Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΑΧΑ: Δωρεάν ευπ ανισωμάτων Covid-19 και αντιγρτικό εμβόλιο για τους εργαζο μένους
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 996@ote net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦΦ 5822 Πέμπτη 01.10.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05.
ΕΛΤΟΝ: Στα .
C2,39 εκατ.
αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη
στο εξάμηνο
Μεγάλου
Space Hellas
>>> Τελ.
>>> ελ
Εχουμε ρευστότητα να στηρίξου με την
πράσινη ανάπτυξη
Αύξηση του ενοποιημένου μι
τού αποτελέσματος επί των
πωλήσεων στο 16,24% έναντι
15,48% της αντίστοχης περιοδου το 2019 , ανακοίνωσε
μεταξύ άλλων η ΕΛΤΟN , με τα
ενοποιημένα ΕΒITDΑ να ανεβαίνουν στο 7,11% έναντι
6,27% αντίστοιχα.
Γιατίο χρυσός
Ειδικότερα ο ενοποιη μένος
μύπλος εργασιν στο πρτο
εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε
65,43 εκατ. ευρ από 67,36
εκατ. ευρ την αντίστοιχη περ
σινή περίοδο 2019 , σημεινοντας μείωση κατά 2,87%.
σε κάθε
σεναιρ
Ο κύκλος εργασιν της μητο
κής εταιρίας ανή1θε σε 41,41
εκατ. ευρ από 45,05 εκατ.
ευρ την αντίστοιχη περσινή
περίοδο , μειωμένος κατά
809%. Από την ανωτέρω ανάλυση παρατηρείται ότι από το
ξέσπασμα
( COVID -19) επηρεάστηκαν
αρνητικά οι πολήσεις της Εταιρείας σε σύγκριση με
αντίστοιχο διάστημα της προη
γούμενης περιόδου.
Αλουμύλ:
Στα 83,4 εκα. αιξήθηκιν τα κυθαρά
κέρδη στο εξάμηνο
Κατά το α
2020, ο κύκλος εργασιν του
Ομίλου, επηρεαζόμενος από
τις επιπτσεις της
δημίας , κατέγραψε μείωση
5,1% και διαμορφθηκε στα
Ε111,0 εκατ . έναντι e116,9
εκατ. συγκριτικά με το α
εξάμηνο 2019 , εν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων
τόκων
28,6%. Αντίστοιχα,
κέρδη εμφανίζουν και τα
αποτελέσμα τα μετά φόρων
από συνεχιζόμεν ες δραστηρ
ιότητες , ύψους 63,4 εκατ.
αντίστοιχης περσινής περιό
δου, βελτιωμένα κατά 54,8%.
Όσον αφορά τα αποτελέ της Μητοικής ,
κύκλος εργασιν κατέγραψε
(EBITA) διαμορφθηκαν μείωση 5,6% και διαμορ
εξάμηνο του
πανΠαρόλα αυτά η επίδραση αυτή
στο κύκλο εργασιν της Εταιρείας είναι μικρότερη από τους
αντίστοιχους δείκτες ύφεσης
της εγχριας οικονομίας
έναντι
εκατ.
Παρά την πτση κατά 10% από το υψηλό του
Αυγούστου, το πολύτιμο μέταλλο φαίνεται να είναι σε
θέση να κλάμψειν έναντι των <χάρτινων νομισμάτων .
Τα επιχειρήματα όσων βλέπουν ότι ευνοείται υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες στην παγκόσμια οιονομία.
σματα
αποσβέσεων
Τα μιπά νέρδη του Ομίλου
ανήλθαν σε 10,62 εκατ. ευρ το
πρτο εξάμηνο του 2020 έναντι
10,43 επατ. ευρ , αυξημένα
κατά 1,89%, εν τα μικτά κέρδη
της μητρικής ανήλθαν σε 6,41
εκατ. ευρ το πρτο εξάμηνο
του 2020 έναντι 6,99 εκατ.
στα 68,9 εκατ. έναντι 11,4
φθηκε στα
έναντι Ε77,6 εκατ. συγκριτιΕ73,3
εκατ.
εκατ. συγκριτικά με το α
εξάμηνο 2019,
κατά W22,0% .
Τα μικτά κέρδη διαμορ- φθηκαν σε Ε10,5
φθηκαν σε
Οι έχτακτες συνθήκες στην
2019.Τα μικτά κέρδη διαμορ- παγκόσμια οικονομία που
έχουν προχύψει από την
πει> το χίτρινο πολύτιμο
μέταλλο , αφού το εξωτερικό περιβάλλον είναι ιδαμειωμένα
εξάμηνο
εκατ.
Ε26,6
έναντι.
Ε11,7
εκατ.
εκατ.
αντίστοιχης περσινής περιο - πανοημία και οι συνεχείς νικό για την επιστροφή και
δου, μειωμένα κατά 10,7%.
Κατά το α
ευρ, μειωμένα κατά δ ,26% .
έναντι
Ε29,1
εκατ.
δημοσιονομικές και νομι - παραμονή του χουσού στα
παρεμβάσεις χαρτοφυλάκια των επεναυξημένες
αντίστουχης περσινής περιόδου, μειωμένα κατά 8,6%.
Κατά το ίδιο χρονικό διά στημα , ο Ομιλος εμφάνισε
κέρδη προ φόρων από
συνεχιζόμενες δραστηριότ - ε1,5 εκατ. έναντι ε0,5 εκατ.
ητες Ε4,0 εκατ. έναντι 63,1
εκατ. της αντίστοιχης περσι
νής περιόδου, βελτιωμένα 187,3%.
εξάμηνο του
σματικές
Το μικτό περιθριο κέρδους
του Ομίλου βρίσκεται στο
16,24% (έναντι 15,48% του
πρτου εξαμήνου του 2019 ) και
της Εταιρίας στο 15,49% (έναντι 15,52% του πρτου εξαμή
νου του 2019) .
2020, τα κέρδη προ φόρων έχουν δημιουργήσει τις δυτν
από συνεχιζόμενες δραστηρ-απαραίτητες προϋποθέσεις θέσεις .
ιότητες διαμορφθηκαν σε
για να συνεχίσει να κλάμτης αντίστοιχης περσινής
περιόδου, βελτιωμένα κατά
Created by Universal Document Converter