Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918).
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
22 Σεπτεμβρίου 2020
Φωκα ίερομάρτυρος, έπισκόπου Σινπης
Σελήνη 5 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 7,13-Δύσις 7.22
ΑΤΤΙΚΗ Άραιές νεφσεις Ανεμοι έως 7 μπωφόρ (1629β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία.Ανεμοι μεταβλητοί έως 4 μπωφόρ . (16-28β)
Αριθμ. φύλ . 41763
Ετος 14ον
Τιμή 1,50ε
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΤΙΣΔΙΑΡΚΕΙΣΑΠΑΞΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝΤΟΥ ΚΑΤΑΤΗΣ ΕΛΑΔΟΣ
Ο Πρόεδρος τής Τουρκίας
μηνύει τόν "Όμιλο <Εστία>
Ο Σουλτάνος προσέφυγε κατά τν διευθυντν τής Εστίας χαίτηςΔημοχρατίας Μανλη Κοττάκη, Δημήτρη Ρζούλη
καί τν διευθυντν συντάξεως τηςΔημοκρατίας Άνδρέα Καψαμπέλη, Γιργου Πατρουδάκη
νσει τήν όργή πού προκαλεί ή κπεριφρό- μπορούσε νά πεί κανείς ότι δέν είναι κπο νησις πρός τό πρόσωπό τουν (έτσι τό άντι - λιτισμένος) τρόπος να άπευθύνεται μιά κάδες μέσα ένημερσεως και έχει φυλακί
σιν, όταν άπαιτούσε άπό την έλληνική
Κυβέρνηση νά παρέμβει στήν Δικαιοσύνη
Τόκαθεστς Ερντογάν έχει κλείσει δεΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ τής αυταρχικής διακυβερνήσες του θέλει νά έπιβάλλει και
στήν χρα μας δ Ταγίπ Ερντογάν. Στήν λαμβάνεται) έπικριτικν άπέναντί του δη- έφημερίς στόν ήγέτη μιας χρας πού τύΤουρκία δταν ένα μέσον ένημερσεως τόν
ένοχλεί είτε τό κλείνει είτε στέλνει τούς
υποτακτικους του να τό θέσουν υπο έλεγχο, φροντίζοντας νά στείλει τό προσωπικό του στά καταγγια των τουρκικν φυ- πρωτοσέλιδό της έξέφρασε τό ξεχείλισμα
λακν , χωρίς καμμία έλπίδα δικαίας άντιμετωπίσεως, ή έστω μέ τήν προσχηματι - Τουρκία, για τις συνεχείς προκλήσεις της,
κή τήρηση κάποιων διαδικασιν . Εκτός γιά τίς παράνομες διεκδικήσεις της καί για ταλαβαίνουν. Στήν δική τους γλσσα, πού
τής χρας του έπιλέγει την όδό τν μηνύ- τόν 'Ερντογάν τόν ίδιο και την άπαξιωτισεων και τν καταγγελιν , στε νά έκτο - κή και προσβλητική συμπεριφορά του. Θά σκέψεως και τούς κανόνες εύγενείας.
σει δημοσιογράφους πού μπορεί νά φθά - στε να του παραδσει τούς όκτ Τούρ
νουν τις έκατοντάδες . Δέν του άξίζει πολι τισμένη άντιμετπισις. Όσο για την άντί κους στρατιωτικούς πού ζητούσαν άσυλο και νά τούς δδηγήσει σέ βέβαιο θάναμοσιευμάτων .
ποις τούλάχιστον είναι σύμμαχος.Όμως ό
Είς τό στόχαστρό του τρα όΌμιλος πολιτισμός καλύτερα να μείνει μεταξύ ποΕστία Επενδυτικήν και συγκεκριμένα λιτισμένων. Όταν άπευθύνεται κανείς σέ ληψή του περί έλευθεροτυπίας , την έδειξε το . Αύτή είναι ή άντίληψις του Ερντογάν
ή έφημερίς Δημοκρατίω , ή όποία μέ τό άνθρπους πού δέν έχουν έπιδείξει ίχνος καλν τόν "Ελληνα πρέσβυ γιά έξηγήσεις
για τόν πολιτικό και νομικό πολιτισμό της
στό Υπουργείο Εξωτερικν στήν Άγκυ - Εύρπης. Αγοραία γλσσα είσήγαγε στήν
ρα. Λές και τό έλληνικό Κράτος λειτουργεί
στό δικό του πρότυπο και έλέγχει τόν Τύπο την χρα μας άπαξιωτικούς χαρακτηρικαι τά δημοσιεύματα . Επιδεικνύει στό σησεβασμού και έπιδίδονται σέ συνεχείς
διπλωματίαό Ερντογάν χρησιμοποιν γιά
τής άγανακτήσεως τν Ελλήνων γιά τήν άκρότητες, έκβιασμούς και άπειλές, πρέπει νά τό κάνει μέ τόν τρόπο πού αυτοί κασμούς όπως αψευτονταηλίκιων και άπειλντας δτι θά μας κθάψει στό χμω καί θά μας
δέν έχει καμμία σχέση μέ την δυτικό τρόπο μείο αυτό τηνίδια άντίληψη την όποία έπέ
δειξε δσον άφορά την διάκριση τν έξου
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Υγειονομική βόμβαν
οί μετανάστες
σέ Καρά Τεπέ
καί Αθήνα
Ρωγμές στό έθνικό μέτωπο
Όρόλος του άνέμου στήν
Ναυμαχία της Σαλαμίνος
τωπο και διότι δείχνουν ότι ο Τσίπρας παρά τούς
θυπουργός έξέφρασε τήν άποψη, ότι στά έθνικά θέ - σκελετούς που κουβαλά στήν ντουλάπα του ύποματα ύπάρχει συναίνεση μέ τά κόμματα της άντιπο - κύπτει στόν πειρασμό νά έπενδύσει στόν οίκονολίτευσης. Ίδίως μέ τό κόμμα της άξιωματικής Άντι - μικό πατριωτισμό , Εξηγούμαι . Ο Πρόεδρος του
πολίτευσης. Προσέθεσε δέ ότι τόσο ο ίδιος όσο και ΣΥΡΙΖΑ ρτησε άπό τήν ΔΕΘ τό Μαξίμου άν δόθηκαν άνταλλάγματα στόν Έρντογάν για τήν άπόσυρτήν ήγεσία του ΣΥΡΙΖΑ γιά τίς έξελίξεις στά έλληνο-ση του Ορούτς Ρέις , γεγονός πού προκάλεσε τήν
τουρκικά σέ άντίθεση μέ την συμπεριφορά πού έπε- σφοδρή ένόχληση του Μαξίμου . Ο κυβερνητικός
φύλασσε έκείνη στόν ίδιο όταν ήταν ς Πρόεδρος έκπρόσωπος του έπιτέθηκε χρενοντάς του <θεωρίες συνωμοσίας. Τίάραγε συνέβη; Η έπικοινωνία
Σουρανή-Καλπαδάκη είναι καλή , ύπάρχει άμοιβαία
ΣΤΗΝ τελευταία του συνέντευξη στήν ΔΕΘ Ο ΠρωΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 18 κρουσμάτων μεταξύ τν μεταναστν πού είσέρχονται
στήν νέα δομή του Καρά Τεπέ στήν Λέ
σβο είχε ς συνέπεια νά καταρριφθεϊ
χθές ένα άκόμη άρνητικό ρεκόρ, καθς ό
ΕΟΔΥ άνεκοίνωσε συνολικά σέ όλη την
χρα 453 κρούσματα! Δυστυχς έπιβεβαινεται ή Εστίων πού έπανειλημμέ
νως είχε γράψει ότι οί δομές μεταναστν
και οί χροι πού συγχρωτίζονται άποτε
λούνύγειονομικές βόμβες γιά τίς τοπικές
κοινωνίες . Δέν είναι τυχαίο ότι ή πλειοψηφία τν κρουσμάτων στό κέντρο
τν Αθηνν είναι άλλοδαποί. Στά δύο
Συνέχεια στήν σελ. 4
ή διπλωματική του σύμβουλος ένημερνει τακτικά
της ΝΔ άρχηγός της άξιωματικής Άντιπολίτευσης.
Η άλήθεια είναι πς τήν ίδια έντύπωση είχαμε
και έμες . Ότι ό ΣΥΡΙΖΑ στά βασικά συναινει . Η αίδή-εκτίμηση, το κανάλι έπικοινωνίας δέν έχει κλείσει .
μων σιωπή του στήν πρωθυπουργική διακήρυξη ότι 2στοσο φαίνεται πς είτε ή άντιπολίτευση έχει καί
τό Όρούτς Ρέις κινείται "σέ μή όριοθετημένη περιοχή όπου Έλλάδα καί Τουρκία διεκδικούν δικαι- ορομικως προβληματισμοί γιά τούς χειρισμούς, διο ματα σέ συνδυασμό μέ τήν έμμονή του νά υπε - τις γνωστόν σέ πρτο χρόνο (όταν δημοσιεύτηκε
ρηφανεύεται για τίς Πρέσπες έπιτιθέμενος στήν το αρθρο Μητσοτάκη στόν ξένο Τύπο) δέν άντέδραΝΔ ήταν-καί σέ ένα βαθμό παραμένουν- ίσχυρές σε! Τι έννοοϋ σε άραγε ό κύριος Τσίπρας μέ τόν όρο
ένδείξεις ότι ή άντιπολίτευση δέ θά φέρει ίσχυρά ανταλλάγματα στόν Ερντογάν για τήν άπόσυρση
έμπόδια σέ μιά ένδεχόμενη έλληνο-τουρκική συμφωνία. Έμπόδια έπί της ούσίας , έννοεϊται. Ότι κινεϊται στήν σφαίρα του συμμαχικού ρεαλισμού.
(σελ. 7)
άλλες πηγές ένημέρωσης είτε της γενννται άνααοχν στό άπεχθές
όνομα της
Συμφωνίας
τν Πρεσπν
του Ορούτς Ρέιςν; Σύμφωνα μέ πληροφορίες έννοουσε τά έξής: a Υπήρξε γραπτή συμφωνία ή συνεννόηση για νά φύγει καί ύπό ποιούς όρους;Ή έπανενεργοποιήθηκε ή γραπτή προφορική συμφωνία του
του Ανδρέα Σταλίδη *
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ώστόσο ή συνολική έμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα Βερολίνου πού δέν έδόθη ποτέ στή δημοσιότητα",
στήν ΔΕΘ και όσα είπε τόσο γιά τά έλληνοτουρκικά
όσο καί γιά τά οίκονομικά συνιστουν κατά την άποΨή μου διπλή άνησυχητική έξέλιξη. Καί γιατί σημα- πς η άσκούμενη κριτική διατυπνεται έπί της
τοδοτουν το πρτο ίσχυρό ρήγμα στό έθνικό μέΣΤΙΣ 7.2.2019 ό Άδωνις Γεωργιάδης
στόν Σκάν μέ θέμα τήν ένταξη των
Σκοπίων στό ΝΑΤΟ έρωταται "έσείς
πς θά τήν λέτε; Δέν θά τήν λέτε Βό ρεια Μακεδονία;" άπαντάει μέ στόμφο έγ δέν θά τήν πω ποτέ Βόρεια
Μακεδονίαν. Στήν έπόμενη έρτηση κάρα, παραβιάζετε το διεθνές δί .
καιον δίνει το τελειωτικό χτύπημα έ,
νά μέ πάτε φυλακή! , Βέβαια , ό ίδιος
άνθρωπος σε άλλο πάνελ στήν ΕΡΤ μέ
τόν κ. Φίλη είχε διαφορετική γραμμή:
Σκόπια θά τά λέω πάντα έγ. Μόνο
όταν θά έχω έπίσημη ίδιότητα , " Βόρεια Μακεδονία" διότι σεβόμαστε τή
διεθνή συμφωνία . 'Υποθέτω ήταν
Συνέχεια στήν σελ. 8
Ένπροκειμένω καί πάλι ή πρτη έντύπωση είναι
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ο Μπαλού, Ενα ροτβάιλερ ήλικίας 17 μηνν Τής
γερμανικής άστυνομίας, βγήκε σέ πρόωρη συντα
ξιοδότηση πρίν κάν άναλάβει καθήκοντα! Όλόγο
ήταν ότι ό μυδης αύτς σκύλος, σέ άντίθεση πρός
τά στερεότυπα για Τήν ράτσα του, ήταν ίδιατ
ρωs φιλικός πρός όλους Έτσι ότανύπεβλήθη στς
δοκιμασίες που προβλέπει ό κανονισμός γιά τούς
άστυνομικούς σκύλους άπέτυχε καί άπερρίφθη . Καί
όμως είχε άγορασθείάτό τό άστυνομικό Τμήμα του
Μπρεμειχάβεν που τόν μεγάλωσε μέ πολλές έλπί
δες, μιά καί πολύ λίγοι σκύλοι άποδεικνύονται έν
Τέλει κατάλληλοι γιά τό έργο Τής άστυνομίας
Ή Κύπρος όρθωσε
τό άνάστημά της στήν ΕΕ
Πλήγμα 9 δισ.
άπό τουρισμό καί ναυτιλία
ΣΤΟ ΜΕΘΑΥΡΙΑΝΟ Εύρωπαϊκό Συμβούλιο θάκριθούν τελικς οί κυρσεις κατά της Τουρκίας καί της
Λευκορωσσίας καθς ό ύπουργός Εξωτερικν τής
Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε χθές χρήση του
βέτο καθς έπέμενε νά συνδεθούν οί κυρσεις κατά
τν δύο κρατν καί να μήν ληψθεί άπόφασις μόνο κα τά τν άξιωματούχων τοϋ Λουκασένκο. Η Κυπριακή
Δημοκρατία είχε προειδοποιήσει τά ύπόλοιπα μέλη
Συνέχεια στήν σελ.3
ΠΛΗΓΜΑ άνω των 9 δισ. εύρ έδέχθη ή οίκονομία
τό έπτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου άπό τίς άπλειες
έσόδων άπό τόν τουρισμό και τήν ναυτιλία λόγω της
πανδημίας, συμφνως πρός τά στοιχεία της Τραπέ
ζης τής Ελλάδος. Είδικτερα, οί ταξιδιωτικές είσπράξεις έμειθησαν κατά 7,861 δισ. εύρ, έν οί είσπράξεις άπό τίς μεταφορές συρρικνθησαν 1,195 δισ.
εύρ . Οι είσπράξεις του έπταμήνου άπό ταξιδιωτικές
Συνέχεια στήν σελ. 2
Ένα μυστήριο 34 έτν ,ή δολοφονία του Σουη
δού Πρωθυπουργού Ολοφ Πάλμε μπορεί νά πλησιάζει στήν έξιχνίασή του . Αστυνομικοί τής Στοκ
χόλμης πιστεύουν όιέχουν βρεί τό περίστροφο
πού χρησιμοποιήθηκε γιά τήν δολοφονία του Πάλμε έξω άπό κινηματογράφο της σουηδικής πρωτευούσης. Άνήκε σέ στενό φίλο ένος άπό τους ύπό
πτους πού είχαν άνακριθεί μετά τό έγκλημα, χωρίς
να προκύψουν στοιχεία είς βάρος του Η άρμοδία
είσαγγελία τηρείμέχρι στιγμής σιγή.
ELLADΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Περί συνωμοσιν καί ήλικιν ό λόγος..
Ποιός μπορεϊ νά άναλάβει βαρείες χειρωνακτικς έργασίs σέ μιά χρα γηρασμένη; Τό πρόβλημα
αύτό άντιμετωπίζει ή Ταπωνία, Της όποίας τό ένα
τρίτο του πληθυσμού είναι ήλικίαςάνω τν 65 έτν
Έδ τά ρομπότ έρχονται νά δσουν τήν λύση.
Έχουμε δείρομπότ σκύλους νά περιπολούν σέ πάpκα, νάέλέγχουν άνθρπους γιά κορωνοιό άκόμη καί
νά κρατούν συντροφιά σέ άστροναύτες Τους Τελεταίους μήνες έκαναν Τήν έμφάνισηή τους στά σουπερ
μάρκετ τής Ταπωνίας ότπου γεμίζουν τά ράφια μέ
προϊόντα Τάρομπότ αύτά όνομάζονται Μode-T
διαθέτουν δαγκάνες (τρία δάχτυλα), πιάνουν άντι
κείμενα καί τά τοποθετούν μέ μακστρία στά ράφια
νεται ( καί είναι ) ταύρος, έργά
ζεται άκατάπαυστα , παράγει ,
Επιχειρεί, άγωνίζεται, συμβάλλει στήν παραγωγή του-Ελάχιστου λόγω τής πολιτικής
που άσκήθηκε άπό τό '81 και
έντεύθεν-έθνικού πλούτου,
νά ύποθέσει ότι ακάποιος έχει
βαλθεί νά τόν άποσύρει άπό
τήν κυκλοφορία;>.
Μακρυά άπό έμας κάθε προσπάθεια-έστω καιί
Ψήγμα-συνωμοσιολογίας πeρί τής ύπάφξεως του θανατηφόρου ίου. Ό 16ς είναι έδ άπέ
ναντί μας, έτοιμος νά μάς ύποτάξει . Αύτή είναι , έξ άλλου ,
ή δουλειά κάθε άξιοπρεπούς -65 οί όποίοι τά τελευταία
Ιού, δ όποίος θέλει νά έπιτύχει στήν άποστολή του. Άλλά
άπό τό σημείο αύτό μέχρι τό
άλλο-στό όποιο έπανερχόμε
θα- ήτοι τό αλείδωμα (αύτό
σημαίνει ελόκ ντάουν,) στό
σπίτι, έπί τή άπειλή προστίμου, τν πολιτν ήλικί- κορωνοϊόφ, συζητούσαν για
ας άνω τν 65 έτν, ή άπόσταση είναι τεράστια.Ίσως οί
ροντες, κάναξιοπαθούντες
και άλλα τέτοια . Μόνο που οί
<-65 κυβερνντες είναι oί ίδιοι
οί όποίοι, λίγο πρίν έπιτεθεί δ
περαιτέρω αύξηση του δρίου
ηλκίας για συνταξιοδότηση,
στά 70 χρόνια! Και τίθεται τό
χρόνια διαφεντεύουν τίς τύχε έρτημα, ήρεμα καί χωρίς έξάΤής χρας νά νομίζουν ότι oί
c65+ είναι cάπόμαχοι, γ - έχει περάσει τά 65 και αίσθάΗ δική σου φωνή
στοραδιόφωνο!
Ψεις: Θέλει πολύ κάπποιος, που
Συνέχεια στήν σελ. 4
22-9-2020
9'771108"701137