Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
21 Σεπτεμβρίου 2020
Απόδοσις της Υψσεως του Τιμίου Σταυρού
Σελήνη 4ήμερων !Ανατολή ήλίου 7.12-Δύσις 7.23
ΑΙΚΗ Τοπικές γεφσεις μέ βορείους ίσχυρούς άνέμους, Θερμοκρασία έως 27β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λίγες νεφσεις μέ μετρίους άνέμους Θερμοκρασία 8ος 28β
Αριθμ. φύλ 41762
Ετος 14Αον
Τιμή 1,50ε
ΑΠΗΜΑΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ Ο ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟ 1947ΛΟΙΩΨΥΧΡΟΥ ΠΛΕΜΟΥ, ΟΧΙΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
Κονιορτοποίησε τήν άποστρατιωτικοποίησην
ισε τη
έπικαλούμενος
<0ποστοατιωτικοπο
θέσεις Μέρχελ- Όλλάντ
Καίμέ προβολή έγγράφων του Εύρωπακού Συμβουλίου, του ΟΗΈ καί τής Τουρκίας!
Όμιλία-σταθμός του Προκοπίου Παυλοπούλου στό Καστελλόριζο
Ρίκα και τήν θετική γιά τήν Ελλάδα γνωμοδιατάξεις της Συνθήκης Είρήνης των Παρισίων (Απρίλιος του 1947η) μεταξύ τν Συμμά
χων, νικητν του Β Παγκόσμιου Πολέμου.
και της Τταλίας Ίδιαίτερη σημασία, έντός
αύτου του θεσμικού πλαισίου, έχουν οί διαένόπλων στό Παρίσι, σέ έγγραφα και δηλ ΗΝΔάτηγόρευσε τήν παρουσία τν τεσσά
ρων Βουλευτν της στήν έκδήλωση τής Ολο
μελείας τν Δικηγορικν Συλλόγων Ελλά- μέ τις δημόσιες παρεμβάσεις του διεκδικεί άπειλής μετά τήν έπίθεση τής 11ης Σεπτεμδος στό Καστελλόριζο, ένω δέν έπέτρεψε
την παρουσία κρατικν άξιωματούχων στό
πάνελτν όμιλητν Όχι βεβαίως γιατί άντετίθετο στήν πρωτοβουλία . Άλλά διότι δέν
ήθελε έν όψει ένάρξεως τν διερευνητικν
έπαφν μέ ήν Τουρκία νά δυναμιτίσει τό
κλίμα . Ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε κή ένίσχυση μέ παραπομπές στήν συμφωνία
κάπόπειρα τετελεσμένουν τήν έπίσκεψη Σακελλαροπούλου στό Καστελλόριζο τήν προ ηγουμένη έβδομάδα . Καί ομως! Oί Βουλευ
τές για νά μήν πούμε και οί διαπραγματευ- λαρίου Μέρκελ και τοϋ Προέδρου Όλλάντ ρίζου νομολογία τής Χάγης (2018) στήν πε
τές μας θά έπρεπτε να ήταν έκεί προκειμένου γιά την άμοιβαία άμυνα μετά άπό έπιθέσεις ρίτωση τής διενέξεως Νικαράγουα-Κόστα Δωδεκανήσων στήν Ελάδα διέπεται άπό τές
νά άκούσουν όλοκληρωμένη τήν έθνική θέση άπό τάχείλη του τέως Προέδρου δ όποιος σεις του ΟHΕ γιά τήν έννοα τής έπικειμένης δότηση της νομικής ύπηρεσίας του γερμανι
κου κοινοβουλίου για τό τουρκο-λιβυκό μνηβρίου. Ακόμη και μέ παραπομπές σέ έγγρα - μόνιο, είναι μία προσφορά πρός την έθνική
φατής Τουρκίας του 1975 πού δείχνουν ότι ή διαπραγματευτική δμάδα. Ίδίως άν ή Γερματό δικαίωμα νά βοηθεί τήν χρα του . Τίποτε άλλο . Τό Μαξίμου άκόμη και τρα άλλως
τε είναι ένήμερο. Η όμιλία πού έξεφνησε γείτων δέν θεωροϋσε τό θέμα διαφοράν και νία δρίσει μεσολαβητή έκπρόσωπό της στίς τάξεις τοϋ άρθρου 14 της ς άνω Συνθήκης
όκύριος Παλόπουλος στό Καστελλόριζο άντικείμενο πρός διαπραγμάτευσιν μέ τήν διαπραγματεύσεις! Oί θέσεις της την δε διεκδικεί τήν έξής νομική πρωτοτυπί . Θωράκισε τίς έλληνικές θέσεις γιά την άμυντι- μέρος στήν Συνθήκη τν Παρισίων.
σύμφωνα μέ τίς όποίες: a. ΉΤταλία έκχωρεΐείς τήν Ελάδα έν πλήρει κυριαρχία τάς
Έλλάδα καθς δέν είναι άντισυμβαλλόμενο σμεύουν. Τάκύρια σημεία της όμιλίας Παυλοπούλου στό Καστελλόριζο έχουν ς έξής: νήσους της Δωδεκανήσου τάς κατωτέρω
άπαριθμουμένας, ήτο: Αστυπάλαιαν, Ρόδον,
1 Τό νομικό καθεστς της Συνθήκης Χάλκην, Κάρπαθον, Κάσον , Τήλον, Νίσυρον, Κάλυμνον , Λέρον , Πάτμον, Λιψόν , Σύμην Κ καί Καστελλόριζον ς καί τάς πα ρακειμένας νησίδας. 2 Aiάνωτέρωνήσοι θά
Συνέχεια στήν σελ.3
τουΑαχεν μεταξύ Γαλλίας-Γερμανίας του
2019, σέγνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμ- Υπουργός Εξωτερικν Νίκος Κοτζιάς για
βουλίου του 2016, σέ δηλσεις τής Καγκελ- τήν εύνοϊκή γιάτην έπήρεια του ΚαστελλοΤάντοκουμέντα αυτά σέ συνδυασμό μέ
αυτά πού θάπαρουσιάσει προσεχς πρωην Είρήνης τν Παρισίων τοϋ 1947
Προκαταρκτικς διευκρινίζεται ότι τό
καθεστς τής τελικής παραχρησης τν
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Δρο μέρος
της έπιστρεπτέας
προκαταβολής
Στεριές πού άπομαχούνονται
Διεθνής διάκρισις
για την Μήδεια>
ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ οι έπιχειρήσεις
και έπαγγελματίες περιοχν, στις όποίες
έπιβάλλεται lockdown, νά μήν έπιστρέφουν μέρος τν φθηνν κρατικν δανείων πού δίδονται μέσω τής έπιστρεπτέας
προκαταβολής, έξετάζει τό οίκονομικό
έπιτελείο τής Κυβερνήσεως . Ο άναπλη
ρωτής ύπουργός Οίκονομικν Θεόδωρος
Σκυλακάκης άνεγνρισε πς έπιχειρήσεις τν ίδιαιτέρως πληττομένων κλάδων
θά έχουν μεγάλη δυσκολία καλύψεως
τν ύποχρεσεν τους και άφησε άνοι
κτό (παράθυρο γιά τήν λήψη του συγκεκριμένουμέτρου . Σήμερα λήγουν οί αίτήσεις τν έπιχειρήσεων για τήν τρίτη φάση της έπιστρεπτέας προκαταβολής .
ΙΩΡΕΣ πού τυπνοντο οί κάτωθιγραμμές δέν είχα- τευση, άλλά άσκείται μονομερς. Πλέον αυτν ή Χά
με έπίσημη ένημέρωση γιά τό πλαίσιο των διερευνη-γη σέ περίπτωση που ή διαφορά άχθεϊ ένπιόν της
τικν έπαφν Ελλάδος-Τουρκίας οι όποτες έπα - γιά έπίλυση , θά διακηρύξει ότι άδυνατει νά όριοθε νεκκινούν γιά πρτη ορά άπό τό 2016, όπότε καί δι - τήσει ύφαλοκρηπίδα καί ΑΟΖ έπί άγνστου αίγιαλίτιεκόπησαν. Υποθέτουμε όμως βασίμως ότι δέν είναι δας ζνης. Στό μέτρο λοιπόν που ίσχύουν όλα αύτά,
άκριβς τό ιδιο για έναν άπλό λόγο: δέν χρειαζόταν έρωτάται ή Κυβέρνηση μέ ποιά θέση προσέρχεται
έλληνοτουρκική κρίση σαράντα ήμερν γιά νά έπι- σέ αύτές τίς διαπραγματεύσεις. "Εως σήμερα δέν
στρέψουμε έκει που άφήσαμε τίς συζητήσεις πρό έχουμε έπεκτείνει μονομερς τά χωρικά μας ύδατετραετίας. Ή κρίση έξελίχθηκε μέ πρωτοβουλία ταστά 12 μίλια ούτε στό Ιόνιο, άν και άνακοινθηκε.
τον Τούρκων για νά προστεθούν θέματα, όχι γιά νά Τά προεδρικά διατάγματα ή ό οίκετος νόμος άγνοουνται. Θάπροσέλθουμε σέ διαπραγματεύσεις για
κύπτουν λοιπόν είναι σαφή και συγκεκριμένα: έάν τάχωρικά μας ύδατα άπό άδύναμη νομικς θέση;
οί παροικοϋντες είς τήν Ίερουσάλήμ γνωρίζουν
με τήν μείζονα διαφορά" μόνον και οι Τουρκοι θέ-όμως και κάτι άλλο . Εάν οί διμερείς διαπραγματεύλουν νά συζητήσουν εύρος χωρικν ύδάτων, κυρι- σεις άποτύχουν και άνατεθεί στό Διεθνές Δικαστήαρχία νήσων, άποστρατιωτικοποίηση νήσων άκόμη ριο της Χάγης ή όριοθέτηση ΑΟΖ-ύφαλοκρηπίδας
καί τήν Θράκη, τί άπό όλα ίσχύει και τί προηγείται; πρέπει νά διευκρινιστούν προηγουμένως βασικά θέ Καί μέ ποιό μηχανισμό θά συζητήσουμε; Μέ τίείδους ματα. Συγκεκριμένα, έφ' όσον οι Τουρκοι άποδέχονται σήμερα τήν Χάγη ς τερματικό σταθμό έπίλυσης της διαφοράς, οι ρήτρες έπιφύλαξης πού έχει
καταθέσει ή Έλλάς τό 1991 καί τό 2015 για τήν έξαίπαραμείνει ίδια ή άτζέντα. Τά έρωτήματα πού προ( σελ. 7 )
έμεις ίσχυρίζόμαστε ότι έπιθυμούμε νά συζητήσουΉ ύπεράστιση τής
έθνικής κυριαρχίας σε Γή,
Θάλασσα καί Άέρα, καί
τό Τουρχικό πρόβλημα
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
μεσολαβητή; Καί μέ όδικό χάρτη ποιό; (Η πείρα τν
μεσολαβητν άπό το Κυπριακό είναι πικρά.)
Ντοκυμανταίο γιά
την Είρήνη άπό
την Μαρία Παπαηλιού
Υπάρχει κάτι πού ή κυβέρνηση Μητσοτάκη παραλαμβάνει ς κληρονομιά άπό τίς διερευνητικές ρεση άπό τήν δικαιοδοσία του δικαστηρίου θεμάέπαφές της κυβέρνησης Τσίπρα τό 2016: ή άτζέντα των άμυνας καί έδαφικής άκεραιότητος ίσχύουν ή
περιείχε τότε και ζήτημα αίγιαλίτιδας ζνης . οί δύο τίς αίρουμε; Μέγα θέμα ! Αλλά και άν δέν τίς αίρουμε,
χρες συζητουσαν μυστικά εύρος χωρικν ύδάτων
χωρίς νά τό λένε δημοσίως, δεδομένου ότι πρόκει
ται για δικαίωμα που δέν ύπόκειται σέ διαπραγμάτου Θεοφάνη Μαλκίδη *
HΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ τής έθνικής κυριαρχίας σέ Γη , Θάλασσα καί Αέρα άφορά
ένα ίστορικό καθήκον των τωρινων
έναντι των προηγούμενων καί τν
έπόμενων γενεν καί σχετίζεται μέ
τή συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τή
συνεκμετάλλευση καί θέματα μέ μεγάλο έθνικό καί διεθνές ένδιαφέρον ,
τά όποια πρέπει νά αλυθούν ένέργεια, πετρέλαιο, φυσικό άέριο, Άποκλειστική Οίκονομική Ζνη, ύφαλοκρηπίδα, άποστρατικοποίηση, έναέρι
ος χρος, χωρικά ύδατα και βεβαίως ή
καθημερινή είσβολή άπό τήν Τουρκία
στά νησιά του Αίγαίου καί τή Θράκη.
στό μέτρο πού ή διακρίβωση της κυριαρχίας έπίνήσων έπηρεάζει καταλυτικά τήν όριοθέτηση-τό δικαΣυνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
ΠΕΝΝΙΕΣ
Ναυμαχία Τσίπρα- Μαξίμου
γιά τό<Ορούτς Ρέιφν
Όύπουργός Έξωτερικν
τν ΗΠΑ
στόν έλληνικό βορρά
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
. Τζόκινγκ γύρω άπό Τήν εύρωπακή Yετονιά κα
τό πάρκο Σενκαντενέρ τν Βρυξελλν έπλεξε νά κάνε ή Πρόεδρο Τής Κομμισσιόν, Ούρσουλα φόν ντέρ
Λάνεν, συμμετέχοντας στήν Ήμέρα χωρίς Αύτοκίνητο Απολαμβάνοντας Τήν ήμέρα χωρίς αύτοκίνητα
στις Βρυξέλλες μέ πρωνό Τρέξιμο. Ο καλύτερος τρό πο γιά νά γεμίσουν οί μπαταρίες καίνά έορτάσου
με τήν ευρωπαϊκή έβδομάδα κινητικότητο έγραψε
στόν λογαριασμό Της στό twitter ή φόν ντέρ Λάυεν
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥΣ ύπαινιγμούς, ότι ό Πρωθυπουργός έδωσε άνταλλάγματα προκειμένου νά άποσυρθεί
τό (Ορούτς Ρέιφ, άφησε δ Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
στήν χθεσινή συνέντευξη Τύπου στήν Θεσσαλονίκη.
Εξέφρασε τήν εύχή στήν κίνηση αύτή νά μήν προέβη
άπό μόνος του ό Ταγίπ 'Ερντογάν . Τό "Ορούτς Ρές
παραβίασε κυριαρχικά μας δικαιματακι όχι τήν κυρι
αρχίων είπε όκ. Τσίπρας . Μέ έντονα δηκτικό φος είπε
Συνέχεια στήν σελ.4
Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ του Αμερικανού ύπουργού Εξωτερικν Μάικ Πομπέο στήν Θεσσαλονίκη τήν προσεχή
Κυριακή καταδεικνύει τήν στρατηγική σημασία πού δίδουν οί ΗΠΑ στήν βόρειο Ελλάδα . Μετά την Άλεξανδρούπολη , ή Θεσσαλονίκη φαίνεται δτι θά διαδραμα
τίσει ρόλο στήν παρουσία των ΗΠΑστά Βαλκάνια και
τόν Εύξεινο Πόντο. Ο πρτος ύπουργός Εξωτερικν
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Φαντάζεσθε πίνακα σέ καμβά έκτάσεως 1.980
τετραγωνικν μέτρων; Καί όμως έργο αύτής Της
έκτάσεως έδημιούργησε ό Βρεταννός καλλιτέχνης
Sacha Jafriστήν αίθουσα χορού ένός πολυτελούς
ξενοδοχείου στό Ντουμπά κατά τήν διάρκεια Τής
καραντίνας του Covid-19 Είχα κολλήσει στό
Ντουμπάι και ήθελα νά δημιουργήσω κάτι δύσκολο , κάτι πού θά μπορούσε ένδεχομένως νά κά
νει τήν διαφοράν δήλωσε ό Jafi . Τό κομμάτι μέ
τίτλο <Τό Ταξίδι Τής Ανθρωπότητορ ένσωματνει έργα Τέχνης παιδιν άπό όλον τόν κόσμο . κΖή τησα άπό τά παιδιά του κόσμου νά στείλουν τά
έργα τους . Πς αίσθάνονται τρα , τά συναισθήματά τους. Έμείς οί ένήλικες βρήκαμε τους Τελευταίους πέντε μήνες πολύ δύσκολους , πολύ συγκεχυμένους, πολύ άπογοητευτικούς καί άρκετά τρομακτικούς . Άλλά φανταστείτε πς αίσθάνεται ένα
παιδί 4 έτνν σχολίασε .
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
ELLAD
Σέποιό Κολλέγιο διδάσκεται ή έμπειρία;
ότι μέ τό νά κάβουν τά μαλαλείδωμω γιά τούς άνθρ- δτι είναι άντισυνταγματικό
( άλήθεια, Τί λέι ή Πρόεδρoς
τής Δημοκρατίας έπ' αύτού,
ς είδική έπί τής άντισυνταγματικότητος άλλά και
ς έχουσα ύπερβεί τό 656
ροντας άρειμανίως, άλλά μέ φοβάμαι τίποτε νέου , δέν έτοs;) είνα και πολύ δύσκο
λονά έφαρμοσθεί , δεδομένου
ότι ή σύνταξη έρχεται στά
Σύνέχεια στήν σελ. 4
πους πού είναι ριμοι, που
65+. Πρωτοσέλιδος τίτλo, μιλούν άκατάπαυστα για έχουν έμπειρίε , που είναι .
κατά κανόνα-πιό προσεκτιμέτρα. " Λόκντάουν" στούς λιά τους καρράκιαν καί νά
μεγάλης κυκλοφορίας έφημε - μέτρα προστασία έν of
ρίδος, χθές , Κυριακή . Φυσιίδιοι έμφανίζονται σέ μαγα κοί στίς κινήσεις τους άπό
κά, ή έφημερίδα κδέν Εβγα- 4ά χωρίς μάσκα καί φουμά- τούς όρμητικούς και κδέν
λε άπό τήν κοιλιά της τήν
πληροφορία Τήν έδωσε κάποιος πολιτικός . Κάποιος
Ηδική σου φωνή
στοραδιόφωνο!
κστύλ, έχουν δίκο.
ύπάρχει! Βεβαίως, ένα κήλΔιότι έπιστήμων σοβα- κιακόν κλείδωμα άνθρπων
άπό έκείνους που νομίζουν ρό , δ ποιος νά είσηγείται στά σπίτια τους, έκτός του
21-9-2020
771108 Η701120.