Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

24oC, 15:00

27oC, 21:00

23oC - Υγρασία 69%-89% - Άνεμοι: ΝΑ 3-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:29 - Δύση ηλίου: 19:34

€0.80

Ç æùÞ áëëéþò - ðáé÷íßäéá ôïõ ìõáëïý

Η κόντρα με την Τουρκία είναι «προαιώνια». Κάτι σαν την «εμφύλια»
σύγκρουση ανάμεσα στην Αθήνα και την Σπάρτη από τους πελοποννησιακούς πολέμους και εντεύθεν, στο πιο σύγχρονο. Προϊούσας της αποδόμησης της οθωμανικής αυτοκρατορίας, η Ελλάς συνάντησε τους
νέους της συμμάχους και εξ’ αρχής δανειστές, σε επίρρωση των γεωπολιτικών επιδιώξεων, που αντανακλούσαν τις προσδοκίες τους στη
βιομηχανική εποχή. Τούτων δοθέντων, ο εθνάρχης επέλεξε την συμμαχία με το θαλασσινό, βρετανικό έθνος ενώ η εν Αθήναις, γερμανική
Αυλή προτιμούσε τους δικούς της συγγενείς. 3»

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5203

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΙΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΤΟ 1ο ΚΑΙ ΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΑ

Íôüìéíï êáôáëÞøåùí óôá ó÷ïëåßá
Äåí åðáñêåß ìéÜìéóç
êáèáñßóôñéá íá ôçñÞóåé
ôï ðñùôüêïëëï ÅÏÄÕ

Ενώ ταυτίζεται η διαπίστωση Διεύθυνσης και μαθητών, ο Εισαγγελέας
ζήτησε από τους διευθυντές να υποβάλουν μήνυση για παρεμπόδιση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Σελίδα 3»

ÄÝóìç
áõóôçñþí
ðåñéïñéóôéêþí
ìÝôñùí êáé
ðñïóôßìùí
óôç Âñåôáíßá

5 (6)»

Áõôïøßá ôïõ ÊÊÅ óôç ÆÜêõíèï

Η επικεφαλής της «ΛΑ.ΣΥ. Ιονίων», Αλεξάνδρα Μπαλού και ο Βουλευτής Αχαΐας του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, επισκέφθηκαν τις πληγείσες -από το πέρασμα του «Ιανού»- περιοχές της Ζακύνθου.

ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ
Åßóôå Ýêðôùôïé, ëÝåé
ï ×ïíäñïãéÜííçò.
ÐÜñôï ðßóù, ôïõ
æçôïýí åîùäßêùò »
4

Ôá ãåãïíüôá, óôï äçìïôéêü èÝáôñï

Óôï ÓôÅ ï ÄÞìïò Âüñåéáò
ÊÝñêõñáò ãéá ôïí Åñçìßôç



Τελευταία νέα από την εφημερίδα