Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΠΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ s ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
23 Σεπτεμβρίου 2020
Ησύλληψς του Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου
Σελήνη 6 ήμερων| Ανατολή ήλίου 714 -Δύσις 7.20
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι έως 4μπωφόρ. Θερμοκρασία έως 29β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι έως 4 μπωφόρ. Θερμοκρασία έως 28β.
Αριθμ. φύλ.41764
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Τά" Εθνη έχουν ύπερηφάνεια
υπερι
φανεια
Του Μανλη Κοττάκη
αςν πληροφορήθηκα ότι μαζί μέ τούς συναδέλφους μου Δημήτρη Ριζούλη, Ανδρέα
γράφων τουρκικού τηλεοπτικού σταθμού δέν πέφτει άπό τόν ούρανό . Πρτος τό άνέ δειξε ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο .
τάκης δ όποίος δήλωσε στήν ΔΕΘ τό έξης:
κΠοτέ ή έλληνική πλευρά δέν ήταν αύτή
Πρωθυπουργού, τν Ενόπλων Δυνάμεων ,
του έλληνικού λαού δέν έχει τέλος Τό πρωτοσέλιδο ήνχλησε προσωπικά τόν Πρόεδρο Ερντογάν-στήν Ελλάδα οί πολιτικοί.
πού έριξε λάδι στή φωτιά . Καί πρέπει να ήγέτες είναι συχνά άντιμέτωποι μέ πολύ
σας π ότι , έπειδή άκούσαμε πάρα πολλά σκληρότερα και σπανίως δίδουν σημασία
στό Καστελλόριζο.
ΟΣΟΙ τό διαβάσατε , τό γνωρίζετε. Τήν
προηγούμενη Παρασκευή άνέσυρα άπό
τήν μνήμη μου μία άγνωστη στό εύρύ κοι νόίστορία μέ πρωταγωνιστή τόν τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή και έναν τοπικό έκδότη της Κομοτηνής γιά να άπευθυνθ στήν έλληνική
πολιτική ήγεσία. Όχι στήν τουρκική . Και
τουτο γιά νά έπισημάνω τις ταγίδες πού
ύποκρύπτονται για τά έθνικά μας δίκαια
άπό την έπανειλημμένη χρήση τν δρων
dispute και disputed (άμφισβητούμενες περιοχές) κατά τίς διαπραγματεύσεις γιά τίς
νέες διερευνητικές συνομιλίες Ελλάδος-ζητήσει συγγνμη έκ μέρους τής Έλλάδος
Τουρκίας . Τό όνομα του Προέδρου Ερντο- ή Πρόεδρος τής Δημοκρατίας Κατερίνα
γάν δέν περιείχετο κάν στό κείμενό μου,
τό όποίο άναδημοσίευσε και ή έφημερίς πρτοι πού γινόμεθα άποδέκτες τής όργής Ήταν ένας τίτλος μέίσχυρό συμβολισμό
κδημοκρατίων Τό δέ έπεισόδιο τού περιέγραψα ήταν μεταξύ Ελλήνων και πράγ- περίοδο σέ αύτό τό έπίπεδο. Δύο έβδομάματι άφορουσε ύβρη στήν τουρκική, την δες πρίν ή Τουρκική Δημοκρατία κατέθεσε εύθύνη έναντι ήμν για τίς διαρκείς προ- λ
όποία όμως έπειδή δέν γνωρίζω τουρκικά , μήνυση και στούς διαχειριστές του έλληνι - σβολές και τις ύβρεις πού άπευθύνονται ψάριων . Μήνυμα για τίς απαξιωτικές άναήταν άντικειμενικά άδύνατο νά άποδσω
στό κείμενό μου .Ωτού θαύματος , τήν έπομένη λόγω του έπιθετικού τίτλου πού έπε - πορτάζ μέ τά όνόματα και τις διευθύνσεις άπό τόν περασμένο Ιανουάριο έως σήμε- πλες Δυνάμεις. Το άνθολόγιο τν ύβρελέγη στήν πρτη σελίδα τής δημοκρατί- φερομένων κατά δήλωσίν τους δημοσιοΚαναμπέλη και Γιργο Πατρουδάκη είμαστε στό στόχαστρο του τουρκικού κράτους .
Προσωπικά μάλιστα κατηγορούμαι ς ό
cίδιοκτήτης τοϋ τίτλουν.
Από την ύπόθεση πού μάς άπασχολεί έν
προκειμένω προκύπτουν τρία ζητήματα. Τό
πρτο άφορά τήν ούσία της . Τόν πρωτοσέλιδο τίτλο της ιδημοκρατίας). Τό εύτερο
οι έξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Έγι- άφορά τήν άντίληψη της τουρκικής ήγεσί- πραγματα τον τελευταΐο μήνα, ήμουν πάρα έπειδή περιείχε τήν λέξη κσιχτίρ . Άφού
νε διάβημα στόν πρέσβη μας Μιχάλη Δι άμεση στήνΆγκυρα, ήσχολήθησαν μέ την
άφεντιά μας ό Καλίν καίδ Τσαβούσογλου,
έζητήθη άπό τόν όμόλογο του Στέλιου Πέ τσα στήνΑγκυρα νά γίνει παρέμβασις στήν έμφαση στό πς έμείς άντιλαμβανόμαστε μεγαλύτερη έλευθερία και αύτονομία, είχε χρησιμοποιήσουμε τήν έπομένη φορά πού
έλληνική δικαιοσύνη γιά τήν άσκηση δι ξες μας στήν Ελλάδα . Διατυπθηκε έως δπως είπα και στόν Αντέννω μλντας έκ
κ μέρους του Όμίλου, ό τίτλος ναί ήταν πράγ- ΠρόεδροΕρντογάν . Μήνυμα για τίς δηλπολύ προσεκτικό .
τό έπίδικο μέ την μήνυση είναι τά δρια της
ας γιά τό πς έχει τήν Έλλάδα στό μυαλό
της συνολικά αύτήν τήν έποχή . Καί τό τρίτο είναι ή δική μας στάσις διαχρονικά άπέ- γός έπραξε άριστα. Αλλάδ Τύπος, πού προ
ναντι σε ήγέτες, Έλληνες και ξένους , μέ
Και άπό την πλευρά του ό Πρωθυπουρ- έλευθερίας του Τύπου στήν Ελλάδα καλούμε τούς άξιότιμους γείτονες φίλους νά
ρισται να έκφράζει τήν κοινή γνμη μέ μας ύποδείξουν έκείνοι ποιά όρολογία θά
κάποιος άπό τούς Τούρκους άξιωματούχους
θά προσβάλει βάναυσα τον έλληνικό λαό.
Θά τήν υίοθετήσουμε εύχαρίστως .
- σειςΥπουργού του, ο όποϊος χαρακτήρι - Τό δεύτερο θέμα πού άνακύπτει άπό την
συγκεκρμένη ύπόθεση καί ύπερβαίνει έμας
είναι πς οί γείτονές μας Τουρκοι συμπεριφέρονται έσχάτως, λές και έχουμε συνοσπονδία καί συγκυβέρνηση . Εντέλλεται ή
Πρόεδρος της Δημοκρατίας νά καταδικάσει έφημερίδα . Έντέλλεται ό Υπουργός
Τύπου νά προκαλέσει ποινική δίωξη κατά
Μέσου Ενημερσεως . Εντέλλεται ή Πρόεδρος τής Δη μοκρατίας νά μήν έπισκεφθεϊ
τον Πρόεδρο Ερντογάν .Ως πρός τόπρτο , ύποχρέωση νά στείλει ένα μήνυμα στόν
άρχηγό του τουρκικού κράτους. Όχι στόν
και τό αίτημα νά κλείσει ή έφημερίς και νά
ματι έπιθετικός, πράγματι σκληρός, πράγματι μή εύγενικός, δριακός. Άλλά δέν στόσε τόν έλληνικό λαό <μεζ και αδόλωμω
Σακελλαροπούλου . Βεβαίως δέν είμεθα οί χευε στό φυσικό πρόσωπο του Έρντογάν . Μήνυμα γιά τόν πολιτικό έταιρο του έθνικι
στου ήγέτου, ό όποίος χλεύαζε τούςΕλλη
νες στρατιτες ότι κπεθαίνουν άπό την
πείνων στόΚαστελλόριζο και ότι θά κατα λήξουν στόνβυθό του Αίγαίου τροφή γιά τά
της τουρκικής πολιτικής ήγεσίας αύτήν τήν άπευθυνόμενος στόν άρχηγό του Τουρκικού κράτους, ο όποίος έχει την τελική
κου ίστολογίου πού άνυδημοσιεύει τουρκι
κάνέα, έπειδή δημοσίευσαν άναλυτικά ρε
πρός τόν έλληνικό λαό , τς Ένοπλες Δυ- φορές κορυφαίου Τούρκου για κπεινασμένάμεις και τό έλληνικό πολιτικό σύστημα
νες ήγεσίες και μισοτελειωμένες Ένορα. Τίποτε δέν γεννάται στό κενό, τίποτε
ων και τν προσβολν κατά του"Έλληνος
Συνέχεια στήν σελ .3
της Μύρνας Νικολαίδου
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Γιά τόν κίνδυνο
νέου μνημονίου
προειδοποιεί
δ%. Σκυλακάκης
Ό έξευτελισμός της Εύρπης
Διερευνητικές
μέ Τουρκία
σέ θολό τοπίο
ΣΑΝ ΚΕΡΑΝΟΣ έν αίθρία έπεσε χθές το άπόγευ-. τους τόνους δέν μπορει νά συναινέσει σέ κυρμαή είδησις περί άναβολής της Συνόδου Κορυφής σεις κατά του Λουκασένκο καί Της παρέας του έάν.
της 24-25ης Σεπτεμβρίου λόγω κρούσματος κορω - δέν ύπάρξει και άνάλογή εύρωπαϊκή άπάντησις κα νοϊου. Η μήπως όχι; Καί αυτή ήταν μία πρτης τάξε- τά της Τουρκίας.
ως δικαιολογία για να άποφύγουν οί Εύρωπαιοι ήγέ,
τες τό διαφαινόμενο βέτο της Κύπρου όσον αφορα νά διαφωνήσει μέ αυτό τό πολύ σαφές και δίκαιο
τίς κυρσεις στήν Λευκορωσσία που έπιμένει να τις αίτημα: Είδικά όταν άπειλεϊται καί παραβιάζεται κατ
συνδέει μέ αυτές πού έχουν δεσμευθεί οτι θα επ- έξακολούθησιν καί άπροκάλυπτα ή κυριαρχία ένός
βάλουν οί 27έναντι της Τουρκίας. Γιατί ειναι αξ κράτους μέλους της ΕΕ ιά τόσο μεγάλο διάστημα .
ον άπορίας πς χθές ό πρόεδρος τής ΕΕ Σάρλ Mσέλέτέθη σέ καραντίνα, χωρίς νά διαγνωσθεϊ θετικός στόν ίό , και δέν ύπηρξε καμμία μέριμνα ή Σύνο - μουν ούδόλως να έπιβάλουν σοβαρές κυρσεις
δος νά γίνει μέ τηλεδιάσκεψη .
έπεσε χθές τό άπόγευ- . τούς τόνους, δέν μπορεί να συναινέσει σέ κυρΜΠΟΡΕΙ δύπουργός Οίκονομικν νά
δηλνει ότι ή οίκονομία άντέχει ένα δεύ
τερο lockdown και ή Κυβέρνησις είναι
είς θέσιν νά άντεπεξέλθει σε όποια δυσκολία προκύψει , ή Κομμισσιόν δμως
προειδοποιεί ότι τά μέτρα στηρίξεως πού
θάληφθουν θά πρέπει νά είναι άπολύτως
στοχευμένα. Στήν έπιστολή πού άπέστειλαν στόν ύπουργό Οίκονομικν δ Αντι πρόεδρος τής Εύρωπαϊκής Επιτροπής
Βάλντις Ντομπρόβσκις και ο Επίτρο
πος Οίκονομικν Υποθέσεων Πάολο
Τζεντιλόνι δίδοντες κατευθύνσεις έν νόψει τής συντάξεως και καταθέσεως τν
Συνέχεια στήν σελ. 2
Τί πιό λογκό; Ποιός νοήμων Εύρωπαϊος μπορεί
Ανεβλήθη
ή Σύνοδος τής Ε
για τίς κυρσεις
Ωστόσο, ς φαίνεται , οι Εύρωπαίοι δέν έπιθυ( σελ. 3
έναντι της Άγκύρας καί θά προσπαθήσουν γιά μα
Κάτι πού δέν είναι διόλου άγνωστο στούς 27 .aκομη φορά νά πιέσουν τήν Λευ κωσία νά κάνει πί καθς τό έχουν πράξει και στό παρελθον. ΑνT τήν άφοπλίσουν μέ τό έπιχείρημα, ότι ή Τουρκία
αυτου άπεφασίσθη ή κρίσιμη αύτή Συνοδος να με, δείχνει καλή θέληση, ξεκινντας συνομιλίες με
ταφερθεί στίς άρχές Όκτωβρίου. Καί λίγα λεπτά
άργότερα , έξεδόθη ή άνακοίνωσις του έλληνικού
ΥΠΕΞ για έναρξη των διερευνητικν έπαφν μέ
τήν Τουρκία στήν Κωνσταντινούπολη προσεχς . είσβάλλει μέ τά γεωτρύπανά της στήν κυπριαΆραγε πρόκειται γιά σύμπτωση;
Τήν περασμένη Δευτέρα κατά τήν διάρκεια του
Συμβουλίου Έξωτερικν 'Υποθέσεων ή Κύπρος άπειλει τήν Κύπρο μέ δεύτερο Άττίλα έάν δέν συμ
έκανε χρήση του βέτο της όσον άφορά τίς κυρ-φωνήσει στήν συνεκμετάλλευση τν κοιτασμάτων
σεις πού έπιθυμούν νά έπιβάλουν οί Εύρωπαϊοι της; Άραγε, ή Κυπριακή Δημοκρατία δέν λογίζεται
ήγέτες έναντίον της Λευκορωσσίας . Και αύτό διό-ς κράτος μέλος της ΕΕ; Καί στήν περίπτωση αύτή,
τι όπως έχει τονίσει έπανειλημμένως και σέ όλους ή Ελλάς δέν θά πρέπει νά σταθεί στό πλευρό της;
σω. Θά έπιχειρήσουν νά την άπομονσουν καί νά
Άμάσεια Πόντου 1921:
Ή άτιμρητη δολοφονία
της πολιτικής
καί πνευματικής
Έλληνικής ήγεσίας
τήν Έλλάδα.
Ωστόσο, τί θά γίνει άν ή Άγκυρα συνεχίζει νά
κή ΑΟΖ;
ΠΕΝΝΙΕΣ
Τί θά συμβεί άν ή Τουρκία έξακολουθήσει νά
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Μόνο στήν Ελλάδα θά μπορούσε νά συμβεί Τά
έλικόπτερα της Πολιτικής Προστασίας πέταξαν
στό χωριό Οξιά Καρδίτσης για νά άπεγκλωβίσουν τους κατοίκους Τούς όποίους μέχρις έκείνη Τήν
στιγμή έφοδίαζαν άπό άέρος μέ τρόφιμα καί φάρμακα Ανάμεσά τους μιά ήλικιωμένη γυναίκα ή όποία
άπό τά λιγοστά πράγματα που κφατούσε έβγαλε τό κέρασμα. Ένα κουτί λουκούμια γιά τούς πιλότους πρτα και γιά όλους όσοι βρίσκονταν έκε
έπειτα. Αύτό είναι Τό πνεύμα Τής Ελλάδος . .
οι ΚΕΜΑΛΙΚΟΙ μετά την έπικράτησή
τους προσπάθησαν καί τελικς πέτυχαν μέ διάφορα μέσα νά έξοντσουν
δ,τι δέν είχαν μπορέσεινά έξολοθρεύσουν οί Νεότουρκοι. Διωγμοί, έξορίες
δολοφονίες, βιασμοί , δίκες και καταδίκες στά άποκαλούμενα κδικαστήρια άνεξαρτησίας , τά όποια έκδίδουν κάποφάσεις και έκτελουνται
πρόκριτοι , βουλευτές , δημοσιογράφοι, καθηγητές , δάσκαλοι, μαθητές
γυμνασίων -Ανανιάδης καί Παυλίδης
του κολλεγίου Άνατόλια της Μερζιφούντας- καί κληρικοί, άπό τούς
Διπλή πρτη δόσις
του ΕΝΦΙΑ
Άμερικανοί Βουλευτές
ζητούν τήν έπιστροφή τν
Γλυπτν του Παρθεννος
ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑA στούς φορόλογουμένους νά
πληρσουν διπλή πρτη δόση ΕΝΦΙΑ στό τέλος
Οκτωβρίου δίδει τό,Υπουργείο Οίκονομικν . Μένομοθετική ρύθμιση θά μπορούν οί φορολογούμενοι είτε
νά καταβάλουν τήν πρτη άπό τίς έξι μηνιαίες δόσεις
του ΕΝΦΙΑ έως τίς 30 Σεπτεμβρίου είτε νά καταβάλουν τίς πρτες δύο δόσεις του ΕΝΦΙΑ (Σεπτεμβρίου
καί Οκτωβρίου) μέχρι τίς 30Όκτωβρίου, χωρίς καμμία
ΕΠΙΣΤΟΛΗ στόν Πρωθυπουργό
της Βρεταννίας Μπόρις Τζόνσον
άπέστειλαν 18 μέλη τής Βουλής
τν Αντιπροσπων τν ΗΠΑ ζητουντες τήν έπιστροφή στήν Ελλάδα τν Γλυπτν του Παρθεννος.
. Τό όνομα αύτού ΖEROC και θά είναι τό πρτο
στόν κόσμο έπιβατηγό άεροσκάφος μηδενικν
έκπομπν ρύπων , τόόποιο θά κινείται άποκλειστικά μέ ύδρογόνο άντί για όρυκτά καύσιμα . Τά
σχέδια του άεροπλάνου παρουσίασε ή ευρωπαϊκή
έταιρεία Airbus μαζί μέτρία διαφορετικά σχέδια
στροβιλοκινητήρων πού δουλεύουν μέύγρό ύδρογόνο άποθηκευμένο σέ δεξαμενές καί έπιτρέπουνάνάλογα μέ τό μοντέλο- στό άεροπλάνο νά καλύ,
πτει άποστάσεις έως 3. 700 χιλιομέτρων . Άς μήν
βιαζόμαστε όμως . Άν όλα πάνε καλά, τό ΖΕROe
μπορεί νά πετάξει σέ 15χρόνια.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 7
Παρά θν άλός
ELLADEΑ
του Δημήτρη Καπράνου
ΌΧιτης τιμονιέρης Φραγκίσκος Άλμπος
. 0ί άστρονόμοι άνεκάλυψαν έναν έξωπλανήτη
πού όνόμασαν T-Γήν έπειδή έχει μέγεθος άνάλογο
του δικούμας πλανήτη καί όλοκληρνει μία περιφοράγυρω άπό τό άστρο του κάθε 3 ,14 ήμέρες. Αύτή
ή διάρκεια τού έτους του παραπέμπει στήν μαθημαΤική σταθερά κΤ, που είναι όλόγος της περιφέρειας
δεκαδικν Ψηφίων , ίσούτα μέ 3,14159265. Ο Εξωπλανήτης-πιθανότατα βραχδης-χει έκτιμμενη
άκτίνα σχεδόν ίδια μέ τής Γής και κινείται μέμεγάλη
τοχύτητα 81 χιλιομέτρων άνά δευτερόλεπτο, γύρω
άπό ένα Ψυχρό άστρο-νάνο μέμικρή μάζα, που έχει
μέγεθος περίπου τό ένα πέμπτο του Ηλίου. Όπλανήτης μάλλον δν είναι φιλόξενος γιά ζωή .
Τό βιβλίο βαρύ , χρυσογάλαζο . κDe Rotero. Ναυτικό
ήμερολόγιο του Πρτου Περίπλου του Κόσμου . Francisco
Albo , 1519-1522 .
τό ύψος τού Άκρωτηρίου του
Άγίου Αύγουστίνου. Έκδοση τής Tsakos Shipping and
Taiding S.Α..
νου στόν θαυμαστό κόσμο τής
Έμπορικής Ναυτιλίας Όμίλου
(συμπλήρωσε πενήντα χρόνια
λειτουργίας) καπετάνιου Παναγιτη Τσάκου .
( ένσωματωμένου στήν Ίσπανική Αύτοκρατορία ) θαλασσοπόρου , ήταν Έλληνας καί μάλιστα Χιτης!
Μιά τρίγλωσση έκδοση στά έλληνικά, ίσπανικά
και άγγλικά Τό Ήμερολόγιο
Ναυσιπλοaς του ταξιδιού του
Φερδινάνδου Μαγγελάνου, σέ
άναζήτηση του Πορθμού . Από
Κάτι, άλήθεια, συμβαίνει
έδν σκέφτομαι μέ τό που τό
άνοίγω και διαβάζω τό σημε
ωμα του πρέσβεως Τής Ίσπανίας στήν χρα μας Ενρίκε Βι γκουέρα καί τόν πρόλογο του
ίδρυτή του συνεχς άνερχόμε- θ6ς τού μεγάλου Πορτογάλου
Καί, πρόγματι , συμβαίνει,
καθς άνοκαλύπτεις ότιδ συντάκτης τού Ήμερολογίου , ό
Φραγκίσκος Άλμπος, συμπαραστάτης πολύτιμος καιί βοηΟ Μαγγελάνος , έκτιμντας , δπως και ό Χριστόφορos Κολόμβο, Τήν ναυτοσύνη
τν Ελλήνων, έπέλεξε νά συμπεριλάβει στό πλήρωμα τν
Η δκή σου φωνή
στο ραδιόφωνο!
Συνόχεια στήν σελ. 4
23-9-2020
9771108 "701144