Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Τρίπη
60κτωβρίου 2020
Θωμα άποστόλου έκτων ιβ. Ερωτηίδος μάρτυρος
Σελήνη 19ήμερων Ι Ανατόλή ήλίου 725-Δύσις 700
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι νοτιοδυτικοί έως 5 μπωφόρ, (Εoς 83β).
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νέφσεις Ανεμοι νότιοι έως 4μπωφόρ (Εως29β).
Αριθμ. φύλ . 41775
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΕΙΑ
Δικαστήριο καλείται νά άποφασίσει:
να απ0φασισει:
Είναι ποινικό άδίκημα ή Θεία Κοινωνία;
Ένμέσφ πανδημίας μέβάση τό άρθρο 285 του Ποινικού Κδικος περίκτροκλήσεως άσθενειν
Στό έδλιο ό Μητροπολίτης Κερκρας Νεκτάριος στις 19Οκτωβρίου
ΜΑΔΙΚΗ μέ εύρύτερο πολιτικό , δραστηριοτήτων. Τό πρός διερεύ
έκκλησιαστικό , κοινωνικό άλλά
και θεολογικό ένδιαφέρον θά δι - Μαρτίου 2020.
εξαχθεί στίς 19Όκτωβρίου στήν
Κέρκυρα μέκατηγορούμενο τόν το πικό Μητροπολίτη Νεκτάριο ένα ντίον του όποίου έχουν άσκηθεί δύο
ποινικές διξεις . Η πρτη για τήν τος του . Συγκατηγορούμενός του
πρόσκλησή του στούς πιστούς του
έκκλησιάσματός του νά κοινωνούν
χωρίς φόβο όσο διαρκούσαν τά περιοριστικά μέτρα τής πρτης καραντίνας κάνοντας χρήση του κω
δικού sms <γιά άσκηση σωματικν ταρριφθεί καθς δίδιος ό κυβερνητικός έκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας παρουσιάζει τεράστιο ένδιαφέρον
ύπέδειξε μερικές μέρες μετά στούς
πολίτες νά κάνουν χρήση του κωδι - . όσο και ό Μητροπολίτης Κερκύ
κου sms κσωματική άσκησην γιά ρας Νεκτάριος θά κληθούν νά άπα
νά έπισκέπτονται νομίμως τούς ναούρΩστόσο ή κατηγορία στό σκέ - άνθρπινες ζωές στήν έκθεση στόν
λος πού άποδίδει στόν Μητροπολί
τη Κερκύρας και Διαποντίων Νή-τής μεταλήψεως μέ Θεία Κοινωνία
σων τήν διάπραξη τοϋ ποινικού
άδική ματος κέκθεση σέ κίνδυνο σίας; Καθίσταται σαφές ότι έδ δέν
της δημόσιας Τάξηφ και διάπραξη
του άδικήματος του άρθρου 285 του μόνον ή τυχόν άξιόποινη συμπερι ποινικού κδικος απαραβίασης μέ φορά το Μητροπολίτου άλλά και
τρων περί τρόληψης άσθενειν ,
νησιν άδίκημα διεπράχθη στίς 25
καθς τόσο ή κατηγορούσα άρχή
Η δεύτερη για συγχρωτισμό
έντός του ναού του Αγίου Σπυρίδω νος κατά τήν διάρκεια τής παραδοσιακής λιτανεύσεως τοϋ σκηνμαντήσουν στό έρτημα: Ετέθησαν
κίνδυνο του νέου κορωνοϊού λόγω
κατόπιν παροτρύνσεως της Εκκληείναι και δ Πρόεδρος τού δημοτικού συμβουλίου της πόλεως κύριος Μεταλληνός. Όσον άφορά την
πρτη κατηγορία περί ψευδούς βε .
βαισεως , κατά το ήμισυ έχει καθά άξιολογηθεί άπό τό δικαστήριο
Συνέχεια στήν σελ. 3.
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Στήν άναστολή
τό μυστικό της δίκης
τής Χρυσής Αύγής
Κυβέρνηση έθνικής σωτηρίας
μέ άποστολή τόν συμβιβασμό
Το σχέδιο Μαχρόν κατά
του οιζοσπαστικού Ισλάμ
ΗΑΥΡΙΑΝΗ άπόφασις για τούς 68 κατηγορουμένους της δίκης τής Χρυσής
Αυγής άναμένεται μέ τεράστιο ένδιαφέ ρον καθς είτε είναι καταδικαστική είτε
όχι, θά συνεχίσει νά άπασχολεί τό πα
νελλήνιο γιά πολύ καιρό . Σέ περίπτωση
που δρισμένοι έκ τν κατηγορουμένων
βρεθούν ένοχοι , έκτιμάται ότι θά χρειασθουν ήμέρες μέχρι την δριστική έκδοση τής άποφάσεως Τόπλέον κρίσιμο ζήτημα μετά τήν όποια άνακοίνωση τοινν
είναι ή άναστολή ή όχι έκτελέσεως τής
ποινής . Ήτοι έάν οί δικαστές άποφασίσουν ποιοί κατηγορούμενοικαι άν πρέπει
νά δδηγηθούν στήν φυλακή ή έάν πρέπει
νά άφεθουν λεύθεροι ύπό δρους ή μή. Η
ΜΟΥ ΕΚΑΝΕ ίσχυρότατη έντύπωση τό γεγονός ότι γητή στό Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ S.M.Plokhy
μεγάλη και έγκυρη έφημερίδα που κινεϊται στόν (έκδόσεις Πατάκη- ) . Εν προκειμένω όμως τό έπί
χωρο της κεντροδεξιάς διαφήμιζε προχθές ότι θά μετρο πού γράφτηκε τόν περασμένο Ιούνιο δέν έπιδιανείμει μαζί μέ τήν κυριακάτικη έκδοσή της το κεντρνεται στό βιβλίο πού ήθελε νά διανείμει καί
.Επίμετρον πού έγραψε στό Εύτυχος ήττηθήκαμε ή μεγάλη έγκυρη έφημερίδα (άλλά άνέβαλε λόγω
σύντροφοιν, τριάντα δύο όλόκληρα χρόνια μετά τήν κορωνοϊου.) Αφιερνεται δη' όλίγον στήν μάχη των
πρτη του έκδοση ό συγγραφεύς Τάκης Λαζαρίδης . Η ΠΑ μέ τήν Κίνα , ή όποία θά είναι άδυσπητος και
Αναφερόμαστε βεβαίως σέ ένα έκπληκτικό βιβλίο έπικεντρνεται στό τέλος στό τί πρέπει νά κάνει ό
που κυκλοφορεί άπό τίς έκδόσεις -Πελασγός του Κυριάκος Μητσοτάκης για νά άποφύγει τήν πολιτικυρίου Γιαννάκαινα καί όσοι είστε άναγνωστες της κή περιπέτεια . Η πρόταση του κυρίου Λαζαρίδη θεέφημερίδας μας είχατε άρκετές φορές τήν εύκαι- ωρήθηκε πολιτικς ένδιαφέρουσα άν κρίνει κανείς
ρία στό παρελθόν νά τό λάβετε μέ τις προσφορές άπό τό γεγονός ότι τυπθηκε σέ ένα τιράζ τούλά μας. Όταν το πρσφέραμε έμείς ήμασταν άντικομ-χιστον 200.000 φύλλων , διαφημίστηκε καί διανεμήμουνιστές ν και άκραϊοιν . Τρα τό άνακαλύπτουν θηκε πρός άνάγνωση , Προτείνει στόν Πρωθυπουρκαι οί κάνωτάτου . Καλς τους!
(σελ 5
Περί της
εύρωπαϊκότητας
της Τουρχίας
γό νά ξηλσει> όλη του τήν Κυβέρνηση, νά τήν
άντικαταστήσει μέ μιά κκυβέρνηση έθνικής σωτηΤό βασικό έπιχείρημα του συγγραφέως ο όποϊος ρίας, ή όποία θά άποτελειται άπό κέπιχειρηματίες
ήταν άριστερός καί γνρισε τήν ήγεσία του Εμφυ- καί έφοπλιστές και μέ όχηματό νέο σχήμα νά προλίου προσωπικς ήταν ότι ό Στάλιν χρησιμοποίησε χωρήσει στόν μεγάλο συμβιβασμό μέ τήν Τουρκα .
άλλά έντέλει <πούλησε, τό ΚΚΕκατά τόν Εμφύλιο Μέ ό,τι μπορεί νά σημαίνει ό συμβιβασμός.
Πόλεμο διότι ό βαθύτερος στόχος του ήταν ή δημιουργία ζωτικού χρου για τήν ΕΣΣΔ στήν Άνατολική Εύρτη . Ονότος του ήταν άδιάφορος καί τόν
έκχρησε στήν Δύση. Σημειωτέον ότι αυτή ή θε- μασιες για μια νέα ήττα Γιά ένα νέο ήττηθεϊτε.
ωρία Λαζαρίδη έπιβεβαινεται πλήρως και άπό τά υTUχως, δυστυχος μικράν άξίαν έχει στήν προκειπρακτικά της Γιάλτας όπως αυτά άποκαλύπτονται μενη περτωση. Ηττηθείτε διά του συμβιβασμού
στό νεοκδοθέν *Τό τίμημα της είρήνης του καθηΣυνέχεια στήν σελ. 4
του Άγγελου Ζαχαρόπουλου*
ΠΕΝΝΙΕΣ
Τό καλογραμμένο και ρωμαλέο αύτό κείμενο
πού διαβάζεται άπνευστί είσηγείται λοιπόν προετοι
ΠΡΙΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ή ήμερομηνία έναρξης τν ένταξιακν διαπραγματεύσεων της Τουρκίας (3.10.2005 ) , είχαν
γίνει πολλές συζητήσεις κατά πόσον ή Τουρκία πρέπει ή μπορεί νά
έχει θέση στήν ΕΕ . Κύριος έκφραστής της άποψης , δτι ή Τουρκία δέν
μπορεί νά έχει θέση στήν ΕΕ, ήταν
ό πρ. Πρόεδρος της Γαλλίας Valeν
Giscard d Estaing Τήν άποψη του D.
Estaing άντέκρουσε μέ άρθρο του
στήν έγκυρη γαλλική έφημερίδα Le
Monde ό Κστας Σημίτης. Ήταν την
έποχή της τελευταίας πρωθυπουργικής θητείας του Κστα Σημίτη κα τά την όποία έγκαινιάστηκε ή κραυγαλέα έλληνική ύποστήριξη της
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
Φ Αρού άπέτυχε νά άκλεγεί Πρόεδρος ή Χίλλαρυ
Κλίντον άσχολείται τρα μέ τήν βιομηχανία τού
θεάματος, Πρέγματ συνεργάζεται ς παραγωγό
μέ τόν Στήβεν Σπήλμπεργκ καί τήν έταιρεία του
Amblin Τelevision, καθς καί Τήν Warner Bros .
Television και τό CW Network γιά τήν τηλεοπτι
κή δραματική σειρά