Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠo του
Πρέπει να ξέρι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
οι ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΙΣΠΡΑΕΕΙΣ ΤΟΥ 2020
το 20% των ξεης του 2020, cνα μες ου συμηληρΠερυσινν εniro αφίωv στο νουν οι εmoκέπτες
θα διαpορ - Υ τρίμηνο, αυτές α: της χρας στα 3,9 ε.
ωθούν οι νήλθαν με Ράση τα κατομμύρια
τουριστικές εισnρά . στοιχία αo τς φόρ .
ΗERλάδα είναι αnoλύτως ικινοποημένη
Από τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής
Δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κ. Mητουτάκης από τυς Βρυξέλλες
Ή Ελλάδα είναι αnoλύτως ικα
νοποημένη anό τα συμπεράσμα| τα της Συνόδου Κορο ής ο |
|Κυριάκος Μητοοτάκης προσεp
|χόμενος στη δεύτερη ημέρα της
Ιουνεδρίασης tων 27 της ΕΕ.
Διασφαλίστηκε η συνέχιση
του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτ"
Ανακοίνωσε η Κεντρική Tνωση Δήμων annάδας
Στις 4 Οκτωθρίου
Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζων
Ο μονυδικός άνθρωπος oε ολό κληρο τον κόσμο nou δεν είδε και
δεν κατάλαβε tiιοτα αnό την Προ Διεθνής Ημέρα Δράσης για τα δικαιματά τους
Παγκόσμια
Ημέρα των
διεθνής ημέρα δράσης
γκόσμια Ημέρας των
για τα δικαιματα των
ζων και την καλή δια την κατόστοση των ww , npοκειμένου να
θε χρόνο στις 4 Οκτω
βελτιοει τα nρότυna
χθεσινή απόφαση του Ευρωπαίκού
Συμβουλίου και το μήνυμα nou .
στειλε στην Τουρκία, είνι ο κύριος
βρίου , η ημέρα γιορτής
καλής διαβίωσης σε ο
του οραγίσκου της AΛο τον κόσμο .