Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

23oC, 15:00

28oC, 21:00

25oC - Υγρασία 41%-71% - Άνεμοι: Α-ΝΑ 4-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:38 - Δύση ηλίου: 19:18

€0.80

Äåí ðñüêåéôáé ãéá ðáñÝíèåóç

Για όλες τις αναβολές, τα λάθη και τις παραβλέψεις, έρχεται κάποτε η ώρα της αποπληρωμής, είτε από εμάς είτε από τους κληρονόμους της ζωής, της κοινωνίας και του
πολιτισμού μας. Με τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας, η κοινωνία καλείται σήμερα να πληρώσει το κόστος των αποφάσεων αρκετών δεκαετιών. Κόστος, τόσο σε χρήμα, όσο και σε αρρώστια και θάνατο. Αν και βρισκόμαστε σε φάση άρνησης και δικαίως,
δεν μπορεί παρά να πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το γρηγορότερο, ότι ο τρόπος παγκόσμιας οργάνωσης της οικονομικής και κοινωνικής
ζωής μας των πρόσφατων δεκαετιών δεν άντεξε, ανεξαρτήτως του αν προσωπικά ήμασταν ευχαριστημένοι ή δυστυχείς με αυτόν. 3»

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5211

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Áñíçôéêü ñåêüñ ìå 5 êñïýóìáôá
Ìå "ôóéìðçìÝíá"
êñïýóìáôá êáé
Ýíáí èÜíáôï ìðÞêå
ï Ïêôþâñéïò

Η έκθεση
φωτογραφίας,
νοερές απεικονίσεις,
στον Ανεμόμυλο

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από 1ης έως 15 Οκτωβρίου (11:30-15:00 & 19:0022:00), εκθέτει στον μύλο, η ομάδα
Φωτοκλίκ της Φωτογραφικής Λέσχης. Σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο Ανεμομύλου, με χορηγό επικοινωνίας την Ενημέρωση.

60% - 40% είναι η αναλογία των
κρουσμάτων σε τουρίστες και μονίμους κατοίκους αντίστοιχα, σύμφωνα με την πρόσφατα επικαιροποιημένη έκθεση του παρατηρητηρίου του Δήμου για τη νόσο
COVID-19.

Áõëáßá ôçò íÝáò
óåæüí ìå ôç
Ìðáíôßíá ôçò Ö.Å.
«ÌÜíôæáñïò» »
9

Σελίδα 4»

ÁðåëðéóôéêÜ
ôá éóðáíéêÜ
óôáôéóôéêÜ
ôïõ ôïõñéóìïý
ëüãù êïñïíïúïý
ÌðéÜãêçò: «Áßïëá
åðé÷åéñÞìáôá óôéò
áðáíôÞóåéò ×áñäáëéÜ
& ÊñÜôóá» »
7

Ðñïèåóìßá
ãéá ôéò ðñïôÜóåéò
óôçí «ÅëëÜäá 2021» 9 »

¸êêëçóç ãéá ïéêïíïìéêÞ óôÞñéîç óå
ìáèÞôñéá ôïõ Äçìïôéêïý Ìðåíéôóþí10»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα