Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΞΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
29 Σεπτεμβρίου 2020
Κυριακού όσίου , Πετρωνίας μάρτυρος.
Σελήνη 12 ήμερων 1 Άνατολή ήλίου 7.19-Δύσις 7.11/
ΑΙΚΗ Νεφσεις και πιθανές βροχές. Ανεμοι έως 6 μπωφόρ (Εως 27β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφόσεις Ανεμοι νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ. (Εoς 25β )
Αριθμ. φύλ. 41769
Έτος 144ον
Τιμή 1,50ε ,
ΔΙΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΗΔΗΛΩΣΙΣΤΟΥ 2019ΓΠΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
Σύγκρουσις Μόσχας- Ούάσιγκτων
μέ έπίχεντρο την Θεσσαλονίκη
Ό Πομτέο έφθασε
Όπως μετέβη στήν Κύπρο μετά τήν έπίσκεψη Λαβρφ-Πρός πενταετή συμφωνία για τήν Σούδα
στήν συμπρωτεύουσα μετά τηνάναχρηση του Ρσσου Πρωθυπουργού
Ο Ρσσος Πρωθυπουργός
είσήλθε τήν περασμένη Πέμπτη μετά έπισκέπτεται άπό χθές , 28 Σεστό Άγιον Όρος και διέμεινε για πτεμβρίου , την Ελλάδαμέ πρτο
δύο βραδιές στήν μονή Φιλοθέ - σταθμό τήν Θεσσαλονίκη ό'Υπουρ
ου, έν έπεσκέφθη τήν μονή Αγίου Παντελεήμονος και άνεχρη- Πομπέο . Χωρίς νά έπισκέπτεται ς
σε άκτοπλοϊκς για τήνΟύρανούπολη. Πρίν έπίσκεφθεί τό Άγιον
Όρος ό Ρφσσος Πρωθυπουργός
είχε έπισκεφθεί μαζί μέ τήν σύζυ - χαίες . Ο κύριος Πομπέο άκολουγό του γυναικεία μονή σέ μετόχι θεί κατά πόδας τούς άξιωματούχους
τής μονής Φιλοθέου στήν Θάσο.
Μόλις όλοκληρθηκε ή έπίσκε - στήν Κύπρο στίς 12 Σεπτεμβρίου
Ψις του Πρωθυπουργου του Πούτιν
έπεσκέπτετο έκτάκτως την Μεγαστόν Ελληνικό Βορρα ,δύο ήμέρες
ΟΙ ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ παύουν καμμια φορά να είναι συμπτσεις . Στίς λόνησο και δ Άμερικανός Υπουρ7 Σεπτεμβρίου 2020 έπεσκέφθη έπι - γός Εξωτερικν Μάικ Πομπέο .
σήμως μετά άπό δδεκα όλόκλη- Προχθές Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου.
ρα χρόνια την Κύπρο ό Ρσσος έπεσκέφθη γιά διήμερο προσκύΥπουργός Εξωτερικν Σεργκέι νημα Μονές και μετόχια τοϋ Άγίου
Λαβρφ .Ωρες μετά τήν όλοκλή- Όρους στήν Άθωνική Πολιτεία και
ρωση της άναχωρήσες του άπό στήν Θάσο ό Ρσσος Πρωθυπουρτήν Λευκωσία, Κύπριος Υπουρ - γός Μιχαήλ Μισούστιν. Η ίδιωτι γός Εξωτερικν Νίκος Χριστοδου- κή έπίσκεψις τού Πρωθυπουργού .
λίδης έδέχθη τηλεφνημα άπό τό
Σταίητ Ντη πάρτμεντ μέ τό όποιο
ένημερνετο ότι λίγες ήμέρες τήν προσφορά ύγειονομικού ύλικού
άργότερα, στίς 12 Σεπτεμβρίου, θά
γός Εξωτερικν των ΗΠΑ Μάικ
συνήθως καί την Αγκυρα στό πλαίσιο της παλαιάς τριγωνικής σχέΟι συμπτσεις δέν είναι τυσεως.
της Ρωσσίας Μιχαήλ Μισούστιν
στό AγιονΟρος δλοκληρθηκε μέ
της Ρωσσικής Όμοσπονδίας είτε
κατά του κορωνοϊού.
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
ΜΚΟ σέ παράνομο
κύκλωμα
διακινήσεως
μεταναστν, Πληγές στό σμα του Εθνους
Ηξεις άφήξεις
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ έξωτερική πολιτική εύρίσκεται μπροστά σέ μεγάλες, ίστορικής σημασίας, άναθεωρή- μιλητές του-όπως είχα άποκαλύψει- ότι δέν προσεις, όσον άφορα τόν τρόπο πού άντιλαμβάνε - Τίθεμαι νά άναλάβω εύθύνες πού δέν μου άναλοται τίς συμμαχίες της πατρίδας μας στήν περιο - γούν . . Καί άντέστρεψε τό πλαίσιο της διαπραγμάχή της Μαύρης Θάλασσας , τοϋ Καυκάσου, τν
Βαλκανίων και της Μεσογείου. Καί όσο είναι νω - τίς έσωτερικές πτυχές του Κυπριακου (έδαφικόρίς καλό είναι νά τό συνειδητοποιουμε γιατί τά τρόπος διακυβέρνη σης) και μετά ή συμφωνία γιά
σόκ θά είναι άλλεπάλληλα και καλούμαστε νά τά την κατάργηση των έγγυήσεων και τήν άποχρηάντέξουμε . Η Ελλάς άπομακρύνεται άπό τήν Κύ- ση του Ατίλα . Εν ό Κοτζιάς είχε έπιλέξει τό άντί προ. Η Ελλάς άπομακρύνεται άπό την Αρμενια. ντικό δόγμα άκόμη και στίς παρελάσεις. Η Ελλάς
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πεί τότε σέ συνοπερί
EΝΩΠΟΝ του μεγαλυτέρου κυκλμα
τος διακινήσεως μεταναστν στό όποίο
έμπλέκονται ένεργά δεκάδες μέλη άλλοδαπν ΜΚΟ εύρίσκεται ή έλληνική Δικαιοσύνη. Τήν δράση όργανωμένου κυκλματος πού έδραστηριοποιείτο στήν
Λέσβο έφερε στό φς ή πολύμηνος
έρευνα τής 'Υποδιευθύνσεως Ασφαλεί
ας Μυτιλήνης μέ τήν συνδρομή τής Αντιτρομοκρατικής και της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας . Πρόκειται για τέσσε ρεις ΜΚΟ, ένο έχει ήδη σχηματισθεί δι
κογραφία γιά 33 έργαζομένους σέ αύτές ,
μεταξύ τν ότοίων Γερμανοί, Ελβετοί,
Συνέχεια στήν σελ. 3
τευσης του Κράν Μοντανά: Πρτα ή συμφωνία γιά
συμφωνίας
τν Πρεσπν
προ. Ή Ελλάς άπομακρύνεται άπό τήν Αρμενία , θετο. Έπειτα στόν δρόμο άτόνησε τό ένιαΐο άμυΗ Ελλάς παρά τά " Ραφάλ άπομακρύνεται άπό
την Γαλλία . Η Ελλάς άλλάζει θέση γιά την μου-για τήν άνεξαρτησία της Κύπρου τήν 1η Όκτωβρί
σουλμανική μειονότητα της Θράκης και κατ' έπέ - A
κταση συναινει στήν σιωπηρή άναθερηση της κία για νά πετάξουν, κάτω άπό τήν μύτη τν τουρΣυνθήκης της Λωζάννης. Το μόνο πού άπομένει κικν ραντάρ , τά άόρατα έλληνικά μαχητικά μένά κάνει ή Ελλάς είναι νά άπομακρυνθεί και άπό χρι τήν Πάφο. Μετά τό τουρκολιβυκό μνημόνιο και
τήν Σερβί . Ή Ελλάς τέλος έρχεται πιό κοντά, πο-τήν άναστάτωση πού προκλήθηκε στήν πρωτεύλύ κοντά , μέ την Τουρκία . Παρά τά φαινόμενα . Ή
άρχή αυτης της ίστορικής μεταβολής στήν έξω-στήριζε ό κατά βάση μετριοπαθής (σέ σύγκριση μέ
τερική μας πολιτική έντοπίζεται κατ' άρχάς άπό άλλους ) Τοϋρκος πρεσβευτής στήν Άθήνα στά μετούς πρτους μήνες της άναλήψεως της έξουσί - σημβρινά γεύματα μαζί της . Ότι δηλάδή "αίτία των
ας άπό τόν Κυριάκο Μητσοτάκη. Όταν ή Λευκω - δεινν μας είναι ή Κύπρος καί τά τριμερή σχήματα
σία έπιχείρησε νά άνακινήσει σύγκληση πενταμε- γιά τόν EastMed . Γιά νά φθάσουμε άρχές του 2020
ρούς διασκέψεως γιά τό Κυπριακό (χωρίς συνεν- στήν διακήρυξη του άτλαντιστή Συμβούλου Άσφανόηση μέ τήν Αθήνα ) πρίν κάν προηγηθεί διμερής λείας Άλέξανδρου Διακόπουλου πς κάλλο Έλλάδικοινοτικός διάλογος ή τριμερής μέ τήν διαμεσο- δα καί άλλο Κύπρος και στήν πονηρή διατύπωση
λάβηση τού ΟΗΕ.
δέν έστειλε για πρτη φορά F16 στήν παρέλαση
(σελ. 3)
ου. Χρειάστηκε νά μπούμε σέ κρίση μέ τήν ΤουρΠιό θαρραλέα
ή Κύπρος άπό
την Ελλάδα!
οποιο
ουσα, ή άθηναϊκή διανόηση υίοθέτησε όσα ύποτου Ανδρέα Σταλίδη *
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Ο ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ τό περασμένο Σάββατο στή Μεγίστη του συμπλέγματος
Καστελλορίζου δέν μπορει νά περά
σει έτσι . Το Τουρκικό drone πετούσε
για τόση ρα πάνω άπό τά νησιά μας
(Ρ%, Στρογγύλη και Μεγίστη ) , έξέπεμπε άπό μεγάφωνα σέ πολύ δυ νατή ένταση σειρήνες πολέμου και
τόν τουρκικό έθνικό υμνο , και μετ ,
φερε δεκάδες τόνους κόκκινη μπογια, τήν όποία έριξε μέ άκρίβεια , άπό
σχετικά χαμηλό ύψος πάνω στήν τεράστια ζωγραφισμένη έλληνική σημαία . Αύτό δέν μπορει νά είναι πράξη
ένός άνθρπου. Η τεχνική δυνατότη.
τα είναι τούλάχιστον έπαγγελματική.
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
.Εάν ταξιδεύετε μέ Τις Ιαπωνικές άερογραμμές, έφ
έξης μήν περιμένετε νά άκούσετε τήν συνηθισμένη
προσφνηση <Κυρίsς καί Κύριου. Οάερομεταφορεύς άπεφάσισε ότι άπό 1ης Όκτωβρίου θά άπα
γορεύσει έκφράσεις που σχετίζονται μέ τό φύλον
καί θά χρησιμοποιεί ούδετέρους χαιρετισμούς, δηλαδή άπλς ακαλημέρα καί ακαλησπέραν . Η άνα
κοίνωσις άφορά Υλσσες άλλες έκτό τν γιαπωνεζικν , στά όποια τό λεξίλόγιο πού χρησιμοποιείται συνήθως σέ τέτοιου είδους καταστάσεις είνα
ήδη ούδέτερο .
Παράνομες οί καταλήψεις
κατά τό Υπουργείο Παιδείας
Ασφαλιστικά μέτρα
για την <λίστα Πέτσα
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ τον καταλήψεων έξαπλνεται
σέ όλο καί περισσότερα σχολεία παρά την πρόβλεψη
τής Κυβερνήσεως ότι οί μαθητές θά κουρασθούν κα
θά έπιστρέψουν στά θρανία. ΤοΥπουργείο Παιδείας,
διά της γενικής γραμματέως Αναστασίας Γκίκα, άνέ
φερε ότι είναι μία κάκρως παράνομη πράξην ή κατάληψις τν 300 και πλέον σχολείων και χαρακτήρισε
την κατάσταση θλιβερήν. Εναι μιά άκρος παράνομη
Συνέχεια στήν σελ .4
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ μέτρα κατέθεσε χθές ή Εστία
Έπενδυτικήν γιά τόν τρόπο μέ τόν όποίο έπελέγησαν
τά Μέσα Μαζικής Ενημερσεως , στά όποία διενεμή.
θη τό ποσόν τον 20 έκατομμυρίων εύρ και άφορούσε
την ένημερωτική καμπάνια γιά την προστασία άπό
τόν κορωνοϊό την περασμένη άνοιξη . Συμφνως πρός
άνακοίνωση τής Εστία Επενδυτικήν, όκυβερνητι
κός έκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας προφανς μένοντας
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 8
. Μιά γάτα άπίστευτης όμορφιάς πού όμως έγκα
ταλείφθηκε άπό τους ίδιοκτήτες της άπέκτησε φήμη στό Instagram, μετά τήν υίοθεσία της άπό την
νέα οίκογένειά της . Ή Σάνσα είναι μιά Υάτα άπό
τήν Νέα Ύόρκη, που είχε παραμεληθεί και έγκαταλειφθεί άπό τους προηγούμενους ίδιοκτήτες της,
όταν ήταν μόλις 1,5 έτν . Εύπιχς , γιά καλή της
τίχη, βρήκε ένα νέο σπίτι όταν τήν υί0θέτησε ή νέα
της ίδιοκτήτρια Κάρεν, ή ότποία Τήν βοήθησε νά γί νει άστέρι του Instagram. Ίδιαίτερο χαρακτηριστικότης ότι γννήθηκε μέ περισσότερα δάχτυλα άπό
Τό συνηθισμένο: έχει 6 δάκτυλα στάμπροστινά της
πόδια και 4 καί 5 στά πίσω
ELLADΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Είμαστε όλοι στό πλευρό τν Αρμενίων
Στόν τόπο πού Yεννή- άνθρωπο τού κόσμον , τόν λογο Ζαβαριάν, oί δέστόν ρική δμάδα, τήν Αρμενική
θηκα καί μεγάλωσα είχα- <κύριο πέντε τος έκατό , σύλλογο Αραράτ. Είχαν, ή όποία έπαιζε στίς τοπικέ
με μεγάλη κοινότητα Άρμε - δπως Τόν Ελεγαν . Μεγαλ - φυσικά , καί δύο έφημερί- έρασιτεχνικές κατηγορίες
νίων . Στά σπίτια τους έμα- νοντας άρχισα νά πηγα- δε . Τήν Αζάτ Ορο καί τήν Είχαν τά δικά τους Σματα
Υπάρχει ή Κολοπετινίτσα Πάντως ύπήρξε στήν
δυτική Φωκίδα χωριό μέ αύτό Τό όνομα που συνήθoως χρησιμοποιείται γιά νά δηλσει ένα άνύπαρκτο ήσσονος σημασίας μέρος. Ή Κολοπετινίτσα λοιπόν άναφερόταν στους χάρτες μέχρι τό 1927 όπότεάλλαξε όνομα σε Μονοδένδρι. Αύτό δέν κράτησε
πολύ και τό 1928 άνέκτησε τό άρχαίο όνομα Τpιταία (Τρίς Ίπέα) . Τό τοπωνύμιο όφείλει τήν φήμη του στήν κωμωδία Διακοπές στήν Κολοπετινίτσαν όπου πρωταγωνιστούσαν οί Κστας Χα
Τζηχρήστος και Μίμης Φωτόπουλος.
νω μέ τούς Άρμένιους φίλους <Νόρ Ασχάρν . Στίς έδηλ - Προσκόπων , και oί έκδηλσεις τους γίνονταν στά έλληνικά καί τάάρμένικα . Άν και
έπέλεγαν σχεδόν πάντα σύντροφο άπό τήν κοινότητά
θα νά άγαπ τόν Αράμ
σεις τους κυριαρχούσε ή μουΆζναβούρ , τήν Συλβί Βαρ- λόγων τους. Όπως και έμείς , σική και οι όμιλίες , που άναΧατσατουριάν , τόν Σάρλ
σέ έκδηλσεις τν συλ
Η δική σου φωνή
στοραδιόφωνο!
τάν , Τόν Κομτάς. Ενi άκου- Ε
έτσι και έκείνοι ήταν χωρι- φέρονταν πάντα στήν Γε
σα γιά τόν Γκιουλμπεκιάν, σμένοι σέ κδεξιού καί κάρ - νοκτονία Oί Αρμένιοι είχαν
καί τήν δική τουs ποδοσφατόν-τότε- πλουσιότερο στερού. Of μέν στόν σύλΣυνέχεια στήν σελ 4
29-9-2020
19771108 "701137