Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ε ΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
30 Σεπτεμβρίου 2020
Γρηγορίου Ιερομάρτ , έπισκόπου της Μεγ Αρμενίας
Σελήνη 13ήμερων ! Άνατολή ήλίου 7.20-Δύσις 709
ΑΓΓΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μπωφόρ (Βος 268 )
ΘΕΣΣΑΛΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι έως 6 μπωφόρ . (Εως 24β )
Αριθμ. φύλ. 41770
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΜΗΤΣΟΤΤΑΚΗΣ: ΟΧΙ ΣΤΙΣΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ-<ΟXΙ ΣΤΑΚΥΜΑΤΑ ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΙΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΟΣ
Εύθυγραμμίσθημεν μέ
Διάλογος μέ τήν Του ρκία καί στό ΝΑΤΟ
το State Department:
Πομπέο έπιβεβαινει κΕστία>
ΗΡωσσία άποσυντονίζει -Νά γίνετε ό άντίτοδας στήν Gazprom
ον ότι ύπάρχει πλήρης δμοφωνα
τικές έπαφές που προσδοκούμε νά έντός τής πολιτικής, διπλωματικής
έχουν άποτέλεσμα όσο καί για τήν και στρατιωτικής ήγεσίας για την
τεχνική διαδικασία πού έξελίσσε -έπιλογή του ΝΑΤΟ ς φόρουμ
έλληνοτουρκικού διαλόγου καθς
στό παρελθόν σέ κλειστές συσκέψεις και στό Μέγαρο Μαξίμου είχε
χαρακτηρισθεί κάκατάλληλο φόρουμΌπως είπε όμως δ Πρωθυ έτοιμότητά μας τόσο γιά διερευνηΔιεθνούς Δικαίου προκλητικές
ένέργειες και την άκραίαρητορική
ΤΑΡΗΜΑΤΑ, τά έπίθετα και τά
ούσιαστικά πού χρησιμοποίησε
ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μη - πού φορτίζει τό κλίμων καί άφου τό τσοτάκης γιά νά προσφωνήσει τον
Ύπουργό Έξωτερικν Μάικ Πο - νερά της Κύπρου είναι άντίθετες μέ
μπέο κατά την έπίσκεψή του στην τις άξίες του δυτικού κόσμουν άνέ
115η πτέρυγα Μάχης στά Χανιά λαβε έπειτα ένπιον του κυρίου
ήταν διαλεγμένα ένα καί ένα . Οση- Πομπέο δύο μείζονες δεσμεύσεις.
μερινός πρωτοσέλιδος τίτλος τής Ή πρτη: όχι μονομερείς ένέρΕφημερίδας μας βασίζεται άκριβς
σέ αύτά. Ο Πρωθυπουργός άναφε - σεις είναι άπόλυτα εύθυγραμμισμέρόμενος στίς σχέσεις ΕλλάδοςΤουρκίας ένπιον του κυρίου Πομπέο άφού κατήγγειλε μέ δριμ - ρεις ένέργειερ. Ο κύριος Μητσοτητα την κέπιθετικότητω τής γεί - τάκης δήλωσε άπευθυνόμενος στόν
τονος, άφού κατήγγειλε κτίς έκτός κύριο Πομπέο : Γνωρίζετε τήν
νισε ότι κοί ένέργειες αυτές και στά
ται στό πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
Μέ άλλα λόγια δ διάλογος έπεκτείνεται έκτός άπό τούς διπλωμά
τες και σέ έπίπεδο στρατιωτικν,
κάτι πού έπιθυμούσε σφόδρα ή γεί
των όπως προκύπτει άπό τίς πλέ - , πουργός, πού δείχνει άποφασισμέ
ον πρόσφατες δηλσεις του έξ
άπορρήτων συμβούλου του κυρίου στίς διμερείς διαπραγματεύσεις ,
Έρντογάν , Ιμπραήμ Καλίν (δ μόνος δρος πού δέν φαίνεται νά υίοθετείται είναι ή διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου ) Δέν είναι βέβα γειες.Όπως είπε κοί έλληνικές θένος νά δσει άποφασιστική θηση
κείναι ή ρα της διπλωματίας) .
Πρίν φθάσει στά έλληνοτουρκικάό Πρωθυπουργός περιέγραψε
Συνέχεια στήν σελ.3
νες μέ τίς τελευταίες δηλσεις του
State Department: Όχι σέμονομετου Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πολιτογράφησις
άλλοδαπν
Τούς έξευτελίζουν οί Βούλγαρου
Φς στήν Ακρόπολη!
μέγραπτές έξετάσεις|
το κπατζάριν όταν τούς ρωτάμε στά τηλεοπτικά παΠΡΟΦΑΝΩΣ καί ήταν άτυχής ή συμπερίληψη του
όρου ίστορική στήν κοινή δήλωση τον Υπουργν ράθυρα (τούς χαλάμε τήν παράσταση-τρέχουν νά.
Έξωτερικν Ελλάδος και ΗΠΑ άναφορικς μέ την κρύψουν τις εύθύνες τους πίσω άπό μία διατύπω
Συμφωνία των Πρεσπν. Τά εύσημα της ίστορίας τά ση ) , έμεις θά έπιμένουμε . Τούς άπευθύνουμε λοιάποδίδουν οί ίστορικοί και όχι οί κατά τόπους πρέ- πόν τά έξης τρία έρωτήματα
σβεις που έπιχειρουν νά δαφνοστεφανωθοϋν μέ
"προσθήκες στίς κοινές δηλσεις άνωτέρων τους . φωνίας έφαρμόστηκε ποτέ ή διάταξή της γιά τά διΠροφανς και είναι λάθος για τήν ΝΔ νά άναλαμβά - αβατήρια, τις ταυτότητες καί τά λοιπά έγγραφα ή
νει μέ τέτοιου είδους διατυπσεις ίστορικές εύθύ- άκόμη κυκλοφορούν οι Σκοπιανοί στήν Θεσσαλονί νες πού δέν τής άναλογουν καίνά καθίσταται μέ τόν
τρόπο αύτό ή χλεύη τν ήττημένων Άριστερν. Η
έξαίσιαν αύτή πολιτική συζήτηση όμως δέν άπαλλάσσει τήν Άριστερά άπό τίς εύθύνες της νά άπαντά των έμπορικν σημάτων καί των αύθεντικν μακε
άκόμη καί σήμερα σέ συγκεκριμένα έρωτήματα γιά δονικν έλληνικν προϊόντων ή μήπως οί έπιχειρήτό περιεχόμενο μιάς συμφωνίας πού ή ίδια έγραψε σεις μας δέχονται άθέμιτο άνταγωνισμό; Εφαρμό
μέ τάχεράκια της. Αντιλαμβανόμαστε ότι τά έρωτη- στηκε ή διάταξη που έλεγε ότι θά άπαλειφθούν οι
ματα αυτά ένοχλουν , προκαλούν δυσφορία στούς άλυτρωτικές άναφορές άπό τά σχολικά βιβλία ή μήχειριστές , τούς άναστατνουν και τούς ξεβολεύ-πως και ή νέα γενιά των Σκοπίων μεγαλνει μέ την
ουν, άλλά τί να γίνει Πρέπει νά καταστεί σαφές τό μακεδονικήν άντίληψη του άλυτρωτισμού;
έξης: ή άναφορά του όρου * Ιστορική Συμφωνία σέ
κείμενο πού υπέγραψε άρχικς Υπουργός Της ΝΔ,
δέν άρκει νά άναιρέσει τό βουνό της εύθύνης που πραγματικότητα . Και ή πραγματικότητα "λέειν ότι
θά άκολουθεί διά βίου τήν Αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ για οι γείτονες δέν έχουν κανένα κίνητρο νά έφαρμότό Σκοπιανό . Οχι γιά τό περιεχόμενο τής συμφωνί ας αύτής καθ' έαυτής άλλά για τήν άμφοτεροβαρή που κέρδισαν το μείζον: τό όνομα αΜακεδονίαν σέ
δομή της . Πάει πολύ νά τρέχουν νά κρυφτούν πίσω συνθετη έστω συσκευασία μέ παράλληλη άποδοάπό μια κοινή δήλωση Υπουργων οί γνωστοί πρό- Χή εκ μέρους της Ελλάδος τν όρων μακεδονική
θυμοι . Καί όσο και άν έκνευρίζονται καίγίνονται σάν
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ έξετάσεις δύο φοΠρές τόν χρόνο θά μπορούν νά δίδουν οί
άλλοδαποί που θέλουν νά άποκτήσουν
την έλληνική ίθαγένεια .
Δύο χρόνια και κάτι μετά τήν ύπογραφή της συμ Αύτό προβλέπει νομοσχέδιο του
Υπουργείου Εσωτερικν πού κατετέθη
στήν Βουλή και τροποποιεί τόν Κόδικα
Έλληνικής Ίθαγένειας. Βεβαίως για κά
θε συμμετοχή στίς έξετάσεις ό ύποψήφιος πρέπει νά καταβάλλει 250 εύρ.
Ό άλλοδαπός πρέπει να περάσει τις
έξετάσεις πού θά έξακριβνουν δτι γνω
ρίζει τήν έλληνική γλσσα σέ ίκανοποιητικό βαθμό , δτως τήν έλληνική ίστορία,
γεωγραφί , πολιτισμό καί τούς θεσμούς
Συνέχεια στήν σελ.3
κη μέ ταυτότητες πού γράφει .Μακεδόνας και μέ
πινακίδες .Χ. μέ παρόμοιο περιεχόμενο; Έφαρμόστηκε ή διάταξη της Συμφωνίας γιά τήν προστασία
(σελ. 7)
Ποιός θυμάται
τούς Αρμένιους>
Από τή Γενοκτονία στήν
είσβολή τοϋ Άζερμπαϊτζάν
καί της Τουρκίας
Τά έρωτήματα δέν είναι στόν άέρα. Πατουνστήν
του Θεοφάνη Μαλκίδη *
Αξιοθέατα καί έλληνική
γαστρονομία άναδεικνύονται
σέ γαλλική ταινία
σουν τήν Συμφωνία, καμμία πίεση άπό τήν στιγμή
Η ΦΡΑΣΗ του Χίτλερ ποιός θυμαται
τούς Άρμένιους; είναι ή έπιβεβαί ωση, ότι το έγκλημα τν Νεότουρκων και των Κεμαλικν έναντίον
των Αρμενίων , των Ελλήνων καί των
άλλων λαν μπορεί νά έπαναληφθεί.
Καί πράγματι έγινε μέ τίς δολοφονίες, τά όλοκαυτματα έναντίον των
λαν πού βίωσαν τήν πολιτική των
Ναζί και μέ τά σημερινά στο Άρτσάχ
(Ναγκόρνο Καραμπάχ) μέ τήν είσβολή του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκί ας. Η Γενοκτονία τν Αρμενίων , μαζί μέ αυτή έναντίον των Ελλήνων,
είναι τά πρτα μαζικά έγκλήματα
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Εκρηξις κρουσμάτων
καί διασωληνωμένων
5 δισ. στηνάγορά
έως τό τέλος του έτους
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Χωρίς αμπούγκα μπούκαν ή άλλης μορφής πάρTυ έρτασε τά 84α γενέθλιά του ό Σλβιο Μπερλουσκόνι . Ο Καβαλιέρε συνεχίζει νά εύρίσκεται σέ
κατ, οίκον περιορισμό , στήν βίλλα του έξω άπό
τό Μιλάνο, άφού έναν μήνα μετά Τήν διάγνωσή
του μέ κορωνοϊό είναι άκόμη θετικός στήν άσθένεια.
Ή Εφημερίς La Repubblica έγραψε ότι ό πρην
Πρωθυπουργός έχει χάσει Τήν γνωστή του αίσιοδοξία, λόγω Τής παρατεταμένης δοκιμασίας Τής
ύγείας του . Το κόμμα του όμως , Τό Φόρτσα Ίταλία , Τό διέψευσε κατηγορηματικά, ύπογραμμίζοντος ότι ό Μπερλουσκόν-παρά την υποχρεωτκή άπομόνωση- συνεχίζει νά έργάζεται καί παραμένει δραστήριο.
ΧΩΡΙΣ άποτέλεσμα άποδεικνύονται τά μέτρα πού
έχουν ήδη ληφθεί για τήν άντιμετπιση της πανδημας, καθς χθές ή χρα έσπασε τό άρνητικό ρεκόρτν
400 κρουσμάτων, μέ τήν Αττική για μία άκόμη φοράνά
είναι σταθερά στό κκόκκινο . Τά χθεσινά κρούσματα
άνηλθαν σέ 416, οί διασωληνωμένοι στούς 79, γεγονός
πού άνησυχεί τήν ΓT Πολιτικής Προστασίας άλλάκαι
την Επιτροπή Ετιδημιολόγων Ούφυπουργός Νϊκος
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΟΡΟΥΣκοντά στά 5 δισ. εύρ θά ρίξει τό οίκονο,μικό έπιτελείο έως τό τέλος του 2020, στήν οίκονομία ς άνάχωμα στις παρενέργειες του κορωνοϊρύ
και της ύφέσεως πού άναμένεται νά άνέλθει στό 10%
στό πρτο 9μηνο του έτους . Δύο γυροι έπιστρεπτέας προκαταβολής άνω τν 2 δισ. εύρ, έγγυημένα δά άπό τό Δημόσιο και άναδρομικά συνταξιούχων
είναι οι τρείς ένέσεις ρευστότητος πού θά στηρίξουν
Συνέχεια σήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ 5
ELLADA
Παρά θν άλς
του Δημήτρη Καπράνου
Τά πλοΐα γίγαντες έξκειλαν στό Ηράκλειο
Πενία τέχνας κατεργάζετα. Ημείωσις Τν άεροπορικν ταξιδιν όδήγησε τήν Singapore Airlines
στήν άπόφαση νά μετατρέψει ένα άπό τά καθηλωμένα στό έδαφος άεροσκάφη της Τύπου jumbo σέ
έναpop-upέστιατόριο καί να προσφέρει κατ' οίκον
διανομή φαγητού άεροπλάνου Ευελπιστεί έτσι ότι
θά κρατήσει έπαφή μέ πελάτες που δέν έχουν τήν
δυνατότητα νά ταξιδέψουν λόγω τής πανδημίας
του κορωνοίού. Χωρς έγχριο δίκτυο , ό έθνικός άe
ρομεταφορεύς αύτmς Της πόλεωςκράπους έχει δεχθε
oiίκονομικό πλήγμα άπό τους περιορισμούς στά δεθνή ταξίδια καί πρόσφατα άπέλυσε τό ένα πέμπτο
του προσωπικού του .
ον περνά σέ δεύτερη μοϊρα . πημα στήν κρουαζιέρα μέ
πλοΐα-πλωτές πόλεις!
ον έπικίνδυνα και πρόκειτα νά άποσυρθούν άπό Τήν
Η περίπτωση του γερ
μανικού κρουαζιεροπλοίου Το θέμα πού προέκνψε
Εφερε πάλι στήν έπικαιρότη- άπό τόν θόρυβο , τόν παν τα τό θέμα τν προβλημα- κό , είνα ή όλική κκταστρο- ήδη πωληθεί για σκράτν ή
Τικν πλοίωνγιγάντων , τά φή) τής κρουαζιέρας τήν κρουαζιέρος Ανδρέας Ποταόποία έχει θέσει έκτός μάχης όποία-άντθέτως πρός όλες μιάνος είχε προειδοποιήσει
όκορωνοιός! Τό έάν τά έλο- τίς ένδείξεις- Ετιχείρησαν oί
Χθέντα μέλη του πληρμα- Γερμανοί μέ ένα πλοΐο αύτού
τος ήταν ή όχι θετικά στόν
16, είναι κάτι τό όποίο πλέ
Μόλις πρό διμήνου , ό έεργό δράση. Μερικά έχουν
πατριάρχηςο τής έλληνικής
θά μετατραπούν σέ πλωτά
ξενοδοχεία ή νοσοκομεα ..
Τόσο τουs έχοντες τήν εύθύ - Εγραφε μεταξύ άλλων στήν
έπιστολή του δ Α. Ποτανη τν έταιρειν δσο και
του μεγέθους. Στό Ηράλειο τήν κβέρνησή μας , ότι τά
δόθηκε τό τελειωτικό χτύ- πλοία-γίγαντες είναι πλέΗ δική σου φωνή
στοράδιόφωνο!
μιάνος, Απεδείχθη ότι ένα
Συνέχεια στήν σελ. 4
30-9-2020 .
|9771108
701144
PHOTO: ΑΠΕΜΠΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ