Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

21oC, 15:00

24oC, 21:00

21oC - Υγρασία 65%-92% - Άνεμοι: ΝΑ 3-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:37 - Δύση ηλίου: 19:20

€0.80

ÊÝñêõñá, ÊÝñêõñá, ìå ôï êáñáâÜêé óôï ðÝôï!

Ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι και αθλητισμός
και μπίζνα μαζί. Προπάντων το ποδόσφαιρο. Είναι
και μαγνήτης επιρροής, που φτιάχνει και διορθώνει brand. Η Κέρκυρα ευτύχησε να δει την ομάδα της ανάμεσα στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εξαιρετική προβολή, που αξιοποίησε ελάχιστα. Η ομάδα που φτιάχτηκε υποχρεωτικά επί δικτατορίας, προκαλώντας
τότε την αντίδραση των λεηλατημένων Ολύμπιων, βρέθηκε αμέσως σε εθνική κατηγορία και έτσι αναβάθμισε τα ποδοσφαιρικά πράγματα
στο νησί. Όμως όλα αυτά τα χρόνια πολύ λίγα βήματα έγιναν στις υποδομές και τα φυτώρια. Έτσι που οι Κερκυραίοι παίκτες να σπανίζουν ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρξε ούτε ένας στους 16 του ΑΟΚ, που να κατάγεται από το νησί! 3»

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5210

ΧΘΕΣ ΤΟ COSTA, ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ ΤΗΣ TUI ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ

Åßäå êáíåßò ôïõò åðéâÜôåò êñïõáæéÝñáò;

ÊáôáðëÝåé Üóðéëï
ôï Mein schiff 6 ýóôåñá
áðü ôçí ðåñéðÝôåéá ôïõ
ðëçñþìáôïò ìå ôá ôåóô
êïñïíïúïý
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Έδεσε το μεσημέρι
της Πέμπτης στην προβλήτα
κρουαζιερόπλοιων του ΟΛΚΕ, το
πλοίο Costa Diadema. Η Costa
Cruises είναι η δεύτερη εταιρεία
που συμπεριλαμβάνει το νησί των
Φαιάκων στα ταξίδια της, μετά την
την επανεκκίνηση της κρουζιέρας.
Σελίδα 4»

Óõíå÷ßæåôáé
ç ôñéêõìßá
óôï ÅðéìåëçôÞñéï

3»

«ÊÜôù áðü ôç ìÜóêá
Ý÷ïõìå öùíÞ», öþíáîáí
ìáèçôÝò & åêðáéäåõôéêïß 3»

Ç «ÊåíôñéêÞ ÅðéôñïðÞ
ÔÝñøåùò & Øõ÷áãùãßáò»
óôç ìéêñáóéáôéêÞ åêóôñáôåßá

Äéáóôáýñùóáí
ôá îßöç ôïõò
ãéá ôçí ó÷ïëÞ
îåíáãþí,
Êüíóïëáò êáé
Áõëùíßôçò »
8

Ï ×, Èåï÷Üñçò
óôï óõíÝäñéï
ôïõ Åconomist »
9

Äåêá÷ßëéáñï
& ôñéÞìåñï
ëïõêÝôï 3»

ÌáèçôÝò, Ä.Í. ËáìðñÜêç êáé
áíôéêïììïõíéóìüò óôï ðëáßóéï
ìéáò åêðáéäåõôéêÞò áëëáãÞò 12&13»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα