Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονομική
Οκτωβρίου
Κάδημερινή Οικονομική ειδική εgημερίδο Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7180
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ -Τηλ.: 2310 952232 FAX: 23 10 9522333
Συνταξιούχοι:
Ευνοϊκή
ρύθμιση για
μη δηλωθέντα
αναδρομικά
Ρυθμίσειs για τα χρέη
tns Πανδημίαs
πανδημία και το δεύ.
τερο είναι η θέσπιση
ειδική ρύθμισης για τα
Τρόπους διευθέτη σης των χρεν που δημιούργησε
υγειονομική
αναζητεί το υπουργείο
Οικονομικν, με στόχο
να αποφευχθεί η συσ
σρευση ληξιπρόθε
σμων οφειλν
οποίες σήμερα ξεπερη
κρίση χρέη που δημιουργή
θηκαν όχι μόνο την π .
ρίοδο του Ιockdown
αλλά και μεταγενέστερα . Οπως ανέφερε
Διευκρινιστική εγκύ κλιο για τον τρόπο
εφαρμογής της νέας
νομοθετικής ρύθμι.
σης για τα μη δηλω
θέντα αναδρομικά ταυτόχρονα οι φοροσυνταξιούχων
της περιόδου 20152018
ΑΑΔΕ. Η ρύθμιση φορίες, τα μέτρα στήαυτή αφορά στις κύριες και τις επικουρι
συνέχεια στην 11
, υπουργός Οικονομικν Χρ. Σταϊκούρας
στο ραδιόφωνο του
Real fm , αγια τις οφεικαι να διευκολυνθούν
λές που δημιουργήθη.
λογούμενοι και οι επι | χειρήσυ με πληροτων
καν μέσα στο Ιockdown
ισχύει ότι θα πληρωεξέδωσε
θούν τον Απρίλιο του
2021 και μάλιστα σε 12
άτοκες δόσεις ή σε 24 το κράτος να είναι πλατφόρμα της ρύθμι
με 2,5% επιτόκιο.
Υπάρχει πρόβλημα και
αναγνωρίζω για εξετάζει το υπουργείο
πολίτες να μη διογκ - χρέη τους . Εξετάζεται
νουν τα χρέη τους και
να ανοίξει εκ νέου η
ριξης
φορολογουμένων Ποu
δεν μπορούν ή δεν κατάφεραν μεσούσης
της κρίσης να ανταποτων
σης των 120 δόσεων
Τα σενάρια που προκειμένου να επ νενταχθούν όσοι το
Οικονομικν προβλέ - επιθυμούν με ευνοϊκό
τερους ενδεχομένως
1, Την επανένταξη όρους για τα χρέη που
δημιουργήθηκαν στην
πάντα κοντά τους".
οφειλές που δημιουργήθηκαν
μεταγενέ πουν:
σεις τους θα κινηθούν
31 Οκτωβρίου |σε δύο επίπεδα .
στερα της περιόδου
του lockdown λόγω των
ανοικτν οικονομικν δόσεων ή σε κάποια πανδημία . Ηδη ο Εμποεπιπτσεων . Το αξιο- άλλη ρύθμιση όσων
στη ρύθμιση των 120
οι αιτήσειs
όσους έχασαν τη ρύθ
ρικός Σύλλογος Αθη.
για Γέφυρα μιση στην οποία ήταν
ενταγμένοι εξαιτίας
των προβλημάτων που
τους δημιούργησε η
λογούμε για να δούμε απλεσαν τη ρύθμιση νν έχει υποβάλει
τι μπορούμε να κάνουμε. Θέλουμε να
συμβάλουμε στε οι
καθς δεν είχαν τη
δυνατότητα να συνεχί
σουν να πληρνουν τα
αίτημα επαναρρύθμ
σης οφειλν σε 120
συνέχεια στην 10
Παρατείνεται για ένα
μήνα, δηλαδή έως τις
31 Οκτωβρίου, η δυνατότητα υποβολήςα
τήσεων
πρόγραμμα "Γέφυρα
του υπουργείου ΟικοΤο πρόΑυθαίρετα:
Δεν δίνεται
380,023
206,068
39.877
134,078
-5.407
397.16
205.933
38,475
152.760
3,511
156271
58.310
-49.778
89.707
νομικν
παρέχει
γραμμα
στήριξη σε δανειολή.
πτες που πλήττονται
από τις οικονομικές
συνέπειες του κορωνοϊού και έχουν δά
παράταση
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9