Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ε ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
| Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕ ΩΣ 1876
Δευτέρα
28 Σεπτεμβρίου 2020
Χάρίτωνος όμολογητο Βαρούχ του προφήτου
Σελήνη 11 ήμερων 1Ανατολή ήλίου 718-Δύσις 7.12
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις και βροχές Ανεμοι νοτιοανατολικοί έως 7 μποφόρ (Εως 27β )
ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βροχές Ανεμοι νοτιοανατολικοί έως 3 μπωφόρ , (Εος 258)
Αριθμ. φύλ. 41768
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΠΕΙΔΑΝΠΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΝΤΟΡΑΜΠΑΚΟΙΑΝΝΗ ΣΤΙΣ ΑΚΡΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Ίσορροπία πάνω σέ τεντωμένο σχοινί
000πια πανω σε τεντω
σέ Θράκη, Καστελλόριζο, Κύπρο
Έξέγερσις στόν Έβρο για τήν άποστρατιωτικοποίηση-Δυσφορία σττήν Λευχωσία για τήν μή άναφορά
του Πρωθυπουργού στό Κυποιακό στόν ΟΗΕ
Ε-Γιά όκλιπούσα Δημοκρατίαν όμιλείό Ερντογάν
,ή παράλειψις κάθε άναφοράς
στό Κυπριακό άπό τόν Πρωθυ - παίους ήγέτες (έν όψει Συνόδου
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Κορυφής) έπιχειρεί άπροκαλύστήν δμιλία του στήν Γενική Συνέλευση του ΟHE (ένω ό Πρόε- κό μέτωπο Ελλάδος-Κύπρου
δρος Αναστασιάδης κατήγγειλε χαρακτηρίζοντας τούς Ελληνοστήν δική του όμιλία την παρα - κυπρίους καί τούς Τουρκοκυπρίβίαση τν κυριαρχικν δικαιωμάτων τής Ελλάδος στήν ύφαλο- Κυπριακής Δημοκρατίας και συκρητίδα της)
σέ έπιστολή του πρός τούς Εύρωνάμεων ) οί δπο ες έξεδηλθησαν
κατά τήν διάρκεια της έπισκέψε
ΗΠΑΤΡΙΣ μας έφθασε έως έδω
πού έφθασε μετά άπό διακόσια
χρόνια έλευθέρου βίου , χάρις είς ως της Προέδρου τής Διακομμα
την άρραγή ένότητα τού Ελλη- τικής Επιτροπής για τήν Θράκη
νισμού , Ελλαδικού, Κυπριακού Ντόρας Μπακογιάννη
και Αποδήμου καθς καί χάρις
είς τό τεράστιο πλεονέκτημα τής Σημαία στό Καστελλόριζο κατά
έθνικής όμοιογενείας . Μία σειρά άπό γεγονότα πού συνέβησαν Προέδρου της Επιτροπής 2021
όμως κατά την διάρκεια του σαβ - Γιάννας Αγγελοπούλου ή όποία
βατοκύριακου όπως :
οί διαμαρτυρίες κατοίκων και
δημάρχων τής Θράκης για την δι Βούλγαρη, Πασχάλη Κίτρομηλί
άλυση ταξιαρχιν (στό πλαίσιο δη, Δέσποινα Μουζάκη και Νίκο
της νέας δομής τν Ένόπλων Δυπτως νά διασπάσει τό ένιαϊο έθνιΓ ή δολιοφθορά στήν έλληνική
ους ασυνιδρυτές της έκλιπούσης
τήν διάρκεια της έπισκέψψεως της
νιδιοκτήτες του νησιούν Τί συμέδημιούργησαν ίσχυρή αίσθη- βαίνει λοιπόν Ή έμπειρη Ντόρα
ση και προβληματισμό για την Μπακογιάννη ήταν ή πρτη πού
έθνική ένότητα σέ πολλά μέτω - κατάλαβε ότι ή άτμόσφαιρα πού
πα. Πολλό δέ μάλλον πού τήν έπικρατεί στήν Θράκη δέν εύνοεί
ίδια ρα δ Πρόεδρος Ερντογάν
συνοδεύετο άπό τά μέλη της έπιτροπής Νίκο Αλιβιζατο, Γιάννη
Κανελλόπουλο
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Διακοσμητικές
οί διερευνητικές!
Τό τσίμπημα της μέλισσας
Ή Μούσχουρη
κουστήνειν τήν Μελίνα
Άλλα δύο τραπέζιων
τροσθέτει ό Καλίν
ΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΣ πρός τήν Σύνοδο
Κορυφής και την έναρξη των νέων διε ρευνητικν έπαφν , ή Τουρκία έπιμένει
όχι μόνο στήν άδιάλλακτη στάση της,
άλλά έκδίδει και Navtex και ζητεί να γίνουν παράλληλες διαπραγματεύσεις για
θέματα δπως οί μειονότητεςΟ έκπρόσω
τος του Ερντογάν , Ιμπραήμ Καλίν, γνωστοποίησε ότι παραλλήλως μέ τίς έπαφές πού θά διεξαχθον κσυντόμως) στήν
Κωνσταντινούπολη , θά ύπάρξουν δύο
άκόμη διαδικασίες, σέ πολιτικό άλλά και
σέ στρατιωτικό έπίπεδο ! Στίς διερευνητι
κές έπαφές στην Πόλη, κατά τόν Καλίν,
Η ΥΠΟΔΟΧΗ που άνέμενε ή Ντόρα Μπακογιάννη έξω άπό τό Επιμελητήριο, δέν ήταν συριζαίοι. Ούτε
ς Πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για ότοπικός Βουλευτής Δημοσχάκης που συμμερίζετήν Θράκη και ς κορυφαϊο στέλεχος τής κυβερ- ται τίς άνησυχίες τους. Η ΝΔ γενικτερα άλλά καί ή
νητικής παράταξης δέν ήταν σίγουρα αύτή που οίκογένεια Μητσοτάκη είδικτερα διατηροϋν ίσχυάντίκρισε έξω άπό το Επιμελητήριο της Άλεξαν- ρότατα έρείσματα στήν περιοχή άπό τήν μεταπολί
δρούπολης . Κάτοικοι της περιοχής Προβατνα τευση έως σήμερα . Η Ντόρα, έμπειρη ούσα, κατάτου Βορείου Έβρου μέ μαύρες σημαϊες στά χέρια λαβε ότι ή διήμερη έπίσκεψή της στήν περιοχή θά
και σκυθρωπά πρόσωπα διεμαρτύροντο έξω άπό μπορούσε νά ατιναχθείν στόν άέρα μέ τό καλημέρα .
τόν χρο που συσκεπτόταν ή Βουλευτής της ΝΔ Τηλεφνησε στόν Α/ΓΕΕΘΑ Κωνσταντινο Φλωρο ό
μέ τοπικούς φορείς διαδηλνοντας για τό λουκέ-όποιος της έξήγησε ότι πρτον το σχέδιο της νέτο στήν έβδομη ταξιαρχία που λειτουργεί πολλά ας δομής (περιλαμβάνει καί άλλες ταξιαρχίες όπως
χρόνια στήν περιοχή τους . Ο κόσμος διεμαρτύρε- για παράδειγμα στό Ώραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, .
το όχι μόνο γιατί πλήττεται ή τοπική οίκονομία άπό άκούγεται καί ή Φλρινα) παρουσιάστη κε σέ όλα τά
τήν άναστολή λειτουργίας των στρατοπέδων άλλά κόμματα της Βουλής σέ άπόρρητη συνεδρίαση της
γιατί δέν νοιθει πλέον άσφαλής. Λαός καί Στρα-Επιτροπής Εξωτερικν καιΆμυνας χωρίς άντιδρά τός σέ αυτά τά χματα είναι μία γροθιά . Η θωρά- σεις (πλήν της Ελληνικής Λύσης) και ότι δεύτεκιση και ή άμυνα δέν είναι άπλς καθήκον για τους ρονό Στρατός δέν φεύγει άπό τήν περιοχή Προβα άκρττες άλλά και δρος προσωπικής έπιβίωσης. Δέν τνα , άπλς άναδιαμορφνεται τό σχημα στό πλα
σιο της άναδιάταξης τής άμυνας της χρας .Άλλως
τε οι 15.000 προσλήψεις στίς Ενοπλες Δυνάμεις
( σελ. 7)
F Europec
estmoi
ΉΕίρτη εμαι έγ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ζεις άν δέν άμυνθείς!
του Εύάγγελου Τσούρη*
Τό περιστατικό μέ τόν κτηνοτρόφο που κατεδι
κάσθη σε 26 μήνες φυλακή έπειδή έφερε καραμπί - που έξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στήν ΔΕΘ πρός τόν
να και προσπάθησε νά άποτρέψει τήν είσοδο όκτ Εβρο και τά νησιά θά κατευθυνθουν μέ στόχο τήν
Τούρκων σέ έλληνικό έδαφος τούς ήταν έξαιρετικά
πρόσφατο, έπδυνο καί δυσάρεστο. Τί μέλλον έχει κές περιοχές . Οι κάτοικοι όμως αύτό δέν τό ήξεραν
ένας τόπος άν τιμωρείται μέ φυλακή ή προάσπιση γιατί κανείς δέν ένοιωσε τήν άνάγκη νά τούς ένη
των συνόρων καί του έθνικού έδάφους; Οί κάτοικοι μερσει για τίς άλλαγές .
μέ τίς μαυρες σημαίες πού διεμαρτύροντο κοσμίως
Ο ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΚΟΣ Γάλλος μονάρχης Λουδοβίκος ΙΔ έμεινε στήν ίστοΑρία-μεταξύ άλλων-για τήν περιβόητη φράση Etat,c'est moi , δηλαδή
αΤό κράτος είμαι εγ , για νά δηλ σει τόν άπόλυτο και άδιαμφισβήτητο
έλεγχό του στό τότε γαλλικό κράτος.
Ήπαράφραση του άποφθέγματος σήμερα είναι άναγκαία γιά νά δηλωθεϊ ή
προσπάθεια της Γαλλίας του Προέ δρου Μακρόν να άναδειχθεί σέ ήγεμονική δύναμη στήν Εύρπη καί κατ '
έπέκταση στόν δυτικό κόσμο . Τό όνομα του Προέδρου Μακρόν , ο όποτος
άνέλαβε καθήκοντα τό 2017, άκούγεται συνεχς τίς τελευταϊες έβδομάδες ύστερα άπό τήν ήχηρή και άποφασιστική στάση του άπέναντι στήν
έλληνοτουρκική όξυνση του Αύγού
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
αύξηση της στελεχσεως τν μονάδων στίς άκριτιΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Επίδειξη τν χορευτικν ίκανοτήτων του έκαν ό
Ντόναλντ Τράμπγιορτάζοντας μέτόν τρόπο αύτό Τόν
όρισμό της έλετής του στό Άντατο Δικαστήριο τν
ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος άρχισε νά κουνά τάχέρια του και
νάλικνίζεται στους ρυθμούς Της κλασσικής έπιτιχίας
τν Village People <ΥMCA ένπιον τν όπαδν
του που παφαληρούσαν στήν προεκλογική του συγκέ
ντρωση στό Μίντλταουν Της Πενουλβάνια τό ΣάββαΤο τό βράδυ.Ό Τράμππσυνέχισε μάλιστα νάχορείε μέ
χρι που εύχαρίστησε Τό συγκεντρωμένο πλήθος και τό
άποχαιρετησε γάνά έπιβιβασθεί στό προεδρικό άτροσκάφος Air Force One.
Πάνω άπό 115.000 οί αίτήσεις
Χιλιάδες Αρμένιοι
κατά Αζερμπαϊτζάν
ΑΝΩΤΩΝ115.000 είναι οι αίτήσεις για τό πρόγραμμα
Τέφυρων έν έως τήν Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου μπορούν
οί πληττόμενοι δανειολήπτες άπό τήν κρίση του κορωνο Του νά ύποβάλουν αίτηση γιά νά ένταχθούν στό πρόγραμ
μα. Το οίκονομικό έπιτελείο έξετάζει τό ένδεχόμενο πα
ρατάσεως τής προθεσμίας ύποβολής αίτήσεων άλλά μό
νον γιάλίγες ήμέρες, καθ ότι ή έπιδότησις τν δανείων θά
πρέπει να γίνει άπό τόν έφετινό Προϋπολογισμό .
ΠΑ μίαν άκόμη φορά τό Ναγκόρνο Καραμπάχ γίνεται θέατρο σφοδρν συγκρούσεων μεταξύ Αζέ
ρων και Αρμενίων . Μέχρι στιγμής έχουν άναφερθεί 23 νεκροί και 100 τραυματίες στις συνεχιζόμενες μάχες. Η Τουρκία έσπευσε νά ταχθεί στό πλευρό
τν Αζέρων, ένω ή Ρωσσία, παραδοσιακός σύμμαχος
τής Αρμενίας, έκάλεσε τίς άντιμαχόμενες πλευρές
σέ άμεση κατάπαυση τού τυρός .
Εκατομμύρια κλίκέα δεχθεί στό YouTuμbe Τό βίντεο
που καταγράφει Τήν δροματική σκηνή άνατροπης παγόβουνου μέ δίο έξρευνητές Ο Μάικ Χόρν κι ό Φρέντ
Ρού ταξίδεναν μέ Τήν όμάδα τους στό άρχιπέλαγος
Σβάλμπαρντ στόν Άρκτικό Κύκλο, άνάμεσα στήν ήπερωτική Νορβηγία και τόν Βόρειο Πάόλο όταν έντόπσαν τό παγόβουνο και άψηφντας τούς λογής κινδύ
νου έπιχείρησαν νά τό κκατακτήσουν . Τά πράγματα
όμως, δέν έξελίχθηκαν όπως περίμεναν, άφού Τό παγό
βουνο άρχισε νά γέρνει κ oί δύο άνδρs προσπάθησαν
να σκαρφαλσουν τοχύτερα στήν κορφή του γιά νά
άποφύγουν τάχερότερα Ήταν όμω πολύ άργά Τό
παγόβουνο άναποδογύρισε στέλνοντάς τους στά πα.
γωμένα νερά της Αρκτικής
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
ELLADΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Μιά βραδυά πολιτισμοϋ στήν κΡιβιέρων
Δδεκα παρά πέντε, έβγαιναν λεφούσια oί
θαμνες άπό τά μπαράκια, που έκλειναν αάρονΛατρεύω τίς ταινίs τν Έλιοτ. Καί μόνο γιά νά δες ρέ , στό βίντεο ή κκατεβα
άδελφν Κοέν. Ο Mεγάλος στό πανί αύτέ τις φιγούρε, σμένη . Άλλά μιά ταινία μόΛεμπόφσκυ έναι μία όχαλ. ξίει νά ξενυχτήσεις Έτσι,
νωτη σάτιρα, του 1988 , μέ πήρα Τήν Πειραις για νά
έναν έξαίρετο Τζφ Μπρίτζs άνέβω στήν Βαλτετσίου και
καί σέ ρόλους-κλειδιά τόν
Στήβ Μπουσέμι, τόν Τζόν νύκτια προβολή (ρα ένάρ- και -oθs ίχα καμμιά ρα
Γκούντμαν , την Τζούλιαν ξεως ή πρτη πρωνή ) , τήν μπροστά μου- άποφάσισα Της Άστυνομίας θά έκαναν
Μούρ, τόν Τζόν Τορτουρο , ταινία που έχω δί τό 1989
Μπέν Γκαζάρα καί τόν Σάμ και άπό τότε άλλες δέκα φ - Τής νιότης μας.
νο στό πανί δικαινεται!
. Μπορεί ένα προηγμένο τχνολογικό σύστημα, ένας
ήλεττρονικόύπολογιστής νάχωρέσει στό Τορτοφόλι
μας; Τήν άπάντηση στό φιλόδοξο αυτό έρτημα έπιχερίά δσει τό Ιστιτούτο Τχνολογιν Πληροφορικής
και Επικοινωνιν (ΠTΗΛ) Του Εθνικού Κάτρου Ερενης και Τεχνολογικής Αναπmίξεως (ΕΚΕΤΑ) μέδρα Τήν
Θeεσσαλονίκη που ήγείται μιας εύρωπαίκής προσπάθεα γιά Τήν δημιουργία ένος μικρού αύτόνομου ύπολογιστού, σέμέγεθος καί διαστάσεις Τιστωτικής κάρτας
Εκίνησα νωρίs, στάθμευσα στήν Εμ. Μπενάκη και άρον γιά νά τηρήσουν Τ .
Φειδίου, σέ χρο φωτισμένο
έντολές τού κράτους, καθς
είναι βέβαιο ότι συνεργεία
νά άπολαύσω , σέ μεταμεσοΗ δική σου φωνή
στοραδιόφωνο!
τήν σχετική περαντζάδαω.
νά περηγηθ τά Εξάρχεια
Συνέχεια στήν σελ. 4
28-9-2020
9'771108701120.