Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
ΙΣεπτεμβρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.:7175
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Λήγει στιs 30/9
η Προθεσμία για
τα αυθαίρετα
Νέο μοντέλο
για το Ασφαλιστικό
. Τι θα γίνει με τis επικουρικές συντάξεις
διατήρηση του δημ Στο επίκεντρο των
αλλαγν θα είναι οι σιου χαρακτήρα του
επικουρικές συντάξεις
και η σταδιακή μετα και την εποπτεία κρατ
κού φορέα.
Αρμόδιες πηγές αναφέρουν πως το νέο
σχέδιο θα βασίζεται
στο παράδειγμα του
σουηδικού μοντέλου .
Πρόκειται στην ουσία
για έναν "κουμπαρά.
νέων ασφαλισμένων,
Στις 30 Σεπτεμβρίου τροπή του διανεμητι.
2020 λήγει η τελευ.
ταία παράταση για
την τακτοποίηση των
σύμφωνα με τις ρυθμί.
νόμου
( κατα σκευές μέχρι την 28η
κού χαρακτήρα του
συστήματος σε κεα λαιοποιητικό
Νέο μοντέλο για τις
συντάξεις με αιχμή
του δόρατος τις αλλαγές στις επικουρικές
φέρνει το νομοσχέδιο ένα δημόσιο Ταμείο
του υπουργείου Εργααυθαιρέτων,
σεις του
4495/2017
Ιουλίου 2011 ).
Ειδικότερα .
υπό την επίβλεψη ενός
-όπως σίας , το οποίο αναμέ - κρατικού φορέα που καλύψει τους νεότε - μείς με επιλογή του
επισημαίνει το υπουρ
συνέχεια στην 11
θα δημιουργηθεί για
αυτόν τον σκοπό , εν καθς για τους παλαι .
όταν έρθει η στιγμή
της συνταξιοδότησης,
ρους ασφαλισμένους , ασφαλισμένου ,
νεται
εξάμηνο του 2021.
Στο επίκεντρο των
αλλαγν θα είναι ο
δεύτερος
του σημερινού συστή.
ματος, δηλαδή το κομ
μάτι των επικουρικν
συντάξεων και η σταδιακή μετατροτή του
διανεμητικού
κτήρα του σε κεφαλαιτο
την επίβλεψη του κρα
ότερους θα συνεχί
σουν οι υφιστάμενες
ρυθμίσεις. Ουσιαστικά,
με το νέο σύστημα
τικού φορέα.
ΔΕΚΟ:
Έρχεται
νέο θεσμικό
Ο κάθε εργαζόμενος
θα καταβάλλει για τη
δική του σύνταξη τις
κάθε ασφαλισμένος εισφορές που αναλογούν, στον μισθό του
και θα διαθέτει τον
δικό του ατομικό λογαπυλνας
χαρτοφυλάκιο
πλαίσιο
λετουργίαs
των δημοσίων |οποητικό ,
επιχειρήσεων
αυτν των επενδύσεων θα μετατρέπεται
σε ισοδύναμη σύνταξη, η οποία θα πο στίθεται στη σύνταξη
από τον πρτο πυ λνα .
Το νέο σύστημα θα
που θα συμμετέχει θα
αποταμιεύει στον ατομικό του ακουμπαράν
και αυτές οι αποταμι .
εύσεις θα επενδύονται
σε συγκεκριμένους τοχαραριασμό.
Ο ασφαλισμένος θα
συνέχεια στην 10
Στη θέστιση ενός
νέου, σύγχρονου θε.
σμικού πλαισίου λει.
τουργίας
δημοσίων επιχειρή.
σεων προχωρά το
υπουργείο Οικονομι .
Για το σκοπό αυτό ,
με απόφαση του Γενι
Πρόγραμμα
Γέφυραν:
Προs Παράταση
η υποβολή
αιτήσεων
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9