Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Email:dhm19960tenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 02.10.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6633
Ημερίδα με στόχο την ανταλλαγή εμπειριν στον τομέα
Ελληνογαλλική ημερίδα για το χοροταξικό
σχεδιασμό στις 15 Οχτωβοίου
Κεραμέως:
Από σήμερα, Πέμπτη υποχρεωτική για όλους είναι η σύγχρονη | ΕΛΣΤΑΤ: 1.478
εξ, αποστάσεως εκπαίδευση στις σχολικές μονάδες που τελούν
υπό κατάληψη.
Μίλντας στην εκπομπή <Κοινωνία Ώρα ΜEGA η υπουργός | η μέση δαπάνη
Παιδείας , Νίκη Κεραμέως, σημείωσε ότι κατανοεί τους προβληματισμούς των μαθητν και είναι ανοιχτή σε συζητήσεις, ωστόσο αυτές θα πρέπει να γίνουν με ανοιχτά τα σχολεία.
ευρ τον μήνα
των νοικοχυριν
το 2019
Η μέση ετήσια δαπάνη των
νοικοκυριν για αγορές το
έτος 2019 ανήλθε στις
17.738,64 ευρ ( 1.478,22 τον
μήνα ) , καταγράφοντας αύξηση
2,5% σε σχέση με το έτος 2018
σύμφωνα με ανάλυση της
ΕΛΣΤΑΤ
Κατανο τους προβλη ματισμούς αλλά ο διάλογος δεν μπο
ρεί παρά να γίνεται με ανοιχτά σχολείον
Αναφερόμενη στις καταλήψεις, η υπουργός τόνισε ότι δε
νοείται
μια μειοψηφία να κλείνει τα σχολεία και να σταματά
Τη Δεντέρα 3 λεμβρίον το 4ο
την εκπαιδευτική διαδικασία.
<Κανείς , και πόσο μάλλον μια μειοψηφία , δεν μπορεί να
παρεμποδίσει το δικαίωμα στην εκπαίδευση για τους άλλοuς . Δεν νοείται κανείς να διακόπτει την εκπαιδευτική διαδι κασίαν.
Από αυτή προκύπτει επίσης
Το 50% των νοικοκυριν
δαπανούν περισσότερα από
1.151 ευρ τον μήνα.
Τα νοικοκυριά που διαμένουν
σε ενοικιασμένη κατοικία
δαπανούν το 17,7% του πρου
πολογισμού τους κατά μέσο
όρο για ενοίκιο.
Το μερίδιο της μέσης δαπάνης
για είδη διατροφής και στέγαση των νοικοκυριν του
φτωχότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 54,9% των
δαπανν των νοικοκυριν,
εν το αντίστοιχο μερίδιο του
πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 24,6%.
Η υψηλότερη μέση ετήσια
δαπάνη καταγράφηκε στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
και ανήλθε σε 20.093,04 ευρ,
εν η χαμηλότερη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, σε
12.933,24 ευρ .
Η μέση ετήσια δαπάνη των
νοικοχυριν το 2019 εμφανίζε
ται μειωμένη κατά 30,3% σε
σύγκριση με το 2008.
ΑΑΔΕ: Μια εβδομάδα παράταση
για τις δηλσεις ΦΠΑ
από τη Γενική Γραμματεί
Πολιτικής Προστασίας σε
κατάσταση έκταχτης ανάγ
κης , στις 20 Σεπτεμβρίου ,
παρατείνεται έως και τις 26
Οχτωβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή των
Αξίας δηλσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) , φόρου
διαμονής , περιβαλλοντικού
Ανεξάρτητη
Δημοσίων Εσόδων
κοιννει ότι:
ανατη στρατη γική συνεργασία της
Phocuswright, παγκόσμιου ηγέτη στο χρο
της πρωτογενούς έρευνας για τον κλάδο της
φιλοξενίας θα πραγματοποιη θεί το 4ο Διε θ
νές Φόρουμ Φιλοξενίας (4th International
Hospitality Forum) , που διοργαννει το
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, τη
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 .
Παρατείνεται έως και τις 7
Οχτωβρίου 2020 η προθεσμία της ηλεκτρονικής υπο
βολής των δηλσεων Φόρου
Προστιθέμενης
(ΦΠΑ ) , φόρου διαμονής,
περιβαλλοντικού
φόρου εισοδήματος νομικν τέλους , τελν χαρτοσήμου,
προσπων, για τις περι πτσεις , που η προθεσμία
έληγε σήμερα, και απόδοσης
παρακρατούμενων φόρων,
οι οποίοι καταβλήθημαν τον
τέλους ,
φόρου συγκέντρωσης κεφα λαίου , φόρου εισοδήματος
νομικν προσπων , για τις
περιπτσεις , που η προθεσμία έληγε σήμερα, και απόδοσης παρακρατούμενων
φόρων , οι οποίοι καταβλήθηκαν τον Ιούλιο .
Ιούλιο.
Ειδικά , για τις επιχειρήσεις,
που έχουν έδρα στις περιοχές , οι οποίες κηρύχθημαν
Created by Universal Document Converter