Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλτική εφημερίδα nου αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ .
1δρυτές . Διευθυντές : Μοonn A Δούκος ( 1916-1932)
Κστος Μ. Δούκος ( 1952-1970 , Μικαήλ K . Δούκος ( 1970-1997 ) , Κστος Μ . Δούκος ( 1997-2007 )
Ιδιοκτήτης - εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιphής . Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Αρ. φυληou: 4243
Σάμος, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020
Ε 1.00
Αστυνομικοί Σάμου :
"Έπαίσχυντες οι κατηγορίες για
άσκηση βιας κατά ανήλικων
μεταναστν"
Στη δίνη του κορωνοϊού
Ο Eστέμβριος nou φεγει αpoκτηρίστακε ως φούpος , μόνος στη μάη με τον κορωνο οφού κατογpόφηκον 100 0άνστον σε μόις 24 nμpες εν n tpος είδε
να ουξάνοντοι δραματικά, στον μετονοστευτικό naneuσό του κ, το θετικά κρούσματα , δημιουργντος ανησα κο σγωνίσγια το μέλΒον.
για όomom pίος κατάoήδικων μτονοστν , κάνει oyon Ενωon Aστυνομικν
Covid-19
ανuπόστατων κατογγεΑν, nepί δήθεν νi ος Ενωσn κατοδκόζουμε onoo
ς του έpγou κοι τς npoopoρός μος ως
δoην μετονοστν με μερία tντumς
και nεκτρονικής δημοσογροφίος tμα , onou tv ηpoμένω στο μεoν
uτοι της ευοpioς να δυοφημήoι κo ocpό τν tnoυμε εniδξε μοθηματο |
δαβεβονουμε τους δημουρνούς γνωρί και ετμό η τonκή κονωνία
οeς του γιο την nopeio του κορωνοίού και τον οpeμό τα , ο δαμένοντες εντός εγoτοστόσεων ΚΥΤ o
κρουομάτν στη χρα μος , nepnοpβάνει κοι τmν
μος βρίοκουν ontvoa τους oοκντος
Έγκυος, θετική στον κορωνοϊό ,
γέννησε στο Νοσοκομείο Σάμου
ουτν νο ουνδtοντα ε η yωoτή ουppon στο ΚT.
| ΚΥT. uvoκά , eoouμs φτόσει στο 65 κpούoματο και nhnouopoύ , εστολη μενo κμanο του E0ΔY στε είoν εμφανστε οκoμη nepοούτερο κρούομοτα κα
το 56 ε ουτν tντorίστηκον στο κέντρο Ynοδος νο αντμτωnστεί onotελεσμoτικά η διοonοpά Του
και Τουτοoinonς στο Βοθύ . Προφανς ανομένοντοι τόκpονα , η έΜεψη aντροστηρων στο Νοοοομείο ΚTβρίοκοντο 21 oeeveί στο νοοοκομείο κονεί
ο κστοίους του νηoού , vupω nuς εντός του
κό οδύνστο νο οφopμοστούν όλο το ενδεδεημένα
na ttoες neprοε , ooιo κα Ανouον οι κάτοκοι της npωτεουοος
όμε0ο δομορφθnκε ειoικός pος νo| Ανnouo και npopnnuοτομός μετού των κατοων ono tο εμηeκόμενο υnoupγείo γeioc, Μετονόστευ- ροστοοίος
ουντοnομός και otερο ενδιοφέρον για το νmol μος noinonς και τόνοε την aνόγη τήpηonς των μέτρων
ν τ το Συλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου
Σάμου: "Ήανησυχητική αύξηση
ΚΥΡΙΟ AΡΘΡΟ
Έξαρση και ανησυχία
υ ενομοοnmς poo στονo μέρες ono στημηuς γένons των κρουσμάτων επιβάλει την άμεση
κομείο τ0 μεoημέρ της Τpίtnς 22/9 , στε να nopotί δeα nou 00 μας δ ενίσχυση του νοσοκομείου"
Εθελοντική δράση από το μη
κερδοσκοπικό σωματείο ΒE-LIVE λε ς oον του ν pος οστε ω σομ ν
φόpο ότ n κατόστοoη στη χρo βonνei εninούμενη.
συνάνθρunof μος εw εννέα οeεvείς onερoον,
ουξάνοντος τον ορόμό των ουμάτων του νtου κορ.
vloύ στην Εδο σε 566
Στο nnoοο ουτό , με κοή αnopoon του unoupyού
ο Eiaoyoς Εργοζομένων του Μοοοκομείου Σόμου, μετά τη συνοοζόμενη σύξηon των κρουσμότων κο
Σηνon , Εou μη κερύοσποmκού ουματείν AΕ oyo κΜ 19 o μεohος αpμός tν υtοvομκν nou
Oικονομικν θεόδωpρου Euhoxόκη , ενoούoντα οι δορες 150021:00 στο Δημαροκό Μήαρο τόμο, εθenoντκή Δοόn a ono tmv tναpξη της tnonuίος) tnponnoυν τη άμε
Enμεoνμpο ono το 2018 μέναι ρutο μενων 00ενν με οpuvoό, Enttnoυς noooBέτου.
δκν nrv και των στροτωτικν νοοοκομείν
όnοu θa μετοφερθούν το μη coD-19 nepστοτικό.
στε συς ΜΕΘ τωννοoοκομεων ανοφορός να ουνε
ΠΗΤΕΡΑ
| δοστημ, εν ουξονοντο α Εεpr anop0on όμως npuτη φορά εντόροετα οε ΚYΑ ΕiM.
οε οτeικό, νοonλευτκό και βρηθητκή φωνα με ανapους του λρου , η οκέφη unte κ
onopoon , όμως nρτη φoρά εντόοοετοι σε κΑ Σύμ.
Ε3ΜΗΤΕΡΑ .
της Ιάμου εδ κο ο00 vούνο Aτοuί
ΤΣ ΔΙΜΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
E των 542 κpουoμάτων της ntμπmης το 24 ουνδ6 ,
taι eέoει ιστρού ΜΕΘ. εν δεν υnoptn
να με το6, ano τo εωtεpκό και 6.915 (41,6%3 είνα
cn κo οοοoική ενoon του Νοοκομείου της ντιν pρτατκν κοι οι ονάγκες κολύπτοντοι οno
peoν ιστρείν και του ΕΚAΒ noρά τους npερνη
0 αντηρόεδρος toυ Ν000ομείου ΜΗΕΡΑ, εκ Eav dpuτν rοu Ιωμστεου τκούς noηγυooμοuς nepi Φράκιoης του ΕΓΥ , tmv
| . νοonευτo ηpooωno δεν tnopti γα να σελ χνοντοι 6λες οι βάρδες με toν οναγκolo op0μό
νοonλευτν και εργετoι ουνες oε ουνήκες
εniorpnτου Υnoupγού Υνείος noν μερικούς μνες
κής nεpφέρεος , oλΜΟ ΚΟι t οoεκ του Δκοπtή ooσης κονικής Μ ονnd. oni ανοorνoεκ του ΕΟ6Y,αντμετωη οoβoρά no τononoei το npul tης δος μέρος στο
των θετκν κρουομάτων. Η Οληωρίες nou tppανίδη ο
εργοζομένων του Δήμου nou δνουν
an0noενύης και oοuός ono καθημερονά nρoyμστκό ογνα στην | καθημεονά . οo8ενεt και tpvοζόμενο , tίνoi ότι ο
σης x noνδημίος , Η npoμστικότπτo nou βνουμε
έμπερους στρούς είo 650 enoίνou oτμετπιoη τς κοθημερνότητος
δημόοες μονόδες υrείος κα, npτα ono όα, το

Τελευταία νέα από την εφημερίδα