Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website Website







Recognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλτική εφημερίδα nου αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ .
.8ρυτές.Διευθυντές Μooήλ A Δούκος (1916-1932).
Κστος Μ. Δούκος ( 1952-1970 , Μικαήλ K . Δούκος ( 1970-1997 ) , Κστος Μ . Δούκος ( 1997-2007 )
Ιδιοκτήτης - εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιphής . Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Aρ. φυληou : 4242
Σάμος, Εάβατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
Ε 1.00
Πυρκαγιά στα αχνάριαν
της Μόριας
Αγωνία
για το κρούσμα μηδέν!
τoης των εnopν τοος nou neoνότυτα θα ουξοουν κοτά noύ τaεnβεβοpένο κρούσματο, Κο το κρίσμο ερoτημα , nou δεν έι βραι μέpι oήμεpυ onoντnση
Enpoντκn n oμpon tων ε0thoντν ο nρόδρος της κονόητος Βo0ος E
Η npoond6εα nupoοpεστν και εθελo nupκoγά στο ΚΥΤ. xteς tboμε ανο.
ντν. κepn στην euson εntμβoon τους
κοίνoη κpouμάτων εντός του κΤ κα
nλrpo tAeγο εν δυνομες nopέμε . φωo ήτον στο φα tου κατουβομού
νον στο cnμsio όno το βpόδu για τmv
οντμετοon n0ovoν ανοζupo .
με νουνο νο νουνεύοουν oνθρ.
nvες ζωές και νο κοεί ένο μέρος του
μνήμες , npo obinων nμερν , ότον mv opo0έτηon tης φuοόo , εί
tάμου εmpiotησε nupoopέστες εθε .
oερς ο κατουλιομός της Μόρος στη
Λoβo . onooεpς κατοστρόφηκα τw hoτές κοι τmν οστυνομία και npόoe .
rapyoς Στάντζος . ηροondeea tno . νομκν μονοδων Λόyω tω oατερο .
ντος στην εκoμnn Konnμέρo ονομηνύετα και ένος nueμός nou Η ονακούνuon ano tov EOΔY έγνε τmν Τρίτη, 15 Σε. τον εντοημό των κρουομάτων. το κεντρο Υnoδοοής τος an τou έματος ο0 tnpene να εοuν μερμνη
|γνωστό onό τη νuτο της Δευτέρος 14 εntεμβρίου . ορή μέχρι και ος 29 Eεπεμβeίου , σν έxneoν κα εoν npopnepoεί στον nρ00noneyapό του Νοο κομείου , μεγoες noooττες οντροστpν tνo
Αγιασμός με μάσκες
και στα σχολεία της Σάμου
δεν γνp α στην αρo τυ tτους ουτά nou 0 cno καθς είνο σε εξξηη δo οoίο της ονnάτηoης Ένα από το coβορότερα eέμστα nou nptnei νο στέλνοντοι στον ΕΟΔY npoς εξέτοση . Γιanopόδημα.
ονομετωηioει το Νοοκομείο Σόμου , όnως κo όno το θετκό κpούομα nou σνοκονθηκε το oroyευμο
oφ. καθς όο γwωρίοuν όυ ύγω της δoίτεpo στημή nou γpόφοντοι ουτές οι γραμμές npuf noρo . poγoοίa ούξnon κρουομάτων σε oλoκrpa τη xpa
ennatnon ενo εξοpεικά δύοκολη κα οφεtέρου η n 2η ΥnE Πεφoς κο Mnowv 000 κοι το unoupγείο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Συνομιλντας για τη ΣΑΜΑΡT
Μίνι lockdown;
rpoς χpήon στους μο0nτές το ονοκο . Σεβοομτατος Μπτpononiτης tάμου
και κopίoς κκ. Εuotpος εν noρου .
Mπtoo , tης rpoeopoυ του Δoδpο , . ηργος Στάντως ο oτοόήμορος κ
νέους θανάτους οσθενν με coο-19 κτέypooν
τον ουνολικό apeμό των nεpιστατικν nλέον να ονέρ
Φάρος- Διήμερο εκδηλσεων
για τα 20 χρόνια λειτουργίας του
ΔΙ onoτAείτο ono τους εξς onpopeμκό): eo ται σε 14400 Ano το 522 εppο κpούoματα 212
Aικό, για την nopoρηση συνέvτευξης στο ΣΒ..
0ι ουνολκol θάνατοι οoθενν όγω του κορωνοίού
ano την οprή της nonμίος έως και xοες είνα 525.
αυμnλήρωση 20 tτν emouγίος τoυ , npoγμaτonoinos duμερο εxdniσεων | ΔΧaημπεpης Χατμον Η ΕMΑΡT tvai μα κοθηyτpo noου , ruta opάγκοu - chεύθεpη
ουρnen το 2012 στη Σάμο ono 9 φhοuς μ ono - τρarκό
ρο δέχο ημερν npoαμένου νο δουν εύν τα μέτρο
εionuίoς στην ΕΛΟ0 ουτή τη στηημή anoοου
τpου eεστρές nopοστόσες σε
ν οε μοθτές, σεμνoρ FELTNC.
17/9, κατά tν ενημέρωoη των nonτκov ουντατν
μοζόμοστε σ ένo δυνομκό φoνόμενο κοι noiovouμε
Wpoφo κά) και tην κoλΑπενή εxnoδuon nοδιν
οκ οnoκστος μο με tmv Enστημονw Ομοδσ tou Φ0pου , tον εψημεριο | και ενηΛuw , μέοο ono tη δοργάνuoη μg0nμότων Νες διοφορετικν εδν μουσκής: τοξ 0ouγ .
Στέφονο θανοσίου , toμία του Δ.L του Φόρου και την κα rtupyoδου Αμολα.
Eieupa η κατόστοon αντιμετηoης τς novonμος.
cεμνοpoν , διολέξεων , ουνουλν, εxeeoων κα buper Project 70μελής ορκήστρα ΑΣου nvotn
anottλtoματα των μηνν Μαρtiou Ληρniou . Mai .
ου. Τρα oύμε μια δοφορετή nρoγμaτικότπτο Η
οoγtvo του οoρου βραβεύετο ντρου Πρόnpης npooημένο της ως rpooν ουνεργοoίος των κοΕνκν οαpόδων νon οnουος με τmνφnoouονή Φone, amoυό ουάνε και διογκνεται ό0 το κοούοματα
εδοου στο Δοοτκό tυμβούλo Οno ριομν ηου εnβoλ η εnδnμίο - ήtοv καλλτενν εκτός τόμου , Ennς στο κστοστατικ με την νηματογροφκή Λέon tάμου ουνουnΜος
ομάτων στους μετανόστες των ΚT onoτελεί ουτή τη
στημή τον υn' op0μό ένα κίνδυνο στην κομερnό .
και ο ουλογος npοοδευτκή Kνnon δος γο να φτοσυ ο Φάpoς μέpι εδ και κονένσ ano τα μέλn της δεν σμείβετα, αnn oo
nνακν Σόμου- nου ε tκ vtoreς oμερα .Νουνέεα στη σελ . 6! noooφέoον εeεhoντική εoοoo, Aπή τη συγμή το

Τελευταία νέα από την εφημερίδα