Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Οι ασκήσεις του ΥΠΟΙΚ για ανάπτυξη και χρέος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μ! r
9 771234 557157
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 | τιμή : 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 96ο . Αριθμός φύλλου : 27.332
Οι ασκήσεις του ΥΠΟΙΚ
για ανάπτυξη και χρέος
σελ 7
ο Κυριάκος Μπτσοτάκης
για τον κορονοϊό:
Ποια σενάρια ενσωματνονται στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2021
ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ
Αύξηση του δημοσίου χρέους σε απόλυτο αριθμό , ανάλογα βέβαια και με την Πορεία του ΑΕΠ του χρό εισροές Πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωσn, καθς
αναμένεται να εκταμιευτούν ταυπόλοιπα ποσά από
θα Προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες , το Προ - προϋπολογισμού του 2021, η κυβέρνηση θα Προ το Πρόγραμμα Sure (για το 2021 αναμένεται να εκτα
μιευτεί τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρμέσω του συγκε
Που ανεπιβεβαιωθεί θα φέρει το ΑΕΠ στην Περιοχή κριμένου Προγράμματος), αλλάκαι τα πρτα χρήματα
των 180 δισ. ευρ από ερίπου 170-172 δισ. ευρό από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης. Σύμφωνα με
Που αναμένεται να κλείσει φέτος , μετά την ύφεση αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, οι εκταμιεύσεις ανα
μένεται να ξεπεράσουν τα 6 δισ. ευρ, δεδομένου
έκβιση της πανδημίας το επόμενο χρονικό διάστημα ότι ούμφωνα με τον σχεδιασμό του- το Πρόγραμμα
αλλά σημαντική μείωσή του ως Ποσοστό του ΑΕΠ
νου. Μετα μέχρι τρα δεδομένα για τη σύνταξη του
Κομισιόν
Δέσμη μέτρων για αύξηση
των ηλεκτρονικν πληρωμν
σχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2021, Που κατατίθεται αρχές Οκτωβρίου στη Βουλή. Εν η φετινή
χρονιά αναμένεται να κλείσει με το χρέος της γενικής
βλέπει ανάπτυξη της τάξεως του 5%6% , Ποσοστό
Δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα και τις λιανικές πληρωμές, καθς
και νομοθετικές Προτάσεις σχετικά με τα κρυποπεριουσιακά στοιχεία και την ψηφιακή
ανθεκτικότητα ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σελ. 3
των 8-9 Ποσοστιαίων μονάδων (ανάλογα και με την
και το Ποσοστό ως προς το ΑΕΙΠ στην Περιοχή του
200%, για την επόμενη χρονιά εκτιμάται ότι η αναλογία μπορεί να Περιοριστεί κάτω από το 190% , Γιατην επόμενη χρονιά, η χρα περιμένει σημαντικές θα λειτουργήσει εμπροσθοβαρς. σελ. 2
Γραμμήχρηματοδότησης
μμε μέσω κεφαλαιαγορν
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Με +5,8% τα έσοδα
της The Mart το 2019
Με ενισχυμένα έσοδα κατά 5,8% έκλεισε την
περσινή χρήση η The Mart, ο βραχίονας της
χονδρικής της Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης βελτνοντας σημαντικά τη λειτουργική
κερδοφορία. Ωστόσο, η χρήση έκλεισε με
περιορισμένες ζημές , σελ 13
Τελευταία ευκαιρία ,
αλλά και ακρίβές
Παρατάσεις
Σχέδιο 16 δράσεων της Κομισιόν
Αντίδοτο στην Πανδημία
για τις τιμές ακινήτων
Ούτε η Πνδημία ούτε το lockdown στάθηκαν
αρκετά για να ανακόψουν την ανοδική Πορεία
στις τιμές των ακινήτων. Το δεύτερο τρίμηνο
της φετινής χρονιάς ολοκληρθηκε-σύμφωνα
με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος- με
αύξηση 4,1% στις τιμές των ακινήτων , με τα
νεόδμητα να ανατιμνται κατά 5,4% και τα
παλαιότερα ακίνητα να γίνονται κατά 3,2%
ακριβότερα. σελ. 6
Σχέδιο δράσης με στόχο την
ενίσχυση της Ένωσης Κεφα
λαιαγορν , στε να μπορεί
να Προσφέρει στις επιχειρή
σεις, ιδίως τις μμε, πρόσβαση
σε Πηγές χρηματοδότησης
και κεφαλαίων , στους πολίτες
την εμπιστοσύνη Που αΠαιτείται στε να μπορούν να
επενδύσουν μέρος των οικο
νομιν ους, Πρότεινε χθες η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, το σχέδιο δράσης Που
δημοσιεύτηκε χθες από την
Κομισιόν έχει τρεις κύριους
στόχους: *Να διασφαλίσει ότι
n οικονομική ανάκαμψη της
Ε.Ε. θα είναι Πράσινη, ψηφια κή, χωρίς αποκλεισμούς και
ανθεκτική , καθιστντας τη
χρηματοδότηση Πιο προσιτή
για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις μμε. . Να κα
ταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένω
ση έναν ακόμη ασφαλέστερο
τόπο για τους ιδιτες Που απο
ταμιεύουν και επενδύουν μα
κροπρόθεσμα.. Να ενσωματσει τις εθνικές κεφαλαιαγορές σε μια γνήσια ενιαία αγορά κεφαλαίων ολόκληρης της
Ε.Ε. σελ. 3
σελ. 9
Τηλεπικοινωνίες-διαγωνισμός
Στην αφετηρία τα δίκτυα 5G
Με τη δημοσίευση χθες από την ΕTT (Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιν και Ταχυδρομείων)
του τεύχους προκήρυξης βάσει του οποίου θα
διεξαχθεί η δημοπρασία για τη χορήγηση
δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις
ζνες 700 ΜHz, 2 GHz, 3400-3800 ΜHz και
26 GHz, ξεκίνησε επίσημα η διαδικασία για την
ανάπτυξη δικτύων κινητν επικοινωνιν 5ης
γενιάς (5G) . σελ. 11
Οι Ποσοτικοί
στόχοι
για Πράσινες
συμβάσεις
Παράθυραν
Πρόωρης
συνταξιοδότησης
Ενισχύσεις
Πληγέντων
από Ιανόν
και Covid-19
Δημόσιο
Έως τέλος του 2020
Νομοσχέδιο
Ευκαιρία για Πρόωρη συνταξιοδότηση εντός
του 2020, νωρίτερα δηλαδή από το γενικό όριο
ηλικίας των 67 ετν Που Προβλέπει το ισχύον
Πλαίσιο, έχουν χιλιάδες ασφαλισμένοι του ιδιω
τικού και του δημόσιου τομέα που μπορούν να
κάνουν χρήση ειδικν νομοθετικόν διατάξεων.
Πρόκειται για Παράθυραν Που μένουν ακόμη
ανοικτά στο Πλαίσιο της μεγάλης μεταβατικής
των Πράσινων Δημοσίων Συμ Περιόδου Προς τα 62 και τα 67 που ξεκίνησε το
Ποσοτικούς στόχους για
την Προμήθεια από το Δημό
σιο αγαθν και υΠηρεσιν
με κοικολογικάν χαρακτηριστικά θέτει το υπουργείο Ανά
πτυξης και Επενδύσεων στο
Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου
Πακέτο ευνοϊκν μέτρων για
τη στήριξη των Πληγέντων από
τον Ιανό , αλλά και για την αντιμετιση των συνεχιζόμενων
συνεπειν της Πανδημίας του
κορονοίού Covid-19 σuην αγορά
Περιλαμβάνει το νέο σχέδιο νό
μου του ΥΠΟΙΚ το οΠΟίο ανα μένεται να ψηφιστεί τη Δευτέρα
από τη Βουλή, σελ4
ΑΚΤΩΡ
ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΥΨΟΥΣ 573 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
σελ.17
Ο Τραμπ
δεν θα .
αφήσει
την (καρέκλαν
Viohalco
ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Δράσης για την Προθηση
βάσεων. σελ . 6
2015 και ολοκληρνεται το 2022, σελ . 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Fed: «Ναι μεν, αλλά» από τον Πάουελ – «Έχουμε δουλειά ακόμη να κάνουμε» λέει για τα επιτόκια
  Για «μερικές ακόμη» αυξήσεις προτού κλείσει ο κύκλος σύσφιξης, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ, κατά την συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση της αύξησης των…Fed: «Ναι μεν, αλλά» από τον Πάουελ – «Έχουμε δουλειά ακόμη να κάνουμε» λέει για τα επιτόκια - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Δένδιας: Δεν έχουμε την πολυτέλεια του διχασμού
  Την ανάγκη για προσαρμογή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, με μια στρατηγική που αποπνέει σιγουριά και αυτοπεποίθηση, με στοχευμένες δράσεις, όχι κοινότοπες διαπιστώσεις, καθώς και για εθνική…Δένδιας: Δεν έχουμε την πολυτέλεια του διχασμού - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σύλληψη συμμορίας ανηλίκων που μαχαίρωσε και λήστεψε 15χρονο στη Νέα Σμύρνη
  Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, τρεις Έλληνες – ηλικίας 16 ετών ο ένας, 17 ετών οι άλλοι δύο – καθώς και ένας 16χρονος Αλβανός, κατηγορούμενοι ως μέλη συμμορίας…Σύλληψη συμμορίας ανηλίκων που μαχαίρωσε και λήστεψε 15χρονο στη Νέα Σμύρνη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Δεν το πίστεψε ο Παναθηναϊκός
  Ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε… μοιρολάτρης στη Μαδρίτη, εξαρχής οι παίκτες του δεν πίστεψαν ότι μπορούσαν να τα καταφέρουν, αλλά στα διαστήματα αντίδρασής του αποδείχθηκε πόσο λάθος είχαν. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν στην…Δεν το πίστεψε ο Παναθηναϊκός - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΧΑ: Η άνοδος κατά 0,43% διέκοψε την πρόσφατη διόρθωση του ΓΔ
  Η δυναμική στην Αθήνα ήταν ανάλογη της τάσης που εμφάνισαν τα ισχυρότερα από τα υπόλοιπα χρηματιστήρια του ευρώ, που  λειτούργησαν με πτωτική δυναμική  στην έναρξη και στο πρώτο μέρος και…ΧΑ: Η άνοδος κατά 0,43% διέκοψε την πρόσφατη διόρθωση του ΓΔ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ