Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Τριτη 22 Σεπτεµβριου 2020

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3677 Åτοσ 17ï/ Τιµη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

ÊÁÔÁÓÔÑÏÖÇ
Áõôü ðïõ æÞóáìå êáé óõíå÷ßæïõìå íá æïýìå ùò íïìüò åßíáé êÜôé ðïõ èá êáôáãñáöåß
óôçí éóôïñßá áõôïý ôïõ ôüðïõ ùò ìßá áðü ôéò ÷åéñüôåñåò óôéãìÝò ôçò éóôïñßáò ôïõ.
Ó ÅË . 3

Ôï êñåïðùëåßï ÊÁÑÅËÁÓ èá ðñáãìáôïðïéÞóåé
ôñéÞìåñï ðñïóöïñþí óå ôéìÝò êüóôïõò
ëüãù ôùí ôåëåõôáßùí óõíèçêþí

ÖÝôïò ôá ó÷ïëéêÜ óáò ÷ôõðÜíå
ôï êïõäïýíé ôïõ óðéôéïý óáò!!

Óôåßëôå ìáò
ôç ó÷ïëéêÞ óáò ëßóôá:

ôçëåöùíéêÜ : 2441022311
ìå email : [email protected]
óôï viber : 6932227717
inbox óôç óåëßäá ìáò óôï
Facebook: Âéâëéïðùëåßï ÓôÜèçò Êáñäίôóá
Ôáëéáäïýñïõ 2, Åìðïñéêü ÊÝíôñï, Êáñäßôóá, 43100

... ìå ðáñÜäïóç óôç ðüñôá óáò.

ÐñïóöïñÝò óôï
êñåïðùëåßï ÊÁÑÅËÁÓ
ãéá Ôñßôç 22/09,ÔåôÜñôç 23/09
êáé ÐÝìðôç 24/09

Ìïó÷áñÜêé øá÷íü.......................... 6,49 € ôï êéëü
Ìïó÷Üñé ìå êüêêáëï...................... 4,39 € ôï êéëü
×ïéñéíü øá÷íü................................ 3,99 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò ëáéìïý.......................... 3,49 € ôï êéëü
ÐáíóÝôåò ÷ïéñéíÝò......................... 3,89 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò ìå êüêêáëï................... 3,79 € ôï êéëü
Óíßôóåë ÷ïéñéíü.............................. 4,39 € ôï êéëü
ÓðÜëá ÷ïéñéíÞ ìå êüêêáëï............. 2,99 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü.................................. 2,79 € ôï êéëü
ÁíÜìåéêôïò êéìÜò........................... 4,49 € ôï êéëü
Ìðïýôéá êïôüðïõëï....................... 1,99 € ôï êéëü
Êáôóßêéá áëìõñïý........................... 4,49 € ôï êéëü
Æõãïýñé.......................................... 3,89 € ôï êéëü
Ãßäá................................................ 3,39 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêá ÷ùñéÜôéêá..................... 2,49 € ôï êéëü
Óõêùôáñéåò áñíßóéåò.................... 3 åõñþ ôï êéëü
Óõêþôé........................................... 3,99 € ôï êéëü
Óôá øçôÜ ìáò èá âñåßôå:
ÊåìðÜð ÷ïéñéíü............................... 7,90 € ôï êéëü
ÊåìðÜð ðñüâåéï............................. 8,90 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü........................... 3 åõñþ ôï ôåìÜ÷éï
ÊïêïñÝôóé...................................... 9,90 € ôï êéëü
ÓðëçíÜíôåñï.................................. 9,90 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ïëüêëçñï................... 5 åõñþ ôåìÜ÷éï
1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

×áôæçìÞôñïõ 13,
Êáñäßôóá

6976162831
2441401280

[email protected]

Êýñéå ÐñùèõðïõñãÝ

ïöåßëåôå íá áöïõãêñáóôåßôå ôïí âïõâü ðüíï ðïõ
åêöñÜæåé ìå áîéïðñÝðåéá êáé êáñôåñéêüôçôá ï ëáüò
áõôïý ôïõ ôüðïõ. ΠñÝðåé íá âñåßôå ôïõò ôñüðïõò êáé ôéò
ìåèüäïõò ðïõ èá ôïí âïçèÞóåé êáé èá ôïí îáíáêÜíåé íá
ÓÅ Ë . 4
åëðßóåé. Åßíáé ÷ñÝïò ðïëéôéêü êáé áíèñþðéíï.

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα