Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
10χτωβρίου 2020
Ανανίου άποστόλου. Ρωμανου του μελωδου
Πανσέληνος 1Ανατολή ήλίου 7.21-Δύσις 7.08
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 4 μπωφόρ. (ως 27β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι έως 4 μπωφόρ (Εως 25β.)
Αριθμ. φύλ . 41771
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΕΝΤΟΛΗΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΕΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΦΩΣ!
Σαρωτικοί έλεγχοι στά οίκονομικά 50 ΜΚΟ
άπό Αρχή Διαφανείας καί Οίκονομική Αστυνομία
Γιάνά άποκαλυφθεί ποίες δυνάμεις έχρηματοδοτουσαν κατασκόπους
δίδοντας στήν Τουρκα στίγματα του Ελληνικού Στόλου
χρήματα πού δέν προέρχονται μόνο άπό τήν ΕΕ και την Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ Τό έργο έχει άναλάβει ή Οικονομι
κή Αστυνομία και ή Αρχή Διαφανείας.
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙ, δτι τέσσερεις ΜΚΟ πού δραστηριοποιούνται στήν Λέσβο και έφεραν παρανόμως στήν Ελλάδα
χιλιάδες μετανάστες , έμπλέκονται καί σέ υποθέσεις κατασκοπίας, έχει άνοίξει τόν κάσκό του Αίόλουν γιά τήν υποπτη δράση τους στά έλληνικά νησιά.
Ο Πρωθυπουργός ζήτησε άπό τόν άρμόδιο ύφυπουργό
Λευτέρη Οίκονόμου νά διαλευκανθεί τό συντομτερο δυνατόν ή άκρως σοβαρή αύτή ύπόθεσις, καθς τά μέλη τν ΜΚΟ
δέν στόχευαν μόνο στήν κδιάσωσην τν μεταναστν μέ το
άζημίωτο φυσικά, άλλά έν μέσω τής πιό σοβαρής κρίσεως τον
τελευταίων έτν μέ τήν Τουρκία ήσαν τά καύτιάν και τά μά τιω) τν Τούρκων στό Αίγαίο, Παραλλήλως μέ τήν άνάκριση
των 33 συλληφθέντων-οί περισσότεροι έκ τν όποίων Εύρω-.
παίοι πολίτες, έχουν άρχίσει σαρωτικοί οίκονομικοί έλεγχοι
στά βιβλία 50 ΜΚO ( ) πού διαχειρίζονται έκατομμύρια εύρ,
Η Κυβέρνησις προκειμένου να ξετυλίξει τό κουβάρι της
κατασκοπευτικής δράσεως τν έν λόγω όργανσεων στήν
Ελλάδα , άναζητεί τίς πηγές χρηματοδοτήσες τους . Ποιά
πρόσωπα καί ποιοί διεθνείς όργανισμοί φέρνουν στήν Ελλά
δα μετανάστες άπό την Τουρκία, παρακάμπτοντας τήν νόμι μη όδό . Ποιοί πληρνουν τούς έκατοντάδες έργαζομένους νά
άλωνίζουν τήν θαλασσία περιοχή μεταξύ τν έλληνικν καί
τουρκικν παραλιν καί να δίδουν σε Τούρκους δουλεμπόρους άκρως άπόρρητα στοιχεία για την διάταξη τού έλληνικού
στόλου καί τν σκαφν του Λιμενικού στό Αίγαο .
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τό σχέδιο μεισεως
τν άσφαλιστικν
είσφορν
Θά νοσταλγήσουμε τόν χωροφύλακα
Απεβίωσε
, όμπαρμπα Σάββας>
Το ΧΘΕΣΙΝΟ προεδρικό ντημπαίητ μεταξύ του
74χρονου Τράμπ καί του 77χρονου Μπάντεν-το
χειρότερο πού έχει διεξαχθεί ποτέ στίς ΗΠΑ κατά τόν Τζορτζ Στεφανόπουλος-συνιστα τήν πλέον
άνησυχητική ένδειξη ότι έρχονται θύελλες γά τά
έθνικά μάς θέματα. Γιά τήν τροτή που θά λάβουν
οί έλληνοτουρκικές σχέσεις, Σέ δύο φάσεις μάλι
στα: τήν προεκλογική, μεταξύ Οκτωβρίου-Νοεμβρίου καί τήν μετεκλογική μεταξύ Νοεμβρίου- Ιανουαρίου μήνα κατά τόν όποιο παραδοσιακά όρκίζεται ό θά τούς θυμόμαστε μόνο έμεις στήν Ελλάδα μήπως
Πρόεδρος τον ΗΠΑ . Αύτό που είδαμε στούς δέκτες
μας όσοι άντέξαμε νά ξενυχτήσουμε έξηγείάριστα δικούς μας πολιτικούς πού σέ αυτά είναι άρχοντες
καί τί δουλειά είχε ή άλεπου - Πομπέο στό παζάρι
της Μεσογείου (νά διασφαλίσει διά του διαλόγου ότι στε διαρκς είναι ότι οί Προεδρικές έκλογές τν
δέν θά ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Ελλάδος-Τουρ - ΗΠΑ είναι, σήμερα πού μιλάμε, κυριολεκτικά "στόν
κίας έως ότου κλείσουν οί κάλπες ) άλλά καί ποιά θά
είναι ή διακύμανση τον σχέσεν μας μέ τούς γείτο
νες μετά τς Προεδρικές έκλογές στίς ΗΠΑ. Η πρό - υπερδύναμη είναι το άποκορύφωμα τής λυσσαλέ
βλεψη είναι ή έξής : θυελλδης.
ως τήν δουλειά της, άλλά θά της λείπει τό κυρος για
Ο ΤΡΟΠΟΣ μεισεως των άσφαλιστικν είσφορν κατά τρείς ποσοστιαίες μονάδες άπό τό 2021 περιλαμβά
νεται στό νομοσχέδιο μέ θέματα κοινω νικής προνοίας και τήν λήψη μέτρων γιά
τήν υποστήριξη τν παιδιν και τν εύά
λωτων όμάδων που παρουσιάσθηκε στό
ύπουργικό συμβούλιο . Η διάταξις γιά
τήν μείωση τν άσφαλιστικν είσφορν
προβλέπει δτι άπό τήν 1η Ιανουαρίου
του 2021 οί άσφαλιστικές είσφορές τν
μισθωτν έργαζομένων σέ φορείς έκτός
δημοσίων υπηρεσιν θά μετωθούν κατά
3 ποσοστιαες μονάδες ς έξή :
- Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες άπό
τά άσφάλιστρα ύπέρ κλάδου άνεργίας.
Συνέχεια στήν σελ. 2
ρα σέ κανονικό έμφύλιο πόλεμο . Η τελευταία έρτηση στήν όποία άπάντησαν Τράμπ-Μπάιντεν για
τήν έπιστολική ψήφο δέν άφήνει μεγάλα περιθρια
αίσιοδοξίας.Ας υποθέσουμε ότι οί άθλιοι χαρακτη- ρισμοί πού άντήλλαξαν (αψεύτης", "κλόουν" , χαζός, βούλωσέ το) στήν μιάμιση ρα που ξιφουλκούσαν, θά ξεχαστούν. Ας πούμε γιά τήν ίστορία όι
καί άρχίσει νά άνεβαίνει σιγά-σιγά ή έκτίμηση στούς
(σελ. 4 )
Αύτό όμως που δέν θά ξεχαστεί καιί θά τό θυμόμαάέρα . Ο Τράμπ μίλησε εύθέως για οθεία .
Στήν πραγματικότητα αύτό πού συμβαίνει στήν
Μία έθνική ύπόθεσις
είς κίνδυνον
ας έπίθεσης που ξεκίνησε το 2017 τό κατεστημέ του Σπυρίδωνος Αλφαντάκη*
Ίδού τά δεδομένα. Τοντημπαίητ μας έδειξε ότι ή νο των Δημοκρατικν στόν νυν Πρόεδρο πρίν κάν
Αμερική γιά τά έπόμενα χρόνια, όχι άπλως για τούς ορκιστεί μέ διαδηλσεις στό Καπιτλιοκαι κλιμα
έπόμενους μήνες , θά είναι μία βαθύτατα έσωστρε - κθηκε μέ τήν πλέον άθλια άντιπολίτευση που έγι
φής χρα. Διχασμένη, μπερδεμένη , κλεισμένη στόν
έαυτό της και στίς άντιφάσεις της . Δέ θά έχει πολύ μυαλό για τόν ύπόλοιπο κόσμο. Οι έκλογές θά σκάνδαλα άπό τήν ναφθαλίνη, μέ διαρκείς τρικλοέπιτείνουν τό πρόβλη μά της, δέν θά τό λύσουν. Η ποδιές άπό άξιωματούχους, άκόμη και μέ άπόπειρα
γραφειοκρατία του State Department θά κάνει βεβαίΕΠΙ ΤΙΒΕΡΙΟΥ οί συγκλητικοί έλεγον: Απέμεινεν ήμιν μόνον ή δόξα
νά ύμνολογούμε . Επί Επιγόνου οί
ύπουργοί, ύφυπουργοί καί βουλευταί
της κυβερνήσεως λέγουσιν : <Ο πρωθυπουργός . > . Η Άνατολική Ρωμυ λία, το βορειότερον μέρος της Θράκης μεταξύ Αίμου, Ροδόπης και Εύξείνου Πόντου, μετατραπείσα διά της
Συνθήκης του Βερολίνου (1878) είς
έπαρχίαν αυτόνομον μέ πρωτεύουσαν τήν Φιλιππούπολιν, έξεβουλγαρίσθη διά σφαγν τον Ελλήνων κατοίκων της και έν τέλει προσηρτήθη
είς τήν Βουλγαρίαν (1908 ) . Κατά τον
Α' Βαλκανικόν Πόλεμον (1912-1913) ή
Βόρειος Ηπειρος κατελήφθη ύπό του
Έλληνικου Στρατού άλλά παρεχωρήθη εις τήν νεοσυσταθείσαν Άλβανίαν .
Ηχθόνια κατοικία
του Ασκληπιού στήν Επίδαυρο
νε ποτέ σέ Πρόεδρο τν Ήνωμένων Πολιτειων. Μέ
- πληρωμένα βιβλία κλειδαρότρυπας , μέ σεξουαλικά
Λεπτομέρειες στήν σελ .7
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΗΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Χαμαιτυπείον
τό άμερικανικό debate
Κέντρα κρατήσεως
μεταναστν στόν Είρηνικό
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. 0ί γάτες φαίνεται είναι πιό κοντά στόν άνθρωπο άπό ό,τι νομίζαμε Ερευνες έπιβεβαινουν ότι
σουν τόν κορωνοιό μεταξ τους έν οί συλοι όχι
Επιβεβοινονται έπίσης προηγούμενα ευρήματα
έρευνν , ότπι τόσο οί σκύλοι όσο καί οί γάτες μπο
ρούν νά μολυνθούν άπό τόν Ι6 SARS-COV2 πού
προκαλεί τήν νόσο Covid-19 στούς άνθρπους
Όμως , ούτε οί γάτες ούτε οί σκύλοι φαίνεται πιθανό νά άρρωστήσουν.
ΩΣ τό χειρότερο debate πού έχει γίνει ποτέ μεταξύ
ύποψηφίων για τήν προεδρία τν ΗΠΑ έχαρακτηρί
σθη ή άνταλΜαγή άπόψεων (άνταλλαγή βρεων , γιά
τήν άκρίβεια ) στήν όποία άπεδύθησαν δ Ντόναλντ
Τράμπ και ό Τζό Μπάιντεν προχθές τά ξημερματα στό Κλήβελαντ. Οί Εκτιμήσεις δέ, πού έδημοσιοποιήθησαν έν συνεχεία , μαλλον άπηχουν τούς εύσεβείς πόθους αυτν τού τις διετύπωσαν, παρά την
Συνέχεια στήν σελ.5
ΚΕΝΤΡΑ κρατήσεως μεταναστν σέ άπομακρυσμένα νησιά του Είρηνικού σχεδίαζε ή Βρεταννία.
Τήν σχετική άποκάλυψη έκανε ή έφημερίς Financial
Times, ή όποία άναφέρει ότι ή ίδέα έγκατελείφθη
έξ αίτίας πρακτικν προβλημάτων πού είχαν νά κάνουν μέ τήν μεταφορά τους στις ύπερπόντιες βρεταννικές κτήσεις σε άπόσταση 6.400 χλμ . άπό τήν χρα. Συμφνως πρός τό δημοσίευμα , τό Υπουργείο
Συνέχεια στήν σελ.5
Συνέχεια στήν σελ. 3
ELLADR
Η Amazon παρουσίασε ένα νέο άνέπαφο ήλεκτρονικό σύστημα πληρωμν πού δέν άπαιτεί
ούτε πλαστική κάρτα ούτε κινητό τηλέφωνο , άλλά
άπλως Τό πέρασμα του χεριού στό ταμείο πάνω
άπό μία νέα συσκευή σαρσεως μέ προχωρημένες
δυνατότητsς βιομετρικής ταυτοποιήσεως . Το νέο
Amazon One κδιαβάζειν τήν είκόνα Τής παλάμης
του άγοραστού, ό όποίος κρατά Τό χέρι του πά
νω άπό Τήν συσκευή γιά περίπου ένα δευτερόλε
πτο. Η νέα Τχνολογία θά δοκιμασθεί άρχικς σέ
δύο καταστήματα της έταιρείας στό Σηάτλ. Οι α
ρωτές παλάμης δέν είναι μία έντελς νέα εχνολο
για καί βασίζοντα κιρίωs στήν ταυτοποίηση τν
φλεβν στό χέρι, οί όποίsς δημιουργούν ένα μοτ
βο σταθερό στόν χρόνο καί διακριτό γιά κάθε δάκπυλο και γιά κάθε πρόσωπο. Επιπροσθέτω, έπειδή οι φλέβες εύρίσκοντα κάτω άπό τό δέρμα, είνα
πολύ δύσκολο νά ύπάρξει κακόβουλος παραχάραξι ή κλοτή.
Παρά θίν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ
ΉΝαυμαχία της Σαλαμίνος καί έμείς
13:00-15:00
-Δύο απ' όλα!,
χθέ , σέ μιά πανηγυρίκή έδήλωση , που πραγματοποιήθηκε στόν χρο τής
Σχολής Δοκίμων , στήν Πα ρaϊκή , ή πατρίδα μας τιμη-ήγεσία της χρας, σέ μιά τε
σε τήν Ναυμαχία τής Σαλαμίνος .
νs, ένωμένο, Χρυσοφόρων στενά τής Σαλαμίνας Αύτά
Μήδων έστόρεσαν δύναμιν oς πρός τόν-λαμπρό- ορ
τασμό , ς πρός τήν- λαπολιτική καί στρατιωτική μπρή-πρωτοβουλία και ς
πράγματος. Τά 2.500 χρόνια τής Ναυμαχίας, λοπόν ,
κτιμήθηκαν στόν περίβολο του πανέμορφου κτιρίου
τής Σχολής Δοκίμων . Στόν
πρό τής Σχολής θαλάσσιο
Παρούσα ή πολιτειακή ,
πρό τήν-ξαιρετική καί λιλετή μέ ύψηλό συμβολισμό, Τή- όργάνωση τν έκδηκαθς δλα θά ήσαν σήμερα λσεων έπί τή έπετείω, μέ χρο ναυλοχούσε ή τριήΕπί κεφαλής τήν Μαριάννα
ρης Ολυμπιάς , τό πιστό
Χοέs, ή Ελλάς ύπενθύμισε διαφορετικά στόν κΔυτικό
στήν άνθρωτπότητα ότι πρίν κόσμο άν είχαν περάσει Βαρδινογιάννη. AS πάμε , άντίγραφο του πολεμικού
άπό 2.500 χρόνια oί Έλλη- of όρδές του Εέρξη άπό τά δμως , στήν κούσίαν του
ο Κστας Γιαννουλόπουλος
ο Μάνος Τσαγκαράκης
Συνόχεια στήν σελ. 4
01-10-2020
9771108701151 .