Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: 50 δισ. θα χαθούν φέτος από το ταμείο της αγοράς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μμη36
g' 771234 557157
Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020/ τιμή: 1,30 ε
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.326
Τουριστικός στόχος
η αραβική αγορά
Νακανοίξεν την αραβική αγορά , εν μέσω Πανδημίας , Προσπαθεί ο υπουργός Τουρισμού
Χάρης Θεοχάρης. Σε μια Περίοδο Που τα έσοδα
από τον τουρισμό δεν αναμένεται να ξεπεράσουν φέτος τα 3,5 δισ. ευρ, από 20 δισ.
ευρ πέρυσι, κάθε τουρίστας Που Προστίθεται
στο σακούλΡ είναι Πολύ σημαντικός. σελ . 11
50 δισ. θα χαθούν φέτος
από το ταμείο της αγοράς
Χάθηκε το ενδιαφέρον
Ήδη στο 7μηνο τα συνολικά έσοδα των επχειρήσεων μειθηκαν 26 δισ. ευρ
για τη <χρυσή Βίζαν
Εκτός λειτουργίας φαίνεται να θέτει
ο κορονοϊός το Πρόγραμμα της Χρυσής
Βζας, καθς το οκτάμηνο ΙανουαρίουΑυγούστου 2020 καταγράφηκε μεγάλη
καθίζηση στη χορήγηση αδειν διαμονής
στη χρα μας. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοχεία της Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής του υπ.
Μετανάστευσης και Ασύλου χορηγήθηκαν μόλις
368 άδειες διαμονής πενταετούς διάρκειας σε
Πολίτες τρίτων χωρν (πλην Ε.Ε. ). σελ 10
Στα 26 δισ. ευρ ανήλθαν στο 7μηνο οι απλειες
εσόδων για τον επιχειρηματικό κόσμο της χρας.
Μάλιστα, το Ποσό αυτό δεν αποτυπνει το Πραγ
ματικό μέγεθος της ζημιάς που έχει γίνει στην επι
χειρηματική δραστηριότητα, καθς δεν έχει μετρηθεί
ακόμη η απλεια εσόδων μηνός Ιουλίου για τις
εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις Που τηρούν γραφικά βιβλία για τον Ιούλιο αλλά και τα στοιχεία
απλογραφικά βιβλία . Η Ποσοστιαία μείωση μέχρι
στιγμής διαμορφνεται στο 15%.Τον Ιούλιο, οι με
γάλες επιχειρήσεις Που τηρούν διπλογραφικά
βιβλία (τα λεγόμενα τρίπmς κατηγορίας) έχασαν 4,19
δισ. ευρ από τον Περσινό τους τζίρο και Περιορί
στηκαν στα 19,8 δισ. ευρ από 24,02 δισ. ευρ Πέ
ρυσι. Συνολικά στο 7μηνο, οι εππιχειρήσεις έχουν
κάνει έσοδα 143,8 δισ. ευρ από 169,8 δισ. ευρ
Πέρυσι Με την Προσθήκη των εταιρειν με απλο
απόλειες εσόδων της τάξεως των 50 δισ. ευρό, σύμ
φωνα με τη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας. Ο Ιούλιος
ήταν καταστροφικός για τους κλάδους ης εστίασης
και των καταλυμάτων. Από τα στοιχεία Που Προ
σκόμισαν στην εφορία οι εταιρείες με διπλογραφικά
βιβλία μέσω της δήλωσης ΦΠΑ (και τα οΠοίααφορούντον μήνα Ιούλιο) , η απλεια έφτασε στο 87%
του Αυγούστου, η ζημιά σε σχέση με Πέρυσι μέχρι
και το τέλος Αυγούστου αναμένεται να ξεπεράσει
τα 30 δισ. ευρ, Συνολικά το έτος θα κλείσει με
δεν έχουν προστεθεί ακόμη τα στοιχεία για τις δε
κάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. σελ 5
Αντέχει στις Πιέσεις
της Πανδημίας η βιομηχανία
Βάλλεται Πανταχόθεν
η τουρκική οικονομία
Χαλαρνενη ΕΚΤ
λόγω της πανδημίας
σελ. 19
Αντοχές και Προσαρμοστικότητα στην Πανδημική κρίση έδειξε η βιομηχανία καθς έχει
αφήσει μικρότερο αποτύπωμα στη μεταποίηση
σε σύγκριση με τους υπόλοιπους βασικούς
κλάδους της ελληνικής οικονομίας, επισημαίνει
το ΙΟΒΕ σελ 6
Νέα αντι- covid μέτρα για τις τράπεζες
ΤURKIYECUMHURIΤMERKEZ ΒΑNKAS
Μενέα μέτρα Που ανακοίνωσε
χθες, η ΕΚΤ επιτρέπει στις τρά
Πεζες της ζνης του ευρ Που
βρίσκονται υπό
την άμεση επο Πτεία τmς να μη
ως νομισματική αρχή της ζνης
του ευρ, επιβεβαίωσε όα υπάρχουν εξαιρετικές Περιστάσεις
λόγω της Πανδημίας του κορονο ού. Βάσει του νέου
μέτρου, ο Κανονι
σμός Κεφαλαιακν Απαιτήσεων
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ
ΑΞΙΕΣ ΠΑ 14 ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Εγκύκλιος
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 5 Ή 10ΧΡΟΝΙΑ
ΟΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
ΓΙΑΤΑΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Αυξημένη 30 δισ.
η εξάρτηση
των συστημικν
συμπεριλαμβά
νουν τα ανοίγματα τους Προς αυτήν στον δείκτη μόχλευσης των
κεφαλαίων τους έως τις 27 Ιουνίου 2021.Η απόφαση, η οΠοία
αποσκοΠεί στη διευκόλυνση
Κορονοϊός
ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
ΜΕΤΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ 9 ΘΑΝΑΤΟΥΣ
Νέοιστορικό ναδίρ τις λίρας έναντ του δολαρίου
Μαζικές ρείστοποήσεις επένδυτν στο Χρηταμομριο.
Σεμια Κλωστή κρέμεται το τρaπεζκό σύσημα
δίνει το δικαίωμα στους επόπτες
τραπεζν να επιτρέπουν στις
τράπεζες να μεταβάλλουν τους
υπολογισμούς των δεικτν τους
αποκλείοντας από αυτούς δάνεια Που έχουν λάβει από την
ΕΚΤ. σελ .2
της εφαρμογής της νομισματι
κής Πολιτικής, ελήφθη αφού το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ
CVC CAPIΤAL: ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝΕΕΑΓΟΡΑ
ΤΗΣ VIVARTIA
Λιγότερες
εργασίας
λόγω Covid-19| Ανάκαμψης
Ακτινογραφία
στο Ταμείο
Τέλος του έτους
ηυπογραφή
της σύμβασης
για το Ελληνικό
H FEDERAL RESERVE ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΛΣΤΑΤ
Πς θα απορροφηθούν οι πόροι
Lamda Development
Σαρνει ο <Ιανός"
Σημαντική συρρίκνωση των
ωρν εργασίας ανά εβδομάδα
έφερε σε νευραλγικούς κλάδους
της οικονομίας το β' τρίμηνο
του 2020, οΠότε εκτυλίχθηκε η
απόλυτη καραντίνα του (Μέ
νουμε ΣΠίτν αλλά και το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας
και του θερινού τουρισμού, σύμ
φωνα με τmv ΕΛΣΤΑΤ. σελ .4
Η επιτάχυνση ης ανάπτυξης των ανανεσιμων
Πηγν ενέργειας , η βελτίωση της ενεργειακής από
δοσης των κτηρίων, οι έξυπνες μεταφορές, η ανάπτυξη
των ευρυζωνικν υπηρεσιν , η ψηφιοποίηση της
δημόσιας διοίκησης καιη αναβάθμιoη των δεξιοτήτων
είναι οι τομείς Που θα απορροφήσουν τα 672,5 από
τα 750 δισ. ευρ του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα .
nΟλομέλεια τις Ευρωβουλής έδωσε χθες το πράσινο
φωςν για το Ταμείο ανοίγοντας τον δρόμο για τmv
κύρωσή του από τα κράτη μέλη σελ.3
Την εκτίμηση ότι η σύμβαση
αγοραπωλησίας του Ελληνικού
δύναται να υπογραφεί μέχρι το
τέλος του έτους , στε να ξεκινήσει η ανάπτυξη των 8 δισ. ευρ, διατύπωσε η διοίκηση της
Lamda Development στο Πλαί
σιο του Annual Greek Roadshow, London Που διοργανθηκε
σελ. 24
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στο 15ο ετήσιο Greek Roadshow
Προωθούμε
επιθετικά τις
μεταρρυθμίσεις Χοες από το ΧΑ, σολ 13
σελ. 17
G0υ423396 A
L5071
15071
Κ65199057 1
105737580Β

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • ΣΥΡΙΖΑ: Στο πλευρό των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης
  Στις απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών Δημόσια Ναυτικής Εκπαίδευσης αναφέρονται με κοινή δήλωσή τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νεκτάριος Σαντορινιός και Ανδρέας Μιχαηλίδης. Τονίζουν, μάλιστα ότι τα αιτήματά τους είναι απόλυτα…ΣΥΡΙΖΑ: Στο πλευρό των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Επιτροπή Ανταγωνισμού: Σχεδόν 200 οι αναφορές στην πλατφόρμα ανώνυμης παροχής πληροφοριών
  Επιτυχημένο, χαρακτηρίζει το σύστημα ανώνυμης παροχής πληροφοριών δημοσίου συμφέροντος για θέματα ανταγωνισμού, η  Επιτροπή Ανταγωνισμού σε σημερινή ανακοίνωσή της  καθώς διακρίνει δυναμική συμμετοχή. Η Επιτροπή  υπενθυμίζει ότι στα τέλη του…Επιτροπή Ανταγωνισμού: Σχεδόν 200 οι αναφορές στην πλατφόρμα ανώνυμης παροχής πληροφοριών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Αλλάζει το ωράριο τροφοδοσίας των καταστημάτων
  Δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια η απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Μεταφορών, με την οποία αλλάζει το ωράριο τροφοδοσίας των καταστημάτων το οποίο θα γίνεται κατά βάση τις βραδινές ώρες, από τις…Αλλάζει το ωράριο τροφοδοσίας των καταστημάτων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ποσοστό 27% της Κλουκίνας – Λάππας αγόρασε η Intracom Holdings
  Ποσοστό περίπου 27% της Κλουκίνας – Λάππας, απέκτησε μέσω πακέτων μετοχών που πέρασαν λίγο πριν το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου, η Intracom Holdings. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παραπάνω εξαγορά σχετίζεται με…Ποσοστό 27% της Κλουκίνας – Λάππας αγόρασε η Intracom Holdings - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Απορρίφθηκαν όλες οι κατηγορίες εναντίον του Γκρίνγουντ
  Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μέισον Γκρίνγουντ, είδε να αποσύρονται όλες οι εναντίον του ποινικές κατηγορίες, ανακοίνωσαν την Πέμπτη η αστυνομία και οι εισαγγελείς. Ο Γκρίνγουντ, ο οποίος αποβλήθηκε από…Απορρίφθηκαν όλες οι κατηγορίες εναντίον του Γκρίνγουντ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ