Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 19-Κυοιακή 20
Σεπτεμβρίου 2020
Μετά τήν υψωσιν. Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδοντος μαρ.
Σελήνη 2ήμερων | Ανατολή ήλίου 7 11- Δύσις 726
ΑΤΤΙΚΗ Νεφσεις και βροχές Ανεμοι έως 7 μπωφόρ (Εως 25β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις, Ανεμοι έως 6 μπωφόρ . CΕως 27β )
Αριθμ. φύλ. 41761
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑΤΗΣ ΠΛΑΠΙΑΣ ΟΔΟΥ
Συμμετοχή στήν Διακομματική της Θράκης
ζητούν Τουρκον
της Εύρπης!
Έπιθυμούν κεύρεία έχπροσπησην καίπροτείνουν <άνοιχτό διάλογον
ΑΡΧΙΣΑΝ τά όργανα . Η άπόφα - προσδιορίζονται ς κτουρκικού
σις του Εθνικού Κοινοβουλίου μας
να συστήσει διακομματική έπι - λογο προκειμένου να έγείρουν τά
τροπή γιά τήν Θράκη κατά την δι - θέματα πού , όλως τυχαίως, συμπί
άρκεια τν έργασιν τής όποίας
θά συζητηθούν και θεσμικά ζη - ζει έσχάτως ό σύμβουλος του Τούρτήματω , άνοιξε την όρεξη άκραί
ων κύκλων της Τουρκίας για νά θέ σουν στούς Βουλευτές πού την συ-.
γκροτούν ζήτη μα άναγνωρίσεως
κτουρκικής μειονότητο9 διά της ακριτική πίεση πού δέχεται ή Δια
πλαγίας. Όπως πληροφορείται ή κομματική έχει ή αυτοπροσδιορι Κ Εστίων έδ και ένα περίπου μήνα , ζόμενη Εύρωπαϊκή Ομοσπονδία
ή διακομματική γίνεται άποδέκτης Τούρκων Θράκης, ή όποία είναι
όχλήσεων άπό ποικιλνυμους συλλόγους τής Θράκης, οί όποιοι αυτοτης
είναι Χαλίτ Χαμπίπογλου χτό διάλογου για τά θέματα της μει και δραστηριοποιείται μέ όρμητή - ονότητος. Για να γίνει πειστική
ριο τήν Γερμανία σέ 25 χρες της όμως έμφανίζεται στήν ΔιακομμαΕύρπης πού έχει άνοίξει παραρτή- τική μέ μειλίχιούφος μέ τήν ίδιότηματα . Η όργάνωσις αυτη χρησιμοποιεί συστηματικά τόν δρο κτουρ ένδιαφέρεται τάχα για τήν εύημεκική κοινότητων στήν δημόσια ρία τής χρας του της Ελλάδος καί
δράση της και έγείρει διαρκς θέματα κατά της Ελλάδος άκόμη και
στόν ΟΗΕ . Συμφνως πρός πληροφορίες της Εστίας) παρενοχλεί ματική γιά νά θέσει ζητήματα άνα τήν Επιτροπή και έν όψει της πρ- πτύξεως τής Θράκης. Πρόκειται
και ζητούν συμμετοχή στόν διάπτουν μέ την άτζέντα πού παρουσιά
τα του Ελληνος Πολίτου, δ όποίος
κου Προέδρου Ίμπραήμ Καλίν και
δΥπουργός Εξωτερικν Μεβλούτ
Τσαβούσογλου..
ζητεί συναντήσεις, έπαφές , διάλογο άκόμη καί συμμετοχή μέ τόν ρό λο του παρατηρητού στήν ΔιακομΠρωταγωνιστικό ρόλο στήν δι
της συνεδριάσες της στήν Θράκη για σχέδιο πού έχει όμως ς στόχο
στίς 26-27 Σεπτεμβρίου (άμέσως μενά καθίσουν στό ίδιο τραπέζι άπέ
ναντι Βουλευτές του Ελληνικού
μέλος της Ενσεως Εθνικοτήτων Ευρπης (FUEN). Πρόεδρός
τά την Σύνοδο Κορυφής ) άπαιτεί
κεύρεία έκτπροσπηση και κάνοιΟ Τσαβούσογλου με τόν Χαλίτ Χαμπίτογλου
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ο κακός μας
ό καιρός μέ <Ιανόν
και μίνι 1ockdown
Έθνικός Κατάλογος Άνετιθύμητων
Στό <0άφυ οί συμφωνίες
μέ τά Σκόπια.
ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ τήν δήλωση του πυρομανους καθη-άπό τό 2007 όταν του πήρα τήν πρτη συνέντευγητου Λιάκου για τήν φωτιά στήν Μόρια σκέφτομαι ξη στό σταθμό <Κεραμικός του Μετρό και δέν τόν
πς κάποιος πρέπει νά στρωθείν στήν δουλειά και θυμαμαι ποτέ νά μιλά είτε μέ βρισιές είτε μέ άκρό νά συγγράψει τό Ανθολόγιον άνοησίας του ΣΥΡΙ-τητες. Τό χειρότερο που έχει πει σε Υπουργό του
ΖΑ για νά νά μήν ξεχάσουμε ποτέ τί είπθηκε στήν είναι κάντε νά μήν τά πάρων. Εάν κοιτάξει γύρω του
πενταετία 2015-2020. Ή Άριστερά ς άντιπολίτευ- όμως και συλλέξει τίς άνοησίες που έχουν είπωθεϊ
ση-ένα τμήμα της άκριβέστερα-παράγει περισσό- άπό Βουλευτές και στελέχη του κατά καιρούς, θά
τερη άνοησία άπό όση μπορεί ό έλληνικός λαός νά διαπιστσει έκπληκτος ότι ήγειται ένός συρφετου
καταναλσει Οι άνθρωποι λένε πράγματα τά όποία άγραμμάτων καί έμπαθν πού άλλοτε κάνουν άπρεείναι ξένα πρός τήν έλληνική κοινωνία. Από το κέ, πεϊς χειρονομίες μέσα στήν Βουλή ς χούλιγκανς ,
καίτί έγινε άν βιαστεί ένας μικρός στά προσφυγικά άλλοτε κινουνται άπειλητικά κατά συναδέλφων
κέντραν καί το κάλλο νάχάνεις νησίκαί άλλο βρα - τους μέσα στίς προανακριτικές , άλλοτε ύβρίζονται
χονησίδα έως τό κκάψτε τα όλα κάψτε ταν του πα - μεταξύ τους ς θηλαστικά, άλλοτε μιλοϋν άσυλιμπαιδίζοντος έπαναστάτου καθηγητου καί τό θά νάρτητα σάν τόν πρόσωπο του Εδεσσαϊκου (εύρω"σέ θάψω δέκα μέτρα κάτω άπό τήν Υή ( τό λιά -βουλευτές ) , καί πάει λέγοντας .
ζονταν καί το κόπιπάστε είναι έκτός συναγωνισμου ) , το συμπέρασμα είναι ένα : οι άνθρωποι γρά - δέν ύπάρχουν κυρσεις τόσο ή κρίση του θά παφουν ίστορία .
Γιά νά είμαι δέ είλικρινής , έπειδή τα φάουλτό τάξεις της Αριστεράς άνθρωποι πού λάμπουν και
τελευταίο διάστημα έρχονται άπό πρόσωπα που άπό ήθος καί άπό μόρφωση, μόνο που αύτοί είτε
μετέχουν σέ όμάδες άντιπολιτευόμενες τόν κύ - δέν άκούγονται είτε, και άν άκούγονται, δέν δίνουν
ριο Τσίπρα, δέν ξέρω πόσο άθδες έσωκομματι - τον τονο . Ωστόσο στόχος του σημερινού μου σηκά είναι αύτές οί βρισιές. Καί μάλιστα διατυπωμέ- μειματος δέν είναι νά καταγράψω όλες τίς άνοηνες τήν έπομένη ένός ίντερνετικου διαγγέλματος σίες που έχουν είπωθεί καατά καιρούς και μας έξοράπό τόν άρχηγό της άξιωματικής άντιπολίτευσης γιζουν, ουτε νά κάνω τό ψυχογράφημα του ΣΥΡΙκατά τήν διάρκεια του όποίου παρουσίασε τό νέο
σήμα του κόμματός του. Γνωρίζω καλά τόν Τσίπρα
(σελ. 3
Άκούει κανείς την
φόν ντέρ Λάυεν;
Αύτό δέν είναι κόμμα άλλά τό Jurasic Park καί όσο
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
ροξύνεται Βεβαίως δέν γενικεύω!Υπάρχουν στίς
τής Μύρνας Νικολαίδου
TΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ Τετάρτη ή πρόεδρος τής Κομμισσιόν προέβη στήν
βαρυσήμαντη όμιλία της για τήν Κατάσταση τής Ένσεως. Όπως κάθε
χρόνο, ή έπί κεφαλής του νομοθετικού βραχίονος της ΕΕ ξεδίπλωσε το
δραμα της Εύρωπαϊκής Επιτροπής
και τίς πρωτοβουλίες που προτίθεται νά άναλάβει το έπόμενο διάστημα. Από τό νέο σύμφωνο για τήν μετανάστευση πού θά παρουσιασθεϊ
τήν έπόμενή έβδομάδα και τήν άναθερηση του στόχου μεισεως τν
έκπομπν άερίων θερμοκηπίου σέ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΖA. Αύτό που είπε άλλως τε ο Μάκης Μπαλαούρας
Συνέχεια στήν σελ. 3
Φ Ποιόν μπορεί νά ένδιαφέρει Τό σχήμα πού
παίρνουν τά σκουλήκια στό χμα , όταν| 1ρ Νοbel PriseS
ύποβάλλονται σέ δονή-:
σεις ύψηληής συχνότητOS; Η τό έάν οί έντομολόγοι έξακολουθούν
νά πάσχουν άπό άραχνοφοβία; Καί όμως γιά
έρευνες σέ αύτά τά πεδία άπενεμήθησαν βραβεία σέ έπιστήμονες Πρόκει ται γιά τά έναλλακτικά βραβεία I, γωστάκαι ς Νόμπελ του τρε
λού έπιστήμονοφ, ή 30ή άπονομή τν όποίων έγ
νε άπό Τόπανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Ο λόγος
ύπάρξες τους είναι ή παραδοχή ότι ή έπιστήμη
kκανε άλματα χάρη σέ μερικούς τρελλούρ πού ξεπέρασαν τά συμβατικά όρια.
ΜPROBABES
RESEARGH,
le 2013
Άλλάζουν οί άντικειμενικές
σέ Ψυχικό ,Φιλοθέη, Εκάλη
Φεστιβάλ Αθηνν
καί τόν χειμνα
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΝΦΙΑ συγκριτικς πρός πέρυσι
θά καταβάλλουν στήν πλειοψηφία τν περιπτσεων
όσοι διαθέτουν άκίνητη περιουσία σέ συγκεκριμένες
ζνες σέ Ψυχικό, Φιλοθέη, Εκάλη, Δελφούς και Τηήνο
μετά και τήνάπόφαση του'Υπουργείου Οίκονομικν
νά προχωρήσει σέ έπαναπροσδιορισμό των άντικει μενικν άξιν τους σέ συμμόρφωση μέ σχετική άπόφαση του ΣτΕ.
ΙΑ πρτη φορά στήν ίστορία του, τό Φεστιβάλ
Αθηνν & Επιδαύρου έπεκτείνει τήν δραστηριότητά του κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου ,
άπαντντας και στήν άνάγκη τν καλλιτεχνν νά
καλλιεργήσουν τά έργαλεία τους και νά έπανενεργοποηθούν σέ αύτήν την δύσκολη συγκυρία. Τίς έπόμενες ήμέρες θά άνακοινωθεί μία σειρά άπό έρευνη.
τικές δράσεις και συνεργασίες , πού άπευθύνονται σέ
Συνέχεια στήν σελ 3
φωνή στο
ράδιόφωνο!
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 11
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Συνωστισμός στό διάστημα . Οι συνεχείς έκτοξεύσεις δορυφόρων
δημιουργούν
άνησυχίες ότι
σέ λίγα χρόνια μπορεϊ και
νά άρχίζουν νά
Τρακάρουν μεταξύ τους . Μέ 900.000 άντικείμενα
να περιφέρονται γύρω άπό τήν γή, ό κίνδυνος
άτιχημάτων είναι ύπαρκτός Γιά αύτό ή Βρεταννκή Υπηρεσία Διαστήματος άπεφάσισε να χρηματοδοτήσει έπτά έταιρείες προκειμένου νά άναπτυξουν λογισμικό έντοπισμού και άποφυγής άντιΜήπως τελικά είμεθα άξιοι τής τύχης μας;
Προσπαθ να άντι - κηρύγματα στά λεωφορεία ,
ληφθ Τί άφιβς συμβαίνα στό μετρό και στίς στάσεις ,
μέτόν κορωνοιό. Προστπα
νά συλλάβω τό μέγεθος τής χει κορωνοϊός και άλλα,
καταστροφής, ή όποία μας άκόμη πιό Υελοία!
ύποστεί πραγματικό οίκονομικό όλεθρο άπό τά μέΤρελλαίνομαι δταν βλέπω
τρα- οί όποίοι μου γρά- νέους άνθρπους, μητέρες
φουν άπίθανα πράγματα . μικρν παιδιν , νά κερδί Τό πιό συνηθισμένο είναι ζουν τά δεκαπέντε δευτερόότι ακάποιος γνωστός τουs
έέχε έναν γνωστό που πέθανε και οί γιατροί πρότειναν
λσουν ς θύμα τού Ιoυl .
ELLADR
φωνάζοντας ότι κδέν ύπάρ Και δέν είναι μόνο οί
<πτωχοί το πνεύματι πού
σκέπτονται έτσι. Εχω πολλεπτα δημοσιότητος φωνάζοντας ότι κή μάσκα είναι
όργανο ύποταγήρ ή ύποστηρίζοντας ότι κτά παιδιά
Συντονιστείτε στο
στά παπούτσια έκείνων oί
δποίοι κάντιστέκονταιν στά
μέτρα, θεωρούν τήν μάσκα λούς γνωστούς-κυρίως καλ- νά δσουν χρήματα στούς
κφίμωτρο , κάνουν γελοΐα λιτέχνες , οί όποίοι έχουν
νέο πρόγραμμα!
συγγενείς γιά νά τόν δηΣυνόχεια στήν σελ. 4
κειμένων σέ τροχιά
19-9-2020
9771108701175