Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
Μ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
25 Σεπτεμβρίου 2020
Ευφροσύνης όσίας καί Παφνουτίου του πατρός αυτής
Σελήνη 8 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 7.16-Δύσις 7.17
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι έως 4μπωφόρ . Θερμοκρασία έως 31β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι έως 5 μπωφόρ. Θερμοκρασία έως 28β.
Αριθμ. φύλ . 41766
"Ετος 144ον.
Τιμή 1,50ε
ΠΕΠΒΑΛΛΕΙΗΓΕΩΠΟΛΠΙΚΗ ΠΡΑΙΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
Θά άφήσουμε την Κύπρο μόνη;
Επείσα Ήάξία της ουμπαγούς στάσεως καί του διπλούβέτο
γειές τους συντονισμένες . Δυστυχς όμως, δταν ή Κύπρος ύψω - ρίκυρίαρχης και ανεξάρτητης Κύσε το άνάστημά της στήν Εύρπη
άντιδρντας στίς κυρσεις πρός
τήν Λευκοpωσσία -άν ταυτοχρό- έδάφους της ύπό τήν κατοχή τού
νως δέν υiοθετηθούν κυρσεις και Αττίλα;
πρός τήν Τουρκία , ή Αθήναυίοθέ
τησε μία τακτική αίδήμονος κωλυσιεργίας . Άφησε τήν Κύπρο μόνη
δηλούσα ότι προσβλέπει στήν Σύ νοδο Κορυφής μέ μία δήλωση
πού δέν θά θέλαμε νά χαρακτηρί-,
σουμε-δτι: Ελπίζουμε οτι μεχρι και τόν Αττίλα καί πολύ πρίν τόν.
τότε ή Τουρκία θά έχει δσει άπτά
δείγματα σεβασμού τοϋ Διεθνούς Ερντογάν και τά νεο-οθωμανικά
Δικαίου .
έκβαλόντες άναρθρες κραυγές πετην Λευκορωσσία τά φέρνουν όλα.
ΚΑΠΟΙΟΙ στήν Αθήνα διατείνονται ότι ή Κύπρος είναι άνεξάρτη- στήν έπικαιρότητα καθς είναι το το κυρίαρχο κράτος . Κάποιοι το
παρατραβάνε ύποστηρίζοντας ότι
ή σύνδεσις τν Ελλήνων μέ τούς
Κυπρίους είναι γλωσσικήν .
Υπάρχουν δμως και οί Έλληνες
πού γνωρίζουν ότι ή Κύπρος είναι
προμαχν του Ελληνισμού , και δέν
έπιτρέπεται νά έγκαταλειφθεί.
πρου . Αλλά πόσο κυρίαρχη και πόσό άνεξάρτητη είναι μέτό 38% του
ραή ρα νά δοκιμασθεί τό έπιχείρημα έκείνων οί όποίοι παραλη ρουν 60 χρόνια έναντίον της Ενσεως τής Κύπρου μέ τήν Μητέρα
Πατρίδα . Μάς έλεγαν ότι ή ύπαρξις δύο έλληνικν κρατν σημαί νει μεγαλύτερες έπιρροές στά δι
εθνή δρμενα , δύο ψήφους στήν γε
Σέ τί μπορεί να έλπίζουμε.
Από τότε πού ύπάρχει ός Κράτος
ή Τουρκία , σέ έλάχιστες περιπτσεις έδειξε πς σέβεται τό Διεθνές
Δίκαιο. Καί αυτές είς τό άπτερον
παρελθόν . Πολύ πρίν τόν Ετσεβίτ
Στήν Λευκωσία άντιστοίχως νική συνέλευση του ΟΗΕ ΕΕ δέν
ύπάρχει ή έπινόησις του αύτοπροσ - ύπήρχε τό 1960 ) και πλείστα όσα
διορισμού κάποιων μέ τόν δρο κνεοκύπριουν έν άλλοι συμπεριφέρονται ς έάν ή Ελλάς είναι ξένο κρά
τος Υπάρχουν όμως καί of"Ελληνες πού διατραννουν ότι ή 'Ελλάς
είναι τό Εθνικό Κέντρο.
άκόμη πλεονεκτήματα στούς μηχανισμούς πού καθορίζουν τς σχέσεις
τν έθνν και τό αυριο του κόσμου .
όνειρά του.
Τρα λοιπόν πού ύπάρχει ΕΕ
και πού συζητούνται οί κυρσεις
κατά της Τουρκίας, θά περιμέναμε
νά δουμε τά δύο κράτη του Ελληνισμού συντεταγμένα καί τίς ένέρΚαι έν έγένοντο αυτά, έκείνοι
πού άπέρριπταν την "Ένωση όμι
λουντες γιά τά δύο κράτη και τις
δύο ψήφους, περί άλλα έτύρβαζαν
Γνωρίζουμε λοιπόν δτι ή Τουρκία κδείγματα σεβασμού του Διεθνούς Δικαίουν δέν θά έπιδείξει.
Oι εύρωπαϊκές συζητήσεις περί κυρσεων στήν Τουρκία και
Συνέχεια στήν σελ. 3
"Εχουμε χρέος στήν μνήμη του Αύξεντίου καί τού Παλληκαρίδη
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τέλος
ό συνδικαλισμός
τίς καθημερινές
Ό καλύτερος σύμμαχος
Αύτοπροστασία ,
όχι lockdown
ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ θερινή, κατά τήν διάρκεια τν μα- τος ο δεύτερος . Ναί, βεβαίως , νά παραδσουμε
κρόσυρτων διακοπν του Άλέξη Τσίπρα σέ κάποιο
νησίτου Αίγαίου . Πς μας βλέπεις;"ρωτά όάρχη- ρου βουλευτή. Λήξις συζητήσεως.
γός της Αντιπολίτευσης νεαρό σερβιτόρο ταβέρνας που του συστήνεται ς ..δεξιός. Είναι η έποχη παλαιός συνάδελφος Στάθης Σχινας νά σχολίπου έχει κτυπήσει πρτη φορά ό Τσακαλτος άσω στήν, έκπομπή του στό ραδιοφωνικό σταθμό
μέ τό άρθρο στήν Εποχήν και κατηγορεί τήν Κουμουνδούρου για <προεδρολαγνείαν . Κλασσικό κό μπλεξ άνωτερότητας έγγραμμάτου άκαδημαϊκου άέρα καί άποκαλύπτω πς ό Πρόεδρος του ΣΥάπέναντι σέ άπλό πτυχιουχο ΕΜΠ πλήν λαοπρό- PΙZA έμεινε άφωνος όταν άμέσως μετά τίς έκλοβλητο . Ονεαρός διστάζει άλλά τό πετάει : Τί γές ο Κυριάκος Μητσοτάκης άποφάσισε τήν μεί
νά σας πω, κύριε Πρόεδρε! Από όσο διαβάζω στίς ωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30 τοις έκατό άπό το 2019. Ό
έφημερίδες αύτοίπού σας άμφισβητουν έχουν 6-7 Τσακαλτος του έλεγεδέ γίνεται, άπό του χρόβουλευτές τό πολύ μαζί τους . Έμείς στό κόμμα νου. . Καί ό τέως Πρωθυπουργός έκν άκων συμ τάλύνουμε άπλά αύτά τά ζητήματα όπως δεί Φα
καί τά κλειδιά στήν Αγκυρα!"ή άπάντηση του έτ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
στό διδακτικό
προσωπικό γιά
τήν άνάδειξη
τν ύπηρεσιακν συμβουλί
ων δέν θά γίνονται πλέον τις
καθημερινές,
άλλά τό Σάββατο ! Πρόκειται για μία ρηξικέλευθη δι άταξη της Υπουργου Παιδείας Νίκης
Κεραμέως πού άναμένεται νά άλλάξει
τά κακς κείμενα στόν εύρύτερο δημόσιο τομέα , καθς το ίδιο θά μπορούσε
νά έφαρμοσθεί και σέ άλλους τομείς πού
Σκηνή τρίτη, το περασμένο Σάββατο. Μέ καλεϊ
Κόκκινο την όμιλία Τσίπρα στήν ΔΕΘ. Μά καλά,
τρα την θυμήθηκε τήν μεσαία τάξη;ν λέω στόν
(σελ. 3)
Δύο μαρτυρικοί
τρόποι σάν τελικές
λύσεις σέ βάρος
τής Ελλάδος
φωνούσε. Μόλις τέλειωσε ή συνέντευξή μου στό
χνει τό παρελθόν μας. Τούς διαγράφουμε!Άν δέν Κ
τρέξει λίγο αίμα στήν άρένα, άρχηγός δέ γίνεσαι! . φωνα διαμαρτυρίας στό τηλεφωνικό κέντρο του
ΟΤσίπρας γέλασε καί του άπάντησε: Εμας κατη-σταθμοϋ άπό Συριζαίους άκροατές. <Μά καλά τόν
γορείτε γιά σταλινικούς , άλλά τελικά έσεις είστε! . άφήνετε νά έπιτίθεται στόν Τσίπρα και τόν ΤσαΣκηνή δευτέρα: βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μελος ρίας στόν άέρα.
της διακομματικής γιά τήν Θράκη, άπό τήν όμάδα τν άντιφρονούντων , συζητά χαμηλόφωνα μέ
συνάδελφό του άπό άλλο κόμμα για τό ζήτημα κατάσταση πού έπικρατεί στόν ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί πρέτης έκλογής μουφτή. "Ζυμνονται."Βρέ παιδί πει νά παρακολουθούμε τί γίνεται στήν άντιπολίμου μήπως θά έπρεπε να συμπέσουν Ελλάδα και τευση. Η κατάσταση πού έπικρατεί σέ αύτήν άποΤουρκία σέ ένα πρόσωπο, να τό συμφωνούμε και τελεϊ μεταβλητή πολιτικν έξελίξεων. Ποιός μάς
νά έκλέγεται άπό είδικό έκλεκτορικό. Στήλη άλαό
όκκινον έμαθα πς έπεσαν αβροχή- τά τηλέΣυνέχεια στήν σελ.3
καλτο; . Διαβάστηκαν και μηνύματα διαμαρτυΓιατί σας δίνω αυτή τήν ίσχυρή γεύση για τήν
Γράφει ο Βύρων Γ Πολύδωρας
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Β'ΜΕΡΟΣ
Ένα δραμα: Το σπίτι μας
Τό χτισε ό παππούς μας τό 1890.
Μέσυνεργείο (μπουλούκι)
Λαγκαδιανων μαστόρων
Της άρχιτεκτονικής σχολής
της Όρεινής Όλυμπίας.
Ταπεινό, σεμνό, λειτουργικό
όπως μας τό δειξε όΌμηρος.
Στό δεξιό πλευρό, στό τζάκι
τό ζεστό, ό τόπος των γεννήσεων.
Έκειμας γέννησαν: ή γιαγιά
τά παιδιά της, τόν μπαμπα μας,
καί ή μάνα μας έμας, τά δικά της
έξι άγόρια.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Τό ρύζι Uncle Bens (Μπάρμπα Μπέν έπί τό
έλληνικτερον ) άλλάζει όνομα σέ Bens Oniginal
καί άποσύρει τήν είκόνα μέ τόν χαμογελαστό ήλικιωμένο Αφροαμερικανό άπό τήν συσκενασία το
μέ τό σκεττικό ότι μπορεί νά άνακαλέσει στή μνήμη
τις φυτείες ρυζιού που έκαλλιεργούντο χάρη σπούς
σκλάβους! Πιό όρθοπολιτικός , πεθαίνει κανείς
Οι Αφροαμερικανοί σκλάβοι είχαν συνδεθεί μέ φυτεs βαμβακιού καί όχι μέ όρυζνες . Από Τήν άλλη
πλευρά τό συμπαθές πρόσωπο του αΘείουν Μπέν
μάλλον συμπάθεια δημιουργούσε παφά αίσθήματα άνισοτήτων
Άλμα 12 μονάδων στήν
ψηφιακή διακυβέρνηση
Η ΜIΤ σχεδίαζε
νά δολοφονήσει
πολιτικούς στήν Αύστρία
ΙΔΙΑΠΕΡΑ θετική είναι ή πορεία της Ελλάδος άναφορικς πρός τήν ήλεκτρονική διακυβέρνηση, καθς
κατρθωσε να βελτισει κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες τήν έπίδοσή της τήν διετία 2017-2019 και νά έμφα νίζει, μάλιστα, τήν τέταρτη μεγαλύτερη πρόοδο μεταξύτν κρατν της Ευρπης στόν ένλόγω τομέα . Μά
λιστα όπως ύπογραμμίζειό Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Πληροφορικής και Επικοινωνιν Ελλάδος (ΣΕΠ ,
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΤΙΣΚΑΤΑΤΕΛΙΕΣ ένόςΤούρκου πρην πράκτορος ,
ότι έλαβε έντολή άπό την μυστική ύπηρεσία ΜT τής
χρας του νά δολοφονήσει τήν κουρδικής καταγωγής
Αυστριακή πολιτικό Μπεριβάν Άσλάν, έρευνουν οί
Αρχές στήν Αύστρία. Πρόκειται για τόν Φεγιάζ ο.
πού έχει ίταλική ύπηκοότητα και ό όποίος ένεφανίσθη
Συνέχεια στήν σελ .5
Συνέχεια στήν σελ. 3.
. Σροδρή κριτική άντιμετπισε τό βρεταννικό
Υπουργείο Άμύνης άπό συντηρητικό βουλευτή ,
πού έθεσε τό θέμα Της προκηρύξεως θέσεως διευθυντού κδιαφορετικότητορ μέ έτήσιες άποδοχές
110.000 λιρν , ποσόν που ύπερβαίνει τίς άποδοχές ένός συνταγματάρχου, ό όποιος , όπως έτόνζαν βουλευτέ, διοικεί 800 άνδρες . Το Υπουργείο
διαθέτει περισσότερα στελέχη πού άσχολούνται
μέ τήν cίσότηταν καί Τήν κδιαφορετικότηταν άπό
τά πλοία του Βασιλικού Ναυτικού, έτονίζετο στήν
αίθουσα του κοινοβουλίου , όπου ό ύφυπουργός
γιά θέματα βετεράνων Τζννυ Μέρσερ άπελογείτο
ότι σέ πέτοιες θέσεις άπασχολούνται μόλις 44
ύπάλληλοι του Υπουργείου .
ELLADΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Τάσινεμά είναι πολιτισμός, όχι βάρος
Λατρεύω τό σινεμά Από
παιδί μέ μάγευσε ή σκοτε νή αίθουσα, έκείνη ή δέσμη νηματογράφων , που ήταν
φωτός που έτόξευε στό πα- συνήθως ξένα , τά όποία δέν
νί μορφές καί μουσικέ, έκίνα άκούγαμε συχνά στό σπίτ .
τά μικρά φωτάκια που άναβαν δεξιά κι άριστερά στήν πήσμε τόν Πλ Άνκα, τόν
αίθουσα . Όλα τά άγαπούσα Κρίs Μοντέζ, τούς Πλάτερς! Τ
καί τά άγαπ στό σινεμά θυμάμαι άκόμη τήν για
Έκείνα τά ύπέροχα τραγού - γιά μου νά μέ κρατάει άπό
τό χέρι καί νά περιμένουμε φίλμ τν Μπήτλς μέχρι
στήν ούρά γιά νά δούμε τήν Τόν κΠρωτάρη, τόν κΜπέ
<Οδύσεια μέ τόν Κέρκ Ντάγιλας , Τόν Χτνο μέ τόν
Pίτσαρντ Μπάρτον και τόν
Βίκτορ Ματσιούρ , ή τούς πνήματα τής πολιτικής μας
ΚΑθλους τού Ήρακλέουςφ μέ συνειδήσεως , νά χειροκροτόν Στήβ Ρήβs . Κι άργότε - τούμε στό Σάκκο και Βα ρα, μέ τους φίλους ή μόνος, ντοέτι, να μάς βγάζει Εξω ή
νά μήν χάνω ταινία! Από τά
δια στά διαλείμματα τν καλοκαιρινν συνοικιακν κ κετ , τόν Ανθρωπο γιά
δλες τίς έποχές κι ύστερα
στά κσινέ τέχνης , στά ξυο 01 ίσπανικές άρχές άνεκοίνωσανότι τά ίστιοφόρα μήκους κάτω τν 15 μέτρων άπαγορεύετα
νά πλέουν μεταξύ τνλιμανιν Πριορίνο Γκράντε
και Εστάθα ντέ Μπάρες στήν περιοχή Τής Γαλικίa, στήν βορειοδυτική Τσπανία, όπου κινούνται γ γαντιαίες φάλαινες Τόμέτρο έχει στόχο νά προστατεύσει Τόσο τους άνθρπους όσο και Τις όρκερ
ύπογραμμίζεται στήν άνακοίνωση . Από Τις 19
Αυγούστου έχουν καταγραφεί πολυάριθμες συγκρούσεις σκαφν μέ όρκες στήν περιοχή αύτή.
Από τά θερινά σινεμά άγαΗ δική σου φωνή
στο ραδιόφωνο!
Συνόχεια στήν σελ. 4
25-9-2020
9771108"01168