Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
|Σεπτεμβρίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7171
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Νέα ρύθμιση
για 330.000
δανειολήπτεs
Αναδρομικά
Εφάπαξ τα Ποσά
στουs δικαιούχοUS
Πρόταση , ρύθμισης
για τα δάνεια που
έχουν μπει σε αναστολή πληρωμής για 9
μήνες λόγω της Πανδημίας -έως τις 31
Δεκεμβρίου
έχουν υποβάλει στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα οι ελληνικές χρόνος μετρά αντί τράπεζες , με στόχο
τη σταδιακή επ στροφή στην κανονι .
κότητα
Ιανουάριοτου 2021
συνέχεια στην 11
Τα ποσά και η έΚ- γίνουν στα μέσα Οκτωπληξη για τους συντα.
ξιούχους
Οι πληρωμές επισπεύ δονται για αρχές με για τα αναδρομικά του
μέσα Οκτωβρίου και
σε κάθε περίπτωση ο
βρίου και ο χρόνος
μετρά
μετά την τροπολογία
αντίστροφα
Δημοσίου nou κατατί θεται στη Βουλή.
Οι πληρωμές επσπεύ
στροφα μετά την τροπολογία
αναδρομικά του Δημο.
| σίου που κατατίθεται χρόνος μετρά αντί στη Βουλή.
Αφορολόγητα
είναι φέτος τα αναδρομικά που θα πληρω.
θούν οι συνταξιούχοι
στις κύριες συντάξεις
για τις μεισεις πou
είχαν στο 11 μηνο 20152016 .
Όπως ανακοίνωσε
και ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρο .
τσης , οι ληρωμές θα θέτηση θα γίνει την
δονται για αρχές με
μέσα Οκτωβρίου και
σε κάθε περίπτωση ο
στροφα μετά την τροθα
πολογία
αναδρομικά του Δημοσίου που κατατίθεται
στη Βουλή.
Τα nοσά nou θα λάβουν οι συνταξιούχοι
έχουν μόνο την κρά
τηση 6% για ασθένεια
και δεν θα έχουν φόρο ται τα αναδρομικά του
άνοιξη-καλοκαίρι του
2021όπου οι συνταξι
ούχοι θα προβούν σε
τροποποιητικές δηλΣε ελεύθερη
Πτση ο τουρισμός
Μείωσn σοκ
το πρτο
επτάμηνο
του 2020
τον κάθε συνταξιούχο
εν αν επιβαλλόταν
τρα ο φόρος θα ήταν
με οριζόντιο συντελε σεις για τα έτη 2015 στή 20% ο οποίος θα
συμψηφιζόταν στη συνέχεια με τροποποιητι.
κές δηλσεις για τα
τρόπο αυτόν θα βγει έτη 2015 και 2016.
Στις πληρωμές , όπως
συνέχεια στην 10
και 2016 πoυ ανάγον11 μήνου . Με τον
Η φορολογική διευαναλογικά η όποια επβάρυνση προκύπτει για
από τον κορονοϊο ο
τουρισμός. Τεράστιες
οι απλειες στά
έσοδα σύμφωνα με τα
στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδας .
Δραματική μείωση
των εσόδων από τον
εισερχόμενο τουρι .
σμό καταγράφουν τα
συνέχεια στην 2
Εφορία:
Μειωμένοι έως
ενδιοςΧαμένς | 60% ΟΙ φόροι για
τουs ελεύθερουs
επαγγελματίεs
το 2021
Σελίδα 9