Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διυθυντής (1898-1918
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΕΣΤΙΑ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 3- Κυριακή 4
Οκτωβοίου 2020
Διονυσίου άρεοπαγίτου ίερομάρτυρος
Σελήνη 16ήμ. Ι Ανατολή ήλίου 723-Δύσις 7.05
ΑΤΓΙΚΗ Καλοκαιρία Άνεμοι νοτιοανατολικοί έως 4 μπωφόρ. (Εως 29β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις. Άνεμοι νότιοι έως 4 μπωφόρ . (Εως 28β )
Αριθμ. φύλ.41773
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50Ε
ΠΟΜΠΕΟ: ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ ΠΑ ΤΗΝΑΠΟΣΤΡΑTΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΣΗΜΑΔΕΜΕΝΑΧΑΡΤΙΑ
Έλλιπής ή άπόφασις της Συνόδου Κορυφής
Χωρίς άναφορά στίς κνομικές
πλημμέλειες του τουρκολιβυκούμνημονίουν
τό όποιο άνηρτήθη άπό τόν ΟΗΕ ένμέσω της Συνόδου!
ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ όψεως τά Συμπε-ας , Ωστόσο άν τά συμπεράσματα
ράσματα τής Συνόδου Κορυφής άναγνωστούν σέ συνδυασμό μέ την
της Εύρωπαϊκής Ενσεως για τήν άνάρτηση του τουρκολιβυκού μνη
Έλλάδα, τήν Κύπρο καί την Τουρ- μονίου άπό τόν ΟΗΕ και μέ την πα- κία είναι άρκούντως ίκανοποιητι - ράλειψή τους νά έπαναβεβαισουν
κά. Από τηνάνάγνοσή τους προκ - τήν άπόφαση του Εύρωπαϊκού Συμπτει ότι ήΕνωσις ήρθη σέ έπίπεδο
λέξεων τούλάχιστον στό ύψος των
περιστάσεων και κατεδίκασε ρητς μνημονίου αυτού , τότε τό συμπέτήν παραβίαση τν κυριαρχικν δι καιωμάτων δύο κρατν μελν άπό
ένα κράτος μή μέλος μέ τήν ρητή τική μάχη τού έδωσε για λογαριαμάλιστα προειδοτοίηση πς άν
αύτό έπαναληφθεί θά άποφασι- θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
σθούν κυρσεις είς βάρος του στήν μας δδηγουν σέ ένα διάλογο μέ σηΣύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρί - μαδεμένα χαρτιά. Η Σύνοδος Κοου. Νοουμένου ότι δέν ήταν δυνα - ρυφής κάνεκάλεσε και έπιβεβαίωτόν νά έπιβληθούν τρα πού άρχίζει ό διάλογος Ελλάδος-Τουρκί - άναγνσετε, άποφάσεις του Εύρωγει έννομα άποτελέσματα . Αύτά
παϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου του 2019, όχι όμως καί τίς κρί - τά συμπεράσματα παραδόξως δέν
σιμες άποφάσεις της Συνόδου τής περιελήφθησαν στά συμπεράσμα.
12ης Δεκεμβρίου 2019.Όπως τόνσε προσφάτως ό Προκόπης Παυλόπουλος ό όποιος έχειρίσθη τό
θέμα ς Πρόεδρος τής Δημοκρατίας , κΑκρως χαρακτηριστικά και
άντιπροσωπευτικά πρός αύτή την Τουρκία νά πάνε στήν Χάγη για τό
κατεύθυνση είναι τά συμπεράσμα- θέμα της άποστρατιωτικοποιήσεως .
τα τού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της
12ης Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα μέ
τά όποια τό "τουρκολιβυκό μνημό- συμπερασμάτων διαμορφνει την
νιο" πάσχει άπό βαρύτατες νομι κές πλημμέλειες , άφου παραβιά
ζει τά κυριαρχικά δικαιματα τρίτων Κρατν, δέν συνάδει μέ τό Δ καιο της Θ nΕ και, ς έκ
τούτου, δέν μπορεί νά παραγάτα άν και ή άνάρτησις τού τουρκολυβικού μνημονίου έγνωστοποιή
θη στούς ήγέτες . Ένα 24ωρο πρίν
ό Αμερικανός Υπουργός Εξωτε
ρικν ύπεδείκνυε σέ Ελλάδα καί
βουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2019
περί ανομικν πλημμελεινν του
ρασμα διαφοροποιείται. Οί σύμμαχοίμας παρά τήν σκληρή διπλωμαΠλέον αύτν ή άνάγνωσις τν
σμό Ελλάδος και Κύπρου ό Πρω
έξης είκόνα:
1. Γίνεται λόγος για κδιαφορέφ
μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας (θέ
σις Ερντογάν)
σε, σύμφωνα μέ τό κείμενο πού θά
Συνέχεια στήν σελ. 4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έκτός έλέγχου
όχορωνοϊός
Ετοιμο τό συνυποσχετικό!
Σημαντικό ίερό
άπεχαλύφθη.
στήν Ζμινθο
ΕΠΠΟΔΟΣ εύρίσκονται Κυβέρνησις
καί υγειονομικές Αρχές μετά τό χθεσινό
νέο ρεκόρκρουσμάτων και την ύγειονομική βόμβα γιά μία άκόμη φορά σέ έργο
στάσιο της Πέλλης, Τακρούσματα χθές
άνήλθαν σέ 460, ένω οινεκροί πλησιάζουν τούς 400 (397) και οί διασωληνωμέ
νοι τούς 85.
ΟΤΑΝ ή άλλαγή γίνεται σταδιακά, σταγόνα σταγό - θαλασσίων ζωνων με την Ιtαλία άνακηρύσσοντα
να, μέσα στόν χρόνο καμμιά φορά δέν συνειδη- ΑΟΖστό Ίόνιο. Βασικά στοιχεία αυτής τής συμφω
τοποιείς άκριβς τό εύρος της μεταβολής . ούτε νίας ήταν ή άναγνριση της Ίταλίας , ότι ή Ελλάς
πόσο έχει μεταβληθεί πρός τήν κατεύθυνση της έχει δικαίωμα νά έπεκτείνει τά χωρικά της ύδατα
ένίσχυσης ή άκόμη χειρότερα της άποδυνάμωσης στά 12 μίλια όπουδήποτε στό Αίγαίο-Μεσόγειο μέ
ή διαπραγματευτική σου θέση . Επειδή βρισκόμα - άντάλλαγμα τήν παραχρηση άλιευτικν ζωνων, ή
στε πλέον πρό τεκτονικν άλλαγν στήν έξω- έφαρμογή της μέσης γραμμής μέ άποκλίσεις όμως
τερική μας πολιτική , οί όποιες θά όδηγήσουν σέ
έμπρακτη άμφισβήτηση της κυριαρχίας της Έλλη- σέ ορισμένα νησιά του Ίονίου. Ή συνολική έπήνικής Δημοκρατίας έπί έδάφους της γιά πρτη φο- ρεια τον νησιωτικν συμπλεγμάτων δέν έπηρεάρά μετά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (τά "Ιμια σηκε όμως κατά το ΥΠΕΞ Στίς 7 Αύγούστου 2020
θά μοιάζουν πταϊσμα πρίν σας μεταφέρω τίς τε- η Ελλας υπέγραψε συμφωνία μερικής όριοθέτηλευταίες πληροφορίες, παρουσιάζω συνοπτικς τί
άλλαξε τόν τελευταίο άκριβς χρόνο στις σχεσεις δπου έκτείνεται ή ΑΟΖ του Καστελλορίζου. Βασιμας μέ την Τουρκία.
καί ό υπολογισμός έλαφρς μικρότερης έπήρειας
οι έπιστήμονες έπιμένουν όλο και
περισσότερο στήν χρήση μάσκας , ένδ
ή Κυβέρνησις δέν άποκλείει ς μέ τρο άντιμετωπίσεως της πανδημίας τό
κλουκέτον στά καταστήματα έστιάσεως στις 10 τό βράδυ άντί στίς 12. Τά δε κάδες κρούσματα σέ έργοστάσιο κονσερβοποιίας στήν Σκύδρα του νομού
Πέλλης καταδεικνύουν πόσο ευκολα ή
(σελ. 11)
ς ΑΟΖ μέ τήν Αίγυπτο, ή όποία έξαιρούσε άπό
τό πεδίο της ρύθμισής της τήν θαλάσσια περιοχή
Ήσύγκρουση τολιτισμν
στή Σαλαμίνα και τά
όφέλη τής άνθρωπότητας
κά στοιχετα της Συμωνίας αυτής άποτελουν ότι
Θυμίζω: Στίς 27 Νοεμβρίου 2019 άνακοινθηκε ή Ελλάς άπέκτησε ίσχυρό τίτλο κυριότητος στήν
ή υπογραφή του άνυπόστατου μνημονίου Τουρ- ΑΟΖ της Κρήτης , άκυρνοντας στό σκέλος του
κίας-Λιβύης μέ το όποιο ή γείτων διεκδικεί τήν αύτό τό τουρκολιβυκό μνημόνιο, ότι ή έπήρεα
έλληνική ΑΟΖ καί τήν έλληνική ύφαλοκρητίδα νο- της Κρήτης έπι μερικής όριοθέτησης ύπολογίστητίως του Καστελλορίζου, στό σημείο πού τέμνε - κε στό 88%, ότι και έδω ή μέση γραμμή άπέκλινε έλαφρς (56% θαλάσσης έλαβον οί Αίγύπτιοι,
τίως της Καρπάθου καί νοτίως τής Κρήτης. Μέ 46% έμείς ) και ότι προβλέπεται στό άρθρο 2 μητό μνημόνιο αύτό μηδενίζονται οί έπήρειες όλων χανισμός συνεκμετάλλευσης τν ύδρογονανθράκων. Η έξαίρεση του Καστελλορίζου καιί τό άρθρο
χή καθς οι Τουρκοι δέν τούς άναγνωρίζουν ύφα - 2 προφανς και συνιστούσαν σινιάλο διαπραγμάτευσης πρός τήν γείτονα Τουρκία . Λίγο πρίν, λίγο
Συνέχεια στήν σελ4
Συνέχεια στήν σελ .4
του Τίτου Ίω. Αθανασιάδη
ται μέ τήν Κυπριακή ΑΟΖ, νοτίως της Ρόδου, νοΠΕΝΝΤΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
οι ΠΟΛΕΜΟΙ έχουν συνήθως ς αίτία
Τίς γεωστρατηγικές έκδιξεις άμφοτέρων τν μερν ή μόνο του έπιτιθέμενου. Ένίοτε, όμως, είναι καί συνέ πεια ίδεολογικν συγκρούσεων καί
πολιτισμν.
τον νησιν μας , μικρν και μεγάλων στήν περιοΠΕΡΙΕΡΓΑ
λοκρηπίδα . Η Ελλάς άνασυντάχθηκε, και στίς 9
Ίουνίου 2020 ύπέγραψε συμφωνία όριοθέτησης
. Τό δεύτερο
Τή τάξει βρεταννικό παράσημο Σταυ-.
ρός του Βασιλέως Γεωργίουν άπενεμήθη
στον Μαγκάβα, έναν Ροδε-.
σιανό ποντικό
δ όποίος υπηρετντας μέ'
μονάδα έξουδεπρσεως έχρηκτικν μύρισε καί ύπέδειξε 39 νάρκες
Ο Μαγκάβα είναι Τό μοναδικό ποντίκι Τής ράτσας
του , στό όποίο άπονέμεται αύτή ή διάκρισις στά 7
χρόνια πού ή Βρεταννία παρασημοφορεί και ζ .
Αύτό που θεωρείται βέβαιον όμως είναι ότι τό ρe
κόρ τν 39 ναρκν θά άργήσει πολύ νά σπάσει .
Ο και ό Β' Παγκόσμιος Πόλεμος άνήκουν στήν πρτη κατηγορία .
Ό Ψυχρός πόλεμος των έτν 19471989 στή δεύτερη. Η έμβληματικότερη όμως σύγκρουση ίδεολογιν
καί πολιτισμν στήν παγκόσμια ίστορία ύπηρξε αυτή μεταξύ Περσν καί
Έλλήνων κατά τόν 5ο π.Χ. αίνα , κορυφαίος σταθμός της όποίας ύπήρξε ή
ναυμαχία στή Σαλαμίνα (480 π.Χ.) , τήν
έπέτειο των 2.500 χρόνων της όποίας
Σέστάση καλεϊ
έχπαιδευτικούς ή ΟΛΜΕ
Ζήτημα άποσύρσεως
του Τράμπ άπό την κούρσα
ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ νά έφαρμόσει τις άποφάσεις του
Υπουργείου Παιδείας γιά τηλεκπαίδευση στά σχολεία και τήν έφαρμογή ήλεκτρονικού άπουσιολογί
ου ή ΟΛΜΕ, ή όποία καλεί τούς έκπαιδευτικούς σέ
άντάρτικο . Ή όμοσπονδία τν καθηγητν έκφράζει
τήν πλήρη άντίθεσή της στά μέτρα πού έξήγγειλεή
ύπουργός Νίκη Κεραμέος , τά όποία, δπως ύποστηρί ζει, προσπαθουν να μετατρέψει τούς έκπαιδευτικούς
ΣΤΗΝ πλέον κρίσιμη στιγμή της προεκλογικής
έκστρατείας, ό Ντόναλντ Τράμπ διεγνσθη θετικός
στόν κορωνοϊό μέ άποτέλεσμα νά τίθεται ζήτημα άκόμη καί άποσύρσεως άπό την κούρσα γιά την έξασφάλιση μίας δεύτερης θητείας στόν Λευκό Οίκο . Είναι
χαρακτηριστικό ότι μέ τήν άναγγελία αυτή οί Βρεταννοί bookmakers άνέστειλαν ολα τά στοιχήματα πού
άφορουν στίς άμερικανικές έκλογές, περιμένοντας
Συνέχεια στήν σελ. 8
Συνέχεια στήν σελ 9
Συνέχεια στήν σελ. 4
ELLRDF
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Καί έξγαμη
και πριγκήπισσα
Μετά έπταετή δι καστικό άγνα ,
ή Βελγίς καλλιΤέχνις Ντελφίν
Μποέλ, ή όποία
προσφάτως άνεγνωρίσθη ς κόρη του πρην
βασιλέως του Βελγίου Άλβέρτου Β, κέρδισε καί
τόν Τίτλο της . Το Εφετείο τν Βρυξελλν έστεΨε Πριγκήπισσα του Βλγίου Τήν 52χρονη γλύπτρια, άφού μέσω γενετικν έξετάσεων άπεδείχθη
ότι ό Άλβέρτος είναι όπατέρας της Ή Μποέλ είναι
κάπολύτως ίκανοποιημένην μέ τήν δικαστική άπόΆναζητντας τό τηλέφωνο τού Ντάν Μπράουν
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
τά παρεμφερή . Έλα, όμως,
μου) συμφωνούσαν λίγο- που σήμερα έχουμε 2020
και ή όλη άτμόσφαιρα είνα
Ψη . Έτσι κι αύτή τήν φορά , έντελς διαφορετική! Έλα
που ή κουνωμοσιολογία.
δίνε και παίρνει! Έλα πού δ
μας Τόμ Χάνκς. Όταν έχα κριτικοί (μέ πρτο τόν υίό
δέ τόν κΚδικο είχα άποΠς μού ήλθε χθές καίάργά τό βράδυ-έναξα στό
Netfix γιά νά δ ταινία . Kαi φανθεί ότι ό Ντάν Μπράουν πολύ μέ τήν δική μου άποστάθηκα στό Interno, τήν ενα ένας θεράπευτος συνωταινία που είναι βασισμένη . μοσιολόγο, που βγάζει λε- χάρη στό έξαιρετικό έργα
στό όμνυμο μυθιστόρημα φτά έμπορενόμενος τόν τρό
του Ντάν Μπράουν (Κδι - μο.Έχοντος τήν συνήθεια νά
κας Ντά Βίντσι ) σέ σκηνοθε - διαβάζω κριτικές πρίν άπο - κές γιά τό Inferno. Κρισία του Ρόν Χάουαρντ και φασίσω να δ μιά ταινία , τικές του 2016, φυσικά Και Μπράουν έχει ξαναγίνει
μέ πρωταγωνιστή τόν κδικό
13:00-15:00
-Δύο απ' όλα!
λείο που λέγεται διαδίκτυο,
έσπευσα νά διαβάσω κριτι- κορωνοϊός έχει άλλάξει σχε
δόν τά πάντα και δ Ντάν
ο Κστας αννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
είχα διαπιστσει ότι όλοι οί
πάλι κουνωμοσιολογία καί
Συνόχεια στήν σελ. 5
φαση . Καί γιατί να μήν είναι;
701175
"771108
310-2020