Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΕΣΤΙΑ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
24 Σεπτεμβρίου 2020
Θεοτόκου της Μυρτιδιωτίσσης έν Κυθήροις
Σελήνης Πρτο Τέταρτο 1 Ανατολή 7.15-Δύσις 7.19,
ΑΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι μεταβλητοί έος 4μπωφόρ . Θερμοκρσία έως 30β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι έως 4 μπωφόρ . Θερμοκρασία έως 28β.
Αριθμ. φύλ 41765
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΠΑΤΙΣΠΙΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΑΠΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
Ή Γενή
Σαφάκν τού Έρντογάν
τογαν
άντιγράφει τήν <Εστίαν!!
ΚΕστί
Τρελλάθηκαν οί Τουρκοι-Από τήν μία είμαστε Υποπτον καίζητούν τήν σύλληψη του Διευθυντοϋμας
μέ διεθνές ένταλμα καί άπό την άλλη είμεθα κάξιόπιστου
Τούλάχιστονάς άντιγράφουν σωστά!
ΑΥΤΟ καί άν είναι άπό τά
κάγραφων! Ό Διευθυντής της
Εστίαςν Μανλης Κοττάκης τελεϊ ύπό δικαστική δέν γνωρίζουν! Ή έπιστήμη
έρευνα στήν Τουρκία μέ την σηκνει τά χέρια ψηλά. Τήν
κατηγορία της κπροσβολής μία μέρα είμεθα λοιπόν βρι του Προέδρουν έξ αίτίας ένός στές και μάς άποστέλλονται
άρθρου πού έγραψε στό όποίο
δένύπάρχει ή παραμικρή άναφορά στό όνομα Ερντογάν . ΜIT , και τήν έπομένη είμεθα
Άλλά οί φιλικές έφημερίδες όασις έγκυρότητος στε τό
πρός τόν Σουλτάνο έπικα - όνομα Εστίαν νά φιγουρά
λούνται τά πρωτοσέλιδα της
έφημερίδος μας για να φωτίσουν άθέατες πλευρές του μερίδων; Ας είναι.
Ό λόγος γιά την έφημε-έβδομάδος για τό έγερθέν ζήρίδα Γενή Σαφάκν, ή όποία
συνήθως άπηχεί μέ πιστότη- ήσεως τν νήσων του Αίγαίτα τίς θέσεις του κυβερνντος
κόμματος ΑΚΡ. Η ίδιοκτησία έκδοσή της ς έξής : Yeni
της άνήκε στόν γαμβρό του
Τούρκου Προέδρου Μπεράτ νία πρός την 'Ελλάδα . ΑποΆλμπαύράκ έως ότου αύτός σύρατε τά στρατεύματα πού
διορίσθηκε Ύπουργός Οίκονομικν καί άπεδεσμεύθη κάνησιν . Το ρεπορτάζ άνα νομικς , Οί έκλεκτικές συγγένειες όμως παραμένουν .
Χθές λοιπόν ή Τενή Σαφαο προειδοποίησε τήν Ελλάδα ή
άνεκάλυψε ένα ρεπορτάζ της
Εστίαςν τής προηγουμένης
διπλωματικού παρασκηνίου
τν έλληνοτουρκικν σχέ- ΣΗΠΑΣ
σεων πού άπό δ,τι φαίνεται
VenSalak
τημα τής άποστρατιωτικοποιου. Καί τό άπέδωσε στήν
Τό Βερολίνο πιέζει τήν Άθήνα
γιά τήν άποστρατιωτικοποίηση τν νήσων
$afak : Κλήσις άπό ΓερμαΕ ο μνν νωνικ νο
φοxίνΝάνρς
άπειλητικά mails μέ μαχαίρια
και τσεκούρια άπό trolls τής
μον θνον δα ρν κας κανο
έχετε άναπτύξει στά έλληνιΑριστερά τό πρωτοσέλιδο
τής <Εστία στίς 1892020.
Στό κέντρο ό Μπεράτ Άλμπαύράκ . Δεξιά τό δημοσίευμα τής τουρκικής έφημε
ρίδος Yeni Saak
φ ελφυνάδιροο
φέρει τά έξής: Η Γερμανική κυβέρνη σις φέρεται να
ρει στά πρωτοσέλιδα τν φιλικν πρός τόν Πρόεδρο έφη
5 νΑνω Κω
ω ΑγΝΑw .
2007 ακο οιχοΡΑΑ
3 μ ον νν
52 0 νδο ων0 003 ν
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Άναθερησις
του Δουβλίνου
μόνον στά χαρτιά
Συμφέροντα έφαπτόμενα, μή ταυτιζόμενα
Έγκαινιάζεται
ό άρχαιολογικός
χρος Καβείρων
Η ΤΡΑΠΟΥΛΑ μοιάζει σημαδεμένη πρίν καλά-κα- είσο
λά άρχίσουν οί διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ στήν κοινοπραξία και τούς Σκοπιανούς ; Γιατί άραΈλλάδος καί Τουρκίας. Ή διένεξη δέν είναι διμερής γεό Μάικ Πομπέο άνοιξε θέμα άποστρατιωτικοποίάλλά διεθνής . Γεωπολιτική. Πρωτίστως άμερικανο- ησης έλληνικν έδαφν του άρχιπελάγους μέ την
ρωσσική . Άμερικανορωσσική όπως καί ή διένεξη για έντολή νά μεισουμε τό στρατιωτικό μας άποτύτό όνομα της Μακεδονίας . Το έπιδιωκόμενο μέσα πωμα στό Αίγαϊον πρίν κάν άνέβει στό άεροπλάνο
άπό τήν Συμφωνία των Πρεσπν ήταν ή ένταξη των γιά νά ταξιδέψει πρός τά μέρη μας; Γιατί ήδη άποκαάμερικανικν βάσεων πού βρίσκονται στήν περιο- λύπτονται στά ΜΜΕ πληροφορίες (<Ποντίκιν, Δημήχή στό ΝΑΤΟ καί ή άνακοπή περαιτέρω κατά Πάυατ τρης Μηλάκας), ότι ο Αμερικανός Υπουργός Έξωα κακόβουλης ρωσσικης έπιρροής. Το ζητούμενο τερικν θά άπαιτήσει κατά την παραμονή του στήν
και τρα γιά τούς συμμάχους είναι άκριβως τό ίδιο Ελλάδα τήν άπόσυρση του άμερικανικού στρατιωμέ διακύβευμα άπείρως ύψηλότερο. Σπρχνοντας τικού ύλικού άπό τά νησιά του Αίγαίου (πυραυλικά
τήν Ελλάδα καί τήν Τουρκία σέ μιά συμφωνία έπι - συστήματα) μέ την-πολύ καθυστερημένη έπίκληλυσης τν διαφορν τους (διαφοράς γιά έμας ) , ση-τής Συνθήκης τν Παρισίων του 1947 της όποίστόχος είναι ή ένοποίηση του γεωπολιτικού χρου ας ή χρα του είναι συμβαλλόμενο μέρος;
Έλλάδος-Κύπρου-Τουρκίας πρός άνακοπήν τής περαιτέρω ρωσσικής καθόδου στήν περιοχή . Τοαίνιο Αγιον"Ορος συμπτωματικά τήν έποχή πού έπρόκει
πρόβλημα άπό τήν έποχή που άνέλαβε ό Ίωάννης
Καποδίστριας πρτος κυβερνήτης τής Ελλάδος.
δο των Δαρδανελλίων και θέλουν νά βάλουν
ΧΘΕΣ έδόθη στήν δημοσιότητα ή το
λυαμενομένη πρότασις τής Κομμισσιόν
γιά τήν άναθερηση του κανονισμού τού
Δουβλίνου, ό όποιος προβλέπει τήν άνάθεση στήν χρα είσόδου ένός μετανάστου της εύθύνης τής έπεξεργασίας του
αίτήματος του γιά άσυλο .
Κατά την πρόταση τήςΈπιτροπής, ή
χρα πού είναι ύπεύθυνη γιά τό αίτημα
άσύλου θά μπορεί νά μήν είναι ή χρα
πρτης είσόδου άλλά έκείνη στήν δποία
ένας μετανάστης έχει άδελφό ή άδελφή, στήν δποία έχει έργασθεί ή σπουδάζει . Έπίσης ή χρα πού έχει χορηγήσει βίζα σέ έναν μετανάστη. Κατ' ούσίαν
αύτό άφοράλίγες περιπτσεις καθς oί
( σελ. 7)
A-μετροέπειες
Γιατί τίθεται σέ καραντίνα λόγω κορωνοϊου τό
τής Ταρσής Συλαίου
Συνέχεια στήν σελ.5
το νά τό έπισκεφθεϊ ό άναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσσίας; Καιβεβαίως γιατί, τέλος, ή πρεΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ των πολιτικν άρχηγν
φέτος στή Θεσσαλονίκη ήταν ίδιομορφη . Οί συνθήκες τό έπέβαλλαν.
Ίδιαίτερα ό πρωθυπουργός κ . Μητσοτάκης στή γενικόλογη όμιλία του περιορίστηκε στά δύο ζέοντα ζητήματα , τήν κρίση άσφάλειας και τήν κρί.
ση κοινωνικής ύγείας. Δέν υπηρξε ή
παραμικρή άναφορά στήν πόλη της
Θεσσαλονίκης και στήν περιοχή.
Εύτυχς! Δέν έκτέθηκε όπως πέρυσι! Ούτως ή άλλις καί δέν έχει κάνει
τίποτε ή πλέον άθηνοκεντρική κυβέρνηση τν τελευταίων έτν για τήν περιοχή και ουτε σχεδιάζει κάτι ένδιαφέρον τρα που ξεφορτθηκε και
το ένοχλητικό μακεδονικό . Ο Φρεσκοεκλεγμένος το 2019 πρωθυπουργός μέ τηνάναμενόμενη έπαρση και
τόν ένθουσιασμό άναφέρθηκε στό
πολύπαθο μετρό της Θεσσαλονίκης.
Γιατί άραγε άλλως τε έπισκέπτεται τήν Θεσ- σβεία των ΗΠΑ στήν Άγκυρα άπεκήρυξε τόν Χάρσαλονίκη ό Μάικ Πομπέο, ό πρτος Άμερικανός τητης Σεβίλλης (έπίσημο κείμενο της ΕΕ ), ό όποϊος
Υπουργός Έξωτερικν που προογεινεται στήν άνεγνριζε πλήρη έπήρεια στό Καστελλόριζο και
συμπρωτεύουσα έδωκαι δεκαετίες; ( Οτελευταίος ένωνε την έλληνική καί τήν κυπριακή ΑΟΖ Ηάπαπού μετέβη στόν Βορρα ήταν ένας άναπληρωτής , ντηση είναι τόσο καθαρή όσο και στίς Πρέσπες. Τά
ό Στρόουμπ Τάλμποτ, έπί 'Υπουργου Αμύνης Τσο - ελληνοτουρκικά άνήκουν στόν φάκελο της Μεχατζόπουλου.) Γιατί άραγε οι σύμμαχοί μας πιάνουν σης Ανατολής άλλά καί στόν φάκελο των σχέσεων
αστασίδιν στό λιμάνι της Άλεξανδρουπόλεως στήν
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
Όταν κέρδισε τό άσύλληπτο ποσόν τν 161, 7
έκατ. λιρν στήν λοτταρία Euro Milions στήν
Βρεταννία τό 2011 ό Σκωτσέζος Κόλιν Γουέρ έστπα
σε όλα τά σχετικά ρεκόρ. Ήταν ένα ποσόν-κάπου
185 έκατ . εύρ τότε- άρκετό γιά νά άγοράσει κανείς 5,5 τόνους χρυσού ή τρία άεροσκάφη Aitbus
Α320 Θά λεγε κανείς ότι είναι άδύνατον νά ξοδέΨει κάποιος τόσα λεφτά στήν διάρκεια Τής ζωής
του . Κι όμως , όπως προκύπτει, ό σούπερ νικητής
κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξεφορτωθεί όσο τό δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι τής πΕ
ριουσίας του. Άν καί δέν κατάφερε νά μείνει άφραγκος , στόσο, μέχρι τόν θάνατό του πέρυσι, δαπάνησε κάπου 44 έκατ. εύρ-δηλαδή κάτπου 100.000
εύρ Τήν έβδομάδα μέχρι τήν ήμέρα που έκλεισε τά
μάτια του σέ ήλικία 72 έτν τον περασμένο Δεκέμβριο! Από τις δαπάνες του ξεχωρίζει ότι διοργάνωσε λίγο πρίν άπό τόν θάνατό του ένα άποχαιρετιστήριο πάρηυ μέ άστακούς καί σαμπάνιες γιά
τους φίλους του , πού κόστισε πάνω άπό ένα έκα
τομμύριο εύρω!
Διχασμός στόν ΣΥΡΙΖΑ
για τόν Μητσοτάκη
22.962 νέες έπιχειρήσεις
στό όκτάμηνο
ΔΕΝΛΕΝΕ νά κοπάσουν οί έμφύλιες συρράξεις στόν
ΣΥΡΙΖΑ καθς μετά τά μαχαίρια πού βγήκαν γιά την
συμφωνία μέ τήν Αίγυπτο, σειρά έχει τό πς πρέπει ή
δέν πρέπει νά άποκαλείται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άπό τούς βουλευτές άκόμη καιί τον
άρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Εύθέως κατά τοϋ Άλέξη Τσίπρα
έβαλεό κοινοβουλευτικός έκπρόσωπος του κόμματος
Εύκλείδης Τσακαλτος , μέ άφορμή τήν δήλωση τού
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΘΕΙΚΟ είναι τό ίσοζύγιο συστάσεων-διαγραφν έπιχειρήσεων τό 8μηνο Ιανουαρίου-Αύγούστου 2020, συγκριτικς πρός τό άντίστοιχο διάστημα του 2019, συμ
φνως πρός τάστοιχεα του Γενικού Εμπορικου Μητρου. Βάσει τν στοιχείων πού έδημοσιοποιήθησαν
για τό έξεταζόμενο διάστημα συνεστάθησαν 22.962
νέες έπιχειρήσεις όλων τν νομικν τύπων, λιγτερες κατά 2.229 και διεγράφησαν 7.323 έπιχειρήσεις,
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 2
ELLRDAΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
.H Google άνεκοίνωσε ότι οί νέοι κάτω τν 18
έτν, στήν Ευρπη θά πρέπει, πλέον , νά παρέχουν
έπί πλέον άποδεικτικά στοιχεία Τής ήλικίας τους
όταν θά ζητούν πρόσβαση σέ ύλικό άκατάλληλο
γιά άνηλίκους στό Υou Tube. Έάν τά συστήματα Τής Google άδυνατουν νά έπιβεβαισουν ότι ό
χρήστης είναι άνω τν 18 έτν, τότε θά άπαιτείται
ή χρήσις ταυτότητος ή πιστωτικής κάρτας ς άποδεικτικού . Ή έταιρεία άνέφερε ότι πρόκειται γιά τήν
συνέχιση τν προσπαθειν της, στε να παρέχει
στους χρήστες του YouTube Τις κατάλληλες έμπειρίsς άνάλογα μέ τήν ήλικία τους , έν ή πρωτοβουλία της , πού θά ύλοποιηθεί μέσα στούς έπομένους
μήνε, σέβεται καί τους έπερχομένους κανονισμούς
όπως τήν εύρωπαϊκή όδηγία Audiovisual Media
Services Directive (AVMSD) Τής Ε
Από τά Καμένα στά .Καημένα Βούρλα. .
Θυμάμαι έκείνα τά μεσηνόπολιν , πού μάς είχε φέρει
Θυμάμαι τά Καμένα
Βουρλα, στά χρόνια που τήν νονά μου (εύπορη Αθη- μέρια που έσκαγε ό τζίτζι- (τό 1960) ή θεία άπό τήν
oί γονείς μάς έπαιρναν μαζί ναία) ή όποία έπίσης παρατά καλοκαίρια . Έκει, σέ κά- θέριζε σέ λουτροπόλες Ετσι,
ποιο άπό τά πολλά παραλιακά ξενοδοχεία (λτά , άλλά
πεντακάθαρα και άνετα , δέν
ύπήρχαν τότε πολυτέλειε )
μέναμε δύο έβδομάδες γιά νά Καμένα Βούρλα ήταν ό συκάνουν οί γονες τά μπάνια
τουφ. Πιό υχερός έγ , ίχα
κα, άλλά τά παιδιά άπρε Αγλία! Τά άπογεύματα,
πε νά κοιμηθούμε . Καί τό
έπειτα άπό τήν άπαραίτητη
μέ τήν νονά , πού μού είχε σκάζαμε μόλις τούς έπαιρ- βουτιά στήν θάλασσα (με
άδυναμία , γνρισα καί Κυλ
λήνη καί Ύπάτη και ΛουΤράκι καί Αίδηψ . Άλλά τά
νε ό ύπνος και καθόμασταν τρούσαμε γιά δύο τά μπάστό σαλόνι, όπου ένα άπό
τά πρτα αίρ κοντίσιον τής νες στρνονταν γιά ακουμέποχής έβγαζε έναν περίερ
γορόγχο και παίζαμε Μονια, πρωάπόγευμα) οί yοΗ δική σου φωνή
στο ραδιόφωνο!
κανάκιν στήν βεράντα κι
νήθης προορισμός.
Συνέχεια στήν σελ. 4
24-9-2020
9771108"701151