Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαπa
τον τοΠο του
Πρέπει να ξέρε
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝ ΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΘΙΑΣΟΣ ΠΙΚΙΛΩΝ
ΤΑΚΡΗ
, μαθητές nou κν επιδόσεων του Αt . θυμεει το Aaco σατηa .
ρισσότερο χρo - Εγνε οστέρας ως κν - κρεμούσαν οι καnετονa .
νο στις κινητο της nou npωτοστατούσε οι τα άρματα , κρεμούν ο
nonσεις και τις κατα
Aήφεκ είναι φυσικό να είναι φυοκό να έχει ε .
στις καταηήψεις , onότε νύψτo τα ντοούnια.
Μια anό υς εnτυχείς
το τους . Οnότε όταν βρ ης ανγροφής , nponμα
σκοντοι στα δύσκολα nou anoδεικνύει nερ .
μια onό τις tνοnaτ - τρόνως η εμμονική του νατότητα, onό το 25%
κές τους είνoι να κατο npoonoθεa να εηεpεί του 1977 , να φθόσε , το
φεύγουν στην αντιγpο - να οντυγρoψει, oε nonno . 1981, στην aπόλuτη
φή . Στο γνωστό στους τον Ανδρέα Παnavoρέ nou του έδωσε την δυ .
Χει κάnοια κέρδη ano au - κτήσει την εξουσία, hταν ρες μεταγραφές εκt . με τον Μανλη rneo
Η στορία των σκολ τό . Aλλa n γενιή εικόνα η nεpίpnμη nonrtκn της νες από την ΕΔΗΚ, με κο - μαd και την τanενότ
Εeνικής Λαίκής Ενότηρυφαίο τον Γεργο τα μου .
τος " , Με μβληματικότε- Μούρο και αnό την ΕΔΑ
Πιθανότατα τον Οκτβριο
Να ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές
Αθήνας-Αγκυρας
|0ι δημοσκοπήσεις τους τρελαίνου .. και .
Η Κουμουνδούρου τους γελοιοποιεί
τα, συς 5οκτωβρίου , aναμένεται να ξεκινήσουν!
οι διερευνητικές εnoφές
Η "φτχεια. των δημοσκοπήσεων φέρ-.
νe γκρίνια και όnως φαίνεται η εσω|στρέφεια και τα αλληλομαχαιρματα γι| γαντνονται στο κόμμα της αξιωματ κής αντιπολίτευση.
ΕΡΟΠΗΝΑΤΑ - ΑΠΑΤΗΣΕΙΣ (9)
Δεν αντιλαμβάνονται
την κρισιμότητα. .
. Τι γνωpίζeτε για τα φωοφόρο , μεταλλικά τους ανάπτυξη.
στοιχεία κ.ά., nαμβά .
Κινητοποήσεις οε όλη την Ελλάδα χθες αnό τους εκπαιδευτικούς
διότι η Υnουργός Παιδείας κατέθεοε
νουν τα onopatntο μηανισμοί noiδεuσης
Annpoεποι για φυ - θρεπικά στοιχεία ου- του θnρόματος , a) Σε
τά nou φοίνετα nuς . νm0ως no εντομα, a- ορομένα είδη του vέφάγα , για να αντιμετω - θpάnoδa. na τον σκοnίooυν την ελλειψη no αυτό naγδεύουν
epεπτικν στοχείων τmv nείo τους με tEυδι
στα εδάφη στα onolα a - κευμένες nayδες, την
νaπtuxeηκον . Γενικά , θανατνουν και σκο τα σαρκοφογο φυτά , Λουθεί nέψη και τλος ων , στην εnφόνεα
φρουτδεις πτmoκές ε anό οδένες των φυ.
διάταξη για τις εκλογές των Συμ
βουλίων των εκπαιδευτικν , να διενεργούντα Σάββατο, στε να μη χά .
δοψη , με μικρή neρε . των θρεητικόν εους ντα ευαίοoτα τροίδια .
κτικότητα σε 6ζωτο , στοκείων ια την δική