Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τοΠο του
Πρέπει να ξέρι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΔΕΤΕΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΕΗ
ΥΠΕΓΡΑΦΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΕΑΣΗ
- MΕΤΑΕΥ ΛΤΚΑΙΔΗΜΟΥ.
ετική φαίνεται
Η μελέτη είναι tn .
καιροποημένη, και σε
να είναι η εξ . PEΠΟΡΤΑΖ
|λιξη για ένα
έργο μείζονος Ηρης 1σεικοςΗ aναμένεται σε συνεδρί.
σημαοίας για την Πρέ τική σύμβαση μετού οση του Δ.Σ. του Λμε.
βεζα onωςη επσKευη του Δημοτικού Λιμενι , νικου ομείου να ννε
των κροιδωμάτων της κού Τομείου και του ΠρόσκAηon γα την δη .
napanioς , για το onoιο Δήμου στε να npoxwΌχι σε μονομερείς ενέργειες
Ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού
πρos την Τουρκία
Mήνυμα με τέσσερις Αέξεις 6στειn
στην Τουρκία για την nspoxn tης ανα-!
μετά την
115 nM μοί με τον uπουργό Εξωτερ
κν των ΗΠΑ, Μάικ Πομη .
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ .ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (51) Ε. άν κα Τσορική
Την έντονη δυοφορία
για την ενa κοίνωση tου
Τ γνωρίζετε για ρεια και nnepuική Eκαι στην Σορδηνία , όnou npoφονως μεταΧελνες ;
Αn: Υηooχouν nερί Λήμνο , Kο και χο ) Η Χλνα του xέρ
μαν διακρίνεται ano
υπουργείου
Εξωτερικν
αυνν nου ανnκουν hνa ή χελνa του
στην οκογένεα Τostu . xέρμαν 1ostudo her
dinidoe της τάξεως manni , nou anavτά nλάκες nάνω anό την
Testudines . Η οικογέ -στην nnepωτκή ΕΛn - βόση της ουρός της , ενεια Tesauσnldae nep - δα . Eυpοια , ιόνα νnod w n ΕΛnmνκn χερoa
Rαμβάνει 7 γένη . Στηv και η κpοσπεδωτή x . σ έχι μόνο μία Το κα
σ . εnειδή έχει δύο
που χαρα
κτ ήριζε
Ευρnn και στην χρα Λνα, Testudo msr.βούκ της έν xρωματ.
μος unooκουν τα ακό. ginata , η onoia ano hουθα είδη του ν.
κή την Συμφωνία των Πρεσnν ε.
ξέφρασε anό το βήμα της Βουλής ο
ντά σ
νο και της ΕΛηmβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
Δημήτρης Μαρκόπουλος
hmvικn xεροοία xeλ μηο . Πρόκεται για ένα
σε χρωματσμού .
nou anaντά στην βο - είδος, nou βρίσκεται
νέχεα στη σεε