Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
50χτωβρίου 2020
Χαριτίνης μάρτυρος . Μεθοδίας όσίας της έν Κιμλω
Σελήνη 18ήμερων 1Ανατολή ήλίου 725-Δύσις 7.02
ΑΤΤΙΚΗ Αραιές νεφσεις Θερμοκρασία σέύψηλάγια τήν έποχή έπίπεδα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αραιές νεφσεις καί άνεμοι Θερμοκρασία έως 30β.
Αριθμ. φύλ.41774
Ετος 144ον
Τιμή 1,50Ε
ΜΕΤΑ ΟΝ ΠΩΡΓΟ ΣΕΦΕΡΗΤΟ 1963 ΚΑΙΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ ΤΟ 1979
Ελλην ύποψήφιος γιά τό Νόμπελ
Αστροφυσικής <δικαινει Αίνστάιν
κδικαινευ Αίνστάιν
Κατάφερε νά φωτογραφίσει μέ τηλεσκόπιο μια μαύρη τούπα καί να έπιβεβαισει τήν θεωρία τής σχετικότητος
καθς έχει διάμετρο περίτου 40 δ σεκατομμύρια χλμ. (τρία έκατομμύ- έργαλεία πού θάμας έπιτρένουν να
ρια φορές μεγαλύτερη άπό την Γη) έρμηνεύσουμε τά άκρως πολύπλοκαι εύρίσκεται σέ άπόσταση 500
έκατομμυρίων τρισεκατομμυρίων
χιλιομέτρων!
σπάθειάς μας να άναπτύξουμε νέα
ΟΠΡΩΤΟΣ έπιστήμων πού κατά - έπιστήμων , δ άστροφυσικός Διοφερε να έπιβεβαισει τόν Αίνστάw και να φωτογραφίσει μιά Μαύρη Τρύπα του διαστήματος, δ Δη- άνακάλυψη του κ. Ψάλτη και της
μήτρης Ψάλτης , έχει πολλές πι θανότητες να του άπονεμηθεί το Αριζόνας
τρίτο Νόμπελ για τήν Ελλάδα .
Αύριο ή Σουη δική Βασιλική Άκαδημία Επιστημν θά άνακοινσει μεγάλο Τηλεσκόπιο Όρίζοντος
τόν νικητή του Νόμπελ Φυσικής Γεγονότων) πού έπέτυχε νά άποτυ και δΕλλην έπιστήμων μέ καταγωγή άπό τίς Σέρρες μπορεί να φέ- Μαύρη Τρύπα και νά έπιβεβαισει
ρει στήν Ελλάδα τό κορυφαίο βρα - την Θεωρία τής Σχετικότητος του
βείο μετά τόν Σεφέρη τό 1963 και Αίνστάιν . Πρόκειται γιά μία Μαύ τόν Ελύτη τό 1979. Τήν άποκάλυψη
έκανε ένας άλλος διάσημος Ελλην άντιληφθεί κανείς τό μέγεθός της,
νύσιος Σιμόπουλος, ο όποίος περι
έγραψε λεπτομερς τήν σπουδαία
κα δεδομένα τής φύσεω9 έδήλω
σε ό έπιστήμων. Η δμάς του ήο
ύπεύθυνη γιά τόν συντονισμό των
δμάδος του , στό Πανεπιστήμιο της
Ο καθηγητής Αστρονομίας και
Φυσικής συνέβαλε τά μέγιστα στό
Αύτό πού έπέτυχαν ό κ Ψάλτης δεδομένων δύο έκ τν όκτ τηλέσκοπίων του προγράμματος. Το ένα
και ή όμάς του είναι άνεπανάληπτο , ήταν στό όρος Γκράχαμ τής Αριζό
νας και τό δεύτερο στήν Άνταρκτι νες νά έλέγξουν τις προβλέψεις της κη. Υπό την καθοδήγησιν του κ.
γενικής Θεωρίας της Σχετικότητος
του Αίνστάιν για τις ύπερμεγέθεις
μαυρες τρύπες στά κέντρα γαλα- ρυφαίους έπεξεργαστές γραφικν
ξιν. Η άπεικόνισις μιάς μαύρης
1 τρύπας είναι μόνο ή άρχή της προπσει για πρτη φορά μία τεράστια
Ψάλτη, οί έρευνητές χρησιμοποίησαν ύπερ-υπολογιστές , μέ τούς κοτης Nvidia οί ότοίοι προορίζονται
Συνέχεια στήν σελ. 3
ρη Τρύπα, πού είναι δύσκολο νά
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Άναδρομικά καί
στούς κληρονόμους
Οί πλάκες του Μοϋσέως
Απεχρυπτογραφήθησαν
τά κλάσματα
τής Γραμμικής Α
ΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ήμέρες θά άποφασισθεί έάν ή Κυβέρνησις θά προχωρήσει
στήν καταβολή άναδρομικν και στούς
κληρονόμους θανόντων πού ήσαν δικαι ούχοι καθς δ ύπ. Εργασίας άνέφερε δτι
έξετάζεται αύτό τό ένδεχόμενο . Από τήν
τροπολογία που κατετέθη στήν Βουλή
προκύπτει ότι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου θά λάβουν άναδρομικά ποσά μόνον
άπό μία μείωση πού έγινε στις συντάξεις
τους τό 2021 σέ άντίθεση μέ τούς συνταξιούχους τού ίδιωτικού τομέως . Οί χαμηλοσυνταξιούχοι άπό όλα τά πρην Ταμεία του ίδιωτικού και του δημοσίου τομέως πού είχαν κάτω άπό 1.000 εύρ μικτό
συνταξιοδοτικό είσόδημα τό 2012, δέν θά
λάβουν τρα άναδρομικά, καθς δέν έπι
στρέφονται οί μεισεις τν έπικουρικν .
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
Η ΝΔέόρτασε , χθές άνόρεκτα (σέ σύγκριση μέ χειρήσεν της ; Αύτές είναι έννοιες έντελς ξέτίς πρόσφατες έκδηλσεις του ΠΑΣΟΚ στό Ζάπ- νες πρός αυτόν .
πειο) τά γενέθλια γιά τά 46 χρόνια άπό της ίδρύσες της: μέ μιά δήλωση τριάντα λέξεων του Προε ζων, ποιά ΝΔ, ποιά γενέθλια, ποιά έπέτειος, πο
δρου του κόμματος στήν όποία δέν άναφέρεται το ός Καραμανλς; Το δέ κόμμα πέρασε τό σαββατοόνομα του ίδρυτή της Κωνσταντίνου Καραμανλη κυριακό του έκδίδοντας άνακοινσεις συμπαρά(ατιμωρίαν έπειδή δέν περιέλαβε τόν Κωνσταντίνο
Μητσοτάκη στήν κυβέρνηση έθνικής ενότητος του ταξη κατά τήν διακυβέρνησή της . Ένω όταν άλλες
1974 και στά ψηφοδέλτια του κόμματος στις εκλο- δέχθηκαν τήν έπίθεση του Ρουβίκωνος στά γραφεια
γές που άκολούθησαν-αύτός είναι λογος της τους ή άποτέλεσαν προσφάτως στόχο ξένου ήγέτη
παράλειψης) και μέ μία ύπηρεσιακή άνακοινωση και μάλιστα της Τουρκίας , άπέραντη σιωπή. Ούτε
όγδόντα λέξεων του γραφείου τύπου του κόμμα- τριάντα λέξεις για τά προοχήματα. Στό κόμμα άνατος (έκει άναφέρεται το όνομα ) . Διόλου παράδο- φέρομαι, όχι στήν Κυβέρνηση που είναι άναγκασμέξο! Εδ τό κόμμα και ό Πρόεδρός του λησμόνησαν νη
νά άναφέρουν τό όνομα του ίδρυτη της, στήν άντ
στοιχη άνακοίνωση πού έξέδωσαν για τήν έπέτειο
άποκατάστασης της δημοκρατίας στίς 24Ίουλίου, μνήμη. Κάνει μεγάλα συνέδρια και σωστά για τήν
θά τό θυμουνταν χθές, Διόλου παράδοξο έπίσης ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, άλλά δέν έχει δύο ρες νά θυόταν ο άντιπρόεδρος της ΝΔ, τήν περασμένη Τε - μηθεί σε έκδήλωση στό Ζάππειο σέ ποιούς χρωστά
τάρτη, έκανε κριτική στήν σοσιαλμανία καιί τόν τήν υπαρξή της. Μερικούς έν ζωή , νά τους τιμήακρατισμόν του Κωνσταντίνου Καραμανλή χωρίς σει κιόλας. Εμείς όμως πού δέν θά έγκαταλείψουνά του άπαντήσει ό Υπουργός πού φέρει τό ίστο- με ποτέ τήν γέφυρα της παρατάξεως όπως όρισμέρικό έπνυμο. Που νά καταλάβει ό άντιπρόεδρος νοι αποντικοί (πού άνεβατοκατεβαίνουν στό καρά
ότι οί κρατικοποιήσεις της έποχής ήταν τό κτύπη- βιάνάλογα μέ τήν συγκυρία) δέν ξεχνάμε. Γιά αύτό
μα Καραμανλή πρός μία πριμη διαπλοκή πού διεκ δικούσε μεταπολιτευτικά τό προβάδισμα της ίσχύ - διακήρυξης της ΝΔ όπως άνακοινθηκε άπό τόν
ος άπό τήν πολιτική ή στήν καλύτερη περίπτωση Κωνσταντίνο Καραμανλή στίς 4 Οκτωβρίου 1974 και
νά πληρνει ό έλληνικός λαός τίς ζημιές των έπιΧθές λοιπόν έορτάστηκε ή παγκόσμια ή μέρα των
στασης σέ έφημερίδες πού ύπονόμευσαν τήν παρά(σελ, 7)
νά τηρεϊ ίσορροπίες στίς διεθνείς οχέσεις.
Αυτή είναιλοιπόνή ΝΔ σήμερα . Επιλεκτική στήν
Τό παράδοξο
του γείτονα καί
οί πολιτικές έπιλογές
του Θεόδωρου Θεοδρου*
Ο Μίχυ Ρούρκ ς θαυμα
του Αγίου Νεκταρίου
ΑΠΟΤΕΛΕΙ μία άκόμη έπιβεβαίωση της ούσιαστικής πολιτικής που
άσκειται άπό τή χρα μας πρός όφελος των Έλλήνων άλλά και τν δι εθνν σχέσεων . Η Ελλάδα τήν τελευταία δεκαετία προκαλείται στά
πεδία των οίκονομικν , της διπλωματίας καί της ύγείας . Μέσα σέ ένα
τόσο δύσκολο περιβάλλον άνταποκρίθηκε . Λάθη πολλά, άλλά και ένας
λαός μέ πίστη στή δύναμή του να
προχωρήσει όρθιος στή νέα πραγ ματικότητα πού έπιβάλλει ό 21ος.
αίνας . Ή άνάλυση τν προβλημάτων είναι άντικείμενο σοβαρό της
πολιτικής καί κοινωνικής συζήτη σης που διενεργείται μέσα σέ έν
και σήμερα άνακαλούμε τό κείμενο της ίδρυτικής
Λεπτομέρειες στήν σελ 7
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΕΡΓΑ
Αστάθεια στίς ΗΠΑ
λόγω Τράμπ
Άλληλεγγύη πρός τήν Αρμενία
ΑΔΗΛΕΣ παραμένουν oί έξελίξεις στίς ΗΠΑ, μετά
την άσθένεια του Προέδρου Τράμπ , ό όποίος προσε
βλήθη άπό κορωνο ό . Σέ άνακοινωθέν της ίατρικής
δμάδος του πάντως άναφέρεται ότι άνταποκρίνεται
στήν θεραπεία και πλέον δέν παραπονιέται γιά δυσκο λία άναπνοής , Ενωρίτερα, ό Τράμπείχε στείλει μήνυ
μαπρός όλους τούς Αμερικανούς νά τηρούν τίς άποστάσεις καί ναφορούν μάσκα.
Πέντε παπαγάλοι άπεμακρύνθησαν άπό ένα βρεταννικό πάρκο άγριας ζωής άφού άρχισαν νά .
βρίζουν τούς έπισκέπτε. Τά άθυρόστομα πουλιά
χωρίσθηκαν, άφούξεκνησαν νά βρίζουν έπισκέπτες
καί προσωπικό λίγες ήμέρες μετά Τήν δωρεά τους
στό Lincolnshire Wildife Park στήν άνατολική
Αγγλία Ολοι τους βριζον . Ανησυχήσαμε για τά
παιδιάν δήλωσε ό διευθύνων συμβουλος τού χρου
Στήβ Νίκολς ό όποίος προσέθεσε ότι και στόν ίδιο
οί παπαγάλοι άπευθύνουν μιάν άπρεπή λέξη κάθε
φορά που τόν βλέπουν. Οί άφρικανικοί γκρίζοι π παγάλοι-που όνομάζονται Έρικ Τζαίηντ, Ελσυ,
Τάισον και Μπλλυ- δόθηκαν στό πάρκο άπό πέ
ντε διαφορετικούς ίδιοκτήτες μέσα στήν ίδια έβδομάδα καί μοιράσθηκαν μαζί έναν χρο, πρίν τοπο
θετηθούν σέ κοινή θέα Άλλά τό προσωπικό παρατήρησε άμέσως ότι καί τά πέντε πουλιά μοιράζοντΟ τήν τάση να ξεφεύγουw καί νά βρίζουν.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στίς σελ.3 καί 5
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
ELLADA
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μήπως τελικά ή Ελλάδα πεθαίνει σάν χρα;
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2018 είχαμε λιγότερες γενή- οδοσία τν πολιτικν και
σεις κατά 3,1% , και οί άναΤοι ήσαν περισοότεροι κατά ήξεραν πιά μέτί νά καμουκό φόβο τύ άπείρου , τής
μοναξιάς και του θανάτου,
κέοναν τήν έμφάνισή τους
.Δύο άστνομικοί στήν πόλη Κουμράν τής Ούαλαs παρητήθησαν, όταν διεπιστθη ότι ένρα υπηρεσίας συνευρίσκοντο έρωτικά, ένίοτε μέσα σέ πε
ριπολικό όχημα Τό περιστατικό έγιε άντιληπτό
δταν διεπιστθη άπό τό GPS τού όχήματος ότι έμε
κάδικαιολογήτως πολλή ρα σέ άπομεμακρυσμένα
σημεία Περαιτέρω έρευνα έδειξε ότι οί δύο άστυνομ
κοί άντήλλασσαν και ήλεκτρονικά μηνύματα μέ άσεμς φωτογραφίες τους Πρόκειται γιά έναν 35χρονο
παντρεμένο μέ άλλη άστυνομικό μέτην όποία έχει
τρία παιδιά καί μιά 32χρονη μητέρα ένος παιδιού.
Oι άριθμοί είνα συγκλο
νιστικοί ! Τό 2019 γεννήθηκαν στήν Ελλάδα 83.763
παιδιά . Τήν ίδια χρονιά έφυ- 3,9%Λς και ξαναβλέπω φλάρουν μιά πραγματικό- κρούσματα πρωθυπουργν
γαν άπό τήν ζωή 124.965
ένήλικες! Δηλαδή έφυγαν Δήμήτρη Δημητριάδη <Πe
άπό τόν μάταιο τουτο κόσμο 41.202 Έλληνες περισσότεροι άπό έκείνους που
γεννήθηκαν! Σ σχέση μέ Τό
τν στρατιωτικν, πού δέν
13:00-15:00
τητα που πρτα αύτούς και ύπουργν πού δέν έπε
τους ίδιους άρχισε νά τρομάζει σπέρνοντας σ' αύτές βέβαιοι πς όλη τή νύχτα
τίς άδυσπητες , άδίσταμπροστά μου τό κίμενο του
Δύο απ' όλα!,
φταν γιά ύπνο, άν δέν ήταν
Βαίνω σάν χρα , πού διάβασα τό 1978.
θά τους κρατούσε το χ
ρι δ καμαριέρης τος . ή
ο Κστας ιαννουλόηουλος
ο Μάνος Τσα γκαράκης
.. Οί λέξεις είχαν ξεφύ - χτεs, άδιάντροπε, άδάκρυYι όριστικά άπό τήν δικαιTES καρδιές τόν υπονομευτ
Σνέχεια στήν σελ. 4
05-10-2020
9'771108701113