Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Δημοπρασία τρίμηνων εντόχων γραμματίων 625 εκατ.
>>> ΤΛ.
ΟΙΚΟΝΟΜΚΗ i1
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5825 Τρίτη 06.10.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05.
Alpha Finance
Σύσταση καγοράν
και υψηλές τιμές
στόχοι για ΓΕΚ
Τέρνα και ΤEΝΕΡΓ
Protergia:
Τεπίττωση
>>> Τελ.
>>> Τελ.
Ηλεκτρικό ρεύμα
με έκπτωση συνέπειας 45%
Ανεβάζει τον πήχη
για Μυτιληναίο η Eurox
Τμή στόχο στα 68,60 ή 39% απόδοση σε σχέση με την τρέχουσα
τιμή δίνει στην ΓΕΚ Τέρνα η
χρηματιστηριαχή , εν για την
Τέρνα
+0,35% θέτει τον πήχη στα
E14,70 ή 33% υψηλότερα έναντ
της τρέχουσας Σε αμφότερους
τους τίτλους η σύσταση είναι
ΕνεργειακήΤEΝΕΡΓ|
Όπως εξηγεί στην ΓΕΚ Τέρνα η
τιμή στόχος εμπεριέχει απόδοση
της τάξης του 39% σε οχέση με
τα τοέχοντα επίπεδα , επομένως
αναβαθμίζεται ή σύσταση σε
Αγοράν από Αιαχράτη σην.
Μετά και την ανακοίνωση των
αποτελεσμόάτων του πρτου εξ μήνου του 2020, προβέπουμε ΟΤΕ:
ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης
του κύκλου εργασιν του ομλου
θα αυξηθεί κατά 3% το 20192023. Αντίστοιχα , το ΕΒΙTDA θα
αυξηθεί κατά 11% , υρίως λόγω
του υψηλού περιθωρίου του λάδου των ΑΠΕ,
Σειρά διαχρίσεων στα Sales Εlene
Για την επιτυχημένη κάλυμη
των αναγκν του πελάτη από
τους ανθρπους της πρτης
γραμμής , την αποτελεσματική
προθηση σύγχρονων προϊόν
των και υπηρεσιν αλλά και τα
καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους ανθρπους
των Πωλήσεων , βραβεύτηκε ο
Όμιλος ΟΤΕΟΤ -0,03% στα
Sales Excellence Avards 2020.
COSMOTE eValue διακρίθηκε στις κατηγορίες <ΕκπαιδευΥπηρParty>,
Αύξηση Εξαγωγν- Ανάπτυξη σε Διεθνείς Αγορές
Βραβείο και για την COS
ΜΟΤΕ nsurance , η οποία δια κοίθηκε για τις διαδικτυακές
της πωλήσεις. Όπως ανέφερε ο
Chief Customer Operations
Officer Ομιλου ΟΤΕΟΤΕ
0,08% , κ. Θανάσης Στράτος:
<Στον Όμιλο ΟΤΕΟTΕ-0,08%,
ο πελάτης συνεχίζει να βρίσκε
ται στο επίκεντρο και όλοι
εμείς είμαστε πάντα στο πλεδείχθηκε η ομάδα τηλεφωνικν υρό του Στόχος μας είναι να
Σημαντικό , επίσης , ρόλο στα
μελλοντικά μεγέθη θα διαδρα
ματίσει η κατασπευή και παροχρηση του Αεροδρομίου του
Καστελίου καθς και του έργου
Εληνικού ( htegrated
Resort Gasino) .
τικά Προγράμματα
εσίες
Third
Για την Τέρνα ΕνεργειακήΤΕΝΕΡΓ +0,35% , παρά το
ρόλι της μετοχής το 2020 (άνοδος 51% φέτος ) , συστή νου με
Αγοράκ χαι αυξάνουμε την
τιμή-στόχο μας στα
δεδομένη την αυξανόμενη μελ
λοντική κερδοφορία ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης εγκατεστημένης ισχύος
Ο Όμιλος απέσπασε συνολικά
21 βααβεία , εκ των οποίων 10
Gold, 7 Silver και 4 Bronze .
Συγκεμριμένα, Τμήμα Πωλή σεων της Χρονιάς στον τομέα
τηλεπικοινωνιν
Ανθεκτική παρά την εξάρτησή της από τον τουρισμό η
ελληννή οικονομία , τονίζει ο ούκος. Εύθραυστες οι
ελληνικές τράπεζες, φαίνονται φθηνές αλλά δεν είναι ,
σημεινει . Πού αναμένεται να επικεντρωθούν οι
επενδυτές .
, 10 με
ανα Η HSBC διατηρεί την
του παρέχου με απλές γρήγορ- ουδέτερη σύστασή της για χής ποιότητας συνεχίζουν
τις εγχριες μετοχές , αφού
ο πυρήνας της ελληνικής
αγοράς μετοχν παραμέ - ισολογσμούς
νει ο τραπεζικός τομέας
και τα ζητήματα πιστωτι πωλήσεων Ομίλου ΟΤΕΟΤΕ
0,087% . Σημαντική διάκοιση και
για την ομάδα πωλήσεων της
προσωποποιημένες
λύσεις Εξασραλίζουμε εξαιρε
ΓΕΡΜΑΝΟΣ που αναδείχθηκε τική εμπειρία σε κάθε επαφή,
επενδύοντας συνεχς στους
νιάς στον τομέα λιανεμπορίου ανθρτων μας αλλά και σε
Έτσι,
ερχόμαστε ακόμη πιο κοντά
στους πελάτες μας και
να βαραίνουν και εστιάζει
σε μετοχές με ισχυρού
Η εταιρεία προσφέρει δυναμική
αύξηση χερδν , εν οι προοπτι
κές ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι
ευνοίχές , με σημαντικό πριθόρ
ιο για πρόσθετες επενδύσεις.
Επιπρόσθετα , η προσφέρει
σημαντικά μερίσματα προς τους
μετόχους (απόδοση 4-5% για το
2021-22 )
κΤμήμα Πωλήσεων της Χρο
προϊόντων . Η COSMOTE απέστασε 6 χρυσά βραβεία σε κατ
ηγορίες σχετικά με τα καταστήτεχνολογίες αιχμής .
ματα, την oργάνωση των πωλή - όχημα την τεχνολογία , δημιο
σεων , τις τηλεφωνικές πολή - υργούμε έναν κόσμο καλύτερο
σεις και την εκπαίδευση . Η
για όλους>.
Created by Universal Document Converter