Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο τον
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
0Ι ΑΡΧΕΣ ΤΗΣΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΩΝΟΥΝ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ
ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΤΕΙΟΔΡΑ
ανένας εφη
γωνία του ιατρικού η διασηορά napaμέ
λένε οι Δp μενες ημέρες , καθς
1. 0α φανεί πo ουσια .
Πεipou , napa τον στικά εάν είναι έντο. τρνουν καθημερινά
Κρούσματα ξεφ .
μειωμένο
αριθμό νη η naρουσία της σε όλους τους Νολευταίες ημέρες ,
Μεγάλη είναι η a καθς μέχρι στιμής
κρουσμάτων tis tε , nανδημίας ή όχι μούς της Hnείρoυ.
στην nεριοχή μς,
Παράγει αποτελέσματα σε noλλά επίπεδα
Τόνισε ο Πρωθυπουργός για την επίσκεψη Πομπέ
νη εnίσκεψη του Μ
ενισχύει και την εθνική μας γραμμή εν 6
ψει του Συμβουλίου Κορυφής της Εσρωπα - |
| κής Ενωσης.
Eτη συνδρομή της Περιφέρειας Μπείρου στα Νο0οκομεία
Αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αλ . Κακριμάνης
Στη συνδρομή της nεpιφέρειας Hns.
ρου στα Νοσοκομεία ανοφέρθηκε ο Πεp .
|pερειάρης AA Κaxpιμάνης κατά τη συΑξιόλογα Πρωτοθουλία
Από την Κατασκευαστική Εταιρεία
Μονσεων "Ζanουνίδης Ε.Ε."
Η EΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΣΥΡΙΖΑ ΕΠΟΧ (1)
Που θα τους βγάλει
αυτή η αντιπαράθεση. .
1. Η ΝΑ αντιμετο , AΥ κθέρνηση ήταν noc nou zήτησε να μην
noε με μεγάAn επτuw , ο ΣPΖA ίσως oήμερα ανοφέρεται ο όρος
α onμαντικά και anpo - να μnoύoαμε για μια Μικροσιατική Κατα pAεπτα γεγονότα και διαφορετική Ελλάδa . στροφ , διοτι eyετai
Αν και στον
ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να πa ρουσιάσουν
npoς όφελος της xο σεις του κ. Λιάκου ο
Τούρκων , ou uno
οφατη κρίση
και μη 0έματα . Στα uκ Kαντρικής Εnτρο - στα εΜηνoonβανικά
με τον Ευ.
κλείδη Τσα.
καλτο πέp σε τα στελέχη nou βρίσκονται ω
στόοο δίπλα στον πρην υnουργο
Οικονομικν εμφανίζοντα να θ λουν να υnερασmστούν την τμή ,
και την υπόληψη του εmxepαλής
των 53+,
noκpouon τς καθοδn - του ΣΥΡΙΑ εν up- κρυνον τους Ιταλούς.
αναγκάζοντος ακόμη
Τουρκία εισβολής με , κού διαλoγου ν
τονοστν στον Εpρο
και η εrτυχής αντμε .
τaιση του nρτου κυ για την
και τον συριζαίο κ.
Είναι διαrpoιος υnoστηρκτής των αnoψε .