Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 440
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12597
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ. Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ηπανδημία αχτύπησεν Τις επιχειρήσεις στο 20 3μηνο 2020
Ταμείο Ανάκαμψης:
Ξεκινά η καταβολή
του πρτου πακέτου
Πιθανό
το lockdown
στην ΑττιΚκή
Την κατανομή ανά χρα , μέρους των ποσν του πακέτου
Των 750 δισ. που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιογια
την ανάκαμψη της ευρωπαίκής οικονομίας , ίδωσι στη δη μοσιότητα η Κομισιόν .
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα λάβα 12,612 διο , στην πρω
τη φόση της κατανομής (70% το 2021 και 2022 ) και 3,631
δισ. στη 2η φάση (30% , το 2023) Τα ποσά συτά αφορούν
Τις επιχορηγήσεις ( και όχι τα δάνεια) Του Recovery and
Resilience Faciliy, ύψους 560 δι .
Το Recoveny and Resiliennce Facilty βασικό κομμάτ του
πρτου πυλνα του Next Generation Eυ, περιέχει 310 δισ .
σε επιχορηγήσεις και 250 διο. σε δάνεια .
.Ποτέ μη λες ποτέ με το
lockdown. Αν χρειαστεί θα γ .
νει, αν συνεχιστεί η κατάστα.
ση με την πανδημία , ιδιαίτε
ρα στην Αττική , αναμφίβο
ποκαλυπτικά για τις συνέπειες της πανδημίας στην οικονο Ημία τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο κύκλος εργασιν των επιχει .
ρήσεων ήταν το β ' τρίμηνο 58,9 δισ. έναντι 78,8 το αντίστοιχο δι .
λα θα πάμε και στο Ιockdown.
Το επόμενο βήμα , αν τα μέτρα
δεν αποδσουν , είναι ο
ρυσμός της κυκλοφορίας των
πολιτν . Θα είναι εβδομαδι αίας διάρχειας , αλλά θα είναι
το επόμενο βήμα , γιατί η κα
τάσταση δεν εξελίσσεται καλά
άστημα του 2019.
Επιδότηση εισφορν για την
πρόσληψη 100.000 ανέργων
Με πτση εσόδων 17,5% κύλησε ο Ιούλιος. Ταυτόχρονα από
τα στοιχεία για το σύνολο των επιχειρήσεων , τα οποία αφορούν
το πρτο εξάμηνο (Απρίλιος έως Ιούνιος) προκύπτει βουτιά τζίρου 25%.
Κατατέθηκε στη Βουλή η διάταξη που προβλέπει την επ δότηση του 100% των ασφαλιστικν εισφορν για την
πρόσληψη 100.000 ανέργων .
Το πρόγραμμα θα ανοίξε την 1η Οκτωβρίου και θα παρα
μείνει ανοικτό tως ότου καλυφθούν όλες οι θέσεις
Μετά το πέρας του δμήνου ο εργοδότης δεν υποχρεούται
να κρατήσει τον εργαζόμενο, tν προβλίπεται η υποχρέ .
ωση του εργοδότη να διατηρήσε τον ίδο αριθμό προσω
πικού , από την έναρξη του νόμου (όταν δηλοδή ψηφιστεί η
σχετική διάταξη) και καθ όλη τη διάρκεια της επιδότησης
Η επιχείρηση που θα προβαίνει σε νία πρόσληψη θα πρί .
πανα είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.
και αυτό φαίνεται από τις δι .
θα δσουμε σ .
γουρα 10 μέρες με 2 εβδομά δες στα νέα μέτρα για να δούμε αν θα αποδσουν . Αν όχι ε Ειδικότερα απλειες ύψους περίπου 4,2 δισ. ευρ ή 17,5% εί.
ασωληνύσεις.
χαν, μέσα σε ένα έτος (1ούλιος 2020 προς Ιούλιο 2019) οι επιχειρή
σεις της χρας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικν βιβλίων
και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση.
Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιν (71,4% ) παρουσί
δεχομένως να πάμε στο ακραίο
μέτρο- είπε ο λουμωιολόγος
ασανοι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες υπηρεσιν παροχής καταλύματος . Από την άλλη πλευρά , οι επιχειρήσεις του
τομέα Ορυχεία και λατομείαν παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αυΝίκος Σύας μιλύντας στον
Ant1.
ξηση (11,4%).
Παγκόσμια Τράπεζα: Η ανάκαμψη
θα διαρκέσει έως 5 χρόνια
Ε.Ε.: Βουτιά 18.9% στις πωλήσεις
αυτοκινήτων
Πρωτογενές ταμειακό έλλειμμα
6.4 δισ. στο 8μηνο
Ιπαγκόσμια οικονομική ανάκαμψη από την κρίση
που προκάλεσε η πανδημία του χοωνοίού μπορεί να διακέσει έως και πέντε χρόνια, δήλωσε η επικε
Την περοδο Ιανουαρίο-Αυγούστου 2020, το ταμεια κό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίχησης παρουσί .
ασε έλλειμμα 11,194 δισ. έναντι ελλείμματος 2,36 διο .
την αντίστοιχη περίοδο του 2019 , σύμφωνα με στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος . Το ταμειακό πρωτογενές
ολλειμμα του προύπολογισμού ανήλθε στα 6,4 δισ . στο
οκτάμηνο , μειωμένο έναντι των 8,09 δισ. τον προηγού μενο μήνα.
qαλής οιονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας Κάeμεν Ράνχαρτ. Για πρτη φορά σε 20 χρόνια , τα ποσο στά φτχειας σε παγκόσμιο επίπεδο θα αυξηθούν μετά
την κρίση που προκάλεσε η πανδημία.
πανδημία και η οικονομική κρίση έπληξαν τις
πολήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων στην
-Ενρωπαίκή Ένωση.Στη διάρκεια του Αυγού.
στου , η αγορά σημείωσε και ισχυρή πτση 18,9% , σε
σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα . Κατά τους
πρτους οκτ μήνες του 2020, η ζήτηση στην ΕΕ ια
επιβατικά αυτοκίνητα μειθηκε κατά 32%.