Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Τεταρτη 23 Σεπτεµβριου 2020

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3678 Åτοσ 17ï/ Τιµη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]
ÄÞëùóç ôïõ Ðñùèõðïõñãïý
ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç ìåôÜ ôçí
åðßóêåøÞ ôïõ óôï ÌïõæÜêé Êáñäßôóáò

Ó ÅË . 2

ÊëåéóôÜ ôá ó÷ïëåßá ìÝ÷ñé ôçí
ÐáñáóêåõÞ óå Êáñäßôóá & ÓïöÜäåò.
ÓÞìåñá ÔåôÜñôç èá ðáñáìåßíïõí
êëåéóôÜ óôïí ÐáëáìÜ

ÌçôóïôÜêçò:

Ìå ãñÞ ãï ñåò
äéá äé êá óß åò

ïé áðïæçìéþóåéò
-ÅîáóöáëéóìÝíç ç óõíäåäåìÝíç åíßó÷õóç, íÝï Ê.Õ. óôï ÌïõæÜêé,
åðéðëÝïí ÷ñçìáôïäüôçóç óôïõò ÄÞìïõò
Ó ÅË .

ÓÅ Ë . 7

Ôï êñåïðùëåßï ÊÁÑÅËÁÓ èá ðñáãìáôïðïéÞóåé
ôñéÞìåñï ðñïóöïñþí óå ôéìÝò êüóôïõò
ëüãù ôùí ôåëåõôáßùí óõíèçêþí

ÐñïóöïñÝò óôï
êñåïðùëåßï ÊÁÑÅËÁÓ

ÖÝôïò ôá ó÷ïëéêÜ óáò ÷ôõðÜíå
ôï êïõäïýíé ôïõ óðéôéïý óáò!!

Óôåßëôå ìáò
ôç ó÷ïëéêÞ óáò ëßóôá:

ôçëåöùíéêÜ : 2441022311
ìå email : [email protected]
óôï viber : 6932227717
inbox óôç óåëßäá ìáò óôï
Facebook: Âéâëéïðùëåßï ÓôÜèçò Êáñäίôóá
Ôáëéáäïýñïõ 2, Åìðïñéêü ÊÝíôñï, Êáñäßôóá, 43100

... ìå ðáñÜäïóç óôç ðüñôá óáò.

6976162831
2441401280

[email protected]

-«ÔñÝ÷åé» Þäç ï ó÷åäéáóìüò ôçò…
åðüìåíçò ìÝñáò

Óôçí Êáñäßôóá óÞìåñá
ï Ä. Êïõôóéïýìðáò
êáé ç Ö. ÃåííçìáôÜ

ãéá Ôñßôç 22/09,ÔåôÜñôç 23/09
êáé ÐÝìðôç 24/09

Ìïó÷áñÜêé øá÷íü........................... 6,49 € ôï êéëü
Ìïó÷Üñé ìå êüêêáëï....................... 4,39 € ôï êéëü
×ïéñéíü øá÷íü................................. 3,99 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò ëáéìïý............................ 3,49 € ôï êéëü
ÐáíóÝôåò ÷ïéñéíÝò........................... 3,89 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò ìå êüêêáëï.................... 3,79 € ôï êéëü
Óíßôóåë ÷ïéñéíü............................... 4,39 € ôï êéëü
ÓðÜëá ÷ïéñéíÞ ìå êüêêáëï.............. 2,99 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü...................................2,79 € ôï êéëü
ÁíÜìåéêôïò êéìÜò............................ 4,49 € ôï êéëü
Ìðïýôéá êïôüðïõëï........................ 1,99 € ôï êéëü
Êáôóßêéá áëìõñïý............................4,49 € ôï êéëü
Æõãïýñé........................................... 3,89 € ôï êéëü
Ãßäá................................................. 3,39 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêá ÷ùñéÜôéêá...................... 2,49 € ôï êéëü
Óõêùôáñéåò áñíßóéåò...................... 3 åõñþ ôï êéëü
Óõêþôé µόσχου............................... 3,99 € ôï êéëü
Óôá øçôÜ ìáò èá âñåßôå:
ÊåìðÜð ÷ïéñéíü............................... 7,90 € ôï êéëü
ÊåìðÜð ðñüâåéï............................. 8,90 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü........................... 3 åõñþ ôï ôåìÜ÷éï
ÊïêïñÝôóé...................................... 9,90 € ôï êéëü
ÓðëçíÜíôåñï.................................. 9,90 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ïëüêëçñï................... 5 åõñþ ôåìÜ÷éï
Êïôüðïõëï κεµπάπ........................ 3,99 € ôï êéëü
1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

×áôæçìÞôñïõ 13,
Êáñäßôóá

Óå ðëÞñç êéíçôïðïßçóç
ï ÄÞìïò ÓïöÜäùí

5

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

Ó ÅË . 6

ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ
MODE ITALIANI
ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ÊÏÕÓÔÏÕÌÉÁ ΑΠΟ: 159 €........................ 89 €
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ: 99,90 €......................... 59 €
ÐÁÍÔÅËÏÍÉÁ ΑΠΟ: 52,90 €..................... 29 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΑΠΟ: 39,90 €.................. 19,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ COTTON ΑΠΟ: 36,90 €....... 24,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΑΠΟ: 23,90 €....14,90 €
ΜΠΟΥΦΑΝ COTTON ΑΠΟ: 89 €................ 39 €

Όποιος προλάβει:
Πριν µας ξανακλείσει ο κορονο ός
Êïõìïõíäïýñïõ 10 - ÊÁÑÄÉÔÓÁ

Ó ÅË . 7

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç

Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Èåñáðáéíßò “ÐÁ ÑÅÌ ÂÁ ÓÇ”
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ

Äéåýèõíóç: Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 44 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα