Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ι Σεππεμβρίου
(Καθημερινή οικονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7169
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Η βιομηχανία
έδειξε αντοχές
και Προσαρμοστικότητα
στην κρίση
Εξοικονομ-Αυτονομ
Πότε αρχίζει η υποβολή
αιτήσεων
- Ποιεs Παρεμβάσεις επιδοτούνται
3. Τέντες-συστήΣτις , 2 Νοεμβρίου
| αναμένεται να αρχίσει ματα σκίασης
η υποβολή αιτήσεων ,
τμηματικά και ανά Πε.
ριφέρεια , για το πρό - (λέβητες Φ.Α. υγραε .
γραμμα "ΕξοικονομΑυτονομ, όπως έχει
Η πανδημική κρίση
έχει αφήσει μικρο
τερο αποτύπωμα στη
μεταποίηση σε σύγ
κριση με τους υπολοί .
κλάδους της ελληνι- Γροαναγγελθεί αnό το
κής οικονομίας. Οι υnοuργείο Περιβάλ
στρατηγικές προτεραιότητες που υποστηρίζουν το ρόλο βάσεις που πφοβλέτης βιομηχανίας , ανα
συνέχεια στην 1
.4. Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης
ρίου, αντλίες θερμότη.
τας κλη)
5, Αντικατάσταση ι
Εγκατάσταση κλιματιστικν μονάδων
6. Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματι.
θέρμανσης
7. Τοποθέτηση συ στημάτων
βασικούς
λοντος και Ενέργειας.
Οι επιλέξιμες Παρεμ
πονται στο πρόγραμμα
είναι οι εξής:
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
συστήματος
8. Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήμα- συμπληρωματική πa ΕΝΕΡΓΕΙ.
Ζέστν
φωτοβολταϊκά
Νερν Χρήσης με
ΕΝΦΙΑ 2020:
Έρχονται
τα εκκαθαριστικά για
7,3 εκατ.
ιδιοκτήτεs
χρήση ΑΠΕ (ηλιακοί τος με Net Metering ρέμβαση του ανωτέρω
θερμοσίφωνες, ηλιακά
συστήματτα βεβιασμ .
νης κυκλοφορίας ) ΕΠ Λ"Ε Ε Μ ΕΣ γειακής εξοικονόμη. μάτων
( μόνο εφόσον η κατοι
κία αναβαθμίζεται με
τις παρεμβάσεις ενερΦ/Β σταθμού )
10. Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικν οχη( σταθμοί
Αντικατάσταση
κουφωμάτων
2. Τonoθέτηση / αντι
κατάσταση θερμοκάλυψης / κελύφους ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ EΝΕΡ - σης σε κατηγορία
(Θερμοπρόσοψη-θερμομόνωση)
φόρτισης)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕM9. Συστήματα αnoθή . ΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥ
ΓΕΙΑΚΗΣ
τουλάχιστον Β+)
ΑΥΤΟΝΟ.
κευσης ενέργειας για
συνέχεια στην 10
Μaζικέs
Καλς ήρθατε
προσφυγές από
συνταξιούχοUs για)
τα αναδρομιά
ΕΝΦΙΑ 2020: Μέχρι
το Σαββατοκύριακο
αναμένεται να έχουν
αναρτηθεί στο taxisnet
τα εκκαθαριστικά του
Ανοίγει ο δρόμος για
την ανάρτηση των εκ καθαριστικν
ΕΝΦΙΑ.
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9