν οι πληρωμές για το ειδικό εποχικό επίδομα του
ΟΑΕΔ για το οποίο θα
γίνονται πληρωμές Στόχος είναι να κατατων δικαιούχων κάθε
Παρασκευή. Ειδικό .
τερα η ληρωμή των
δικαιούχων του επο
χικού δικαιματος
συνέχεια στην 11
των .
αντικειμενικές τιμές,
μετά και το ξεπαγωμα" της σχετικής
διαδικασίας , αναμένε
στεί η Φορολόγηση
της ακίνητης περιου.
σίας πιο δίκαιη και ν
στηριχθεί η μεσαία
τάξη , αφού τον φόρο δημοσιονομικό μέτωπο
πληρνουν περίπου
450.000 ιδιοκτήτες που
έχουν κτίσματα εντός
οχεδίου και οικόπεδα
αντικειμενικής αξίας
άνω των 250.000 ευρ.
Η σταδιακή μείωση ή
ακόμα και η κατάρ.
γηση του φόρου θα
έξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά περιθρια που θα προκύψουν
ται να τεθούν σε εφαρ
μογή το επόμενο έτος,
αν δεν υπάρξουν δραματικές εξελίξεις στο
που θα έχουν ευρύτερες επιπτσεις στην
εθνική οικονομία . Σύμ
φωνα, με κορυφαία
στελέχη του οικονομικού επιτελείου , η μα
ζική ένταξη περιοχν , μόνιμη μείωση ή και
που μέχρι τρα παρα.
μένουν στο απwρό Πληρωματικού ΕΝΦΙΑ
βλητο της εφορίας,
στο σύστημα αντικειμενικν αξιν των ακι .
Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται περί που σττα 625 εκατ
ευρ για φυσικά και
νομικά πρόσωπα , εν ,
ειδικά για τα φυσικά
πρόσωπα , η επβά.
ρυνση αγγίζει τα 358
εκατ. ευρ . Αυτός
είναι και ο βασικός
συνέχεια στην 10
νήτων, μορεί να δημι .
ουργήσει τον δημοσιονομικό χρο και να
ανοίξει τον δρόμο για
Μεγάλη
επένδυση
ει δισ. τns
Microsoft
κατάργηση του συμγια τα νοικοκυριά που
επιβαρύνονται υπέρμετρα για την ακίνητη
περιουσία τους .
στην Ελλάδα
Αυτονομ:
- Ποιεs εργασίες
Μεγάλη άμεση επέν.
δυση της Μicrosoft
στην Ελλάδα ,
οποίας η προστιθ
μενη αξία αναμένεται
να αγγίξει το ένα δισ κατομμύριο ευρ , θα
ανακοινσουν αύριο
Δευτέρα από το Μουσείο της Ακρόπολης ο
έλληνας πωθυπουρ
συνέχεια στην 2
θα επιδοτούνται
Τα εισοδηματικά
κριτήρια
Σελίδα 9