Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918).
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α . ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
20χτωβρίου 2020
Κυπριανούίερομάρτυρος και Ιουστίνης μάρτυρος
Σελήνη 15ήμερων Ι Ανατολή ήλίου 7 22-Δύσις 706
ΑΓΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι νότιοι έως 5 μπωφόρ (Εως 27β )
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι μεταβλητοί έως 4 μπωφόρ. (Εως 26β )
Αριθμ, φύλ. 41772
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΜΑΧΗΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΘΡΙΛΛΕΡΜΕΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ
Έπικύψεις Μέρχελ στόν Ερντογάν
Έρντογάν
Ρεσιτάλ φιλοτουρκισμού άπό την Frau
Πρωτοφανές Ήγερμανική προεδρία ύπέρ μή μέλους είς βάρος Ελλάδος-Κύπρου
το άναφορά στό γεγονός δτι ή Ε.
είναι έτοιμη νά τχρησιμοποιήσει
όλα τά μέσα πού έχει στήν διάθεθέτου . Η έλληνική Κυβέρνησις διαπιστνοντας ότι δέν γίνεται καμμία άναφορά στήν έπιθετικότητα και την έχθρική συμπεριφορά σή τηςγιά νά διασφαλίσει τόν σε
της Τουρκίας πρός δύο χρες μέ - βασμό τής κυριαρχίας της Ελλάδος
λη τής ΕΕ ζήτησε μετ' έπιτάσεως και της Κύπρου . Μέ τήν δικαιολονά γίνουν άλλαγές . Ο Πρωθυπουρ- γία, ότι κδιατηρούνται έποικοδομηγός Κυριάκος Μητσοτάκης κατέστησε σαφές ότι δέν πρόκειται νά
δεχθεί κένα κείμενο όπως είναν , Μεσόγειο , οι ήγέτες της ΕΕ συμ
έν κυβερνητικές πηγές άνέφεραν φωνούν νά δρομολογήσουν μία θεδτι κθά δουλέψουμε στε νά άλλά
ξει για νά άντικατοπτρίζει πληρέ στερα και τίς θέσεις της Έλλάδος.
Καίδέν μπορούσε νά κάνει άλλις,
τα, παρά τίς συνεχείς προειδοποήσεις Αθηνν και Λευκωσίας . Παρά
ΣΕ ΘΡΙΛΛΕΡ για γερά νεύρα έξελίχθηκε χθές ή Σύνοδος Κορυφής
της Εύρωπαϊκής Ενσεως για τις τό πρόσφατο κυπριακό βέτο στις
κυρσεις στήν Τουρκία. Μετά τό κυρσεις τής Λευκορωσσίας λόγω
μπλόκο άπό Ελλάδα και Κύπρο τής διαλλακτικότητος πού έπιδειστό άρχικό προσχέδιο πού δέν έκα νε καμμία αναφορά σέ παράνομες
ένέργειες τής Τουρκίας, ή Σύνοδος κλήσεις τής Αγκύρα .
διεκόπη και ήκουλούθησαν νέες δι
αβουλεύσεις προκειμένου να βρε
θεί μία συμβιβαστική λύσις Αλγει νή έντύπωση προεκάλεσε ή στάσις
τής Καγκελλαρίου Αγγελα Μέρκελ πού παρ, δτι άσκεί την προεδρία τής ΕΕ κατά τό τρέχον έξάμηνο, δέν κράτησε ούτε τά προσχήμα-α Γάλλου έταιρου της περί του άντικνύουν οί Εύρωπαίοι άπέναντι στίς
διαδοχικές και άπροκάλυπτες προτικές προσπάθειες για τήν άντιμετπιση θεμάτων στήν Ανατολική
Η Γερμανίς Καγκελλάριος άπέδειξε δτι έχει μεγάλη έπιρ ροή σέ πολλούς Εύρωπαίους όμολόγους της και μπορεί νά περάσει
τίς φιλοτουρκικές άπόψεις της στό
κείμενο τον συμπερασμάτων της
Συνόδου, παρά τίς δηλσεις του
τική πολιτική άτζέντα ΕE-Τουρκίας μέ ίδιαίτερη έμφαση στόν
έκσυγχρονισμό της Τελωνειακής
Ένσεως και την διευκόλυνση του
έγίνε
Συνέχεια στήν σελ. 3
άφού στόπροσχέδιο άπλο2
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Απουσιολόγιο
καί διαγωγή κοσμία
γιά τους καταληψίες
τν σχολείων
Οί καταλήψεις καί οί μεταρρυθμίσεις
Μήνυσις
κατά του διοικητού
του ΕΦΚΑ
άπό συνταξιούχους
ΠΡΟ τν εύθυνων τους θέτει τό Υτουργείο Παιδείας τούς καταληψίες, οί όποίοι
έχουν να έπιλέξουν είτε νά συνεχίσουν
νά άντιδροδν γιά τις μάσκες και τις αίθου
σες και νά παίρνουν άπουσίες, είτε νά
άφήσουν τά σχολεία καί την μαθητική
κοινότητα νά έπιστρέψουν στήν κανονικότητα. Μετά την απόφαση να άναπληρωθούν οί χαμένες ρες μαθημάτων , τό
Σάββατο, τίς άργίες και κατά τις σχολικές έκδρομές, ή ήγεσία τοϋΥπουργείου
έβγαλε άπό την φαρέτρα της το άπουσιολόγιο, τήν τηλεκπαίδευση και τήν κδι .
αγωγή κοσμίω , καθς δσοι βρεθούν νά
ΩΣ ΛΥΚΕΙΟΠΑΙΣ υπήρξα ίδρυτικό μέλος της Μαθη- χιος πόθος τους . Δέ νομίζω ότι τό ζήτημα είναι κατικής Ανεξάρτητης Κίνησης (MΑΚ ) και άντιπρόε - τάβάθος πόσοι μαθητές βρίσκονται μέσα στήν τάδρος του δεκαπενταμελούς συμβουλίου το0 Καπο-ξη: Θύτε έπίσης πόσα σχολεία είναι σέ κατάληψη.
διστριακού Γενικού Λυκείου Αίγινας . (Ο Πρόεδρός Τόβασικό αίτημα πού ύποκρύπτεται πίσω άπό όλα
του Νικόλαος Γαρυφάλου είναι σήμερα ό έφημέ - αύτά τά ραια καί τά άθα είναι ή καθυστέρηση τής
ριος τής Παναγίτσας , της Εκκλησίας πού βρίσκε- άλλαγής. Θέλω νά θυμίσω ότι τά σχολεία βρίσκονται
ται στήν προκυμαία του λιμανιού. ) Παρά τό γεγονός σέάναταραχή άπό τόν Μάιο όταν οί καθηγητές μέ κητού τού e-ΕΦΚΑ Χρήστου Χάλαρη
ότι δραστηριοποιήθηκα σε μιά έποχή έντονα φορ - τήν στήριξη, του ΣΥΡΙΖΑ δέν ήθελαν νά μπουνστίς
τισμένη-Υπουργός μας ήταν ό Άντνης Τρίτσης-αιθουσες καί νά διανύσουν τά τελευταϊα χιλιόμετρα
και οι κομματικές ταυτίσεις ήταν ίσχυρότερες παράποτέ, δένθυμαμαι τό μαθητικό κίνημα νά ξέφυγε φο. Ο Πρωθυπουργός δέν δείλιασε , τά άνοιξε και
ποτέ άπό τό γενικς άποδεκτό πλαίσιο δράσης της τελικς δέν έπηλθε ή καταστροφή. Θέλω νά θυμίπεριόδου : Γενικές Συνελεύσεις , Πορετες , Εκδηλ σεις. Ποτέ κανείς δέν μας είπε τί νά κάνουμε, ποτέοί κινητοποιήσεις δέν μετατράπηκαν σε καταλη- ο καθηγητές τούς παρακινούσαν νά μήν είσέρχοΨεις . Καί άπό κινητοποιήσεις λόγω τής ψήφισης του
νόμου πλαίσιο για τά πανεπιστήμια πηγαίναμε καλά.
Κάναμε τακτικά. Τά κόμματα ανακατεύοντο στην τό θέμα δέν ήταν τά προσωπτικά χαρακτηριστικά των
έκπαίδευση άλλά κυρίως στά πανεπιστήμια, οχι με - μαθητν άλλά ό φόβος των καθηγητν ότι ή τηλεσα στά σχολεία. Σέ αυτά ήταν χαλαρά.
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ άναφορά κατά του διοιγιά παράβαση καθήκοντος ύπέβαλε στόν
Είσαγγελέα Πλημμελειοδικν Αθηνν
τό 'Ενιαϊο Δίκτυο Συνταξιούχων.
μιας κολοβής χρονιάς". Η σπέκουλα πήγε σύννεΣυνέχεια στήν σελ. 2
σω έπίσης ότι τήν ίδιαπερίοδο έγινε ό κακός χαμός
μέ την τηλεκπαίδευση και μέ τηνύποτιθέμενη παραβίαση τν προσωπικν δεδομένων τν μαθητν.
νται στίς αίθουσες cbig brother ., Ούτε ή Κεραμέως
δείλιασε μέ τήν σειρά της γιατί γνριζε άριστα ότι
Οι ήγεσίες
καί οί λαοί
Συνέχεια στήν σελ. 3
Γράφει ό Βύρων Ε Πολύδωρας
εκπαίδευση δημιουργεί προηγούμενο για τήν άξι Φοβάμαι ότι τά πράγματα δέν είναι άκριβως ολόγησή τους . Πολλοί είχαν τό άγχος της έκθεσης
έτσι σήμερα. Τολμω νά πω δέν ήταν έτσι ούτε στήν τής διδασκαλίας στήν κάμερα σέ ζωντανή μετάδοέποχή του καταληψία Τσίπρα τό 1991, Σήμερα κοι νωνικές καί πολιτικές δυνάμεις νοιθουν έντο-σ
νο τόν πειρασμό νά κάνουν άνω-κάτω τό σχολείο Τάλαικίστικα πρωτοσέλιδα των δικαιωματάκηδων
γενικς μέ πρόσχημα τόν κορωνοϊό για νά καθυ - της συγκυρίας τελικς υποχρησαν ένω ή Αρχή
στερήσουν τις μεταρρυθμίσεις . Αύτός είναι ό μύΜΕΡΟΣΑ
<Στόν ναυτικό τόνσάκκο του,
Δόκιμος έριχνε παληά
φωτογραφίες, γράμματα, έπωμίδες ,
καλεντάρια...
κι' άλλα πολλά λογής τά θυμητάρια.
Και άφου ήρθε, ς πάντα έρχεται,
έκείνος ό καιρός
που άναρωτιέται άπόστρατος,
πς πέρασαν τά χρόνια
τό γκρίζο καραβόπανο,
τόν σάκκο έκεινο τόν λερό
άνοίγει τον, κι οί θύμησες νά τρα
πέρχονται σωρός
βρεγμένες άπ' τά κύματα τά Αίγηίτι
κα καί ' Ιόνια . .>
"Ο ναυτικός σάκκος
ΠΕΝΝΙΕΣ
ση καί τό κυριότερο τί θά άποκαλύψει αύτή ή έκθεση. Στούς γονείς , στό Υπουργεϊο, στήν κοινωνία.
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Πρόστιμο 5000 λιρνέπεβλήθη στόν Βρεταννό
λαρχο Τού συντάγματος Ούσάρων Τής Βασιλίσ
σης Νταίηβιντ Λάντον , ό όποίος έδικάσθη άπό τό
στρατοδικείο γιά Τήν ίδαίτερη ποινή που έπέβαλε
σέ δεκανέα που ύπέπεσε στό άδίκημα νά τού φύγι
τό καγκουρ που ήταν ή μασκτ Τής μονάδος . ο
δεκανεύς Ναίηθαν Μπλάκέκλήθη νά έπιλέξει άν θά
ίστατο τραγουδντας τό έμβατήριο του συντάγματος ή άν θά περπάτούσε σέ άνομμένα κάρβουνα,
προκειμένου νάέξλεωθεί γιά τήν άπλεια, Πρός γεe
νική έκπληξιν ό Μπλάκέπέλεξε νά κάνει τόν. άναστενάρη. Έπειδή όμως δέν είχε σχετική πίρα κατέ
ληξε νά πέσει και νά ύποστεί σοβαρά έγκαύματα
έξαίτίας τν όποίων διεκομίσθη μέ έλικόπτερο στό
νοσοκομείο. Έτσι ή ύπόθεσις κατέληξε στό στρατοδικείο του ούλτσάιρ.
Παρατείνονται τά μέτρα
έως τά τέλη Οχτωβρίου
Ό Βότσεw σέ παγκόσμια
τηλεοπτική μετάδοση
ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΙΑΙ έως τίς 31Οκτωβρίου τά έκτακτα περιοριστικά μέτρα για την άποφυγή διαδόσες
του κορωνοϊού στήν Περιφέρεια Αττικής, συμφνως
πρός άνακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας. Τά μέτρα έπρόκειτο νά λήξουν στίς 4Οκτωβρίου . Ωστόσο,
δεδομένου ότι τό λεκανοπέδιο παρουσιάζει καθημερι
νά τεράστιο έπιδημιολογικό φορτίο , παίρνουν παρά
ταση τά έκτακτα μέτρα γιά τηλεργασία και κλιμακωτό
Συνέχεια στήν σελ.3
ΑΠΟ τό κανάλι τής κλασσικής μουσικής και της όπε
ρας Mezzo θά μεταδοθεί τήν Κυριακή 4Οκτωβρίου, για
πρτη φορά παγκοσμίως, ή έμβληματική παραγωγή
της Βθνικής Λυρικής Σκηνής (Βότσεκ, ή δποία άποτελεί και τήν πρτη διεθνή παραγωγή στήν ίστορία
του καναλιού. Η στρατηγική συνεργασία μέ τό Merzo
ύλοποιείται μέ την στήριξη τής δωρεάς τού Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος για τήν ένίσχυση της καλλιτεχνικής
Συνέχεια στήν σελ. 7
Κων. Γ. Καταγος
Αντιναύαρχος έ. .
Συνέχεια στήν σελ. 3
ELLADR
. Ναί μέν ό Ντόναλντ Τράμπάποδίδει Τήν φου
ντωτή τυ κόμη στίς τηγανητές πατάτες τν
McDonalds που κατπαναλνει , όμως οί λογαριασμοί του άποκαλύπτουν ότι ή περιποίησίς της γιά
τό διαρρεύσαν τούλάχιστον δωδεκάμηνο, Του κοστισε 70.000 δολλάρια Είναι γνωστό πόσο ένδιαφέρεται ό Τράμπ γιά τηνέμφάνισή Του και τήν κόμ μωσή του , λόγος για τόν όποο προεκάλεσε έκπληξη τόν περασμένο Τούλιο όταν σέμια συνέντευξη Τοπου στόν Λευκό Οίκο ένεφανίσθη μέγχρίζα μαλλιά
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΣ ΚΕΥΗ
ΉΆθήνα δέν θά μάθει τόμάθημά της
13:00-15:00
:Δύο απ' όλα!,
ρiς το μπάτε σκύλοι άλέστε τν Αθηνν . ΟΙ Θεσ σαλονικς 5χουν περισσότε
ρο άνεπτυγμένο τό αίσθημα είναι κομμάτια άλλων κοινωσα στό κέντρο, στήν καρδιά
τν Αθηνν , δέν είναι πλέονΑθήνο . Είναι κάι άλλο,
που πάλλεται και δονείται
Η Αθήνα δέν πάει καλάν είπε-έμφανς έκνευρισμένος- καθηγητής Σω- έσαυ , κάστο γιά αύριο καί
τήρης Τσιόδρας , Γλαύκα είs
Άθήνας κομίζετε, όγαπητέ
καθηγητά . Πs νά πάει καλά μιά πόλη χωρίς προσω
πικότητα; Πς νά πάει καλά μιά περιοχή όλόκληρη , είνα μιά άλλη κοινωνία , μιένα όλόκληρο λεκανοπέδιο, κρότερη έμφανς, άλλά χωάπό Τις Ιαχές του κδέν βαρυέλα μωρέ τρα
. Και έν ό Τράμππληρνει τέτοια ποσά στόν
κομμωτή του, ό δήμος Λαίηκλαντ τής Φλόριδα
άδυνατεί νάκαταβάλει τίς 10.000 δολλαρίων έτησίωs που κοστίζει ή φροντίδα τν κύκνων που ζούν
στίς λίμνες στίς όποίς ή πόλις όφείλει τό όνομά της
Αύτή τήν στιγμή έχουμε 80 κύκνους έδ στήν λί
μνη Μόρτον, που πρέπει νά τους ταίζουμε καί νά
Τους φροντίζουμε Άναζητούμε άγοραστέν έδήλωσε άρμόδιος ύπάλληλος.
νιν, άλλων ήθν και έθ Η θεσσαλονίκη τό έμα- τής εύθύνης . Μεταξύ μας ,
θε τό μάθημά της μας είτα
π, φλτατε καθηγητά Φυσκό δέν έίναι; Η Θεσσαλονίκη
μων. Αρέθηκε ή Αθήνα στήν
είναι πό Έλλάδο άπό έμας
έδ κάτω Γιά ποιά κΑθή- Τύχη της, άπό τήν κεντρική
νο, όμως, μιλάμε, αγαπη- ουσία άλλά καί άπό του
τΕκρε καθηγητάς Όλόκληpss συνοικεs, άκόμη και μέ
ο Κστας Γαννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
δημοτικούς της άρχοντεs.
Συνέχεια στήν σελ. 4
02-10-2020