Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Τστσελίκης:
νέα έκδοση
διηγημάτων
Μουσική
Στο Στάδιο
στους
τα παιδιά
δρόμους
δημιουργούν
D 26.
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΕΝΩΝ
Σχολική Πρεμιέρα αλλά
. κλείνουμε .. .
hόγω κατάληψης
μαθητής τρίτης hυκείου ήρθε στο γροφείο, ηiya nεπτά μετά το nρωνό ξε προβόδισμα. ανακοννοντας ότι αnoφοοίστηκε κατά ληψη ano τους μαΜε noες δια δικασίες όραγε : Εουν ανο δείξει ακόμη δεκαπενταμελές
Πooι anoφασζουν για noouς;
Λατρεύω και κατανο τον napoρμητικό καρακαήρα των εφήβων ίτα δια.
κάναμε και εμείς οαν μα θητές) αλά καλό είναι να υnaρxe και κάnoo όριο
βρε naδa . Τα οκολεία δεν έχουν δύο βδομάδες Πou ξεκνησαν και μάλιστα
με τον κνδυνο να ξανακηείοουν nόνω της κατάστοσης του Covid 19.
Eλικρνά Πστεύω nως η δουλει , ο κόηος και το μεράκι nου δείνουν οι
nεριoοότεpoι εκnαιδευτικοί μος στα δημόσια οολεία δεν ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ με κανένα φροντιστήριο . Ο δημόσιος χαρακτήρας της Παιδείας ηλmννετα ανεπανoρθωτα με τέτοες δράσες χαβan . κόθε poondeειa
Ποιoτητος πάει στα σκουπίδια.
Και noιa είναι τα nραγματικά απήματα:
0 ανεξέλεγκτος συνωστισμός nou θα unapξει από τους καταληψίες μαθητές στο χρο του σχο λείου με ανησυκεί το ίδιο, με κάποια υπεράρθμα.
τμήματα nοu έχουν δημιουργηθεί Ας το χειριστούμε νονείς και εκηαδευτικοί μαυ με τα naδιά μας με άλho τρόno . Υnεύθυνα , χορίς να κρυβόμαστε πίσω αnό το δάκτυλό μας
Ας αναρωτηθούμε τ ξη μά κάνουμε όλο μος. στα naδιά nou δεν μηo ρούν να Πάνε στα ιδιαίτερα ή στα Φροντιστήρα, Κι ας οριστούν αnό τρα
aπό κάθε Σχολείο, noυ θα ΥΠΟΦΕΡΕΙ, συγκεκρμένες μέρες και ρες ανα Δεν μας οφορούν κομματικές ταυτότητες και μικρότητες . Δεν είναι κα ρός για τέτοια . Εμείς σαν νονείς και αι εκηαδευτικοί , ως κοινό στπόκο
έχουμε , ότ δυνατόν καλύτερο για όλα τα παι διά . Ας συνεργοστούμε να
αυτό, χωρίς unoκpιoiες.
Χρμα κα φοντασία στηνw Πόλn μας . Σεη. 6-7.
ΘΕΟΛΟΠΑΔ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ
Στούρos Χp . Καραγκούνns MD
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
17 χρόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΣΤΟΚΑΣ
Ιστρού Ν. Μαρνα βά 1 4οx όροφος
(Εμπορικό Ελιμεία)
Th: 51 100 Γρεβενά
Τηd.: 24525 02146
Eπείyοντα: 6644 286795
ΠΛΑΔΑ
ΣΙΗΡΚΑ
Τη.: 2962028964 -205 20 25214
κη: 677 01905 2-6957 25551