Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
Ε ΗΜΕ ΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 26-Κυριακή 27
Σεπτεμβρίου 2020
Η μετάστασις του άπ καί εύαγγελιστου Ιωάννου του θεολόγου
Σελήνη 9 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 717-Δύσις 715
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις Άνεμοι έως 6 μπωφόρ . (Βως 29β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Βροχές . Ανεμοι έως 6 μπωφόρ. (Εως 25β)
Αριθμ. φύλ . 41767
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΥΠΟΠΤΑ ΠΑΙΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΡΕΣΤΑΛΛΑΪΚΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ
Ή άριστερά στρέφει τίς καταλήψεις
εφει τ
έναντίον τής άμύνης της χρας
Καθοδηγούν τούς μαθητές κατά τής άγοράς μαχητικν άεροσκαφν Raale καίκατά τής θητείας
Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τίς μαθητι - κινητοποιεί τίς παραφυάδες της
κές καταλήψεις. Σέ αύτές τίς λί - άκόμη και μικρούς μαθητές-έναγες λέξεις κρύβεται όλη ή ύποκρι- ντίον τν κινήσεων πού άποβλέπουν στήν άμυντική θωράκιση τής
ξη, έπεξετάθησαν νά ζητούν περισσοτέρους καθηγητές και καθα - έκτίζοντο έναντι του κόστους μιας
ρίστριες και έντέλει τόγύρισαν και φρεγάτας . Μήν άγοράζετε φρεγάστήν άρνηση τής στρατιωτικής θητείας για νά καταλήξουν και στήν Τούρκους μορφωμένοι . Βεβαίως ό
άπόρριψη τής άποκτήσεως τν νέων άεροσκαφν Rafale . . Γιά ποι
όν λόγο; Ούτε κάνουν τόν κόπο νά
τό έρμηνεύσουν , ούτε όμως και καταλαβαίνουν τί λένε.
του σχετικά μέ τό πόσα σχολεία θά
σία τής άριστεράς. Τί νά περιμέ,
τες προκειμένου νά ύποστείτε τούς
δρομία του άπό καταληψίας μαθητής! Τά πράγματα δμως δέν είναι
τόσο άπλά, ούτε και θά ήταν σκό πιμο να μείνουμε στόν χλευασμό
κάποιων κινήσεων. Εδ πρέπει νά
νει όμως κανείς άπό ένα κόμμα πού χρας . Από την μία κόπτεται ύπέρ
ό άρχηγός του άρχισε την σταδιο - της δημοσίας ύγείας και άπό την
άλλη ύποδαυλίζει κινήσεις έναντί ον των μέτρων προστασίας άπό την
πανδημία. Θέλει δηλαδή να γεμί
σουν οί κλίνες έντατικής θεραπεί
ας για νά ύποστηρίζει μετά ότι oί
μακαρίτης ό Κρέμος μέ τήν παροι
μιδη άθυροστομία του τό διετύπωσε κάπως διαφορετικά, δμως τό νοημα αυτό είναι .
Έν προκειμένω τό ζήτημά μας
Ή πληρωμένη άπάντησις έχει δέν είναι άν θά άγοράσουμε Rafale
δοθεί έδ και τολλά χρόνια άπό
την έμβληματική φυσιογνωμία
του πλοιάρχου Γεωργίου Κρέμου μη που ενα μεγάλο κόμμα, ή άξιωΠN, ό όποίος άπέρριψε έπισήμαν- ματική Αντιπολίτευσις, άπεκάλυψε
ση κάποιων ύποκριτν της έποχής
άναδείξουμε τήν άνευθυνότητα πού ποδομές ύγείας είναι άνεπαρκείς
Οί μαθητικές καταλήψεις άρχι
ή φρεγάτες. Είναι ότι άπό την στιγύποκρύπτουν οί ένέργειες της άριστεράς . Η όποία άπό τήν μία θέλει
να προβάλλεται σάν πατριωτική
πολιτική δύναμις και άπό την άλλη
- Κ0 ΤΟ
σαν ς άντίδρασις στήν χρήση Ο1
μασκν , έξελίχθηκαν στό αίτημα
για όλιγτερους μαθητές άνά τάΣυνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τό ΥΠΕΞ δικαινει
την <Εστία
γιά την Κύπρο
Τν άχράντων μυστηρίων
Η Χάρις Άλεξίου
στήν θεατρική σεηνή
ΕΧΕΙΚΑΝΕΙ ή Κυβέρνηση λάθη στήν διαχείριση | 9 y!
πανδημίας, Προφανς και σοβαρά . Για να έχει μει
ωθεί τό ποσοστό ίκανοποίησης των πολιτν άπό κισμός του αίσχίστου είδους. Τί άλλο κάνει ή Αρι το άστρονομικό 70% της άνοίξεως στό (πάντως στερά; Ζητά νά έπιταχθουν οί κλίνες καί οί μονάύψηλό) 50% του φθινοπρου , κάτι πρέπει νάσυμ- δες έντατικής θεραπείας τον ίδιωτικν νοσοκοβαίνει . Δεξιός ταξιτζής μου έξέφραζε προχθές τό μείων για την πανδημία πρίν προκύψει πρόβλη μα .
βράδυ την νοσταλγία του για . .τά μνημόνια , Μέ στό δημόσιο σύστημα ύγείας . Έκπέμποντας έτσι
τά μνημόνια δουλεύαμε καλύτερα, αυτή ή κατά-μισος κοινωνικό γιά τους ίδιτες", οι όποίοι σησταση μέ τόν κορωνοϊό δέν άντέχε ται σχολία-μειωτέον άπασχολουν στά νοσηλευτικά τους ίδρύσε και μέ άφησε ένεό . Εύθύνες , ναί λοιπόν. Μά- ματα χιλιάδες έ-ργα-ζο-μέ-νους . Τό γράφω συλλα
λιστα. Καί σέ συγκεκριμένα Υπουργεία περιφε - βιστά για νά τό καταλάβει καί ο τελευταίος ξεροκέ
ρειακά του Ύγείας πού άφησαν τό καλοκαίρι να φαλος. Καί τέλος, τί άλλο κάνει ή Αριστερά; Επιτίπάει χαμένο και δέν προετοιμάστηκαν όσο έπρε- θεται στήν άρχή της άτομικής εύθύνης έπειδή λέει
πε. Όταν θά έρθει ή ρα θά μιλήσουμε καί για τά βολεύειν τήν Κυβέρνηση. Έν στήν πραγματικόχαϊδεμέναν τέκνα τοϋ πολιτικου μας συστήματος τητα δυσκολεύει τόν άντιπολιτευτικό λόγο τής ίδι των όποίων τίς όλιγωρίες τρέχει νά μαζέψει ό ίδι - ας Τί περιθριο για λαϊκισμό θά βρει ή Άριστερά
ος ο Πρωθυπουργός. Άλλά άπό τό σημείο αύτό μέ - άν και οι πολίτες-μαζί μέ το κράτος-θεωρούνται
χριτόν τρόπο πού ή Αριστερά , κομμουνιστική, σοσιαλδημοκρατική και άνανεωτική καί τά μέσα της .λέζα πάει στήν Πολιτεία.
άντιπολιτεύονται τήν Κυβέρνηση, ύπάρχει τεράστια άπόσταση. Οι άνθρωποι είναι έκτός τόπου και πολιτευτικου λόγου τής Αριστεράς ή όποία κτυπά
έκτός χρόνου, γι ' αύτό και καταδικάζονται νά φι- λυσσωδς τήν έθνική άμυνα καί τίς έννοιες άτολοξενηθουν διά βίου ς έκθεμα στό μουσείο άπο-μική εύθύνην και ίδιτης άρχίζοντας άπό τό τελιθωμάτων της ίστορίας των ίδεων .
λάθη στήν διαχειριοη11
τηςμέένα Ραφάλλιγτερο λύνονται τά ροβλήματα
της έκπαίδευσης". Έγκληματικό, άντεθνικό, λαϊΤΟΧΘΕΣΙΝΟ πρωτοσέλιδο δημοσίευμα τής Εστίας μέ τοτίτλο Θά άφήσουμε την Κύπρο μόνην κινητοποίησε τό Υπουργείο Εξωτερικν , τό όποιο
μέ καθυστέρηση κάποιων ήμερν άντέ
δρασε στήν άπόφαση τής Λευκωσίας νά.
άσκήσει βέτο στις κυρσεις έναντίον.
της Λευκορωσσίας έάν παραλλήλως δέν
άνάψει το πράσινο φς καί για κυρ
σεις κατά τής Τουρκίας λόγω τν παραβιάσεων τής κυπριακής ΑΟΖ
Η Βστίω στηλίτευσε τήν στάση τής
έλληνικής Κυβερνήσεως να μήν συντα
χθεί άπό τήν πρτη στιγμή μέ τά δίκαια
(σελ. 11)
Ή παγκόσμια
διάσταση της νίκης
των Ελλήνων
στή Σαλαμίνα
Συνέχεια στήν σελ. 3
ύπεύθυνοι Ένω άν θεωρουνται άνεύθυνοι όλη ή
Θά έπιμείνω σήμερα στήν άνάλυση του άντι.
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
του Τίτου Το. Αθανασιάδη
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
λευταϊο. Έχω θέση άρχης: ή άντιμετπιση της
Η ΝΙΚΗ τν Έλλήνων στή ναυμαχία.
της Σαλαμίνας, τέλη Σεπτεμβρίου του
480 π.Χ. (πιθανότερη ήμερομηνία 28 ή
29) , την έπέτειο των 2.500 χρόνων της
όποίας τιμοϋμε έφέτος, θεωρείται
άπό τά σημαντικότερα γεγονότα τής
παγκοσμίου ίστορίας . Το σημαντικότερο ίσως τής εύρωπαϊκης, άπό πολιτικo-στρατηγική καίπολιτιστική άποψη .
Τί κάνει ή Άριστερά αύτές τίς μέρες; Επιχειρεί πανδημίας που δοκιμάζει όλα τά συστήματα Υγείνά δηλητηριάσει τό φρόνημα έκατομμυρίων μαθητν για την άμυνα της χρας μέ το σύνθημα
ας του κόσμου, το άνθρπινο δυναμικό τους καί
. Τά άπλυτα Τής οίκογενείας Νετανυάχον άκολουθούν τόν Πρωθυπουργό του Ισραήλ στά ταξί
δια Του. Τόν προσωπικό του ξεννος Του Λευκού
Oiκου παρατήρησε ότι ό Βεναμίν καί ή Σάρα Νετα
ννάχου παραδίδουν τσάντες καί βαλίτσες μέ βρμικα ροϊχα στους άξιωματούχους πού τους ύποδέχονται στά ταξίδια τους στό έξωτερικό , προκει
' μένου νά πλυθούν, φυσικά μέ έξοδα Τής χρας που
έπισκέπττονται. ΟΙ Νεταννάχου είναι οί μόνοι πο
. φέρνουν μαζί Τους βαλίτοες μέ βρμικα ρούχα για
νά τά πλύνουμεν άνέφερε ένας άξιωματούχος τν
ΗΠΑ που δέν θέλησε νά άποκαλύψει τήν ταυτότητά του Μετά άπό πολλά ταξίδια, έγινε σαφές ότι
είναι σκόπιμον συμπλήρωσε
Συνέχεια στήν σελ 3
Κλείνουν περίπτερα,
μίνι μάρχετ καί κάβες
άπό τά μεσάνυχτα
Ο Τράμππλησιάζεν
άπειλητικά τόν Μπάιντεν
Η ΑΠΟΦΥΓΗ ένός Ιockdown στήν Αττική συνεπάγεται λήψη νέων περιοριστικν μέτρων πού θά περιορίσουν τίς κινήσεις τόσο τν νεαρν όσο καί των
ήλικιωμένων. Όύφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς άνεκοίνωσε χθές την έπέκταση
του μέτρου τό κλεισίματος τν καταστημάτων στά
ΚAΘΩΣ ή ήμέρα των έκλογν στίς ΗΠΑ πλησιάζει
οί δημοσκοτήσεις δείχνουν μίαν είκόνα τελείως δια
φορετική άπό αύτήν που έκαλλιεργήθη τούς τελευταίους μήνες . Χωρίς τίποτε νά είναι άκόμη τελικό , τό προβάδισμα του Τζό Μπάιντεν έναντι τοϋ Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ έχει έλαχιστοποιηθεί σέ τέσσερεις κρί
σιμες Πολιτείες, έν οί δύο ύποψήφιοι έμφανίζονται
ίσόπαλοι σέ δύο άλλες .
Από πολιτικο- στρατηγική άποψη , διότι άπέκλεισε τήν μετατροπή
της Περσίας άπό ύπερδύναμη της
έποχής σέ άποκλειστική παγκόσμια
δύναμη καί δή εύρωπαϊκή, Απέκλεισε δηλαδή την παγκόσμια κυριαρχία
Συνέχεια στήν σελ. 8
. 345.000 χρησιμοποιημένα προφυλακτικά, τά όποια
καθαρίζοντο, συσκευάζοντο καί
έπωλούντο σάν και νούργια, κατέσχε ή
άστυνομία του Βιετνάμ. Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορεύς Vietnam
Television μετέδωσε άπίστευτες είκόνες άπό μία άποθήκη, όπου ήσαν συγκντρωμένες
δεκάδες σακκούλες μέ χρησιμοποιημένα προφυλαΚΤικά, στήν νότιο έπαρχία Μπίν Ντουόνγκ. Όπως
διεπιστθη , τά προφυλακτικά τά έβραζαν σέ ν ρό, στήν συνέχεια τά στέγνωναν, έτοποθετούντο
σέ ένα ξύλινο, φαλλικό όμοίωμα, στε νά ξαναπάρουν τό σωστό σχήμα, και έπανατοποθετούντο σέ
σακκουλάκια γιά νά πουληθούν σάν καινούργια!
Δέν είναι ξικάθαρο πόσα άνακυκλωμένα προφυλαΣυνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ . 5
ΤΗΣΗΜΕΡΑΣ
ELLADR
του Δημήτρη Καπράνου
Ήφτχεια θέλει καλοπέραση καίχιουμορ!
Τά χρέη αυτά, λοιπόν , λεφωνούν στους όφειλέτες .
Εχουν κπεράσειν σχεδόν Καί τηλεφωνούν συνήθως
σέ ρες <κοινής ήσυχίας.
οί όποίες κσταθεροποιήθη- κές έταιρείε, σέ δικηγορ - Όταν, δηλαδή , μετά Τις Τρές
τό μεσημέρι έχεις ξαπλσει
Άν τά πράγματα είναι
όπως τά φαντάζομαι , δέν
πρέπει νά ύπάρχει Ελλη-ρό άλλες πα)ηγs χρέους,
νας δ όποίοs δέν όρείλει χρή
ματα . Είτε ς δόσεις στήν καν κυρίως κατά τήν περίο- κάγραφεία και σέ άλλε, παΈφορία , τό ΙΚΑ, τό ΤΕΒE,
τόν ΕΦΚΑ, τά Ταμεία, Y νικς, στήν ΔΕΗ, στίς Τρά- του τότε πρωθυπουργού, αυτές έχουν ύπαλλήλους. Προσωπικά, έπειδή και έγ
πεζες, άπό δάνεια στεγαστ κά, έπισκευαστικά, Επιχειρη- φτά ύπάρχουν !
ματικά , δάνεια διακοπν,
δάνεια γάμου (1) κι ένα σωFim
όλα σέ διάφορες κείσπρακτιδο τν μνημονίων, τά όποία ρεμφερείς κεπχειρήσειρ Τής γιά νά ξεκουράσεις τό ταμάς έφερε ή περίφημη θέση έποχής . Καί οί έπιχειρήσεις λαιπωρημένο σου σμα ..
Η6κή σου φωνή
στοράδιόφωνο!
όφείλω σέ Τράπεζες , άλλά
Και οί υπάλληλοι έχουν τηλεφωνικές συσκευές . Καί τηδποίος διεβεβαίωνε ότι λε
Συνέχεια στήν σελ.4
κτικά έχουw πωληθεϊ.
9"771108"701175