Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolh|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Έτος ιδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
18.907
Σελίδα 4
Εεκινάει μεδύο εντόςο0ΦΙ
στη SuperLeague 2
Σελίδα 26
Επιστολή των Καθηγητν
του 2ουΕΛΑ. Νκολάουγια τς αταλήψεις
Φιλικάγια όλες Τις ομάδες
:Τ ΣαββατοκύριακοΔεν θα δοθεί νέα παράταση
για τακτοποίηση των αυθαιρέτων
. Υπήρξε παρερμηνεία για
το δίπλωμα οδήγησης;
Σελίδα 3
χει αρχαιολογικό κτηματο - ται η διαδικασία τακτοποί γνωστό η διαδικασία τα Νέες συντονισμένες
προσπάθειες για το
ΒOAΚ στο Ν. Λασιθίου
Ρεπορτάζ:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ λόγιο , τότε τα σχόλια ne - ησης Επίσης για τα αυ κτοποίησης διαρκεί ήδη 9
ριττεύουν , αναφέρει
θαίρετα των Κατηγοριν χρόνια Με 3 νομοθετικές
1 6ως 4 η διαδικασία της παρεμβάσεις (ν . 4014/201
τακτοποίησης συνεχίζε - ν4178/2013 και ν44952017
ται μέχρι την 3tη Μαρτίου και πολλές παρατάσεις . Ε2026. Ωστόσο μετά την 30η δικά δε για τα αυθαίρετα
Σεπτεμβρίου 2020 θα κα - των Κατηγοριν 1-4 η διαΟκ Χωραφός προχωρά ταβάλλονται προσαυξη- δικασία τακτοποίησης θα
όμως παρακάτω, με πο ου - μένα nοσά τακτοποίησης διαρκέσει συνολικά 15 χρ Στις 30 Σεπτεμβρίου
2020 λήγει η τελευταία
παράταση για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων,
σύμφωνα με τις ισχύου σες ρυθμίσεις του νάμου
4495/2017 (κατασκευές με χρι την 20η lουλίου 20 σιαστυκά ζητήματα , Αυτά Το ύψος της προσαύξησης νιa! Η σημερινή ηγεσία του
δεδομένο Που Πoοκολεί ας επιμεληθεί Πρτα το είναι 20% για το πρτο έ Υπουργείου Περιβάλλοντος
την αντίδραση του Τεχη . Υnοuργείο και στη συνέ - τος καθυστέρησης εν για και Ενέργειας έδωσε 2 naκού Επμελητηρίου αφού χεια ας αnouθύνει ένα με - κάθε επιπλέον έτος καθυ- ρατάσεις μία που δόθηκε
η nολιτική ηγεσία του Y. γάλο ευχαριστ στους Ελ.
nουργείου δεν ανταποκρί . ληνες μηχανικούς, χάρη ξάνεται κατά 5 μονάδες .
νεται στο αίτημα για na . στην υπερπροσπάθεια των
ράταση. Το χειρότερο ό. onoω, το κράτος συλλέ - το Υπουργείο ξεκαθαρίζε lοuno το 2020 για τις 30
μως είνα όπως τονίζουν Υει εκατομμύρια ευρ, χω - .Είναι παντελς ανακρβές Σεπτεμβρίου 2020. Ωστόσο
Πως ο υπουργός δείχνει να ρις το oo να εκπληρνε ότι η εξέλιξη αυτή προ - εήχε προειδοποήσει και ε .
μην υπολογίζει Τις δυσκο- τις ελάχιστες υποχρεσεις καλεί πρόβλημα
Αίες που υπάρχουν .
Το κράτος συλλέγει
εκατομμύρια
και δεν εκπληρνει
τις υποχρεσεις ου
Σελίδα 11
Η παράταξη Μαζί
στο αύριον αποσύρει
τη στήριξή της στη
Δημοτική Αρχή Σητείας
στέρησης το Ποσοστό αυ - τον Δεκέμβριο του 2019 για
τις 30 Ιουνίου 2020 και κα Σε χθεσινή ανακοίνωση τόπιν μία που δόθηκε τον
ς μετου . Καλ όσους έχουν ταβιβάσεις ακινήτων . Η η.
νημερσει έγκαιρα τους
πολίτες , τους μηχανκούς
Σελίδα 12
Ο Μινάλης Χωαοός τη δυνατότητα να εισα - λεκτρονική ταυτότητα κτι . και όλους τους εμπλεκό.
Πρόεδρος της Διοικούσας
Επτροπής του Τμήματος νητικά στελέχη α προ - νεργοποιηθεί δεν μπορεί βάλει τέλος στον φαύλο
Ανατολικής του ΤΕΕ Εne, σπαθήσουν να εξηιγήρουν να αποτελεί προϋπόθεση κύκλο των αναβολν και
σήμανε πως ο κλάδος δοκίμασε τεράστια έκπληξη nουργείο οδηγείται σε αλ - το θέμα αυτό θα εκδο -των αυθαρέτων . Διότι εί.
anό τη δήλωση του Υοu . λεπάλληλα σφάλματα. .
πουργού Χωροταξίας Δημήτρη Οικονόμου για τις αναολη Προς ματαίωση νέργειας διευκρινιστική εδηλσεις αυθαιρέτων ότε
είναι κάτι noλύ απλό Πoυ των, τις ελλείψεις Περιβαλ -ληφθεί κάθε anapαίτητο σε ένα γαίτανάκι χωρίς τέθέλει 2 λεπτά για να κατα
τεθεί το παράβολο και μια μηδενισμό της αξίας ακινή , οργηθεί το οnοοδήποτε όσους ιδιοκτήτες αυθαιρέβήλωση μηχανικού
κουστούν από τα κυβερ- ρίων εφόσον δεν έχει ε μενους ότι σκοπεύει να
ΕΝΑΡΕΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ σπο ΣΙΣΙΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
τα αυτονόητα, διότι το Y - για τις μεταβιβάσεις . Για
των παρατάσεων στο θέμα
Crete
MEDIGR0UP ΜON IΕ
ναι θέμα σοβαρότητας για
Ενδεικτικά αναφέρει την γείο Περβάλλοντος και E- το δημόσιο να βάλει τέλος
στις συνεχείς ολιγόμηνες
ανάρτησης δασικν χαρ- γκύκλιος Και ασφαλς θα παρατάσεις που οδηγούν
θεί άμεσα από το ΥπoupHolp & Care Unit.
MULTI SPECIALTY CENTERLABORATΤORY
Diagnoei & Treatment
TPΙΚΗ ΜOΝΑΔΑ ΤΡΟΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΤΕΙΑΣ ΣΣΟΥ
Υπεύθυνος Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Δρ. ΟΡΟEΑΣ Κ. ΠΕΡΙΔΗΣ MD, PhD , MSc, BSo
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνν
MEDICAL HEALTH TOURISM CENTER
λοντικού νομοσχεδίου , το μέτρο στε να μην δημι - λος . Συνιστούμε λοιπόν σε
των μέσω του νομοσχεδίου πρόβλημα στην κτηματατων σκοπεύουν να υποβά
Η δήλωση αυτή εκθέτει εκουγχρονισμός χωροταξι . γορά Επομένως το θέμα λουν σχετική αίτηση να το
ανεπανόρθωτα τον ίδιο , το κης και πολεοδομικής νο - αυτό δεν αποτελεί δικαι . πράξουν άμεσα και να μην
Υπουργείο Περιβάλλονος μοθεσίας , -Ος θεσμοθετη- ολογία για να δοθεί ο
και ολόκληρη την κυβέρ - μένος τεχνικός σύμβουλος κόμα μια παράταση για μέρα γιατί πιθανότατα θα
νηση, Ο Υφυπουργός εναι της Πoολιτείας , θα φροντί , τα αυθαίρετα . Όπως είναι ταλαιπωρηθούν .
καταξιωμένος στα θέματα ουμε η φωνή μας πάντα
Κωροταξίος , αλλά οφελει να ακούγεται ελπίζοντας.
να προσέχα nοους συμ ρήματα μος θα γοτα ΜΕΘΥΜ ΑΚΗΣ
περμένουν την τελευταία
"We care about YOU"
ΑΝΟΙΚΤΑ 724 ημέρες , 0-24 ρες την ημέρα,
365 ημέρες τον χρόνο
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ HΜΕΡΕΣ
ΕΟΠΥY * Πστοποιητικό Υγείας Εργαζομένου
* Χορήγηση Άδεια Οδήγησης " Βεβαίωση Αθλητή
. Πιστοποιητικό Ποσοστό (3) Αναπηρίας ΚΕΠΑΕΦΚΑ
ότι τα ατράνταχτα επιχειSUPER MARKET-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ
βουλεύεται , καθς θεω pούμε δεδομένο ότι δεν έ - αnoδεκτό , υπογραμμίζει ο
χει υποβάλε ποτέ δήλωση κ Χωραφός
αυθαιρέτου στε να γνωpίζει τη διαδυκασία Οχι 2
λεπτά, αλλά ούτε δύο εβδομάδες δεν αρκούν , όχι γείο επιμένει πως για τα
μόνο για το τι πρέπει να αυθαίρετα της Κατηγορίας
δηλσεις , αλλά ούτε για το 5 (κτρια με nολύ σοβαρές
αν επιτρέπεται να δηλ - αυθαιρεσίες , Που αφορον
σεις ένα αυθαίρετο . Όταν σε υπέρβαση τουλάχιστον
βεν υπάρχουν αεροφωτο - κατά 40% στην κάλυψη και
γραφίες, δεν υπάρχουν δασικοί χάρτες , δεν υπάρχει καθ ύψος , χωρίς οικοδο ζνη Παρολίας , δεν υπάρ - μική άδεια κά) τερματίζεΜΗΝΑΔΑΚΗΣ
Τι θα ισχύει μετά
ην 1η Οκτωβρίου
Παρά ταύτα, το Υπουρ| + Hoter Πεσης. Υπερηχο γρόφημα * Καθαρισμός Ωτων
. Συρραφή ΤραυμάτωνΤοποθέτηση Νάρθηκα
. Εμβολιασμός Παδων- Ενηλίκων " Αξολόγηση Σωματικν
Βλαβν- Κακόσεων: Εργατικό & Τροχαίο Ατύχημα
Ενδοοικογενεοή Βία / Επθεση Βιασμός / ηwγμός Πισίνας .
Depping / Τοξικομανία Hotel Visit * S0ON Xray "Ασθενοφόρο
| Ηρων Πολτεχriou 40. Σίσι (Βρσχόσι ) Τ . 724 00. Λοσίι Κρήτης
Tηλ: +30 2841071100* Φοξ : +30 2841069777
Κιva +30 6986597744 ( +30 697015727
E-mail: cretemodigroupeoil.com. www.cretemedigrοup.eu
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
Προϋπηρεσία και ξένη γλσσα
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
Βιογραφικό με φωτογραφία
στο email [email protected]
στη δόμηση ή κατά 20%
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28410 21050

Τελευταία νέα από την εφημερίδα