Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική .
Πέμπτη
Ι Σεππεμβρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 713
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
συoτ o Πρωτοπόρos στην Ευρπη
η Ελλάδα σε επενδύσειs
στην Πράσινη ενέργεια
από 100.000
περιπτσεις
απόκρυψns
εσόδων
εντόπισε
η ΑΑΔΕ
Η Ελλάδα μπορεί να
αναδειχθεί σε μία από
τις χρες που θα ηγη.
και 4 GW αντίστοιχα.
Συνολικά 33 δισ. δολ.
πρέπει να επενδυθούν
θούν του ενεργειακού σε νέα παραγωγή ηλε κτρικής , , ενέργειας
στην Ελλάδα από τρα
έως το 2050, με το 92%
περίπου να
αφορά τεχνολογίες
μηδενικού άνθρακα .
λον της ηλεκτρικής Περίπου 14 δια. δολ.
επενδύονται σε νέα
λάδα . Σύμφωνα με την ανανεσιμη δυναμικόελάχιστου τητα τα επόμενα δέκα
χρόνια -υπερδιπλασιάζοντας τα 6,5 δισ.
δολ. που επενδύθηκαν
μετασχη ματισμού
στην Ευρτη έως το
2030,
| BloombergNEF, (BNEF) αυτού
στην τελευταία ανά .
λυσή του για το μέλ.
εκτιμά
Η ανταλλαγή πληροφοριν που σχετίζονται με τα εισοδήματα
και την περιουσία που
έχουν οι κάτοικοι της
Ελλάδας σε χρες
της Ε.Ε., αλλά και σε ελληνικό σύστημα ηλετρίτες χρες, φαίνε
συνέχεια στην 11
ενέργειας στην Ελανάλυση
κόστους του BNEF το
δίκτυο με αυξανόμενη δες και τις νέες μπατα .
διείσδυση των ανανε. ρίες για αποθήκευση
ενέργειας, nou θα προστεθούν στο δίκτυο,
κτρικής ενέργειας θα
αλλάξει με ταχείς ρυθμούς την τρέχουσα δεκαετία, αυξάνοντας το
μέγεθός του κατά 55%
| μέχρι το 2030.
στην καθαρή ενέργεια ωσιμων τηγν ενέρ
στην Ελλάδα κατά την
περίοδο 2009-19.
Μετά το 2030, σύμφωνα με το BNFΕ, οι
Κατά τη διάρκεια μπαταρίες αποθήκευ σης θα προσελκύσουν
άλλα 3 δισ. δολάρια σε
γειας.
Η δυναμικό τητα του
φυσικού αερίου δεν
αρκούν.
Οι δηλσειs
για τιs αναστολέs του
Αυγούστου
Είναι ήδη πο οικονο
χρειάζεται , σύμφωνα μικό στην Ελλάδα να
παραχθεί ηλεκτρική
ενέργεια από νέους αιολικούς ή φωτοβολταϊ
κούς σταθμούς σε
σύγκριση με νέα εργοστάσια φυσικού αερίου
συνέχεια στην 10
με την έκθεση, να αυξηθεί πέραν των 800
MW nου κατασκευά.
αυτής της περιόδου, η
Ελλάδα θα αποκτήσει
18 GW νέας παραγωγι κής ισχύος , 67% της
οποίας θα είναι αιολική
| και ηλιακή , στα 7,5 GW
νέες επενδύσεις έως ζονται ήδη , καθς η
δυναμικότητα αυτή σε
συνδυασμό με τις
υδροηλεκτρικές μονά
το 2050, καθς πρόκει
ται για την πιο οκονομική επιλογή σε ένα
Ξεκινάει
Περιθριο έως σήμερα Πέμπτη 24 Σε .
ππεμβρίου
εργοδότες-επιχειρήσεις προκειμένου να
δηλσουν τις αναστο .
λές συμβάσεων του
Αυγούστου και τους
εργαζομένους που
ενέταξαν στο πρό γραμμα "Συν-Εργασία , κατά τον μήνα
Αύγουστο. Η προθε
συνέχεια στην 2
την Παρασκευή
η ανάρτηση των
εκκαθαριστικν
του ΕΝΦΙΑ
έχουν
Σελίδα 9