Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Σεπτεμβρίου
Κάδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδο Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Αριθ. Φύλ.: 7174
Τιμή : 1.00ε
Ενοίκια: Δόθηκε
παράταση για
τα μισθωτήρια
στο Taxisnet αnό
την ΑΑΛΕ
e-εφορία:
Τι είναι το MyData Που τίθεται
σε λειτουργία την 1n Οκτωβρίου
Από τη μία , έλεγχοι
made in USA προκειμέ
νου να αποτελέσουν
παρελθόν οι χρονοβό - rοιεί η Epsilon Net:
ρες κι αναποτελεσματικές
θεσμοθέτησε
υπουργείο Οικονομι
κν , όπως τα κωδικοτο
ΤΑΧISnet
Μείωση των ετν αμέθοδοι ραγραφής από φορο
λογικούς εέλέγχους (σε
εστιν φοροδιαφυγής . 3 χρόνια από 5 που
Με απόφαση του Δ οικητή της Ανεξάρτη. εντοπσμού
της Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, Γιργου Π
τσιλή:
Παρατείνεται έως
τις20κτωβρίου
2020 η δυνατότητα
υποβολής, των δηλσεων μίσθωσης ακινήτου , με ημερομηνία επαγγελματιν απέέναρξης μίσθωσης
συνέχεια στην 11
Από την άλλη , άλμα ισχύει σήμερα )
στην ψηφιακή εφορία ,
με στόχο την υποβοή - απόσβεσης
θηση των ελεγκτικν
υπηρεσιν αλλά και τη
διευκόλυνση
στν , επιχειρήσεων.
Δυνατότητα πλήρους
πρτο χρόνο του κόστους αγοράς του εξοπλισμού
λογισμικού που θα
αποκτήσει η επιχεί .
ρηση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω
παρόχου.
Δυνατότη τα επιπλέον
έκπτωσης κατά 100%
από τα ακαθάριστα
έσοδα της επιχείρη.
σης , της δαπάνης που
αφορά την αμοιβή του
λογικαι
ναντι στις δαιδαλδεις
φορολογικές διαδικασίες .
Το στοίχημα της e.
εφορίας έίχε χαρακτηριστεί εξ αρχής ως
απαιτητικό. Με δεδομένες τις συνθήκες,
που δημιούργησε η
κής , λιανικής, προς
ακής μηχανής ή Φορο- επιχειρήσεις ή ιδιτες
στην Ελλάδα ή το εξω .
για τις πωλήσεις λιανι - τερικό)- δηλαδή τα παραστατικά εσόδων της
- εν υποχρεούται πα Data , που Τίθεται σε ράλληλα να ελέγχει
και να αντιστοιχεί κάθε
παραστατικό αγοράς ή
δαπάνης που την
υπόχρεη να διαβιβάζει αφορά και βρίσκεται
ήδη στην πλατφόρμα
συνέχεια στην 10
Φορολογικής
λογικού μηχανισμού
ταμει .
Τι είναι όμως το Myσύστημα για
τis επικουρικές
συντάξεις
- Ατομικός nοαρασμός
ανά τριεύα τα Πακέτα
λειτουργία από την 1η
Οκτωβρίου;.
Κάθε επχείρηση είναι
πανδημία , ο βαθμός παρόχου ηλεκτρονικής
δυσκολίας εκτοξεύ - τιμολόγησης.
θηκε εξου και τα φορολογικά κίνητρα που
Απαλλαγή από την
υποχρέωση
όλα τα παραστατικά
χρήσης που εκδίδει (χονδριΥΠοχρεωτική
τηλεργασία
Πότε Πρέπει να
δηλωθεί το 40%
των εργαzομένων
Ένα νέο σύστημα
επικουρικής ασφάλι
σης που θα είναι δηκεφάλαιοποιητικο δη.
μιουργντας ατομικό
λογαριασμό για κάθε
ασφαλισμένο προωθεί
το Υπουργείο Εργα σίας και ειδικότερα ο
νέος υφυπουργός Ερ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9