Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαπa
τον τοΠo του
Πρέπει να ξέρε
να δυοαρeστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝ ΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ε ετοιμότη- μας ,
Ι τα βρίσκονται οι αρ έtoι και φέτος, η le .
λιτικής Προστασίας
και φέτος οι καθαρι
μόδιες Y. ριφερeκκή Ενότητα σμοί έχουν ξκινήσει
πηpεσiες της lεριpε πpοχρησε στους α. ano τον Αύγουστο .
ρειακής Ενότητας napaίτητους καθαρι . Ωστόσο , Πάντα naίζει
και του Δήμου Πρe σμούς ρεμάτων και ρόλο η διάρκεια και
εριοχν nou nα - η έντεoη των καιρ την κακοκαιρία laρουσαουν Πλημμυ κν φανομένων .
βεζας , με αφορ
νός nou nερνά στα ρικά φαινόμενα.
όρια της nεpιοχής Arό το Τμήμα Πο - νίχεια στη σελ
Αν δεν φτάσουμε σε συμφωνα
Θα φέρουμε το ζήτημα
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης
Ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης
Τον οδικό κάρτη nou ηροτείνει η εΛΛην .
κής unopκτής διοφορός με την Τουρκία nou
αναγνωρίζει η χρα μας , nepιέγpoοψε με ο .
Μητοοτάκης σε nopέμβοon του στο συνέ
δριο του EConomi5 Γoνχια στη σ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (45) i η.
γνωρίζετε ζουν συνήθως oε ο - αναφepθεί περιπτ .
για την επικοινω μάδες έως 12 ατ σεις δελφινν να
νία των δελφινιν μων . Αναπτύσσουν βοηθούν φάλαινες
με το περιβάλλον ισχυρούς δεσμούς nou έχουν εξοκελε
μεταξύ τους Εναλ . στε να βρουν τον
λάσοονται , μένο- δρόμο τους στα αAl: Τα δελφίνια ντας κοντά οε τραυ . νoιχτά . Γενικά , τα
ανήκουν στα θηλα - pατισμένα μέλη της δελφίνια ουμβολί.
ελευθερία ,
την χαρά , την δύνα τα άλλα θηλαστικό . Έχουν αναφερθeί μη , το μεγαλείο και
την ομοpφιά της
γκεφάλους και Πo προστασίος κολυμ- φύσεως , την αppo : anό καρχαρi , via , τν φιλία και
τον αλτρουισμ .
Τα μάτια κλείνει η κυβέρνηση της
Σουηδίας σε ότι αφορά την υποδοχή πpοoφύγων ano το κατεστραΡμε
τους:
πνεύμονες όπως και τα να Κολ ωντος ζουν την
στικά και έχουν ομάδος ή
Έχουν μεγάλους e - πολλές περιτσεις
κείνους του ανθρ ε, κάνοντος ταχύνο Πλέον κέντρο υnοδοχής στη Μό ρια και nετάει to . μπαλάκι στην ΚομοΜχίης λουκές ου. ίvaι λάσμα. τατους κύκλους γύ
τα κοινωνικά nou pω τους, εν έχουν