Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κεραμέως Πρόσθετες πιστόσεις για την πρόσληψη εκταιδευτικού προσωπικού
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5821 Ττάρτη 30.09.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
ΣΥΡΙΖΑ Η κυβέρνηση
επιχειρεί βίαη ανεδιρθροση ης γοράς εργασίας
Η καταβολή θα ολοκληρωθεί αυτόματα
>>> Τελ
>>> Τελ.
Προγράμματα εκταιδευσης από ΟΑΕΔ
και Εληνογερμαικό Ετμεληήριο
Δίμηνη παράταση στα επιδόματα ανεργίας
του ΟΑΕΔ
Κοιτική
100.000 νέων επιδοτούμενων
θέσεων εργασίας , των υπουργείων Εργασίας και Οικονομικν ασιεί με ανακοίνωσή της
η τομε άρχης Εργασίας του
ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου .
Συγκεκριμένα αναφέρει ότι Σε
μια περίοδο που αυξάνεται δραματικά η ανεργία , η 7η Εθεση
Παρακολούθησης της Ευρωπαίκής Επιτροπής προβέπει ότι θα
εκτοξευθεί στο
σημαίνει επιπλέον 200.000 άνεργου η νυβέρνηση όφειλε ως προτεραιότητα να στηρίξει με εμποοσθοβαρή μέτρα τις μικρομε
σαίες επιχειρήσεις και τους
εργαζόμενους . Οι φορείς των
<Πρόγραμμα
αηφνp εέγμα
έθεσαν ευθέως
ερτημα γιατί η υβέρνηση δεν
στηρίζει τις υπάρχουσες 250.000
θέσεις εργασίας Η απάντηση
είναι ότι επιχειρεί τη βίαιη αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας
με φτηνές αμοιβές και ευέλικτες
εργασιακές σχέσεις".
Σε αυτό το πλαίσιο , αναφέρει
ακόμη η
πούλου , το πρόγραμμα 100.000
νέων επιδοτούμενων θέσεων
εργασίας που ανακοινάθημε:
Δεν βοηθάει τις μικρές και
μεσαίες επιχειρή σεις που έχον
εγκαταληφθεί στη Τύχη τους
χωρίς στήριξη και οδηγούνται
από τις κυβερνητικές επιλογές
σε απολύσεις και λουκέτα. - Δεν
διασφαλίζει τους σημερινούς
εργαζόμενους , καθς δεν θέτει
ως προϋπόθεση την απαγόρευση
προηγούμενων απολύσεων από
τις επιχειρήσεις που θα το αξιοποιήσουν . Αναφέρει απλς ότι
αστις επιχειρή σεις-εργοδότες
που εντάσσονται στο πρόγραμμα
ο μέσος όρος του αριθμού των
εργαζομένων για το χρονικό δι στημα των έξι μηνν που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας ,
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος
με τον αριθμό εργαζομένων που
είχαν την 18/9/2020, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των
νέων επιδοτούμενων εργαζομένων . Δεν προβέπεταιη εξασφ
άλιση των θέσεων και των εργα
σιακν συμβάσεων , ανοίγοντας
προφανς
απολύσεων και της αντικατά στασης τους με χαμηλόμισθους
εργαζόμενου.
Ποιοι κερδίζουν έκπτοση 40% στα
κ . ΞενογιαννακοΕκδόθηκε από το υπουργείο
Οικονομικν η απόφαση με
κατά τις 20 Μαρτίου 2020
ΚΑΔ δευτερεύουσας δρατην οποία προσδιορίζονται στηριότητας από τους αναοι ΚΑΛ των επιχειρήσεων γραφόμενους στο Παράρτ
ημα , όπως αυτά προκύπτουν
από την αρχική δήλωση
τα καταστήματά τους. Αναλ - φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 , είναι
μεγαλύτερα από τα ακαθ που θα καταβάλλουν μειω
μένο κατά 40% ενοίκιο για
Τον προηγούμενο χρόνο, ο λάδος των φωτοβολταϊκν πρόσθεσε
περισσότερες μονάδες παραγωγής ενέργειας από οποιοδήποτε
άλλη τεχνολογία, τη στιγμή που η ζήτηση για νέα φωτοβολταά
πάρκα υπερδιπλασιάστηκε σε περισσότερα από 16 GW. Αυτό του
λάχιστον τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκν
Ευρπης κ. Αριστοτέλης Χαντάβος πριν οπό λίγο στο πλαίσιο του
ετήσιου συνεδρίου του Συνδέσμον.
υτικά προβλέπει:
1. Ο μισθωτής επαγγελματι- άριστα έσοδα που
κής μίσθωσης προς εγκατά - στοιχούν στο κύριο ΚΑΛ
σταση επιχείρησης, η οποία
εξαχολουθεί να πλήττεται απαλλάσσεται
οικονομινά λόγω της εμφά - υποχοέωση καταβολής του
νισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το
αντιστις 20 Μαρτίου 2020,
συνολικού
μισθματος για τον μήνα
Στην τοποθέτησή τυ, ο κ . Α.
Χαντάβας αναφέρθηκε στους
έργων από πολύ μικρή μέχοι
μεγάλη κλίμακα και η παραγω επιχείρησης η οποία έχει παρέκκλιση των χείμενων λόγους επιτυχίας της ηλιακής γή ενέργειας σε αρ μονία με τη
οφελονται γεωργία, εν στάθημε ιδιαίτερα
στην ανταγωνιστική τιμή του
χόστους κατασκευής η οποία
μήνα Σεπτέμβριο 2020, ήτου Σεπτέμβριο 2020 ,
Κωδικό διατάξεων περί μισθσεων,
ενεογό , χύρο
Αριθμό
(ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου
2020 έναν από τους αναφεοενέργειας
Δραστηριότητας σύμφωνα με τα οοιζόμενα κυρίως στην ευελιξία της συγμε
στο δεύτερο και τοίτο εδάφ
ιο της παρ . 1 του άρθρου
κριμένης τεχνολογίας, όπως
είναι η δυνατότητα ανάπτυξης καθορίζει τη ζήτηση.
δεύτερου
όμενους στο Παράρτημα, το
οποίο χαι αποτελεί αναπόαπό
20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α' 68) ,
όπως κυοθηνε με άρθοο 1
του ν. 4683/2020 (Α 83 ) και
δρόμο
σπαστο μέρος της παρούσας , ή της οποίας τα
αοκαθάοιστα έσοδα ενεργού ισχύει .
Created by Universal Document Converter