Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Email:dhm19960tenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 01.10.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6632
Οι ζημιές μετά από φόρους και δικαιματα μειοψηφίας ήταν 22 χιλ. ευρ
Η πανδημία πίεσε τα αποτελέσματα της Βογιατζόγλου Systenms
Κρουαζιέρα, Ακτοπλοΐα , και Car Terminal επηρεάζονται σοβαρά από την πανδημία
Τα εμπορευματοκιβότια στήριξαν τα έυοδα του ΟΛΙ
Ο Σταθμός εμπορευματοκιβωτίων , τα "χουτιά", εμφανίζουν
καλύτερες προοπτικές για το 2020 και το 2021 αναφορικά με την
αύξηση των εργασιν με την ναυπηγοεπισκευή να ακολουθεί σε
αντίθεση με τους υπόλοιπους τομείς δραστηριότητας του
ΟΛΠΟΛΠ +0,12% , δηλαδή την Κρουαζιέρα, την Ακτοπλο α, και
το Car Terminal που επηρεάζονται περισσότερο από την πανδημία, με αποτέλεσμα να καταγράφουν απλειες στη διάρκεια
του 2020 σε σύγκριση με το 2019 .
Συγκροτήθηκε
σε σμα
το Διοικητικό
Συμβούλιο
της ΕΛBE
ΕΛΒΕΕΛΒΕ,
Στο χεφάλαιο προοπτικές και Αναμενόμεν ες Εξελίξεις,
Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το Β' Εξάμηνο,
της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης , η διοίκηση του
ΟΛΙ καταγράφει τις εκτιμήσεις για το δεύτερο εξάμηνο
αλλά και το 2021 για τους πέντε τομείς δραστηριότητας της,
με την μεγαλύτερη αισιοδοξία να καταγράφεται για τον
Σταθμό Εμπορευματο κιβωτίων.
Εταιρεία
+5,58% ΑΕ ανακοίνωσε ότι το
εκλεγέν από την ετήσια Τακτ κή Γενική Συνέλευση των
μετόχων αυτής , η οποία έλαβε
χρα την 28η Σεπτεμβρίου
2020,
Συμβούλιο της Εταιρείας, με
πενταετή θητε ία, συγκροτήθηε
αυθημερόν ( 28-9-2020)
σμα ως ακολούθως
Αυξημένες παλήσεις αλλά
Διοικητικό
και ζημές για την Εγέκαι
για την Ελγένα
1. Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος
του Πασχάλη , Πρόεδρος εχτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Πασχάλης Κιτσικόπουλος
του Τηλέμαχου, Διευθύνων
Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος
Στα Ε15,5 εχατ. τα καθαρά χέρδη
εξαμήνου
του Δ.Σ.
ΕΛΓΓΕΚΑ
3. Κορνηλία Κιτσικοπούλου του
Τηλέμαχου, Αντιπρόεδρος μη
εκτελεστικό μέλος του ΔΣ .
Αύξηση πωλήσεων 10,5% σημείωσε ο Όμιλος
ΕΛΓΕΚΑΕΛΓΕΚ1,05% κατά το πρτο εξάμηνο του:
2020, το οποίο, σύμφωνα με τη διοίκηση , αποτέλεσε μία
ιδιατερα δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των επιπτσεν της σε όλους τους τομεί ,
τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο κύκλος εργασιν ανήλθε
σε 66,5 εκατ. ένα τι E 70,6
εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 2019 , παρουσιάζοντας
μείωση 5,8% (E 4,1 εκατ. ),
σύμφωνα με την ανακοίνωση
ΟΛΠΟΛΙ
κατά 32, 8% (Ε1,6 εκατ.),
καθς και των ε σόδων από
τη Διακίνηση Αυτοκινήτων
κατά 28,3% (Ε2,2 εκατ.) .
4. Ronald Barkshire του Henry ,
μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
5. Αγγελος Τσατσούλης του
Σπυρίδωνα , ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Η παραπάνω μείωση αντι σταθμίστηκε χυρίως από
αύξηση των εσόδων στον
Σταθμό
βωτίων
(E2,0εκατ.) και των εσόδων
από τη Ναυπηγοεπισκευή
κατά 21,8 % (E1,4 εκατ.).
+0,12%,
αναφορικά μετα αποτελέσματα εξαμήνου.
Συγκρατντας τις όποιες αρνητικές επιρροές και διατηρντας τα οικονομικά του μεγέθη σε καλά επίπεδα,
παρά τις πρωτόγνωρες συνθήμες που χαρακτηρίζουν την
τρέχουσα χρονιά , ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑΕΛΓΕΚ -1,05% το
α, εξάμηνο του 2020:
6. Αθανασία Παπαγάκη του
Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εχτε
λεστικό μέλος του Δ.Σ.
Εμπορευματοκι 17,8%
Η μεταβολή αυτή , οφε θεται
γκuρίως στη σημαντική μείω
ση των εσόδων από τον
Τομέα Κρουαζιέρας κατά
83,9% (Ε3,7 εκατ. ) , των εσόδων του Τομέα Ακταπλοΐας
1. Ελένη Σαμαρά του Εμμανουήλ , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.
Created by Universal Document Converter