Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ .
1δρυτές . Διευθυντές: Μικon A Δούκος ( 1916-1932),.
Κστος Μ. Δούκος ( 1952-1970 , Μικαήλ K . Δούκος ( 1970-1997 ) , Κστος Μ . Δούκος ( 1997-2007 )
Ιδιοκτήτης - εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιphής . Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Αρ. φυλου : 4244
Σόμος, Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020
Ε 1.00
| Μάνος Λογοθέτης:
Στάντζος Προς ΕΟΔΥ:
Ανεξήγητη και αποράδεκτη
αταξίωση του Δήμου
και των κατοίκων της Σάμουν
<Καταγράψομε την κατάσταση και
θα δσουμε άμεσες λύσεις
anodetmς των onoiν είoτ κοι toείς , μετονοστν nροοφύγων nou φo
οντιμετωη ο nλneυσμές της noλης
και δημόσες ετoσεκ καθς κοι 300
nepinou nou δομένουν οε μο0υμέ .
να κατολύματα εντός του οκστκού
Επιστολή Γ. Κυριαζή
για τα δάνεια των επιχειρή σεων
Με cmστολή του npος toν unoυργύ Οικονομκν ο ηρdεdpoς τoυ Enμεατaρeu urpoηματononθη ουoκψη, ενω στη ουνέ0σεεψη στο νοοοκομείο Ιάμου , στην onoio ουμμετε νoθούν ο unoooμές και ο ΕΟΥ τonun , poo.
στην είoοο του κνT , στε να μmν unopt έντονη
των 120 6όσεων ή να ενταιθεί κοι στη
Δμουργείτoι υνειονομικός στοθμός
αντμετηon των νοοούντων onό το νοοοκομείο οοντο μετά τον 5ο μήνο της tκuμoοούνης Βα οnoμοκρυν0ούν τς εndμενες nμέρες ono το νnoί στε
του m . τη μτοφορό εκτός tάμου των εικοων . Μάνος Λογo0έτης . 0a 6οουμε άμεσες hoς.
το Υoυpγεο γιo ΕK ηοοικ μος | κας και τoν nepoρομό των εξόδων anό τον κατου- κατογράφομε την κατόστon και eο δύοουμε όμε , οφορά τους νοοοντες nou poioκoντοι στο ΚΥΤ, ο γε .
ος onoeς ρινουμε tooveμκn κρ Mντος στο ρόδο "Αρμονia 105.27, στον δντή του μεγόλη όm0n Η διoδκοoia nou ea γήeι oε ουνερ .
μέτρα γιo opovoo , το κράτος νο npo
Ανοφέρετο σε npomγούμενη tnστο
ownvo eτο εpoμό οτο Βασίλειος Μεταφτσής:
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
α οι φοιτητές που σπουδάζουν στο Καρλόβασι,
αλλά και στα άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου
oo των 6ονεh o ερονοντο υ τις po oε υτό το σ Aιγaίου, έχουν μια μοναδική δυνατότητα που δεν εοιοοoίvo μολτοι η noonua, με το ευponok
υπάρχει σε κανένα κεντρικό Πανεπιστήμιο
pυθμουν ος unopε0ες του με τη
ρύθμoη των 100 δόσεων χόνουν τις
Ρεκόρ .
Aona tων δονείων να βεβονοντα uκάυς tπoxpnσεις σε ουτό το onμο .
ντκό ζiτημο να δοεa τη δυνοτότητο
Τνέντεuξn με τον κοσμtορo της Doς oεκv Enστημν. του noνεημou Αγον, καoηγατή κ
Τιατροί χωρίς Σύνορα" για ΚΥΤ: 0 Mτοφ σον Δν τουοοrού τος, o τpον γo τo noνμο κο
<Προειδοποιούμε τις αρχές για
την καταιγίδα που πλησιάζει
κρουομότιων 1θες, με 752 νέςς nομξες, Αντίστοοn
ανοφορά γο to εμnόδια nou δημιούpγησε n naνoημa του κορωνοίού και τους τponouς σντμετησς
της στε n aκοδημoή κoνoητoα να ουνεοσε, κατά το δυνατό την nopeia στη γνσn δηριουpγντος Η tΟNα , εξοπίος του δεύτερου κίμστος μελετά ού ,
στροφή , σνοκοννονος ου 00 συμμορφυθε μεν με
τους κανόνες του νέου -Λoντοουν . nou anoφόoοε
coς tuopoτίοω mo την ευκοφίο noυ μου δτε
19. Εν τω μεταξύ , tν μέου μος noo .
κ στην ατάθεon tφεonς ενοντον των μετρων στα
μοα στον κατουλιομό , δεν eουμε Λ
προς Σoλβαντόρ ina είa enonpάτι ότι η Μοδρίτη
τους τελευτοίους μήνες με τον ntp .
nou pος 4δnε 0οοος και nou δεν tον μεγ n της Τουρος , κοθς ntov κατογγεΛετα ότ uno
tε oνακοίωon τους aνοpέpοuw 9κετό, Eία npooβoΜή γa tους κλόδες ντth eοuoίa ονορnwων aυνθηκν
ονορnους nou unoφέρουν οε όθhouς δοβωonς , η μόδα μος διοστνε
των nεpoτοτικν COVD-19 κοι την n .
ano tmv 29η lounoου , δεν neραμβάνει όοους εία
να npooανστολιστ στις onoυδές στα μοθηματικ ,
να Μα ότι noτt δεν θα undpξε Ο c0ενν μος Στη Μάρo ε6αμε u ου .
οpoέυψε ano τη wνέoon των oουδν οος
σνακοντ η uβtρνηon .
Ας έpθουμε και στη δοκή μος nepοn Sunepνντος ,
εμnεpες Σε ουτό τον κοτουoμό βpi οει netne νο nnp0oύν μέτpα τρο | κου Κοθyr . οpου ευορστήou npoκοτο onoδν μου nou ήov κα ουτή onoopoo τς oγo , nλtov , το 100 κpο0oμοτα στο νno μος, με τους δο .
μένοντες στο T να nopouoooυν τον μεγλύτερο
oον ζωο, ν nρopoono 1000 μετοφορο των ανepuω oό τoν κa να nppopopoουν o avγστες του -ομοκού στήρξη ano tv ouογένo μου η onoa upωs ne. apeμ σνmooύμε γα τν εnoμενη μέρα οφούο
βολικό γιo τηv naparροση tou χpόνοu oος στε nς για το μοθηματικό, eυσκή onμoντκή ήτον κα η
νO nopoφοροθούν ο ανaγνστες του Τομσκού συήpξη ano tmν oκoέveo μου η onoα υpiς neι.
μέτοφορό των ονορnwν ono τον κα .
nod ζουν ανάμε00 στα οκουπίδα .
τους ορουραίους κο τους οκορηoύ, puuή xpo ή σε όλλα κpoτη της | στημο Αναοu και κοτερα για tn Λεtoupyio tκ onoυδές μου στο εξutεpκό και νο nepστou το
n ρε τmv oτος 0 τ ou οφopούν eτο not oM oουό με βoneneε στονο ονεο EOSΥ εν enέε γpήropες οντδρός θeρντος
Ε.Ε. τρo onμεvouv στην ανακοiνωτου στο νησ μος ξεαν nτντος να μάθω γo δ0ακτορκό μου.
Hοvκα στη σελ 9 ξκmoον και όες nepoές κοι anoyenaoν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα