Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27627
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Το 12μηνο κόστος Ανογει ο δρόμος για τα 750 δισ.
του Ταμείου Ανάκαμψης
της Πανδημίας σε
αριθμούς
Απόλειες ύψους περίπου 4,2 δισ. ευρό
( από 24.026.048 χιλ . ευρ σε 19.832.471
χιλ. ευρ) ή 17,5% είχαν , λόγω πανδημίας, μέσα σε ένα έτος (Ιούλιος 2020 προς
Ιούλιο 2019 ) οι επιχειρήσεις της χρας
με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικν
βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση.
Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιν (71,4%) παρουσίασαν , όπως ήταν
αναμενόμενο, οι επιχειρήσεις του τομα
ται πλέον να αντλήσει 750 δισ. ευρ από
τις αγορές και να τα διαθέσει στο ταμείο
ανάκαμψης.
Μετά την ψηφοφορία της Τετάρτης , το
Συμβούλιο της ΕΕ μπορεί πλέον να εγκρί
νει χωρίς χαθυστερήσεις την απόφαση για
τους ίδιους πόρους και να δρομολογήσει
λευτές
ενέκριναν
ήδη τη νομοθετική
τους γνωμοδότηση
σχετικά με
ρες-μέλη της ΕΕ. Στόχος είναι να ξεκινήσει η υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης
το συντομότερο δυνατό.
Στη γνωμοδότησή του , που υιοθετήθηε
την Τετάρτη με 455 ψήφους υπέρ , 146 κατά και 88 αποχές , το Κοινοβούλιο επιμένει στην άποψή του ότι είναι απαραίτητο
να προβλεφθούν νέες πηγές εσόδων για
τον προϋπολογισμό της ΕΕ, οι οποίες να
καλύπτουν τουλάχιστον τις δαπάνες που
σχετίζονται με το ταμείο ανάκαμψης . Το
Κοινοβούλιο ζητά να καταρτιστεί ένα νομικά δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, βάσει
του οποίου θα προχωρήσει η θεσμοθέτηση
των νέων αυτν ιδίων πόρων.
Τονίζει επίσης ότι η ανάκα μψη ΕΑ 3
απόφαση για
Δρασηριότητες υπηρεσιν,
παροχής καταλύματος και υπη ,
τους ίδιους
πόρους στη
σύνοδο οEU
Πιο κντά σε
κυρσεις από την
ΕΕ η Τουρκία
λομέλειας
του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
Οι ευρωβουλευτές επιταχύνουν τη διαδικασία που θα επιτρέψει στην ΕΕ να δανειστεί 750 δισ. ευρ για το σχέδιο ανάκαμψης Next Generation EU>
Με ταχείες διαδικασίες, οι ευρωβου
Σεπτεμβρίου. Εεπεράστηχε έτσι ένα σημαντικό ε μπόδιο και επιταχύνθηκε η διαδικασία
για να τεθεί σε ισχύ η χεντρική νομοθετι κή πράξη της ΕΕ για την επανε κκίνηση
της οικονομίας . Η Επιτροπή εξουσιοδοτεί
<Η Γερμανία, κατά τη διάρκεια της
προεδρίας της , μπορεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να απευθυνθεί στην
Τουρκία με την απειλή των κυρσεων
αλλά και γενικότερα την επιδείνωση της
σχέσης της με την ΕE>, ανέφερε ο πρέ
σβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας στην Αθήνα , Δρ. Ερνστ
Ράιχελ (Em st Reichel) , μιλντας στην
Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκν Υποθέσεων της Βουλής.
Ο Γερμανός πρέσβης άνοιξε την ενη μέρωση της επιτροπής με αναφορά στις σχέσεις με την Τουρκία. Ζούμε σε πολύ ταραχδεις , δύσκολους κα
ρούς. Το θέμα της σχέσης με
Μητσοτάκης
Economist: α0ι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια
διοίκηση και η στήριξη της μεσαίας τάξης συνεχίζονται ν
ρουν κατά πολύ περισσότερο σε σχέση με
Οκ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στη μεσαία τάξη είπε ότι <υπέφερε πάρα πολύ
έντονα από την προηγούμενη κυβέρνηση
υπερφορολογήθηκε και, θα τολμούσα να
πω, υποτιμήθηκε με δεδομένη την ευρύτερη συνεισφορά της στη χρα .
Εκτίμησε ότι ένας από τους λόγους για
τους οποίους τελικά πολλοί έφυγαν από
τη χρα ήταν αόχι απλς το γεγονός ότι
Δημόσια Διοίκηση-Μεταρρυθμίσεις
Μιλντας για τις μεταρρυθμίσεις στο
δημόσιο τομέα, σε παρέμβασή του στο
συνέδριο του Economist, ο πρωθυπουργός
ανέφερε το ψηφιακό κράτος και τον με
τασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης.
<Στη διάρκεια της CΟVID προσφέραμε
πλήθος νέων ψηφιακν υπηρεσιν που
ήταν μέρος του σχεδίου μας , αλλά αναγκαστήκαμε να επιταχύνου με τα πάντ
και θεωρ ότι αυτό έχει αναγνωριστεί ως
μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης . Μεινουμε τη γραφειοκρατία , καταπολεμούμε
τη διαφθορά , περιορίζου με τη φυσική αλληλεπίδραση των πολιτν με τη Διοίκηση, κάτι το οποίο έχει και σαφή οφέλη αναφορικά με τη Δημόσια Υγεία . Οσο πι ζεις τόσο γρηγορότερα γίνονται οι αλλα
γές, καθς υπάρχει μεγάλη πίεση και από την κοινή γνμη για την παρουσίαση
περισσότερων αποτελεσμάτων και νομίζω ότι τα έχουμε πάει πολύ καλά σε αυτό
το μέτωπο% είπε.
Πρόσθεσε ότι αλλαγές υπάρχουν και
στην οικονομική πολιτική και ανέφερε τη
μείωση των ασφαλιστικν εισφορν στον
ιδιωτικό τομέα, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης , την απο μάκρυνση από
το μοντέλο της απλής στήριξης των ανέρ γων και τη μετακίνηση προς την κατεύθυνση της επιδότησης νέων θέσεων εργα σίας .
Μεσαία Τάξη
Στροφή στο
Internet για την
τρίτη ηλικία λόγω
κορονοϊού
σουν2 . Ανέφερε το τι έκανε η χυβέρνηση
και είπε : Ανακοιν σαμε μείωση των εισφορν κοινωνικής ασφάλισης, η οποία
είναι καθοριστική για τη μείωση του κόστους εργασίας , και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που είναι απολύτως χρί
σιμη για τηην ύπαρξη καλά αμειβόμενων
θέσεων εργασίας , όπως αυτές που ελπί
ζουμε να προσελκύσου με,
χαθς μιλάμε για μια επι - ΕΔΑ 3
δεν υπήρχαν αρχετές θέσεις εργασίας,
αλλά το ότι το κράτος ζήτησε από τους εργοδότες και τους εργαζομένους να εισφ
Εχθρός του περιβάλλοντος τα
συνθετικά ρούχα
Επισύναψη αρχείου , copy- paste, cControl-alt-deletew . Λέξεις άγνωστες, προ
χορονοϊού, για τους περισσότερους ανθρπους μεγαλύτερης ηλικίας . Οχι πλέον, όμως , αφού και οι ηλικιωμένοι πλέον
έχουν φτάσει να ...παίζουν στα δάχτυλα
τους υπολογιστές.
Την εικόνα αυτή περιγράφει , μιλντας
στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού
Μακεδονκού Πρακτορείου Ειδήσεων
<Πρακτορείο 104,9 FM> η Λία Τερζίδου,
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιν Πληροφο
ρικής και Επικοινωνιν (παράρτη μα Μαχεδονίας -Θράκης ) και 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα